Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdering i barnehage og skole Utdanningsforbundet Troms Nordreisa 1.feb. 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdering i barnehage og skole Utdanningsforbundet Troms Nordreisa 1.feb. 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdering i barnehage og skole Utdanningsforbundet Troms Nordreisa 1.feb. 2010

2 Presseklipp om vurdering og klage (skole) Ikke fornøyd? Slik klager du, nrk.no, juni 2008 Klag, klag, klag! Nettavisen.no, juni 2008 Stort sprik mellom standpunktkarakter og eksamenskarakter, Fredrikstad Blad 16. des 2009 Lærarane strenge nok, Grenda.no 17.des. 2009 Er lærerne her for snille? Ringblad.no, 17.des 2009 Utdanningsforbundet Troms

3 Bakgrunn: Undersøkelser viser svak tilbakemeldingskultur (Elevundersøkelsene 2007-2009, TALIS, prosjektet ”Bedre vurderingspraksis”, St. meld 16 og 31 og skoleforskere m/bl a Dale) St. meld 41: Kvalitet i barnehagen Endring av vurderingsforskrift i Opplæringslovens §3 Resultat av klagebehandling (Fylkesmannen) Rettighetsfokus i samfunnet Paradigmeskifte i vurderingspraksis (internasjonal)

4 Vurdering i barnehage ”Det er barnehagens arbeid som skal vurderes, og barnehagen skal normalt ikke vurdere måloppnåelse hos enkeltbarn i forhold til gitte kriterier” (Rammeplan, kap 4.3.) Unntak: Dokumentasjon knyttet til enkeltbarn kan nyttes i tilknytning til samarbeid med hjelpeinstanser utenfor barnehagen når dette skjer i samarbeid og forståelse med barnas foreldre/foresatte. Dersom det skal settes opp spesifikke mål for enkeltbarn, må dette ha en begrunnelse, og målene må settes i samarbeid med foreldrene og eventuelle samarbeidsparter utenfor barnehagen. (Rammeplan for barnehagen, kap 4.2. Hva med språkkartlegging av alle 3-åringer? (St.meld41) Hva med den skriftlige dokumentasjonen fra barnehage til skole om barns interesser, lek, læring og utvikling? (St.meld 41) Utdanningsforbundet Troms

5 Utfordringer og dilemmaer i barnehagen I hvor stor grad skal barnehagebarn veies og måles?  Svekking av barnehagens egenart  Children as beings el Children as becomings? Hva skal vurderes og hvorfor? Skjematiske og strukturerte vurderingsformer kontra autentiske vurderingsformer el begge deler? Hvordan skal vurderinga dokumenteres og gjennomføres? Hvordan få tid til å gjøre jobben? Utdanningsforbundet Troms

6 Vurdering i skolen – både GS og VGO Fra §3 i Opplæringsloven med virkning fr 1.aug 2009 (gjelder både GS og VGS): Underveisvurdering  Vurdering av prosess (ikke formalisert)  Vurdering for læring Halvårsvurdering  Vurdering av midlertidig resultat  Vurdering for læring Sluttvurdering  Vurdering av resultat (formalisert)  Vurdering av læring Utdanningsforbundet Troms

7 ”Nytt” i vurderingsforskriften: Undervegsvurderinga forplikter Elevenes egenvurdering forsterkes og forplikter Understreking av gjennomføring av fagsamtaler Kravet til dokumentasjon forsterkes ift  At sluttvurdering skal være basert på kriterier for måloppnåelse  At undervegsvurdering skal være gitt (i VGO m/ underskrift av elev-lærer  At fravær skal på vitnemålet f.o.m 8.klasse (med visse regler for fratrekk) Utdanningsforbundet Troms

8 Utfordringer i vurderingsarbeidet i skolen Gi ei SLUTTVURDERING som: -Er basert på et bredt faglig grunnlag -Kan dokumenteres i forhold til kompetansemåla og kjennetegn for måloppnåelse -Ikke farges av elementer som innsats, lærers kjennskap til eleven, forutsetninger mm -Ligger så nært opp til en ”nasjonal standard” som mulig Utdanningsforbundet Troms

9 Utfordringer, forts. Gi ei UNDERVEISVURDERING som: Ivaretar intensjonen om å veilede elevene framover Har fokus både på elevens faglige nivå og potensial, læringsstrategier og elevens sosiale situasjon Lar eleven bidra med egen vurdering For å få til dette er det nødvendig med: Økt kompetanse i vurdering generelt Kompetansemål/målkriterier som er handterbare Avklaring av de praktiske rammebetingelsene (tid, sted, hvem) Utdanningsforbundet Troms

10 ”Bedre vurderingspraksis” 2007-2009 Prosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet 77 skoler deltok Hovedmål: lage og teste ut ulike kjennetegn for måloppnåelse i faga norsk, matematikk, samfunnsfag og mat og helse Delmål: undersøke om ny vurderingsmetode hadde effekt på elevenes motivasjonwww.skolenettet.nowww.skolenettet.no Noen resultat: Utarbeidelse av kjennetegn for måloppnåelser er tidkrevende Store forskjeller i hvilke kriterier som skulle gjelde på de ulike nivåa Vurderingsverktøy mangler Ingen klar målbar effekt på motivasjon Rapporten fra prosjektet blei levert mai 2009. Udir foreslo for KD følgende: Det bør lages veiledende nasjonale standarder for kjennetegn for måloppnåelse i noen fag + skoler/skoleeier må gis tilbud om kompetanseutvikling Utdanningsforbundet Troms

11 Lokalt blikk på vurdering Hvordan utøves vurderingsarbeidet hos oss pr i dag? (I forhold til tid, gjennomføring av undervegsvurdering, dokumentasjon, lokal læreplan – kompetansemål – kjennetegn for måloppnåelse med mer….  praktiske løsninger  utfordringer/aktuelle problemstillinger Regional satsing på vurderingskompetanse m/oppstart denne våren. Info-møte i Olderdalen 9.februar Utdanningsforbundet Troms

12 Vurdering krever samhandling – ikke alltid så lett Utdanningsforbundet Troms


Laste ned ppt "Vurdering i barnehage og skole Utdanningsforbundet Troms Nordreisa 1.feb. 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google