Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenester og tiltak for rusmisbrukere i Bergen Hvilke tilbud finnes, og hvilke ressurser brukes. Komite for helse og omsorg 28.02.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenester og tiltak for rusmisbrukere i Bergen Hvilke tilbud finnes, og hvilke ressurser brukes. Komite for helse og omsorg 28.02.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenester og tiltak for rusmisbrukere i Bergen Hvilke tilbud finnes, og hvilke ressurser brukes. Komite for helse og omsorg 28.02.08

2 Tilbud til rusavhengige Rusmisbrukere med sammensatte problemer har behov for differensierte og tilgjengelige tjenester for å mestre rusproblemene bedre, gå gjennom rehabiliteringsprosesser, være i behandling, få bedrede levekår.

3 Kommunens ansvar Råd, veiledning og hjelpetiltak i forhold til misbruksproblemer. Sørge for et behandlingsopplegg når det er behov for det og vedkommende ønsker det. Dersom hjelp utenfor institusjon ikke er tilstrekkelig, sørge for plass i egnet behandlings- eller omsorgsinstitusjon Følge opp før, under og etter institusjonsopphold.

4 Tverrfaglig spesialisert behandling Poliklinisk behandling Dagbehandling Døgnbehandling Forutsetter god samhandling mellom TSB, psykisk helsevern og somatiske avdelinger

5 Kommunale tjenester til rusavhengige Råd og veiledning Psykososial oppfølging Helsetjenester Bolig og booppfølging Arbeidstilbud Dagtilbud Legemiddelassistert rehabilitering(LAR) Prosjekter

6 Råd- og veiledning Sosialtjenestene/Nav-kontor Helsetjenestene(leger, helsestasjoner for ungdom, helsestasjon for gravide rusmisbrukere) Strax-huset Utekontakten Frivillige organisasjoner

7 Helsetjenester Fastlegene Helsestasjoner Lavterskel helsetilbud i prostitusjonsmiljøet Lavterskel helsetilbud ved Strax-huset Lavterskel tannhelsetilbud

8 Strategier mot bostedsløshet Bostedsløse skal tilbys egnet bolig, og om nødvendig individuelt tilpasset oppfølging Midlertidig husvære skal ha kvalitetsavtale og være godkjent for formålet Akuttovernattingstilbud skal forhindre at folk må overnatte på gaten

9 Tiltak mot bostedsløshet Akuttovernatting Midlertidige botilbud med kvalitetsavtaler Midlertidige botilbud med døgntilsyn Egne boliger og oppfølgingstjenester

10 Akuttovernatting Dekke behovet for plasser til menn og kvinner, alle netter Strax-huset(kommunalt) Omsorgsbasen(Kirkens bymisjon) Omsorgsenger Bakkegaten(Frelsesarmeen) Totalt 16 plasser

11 Midlertidig botilbud med døgntilsyn Sikre midlertidig husvære med differensierte tilbud og god kvalitet Myrsæter bo og rehabiliteringsenter(kommunalt) Bakkegaten bo og omsorgsenter(Frelsesarmeen) Bjørnsonsgt. hybelhus(Frelsesarmeen) Nubbebakken hybelhus(Blå Kors) Indremisjonshjemmet(Indremisjonen) Til sammen 144 plasser 2002313 personer 2007314 personer

12 Midlertidige botilbud med kvalitetsavtale(hospits) Målsetting: Sikre at midlertidige botilbud har god kvalitet (forretningsdrift, standard og tilsyn) 3 private tilbydere, 4 adresser, 75 plasser Alle har kvalitetsavtaler og er godkjent etter Plan- og bygningsloven, tilsyn fra Brannvesen og Helsevernetat. 2002 701 personer 2007292 personer

13 Egen bolig og oppfølgingstjenester Målsetting: Å gi rusavhengige bostedsløse en stabil bosituasjon i egnet bolig, og individuelt tilpasset oppfølging etter behov. Primært ordinære kommunale utleieboliger. Noen spesialboliger(Botreningsenter, Kvinneprosjekt, Småhus med mer) Privat utleie. Oppfølging ca 250 personer.

14 Arbeidstilbud Samlet bruk av kommunale og statlige virkemidler i NAV Bred bruk av kvalifiseringsprogram Dagsverket (ALF) Arbeidstilbud LAR(ALF) Arbeidstilbud Narkotikaprogram(ALF) Megafon(ALF)

15 Lavterskel dagtilbud/aktivitetstilbud Straxhuset Halvardstuen(Kirkens bymisjon) Blå Kors dagsenter Albatrossen Aktiv Fritid(Røde Kors) LISA(Human-Etisk Forbund) Trappen(Landsforeningen Mot Stoffmisbruk) Kalfarhuset(Kirkens sosialtjeneste)

16 Legemiddelassistert rehabilitering(LAR) Ca 350 pasienter i Bergen Spesialisttjenesten har myndighet vedr. inntak, utskriving og medikamentbruk Kommunen har ansvar for psykososial oppfølging, ansvarsgrupper, individuell plan, medikamentutdeling, kontrolltiltak, kommunale tjenester

17 Statlig finansierte prosjekter Prosjekt K Narkotikaprogram med domstolskontroll Lavterskel helsetiltak LAR Strax-huset Oppfølgingsarbeid Ytrebygda Dagsverket

18 Ressursbruk rusfeltet Rusmisbruk i Norge er beregnet til å påføre kostnader på 18 milliarder årlig. Kommunale tjenester: Sosialtjenestene404 mill. Strax-huset 15 mill Utekontakten 14 mill Botreningsenteret 8 mill Myrsæter 8 mill Kommunale helsetjenester

19 Ressursbruk forts. Prosjektsøknader SHDir14,6 mill Kommunale tilskudd/driftstilskudd til: Trappen77.000 Aktiv Fritid(Røde Kors)66.000 LISA(Human-Etisk Forbund)238.000 Blå Kors Dagsenter 477.000 Kalfarhuset(Kirkens sosialtjeneste)1.136.000 Albatrossen1.601.000

20 Ressursbruk forts. Bjørnsonsgt.(Frelsesarmeen)1.722.000 Bakkegt.(Frelsesarmeen)4.760.000 Omsorgsbasen(Kirkens Bymisjon)3.833.000 Ta Vare(Kirkens Bymisjon) 250.000 Nubbebakken(Blå Kors)1.044.000 Møtestedet(Kirkens Bymisjon) 837.000 Halvardstuen(Kirkens Bymisjon)1.600.000

21 Forutsetninger for god samhandling kommunale tjenester - spesialisttjenester Dialog – samarbeid – samtidighet Koordinering av oppfølging fra kommunal helse- og sosialtjeneste Koordinering av spesialisttjenestene rusbehandling – psykiatri – somatikk Samtidig og koordinert arbeid fra spesialisttjenesten og kommunale tjenester


Laste ned ppt "Tjenester og tiltak for rusmisbrukere i Bergen Hvilke tilbud finnes, og hvilke ressurser brukes. Komite for helse og omsorg 28.02.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google