Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalt arbeid med K-06 Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalt arbeid med K-06 Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://tromstun.tromsoskolen.no Lokalt arbeid med K-06 Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

2 Demonstrasjonskole 2006-2008 Juryens begrunnelse: - kommet langt i arbeidet med å implementere K-06 - gode modeller for fysisk aktivitet og måltider i skolen - arbeidet aktivt med implementering av pedagogisk bruk av digitale verktøy - mange samarbeidspartnere, utadrettet, nytenkende - gode modeller for tilpasset opplæring og elevbedrifter

3 Eksempler på fagplaner http://tromstun.tromsoskolen.no/index.php?sideID=144&side=lokalt_lereplanarbeid

4 Lokal læreplan vs lokal aktivitetsplan

5 Å ”gjøre” og å ”lære

6 Erfaringer - Sovende planer - Lokale aktivitetsplaner, ikke lokalelæreplaner - Fokus på å ”gjøre”, ikke på å ”lære” - Løsning: - Fagenes status utnyttes ved at satsingsområder implementeres i lokale læreplaner for fag, som er levende / bærekraftig, og med fokus på å ”lære”.

7 Grunnleggende ferdigheter og lokal satsningsområder Lokal læreplan for alle fag Bruk av naturSkriftlig MuntligLesingRegning Digitale verktøy Karriere og medvirkning Det flerkulturelle perspektiv Elevens kulturelle kapital Filosofering med barn

8 ” DIGITAL-BRILLER”… Vi går kritisk gjennom hvert kompetansemål, og ser på hvor digitale verktøy har sin naturlige plass. Hvor er det fornuftig å bruke digitale verktøy for å nå k-målet? Hvilke program er gunstig å bruke? Hvilke læringsstrategier? Hvilke læringsarenaer egner seg best til hvert k-mål? Hvilke ressurser har vi tilgjengelig? Samtidig må lærerne kurses i de programmene som vi anser som gode verktøy for å lære målene i faget. ”Rød tråd” i arbeidet Skift ut IKT med andre satsningsområder og se om resonnementet fungerer? Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

9 ”FYSAK - BRILLER”… Vi går kritisk gjennom hvert kompetansemål, og ser på hvor bruk av naturen har sin naturlige plass. Hvor er det fornuftig å bruke naturen for å nå k-målet? Hvilke læringsstrategier? Hvilke læringsarenaer egner seg best til hvert k-mål? Hvilke ressurser har vi tilgjengelig? ”Rød tråd” i arbeidet Skift ut med bruk av naturen andre satsningsområder, f. eks det flerkulturelle, og se om resonnementet fungerer? Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

10 Lokale læringsmål Brutt ned fra nasjonale kompetansemål Kompetansemålene brytes opp, tolkes og konkretiseres Må være presist formulert Skal kunne brukes i vurderingsarbeid Det bør lages mange små punkter framfor få med stort innhold Elevene skal her tolke hva de skal lære, ikke hva de skal gjøre Elevene skal kunne bruke læringsmålene som sjekkliste Elevene skal ikke bruke energi på å tolke punktene Energien skal brukes til å lete opp relevant lærestoff Kompetanseøkning i søk etter relevante oppgaver og kilder Skaffe seg en bevisst holdning til egne faglige styrker og svakheter

11 Noen nyttige begreper… Lokalt læreplanarbeid som organisasjonslæring: Systematikk Tilgjengelighet Avhengighet Kompetansemålene skal være gjenstand for: Vekting Samordning Konkretisering Gir planene elevene økt læring eller er de bare noe flott å vise fram? verktøy vs. symbol Er tiltakene bærekraftige eller bare blaff? Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

12 Veien fra millennium LN … l Frigjøring av ressurser til maskinpark 2000 Utarbeidelse av IKT-plan Første fag ut; Musikk – IKT som metode 2001 2. Fag ut; naturfag. 2000 * frigjøring av areal * Imple- mentering av IKT LN: Tid til refleksjon Planlegging Se bakover/framover 2005 Arbeide med matematikk og IKT (ny læreplan) 2005 Lokalt læreplanarbeid 4. KRL 5. Musikk 6. Norsk Bruk av naturen for å nå kompetansemål i alle fag Filosofering med barn Flerkulturelt perspektiv Friluftslivssatsing 2000 YouMe 2004 MatBeat 2003 Fysisk aktivitet/skolemåltider 2004 LÆRENDE ORGANISASJONLÆRENDE ORGANISASJON karriereveiledning

13 Lokalt læreplanarbeid i skolen som organisasjonslæring (på en skala fra 0 til 10). 01510 -Ikke samarbeid (ensom pedagog) -Lærebokstyrt -Ulik og usystematisk praksis - Tilfeldig deling mellom kollegaer - Vurdere læreverk opp mot hverandre - Deler fra ”tieren” -vekting, samordn., konkr. -grunnl. ferdigheter -de 10 mennesketyper -lokale ressurser -kontinuerlig evaluering -arbeide med skolekultur -systematikk og tilgjengelighet. -læringsstrategier -osv. Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

14 STRATEGI: Fagseksjoner med mentorer i etableringsfasen Involvering (den enkelte lærer setter sitt preg på skolens innhold) Profesjonalisering (refleksjon, gjøre hverandre god) Systematisering av erfaringer & uformell erfaringsutveksling Aksjonslæring (korrigeringer etter evaluering av aksjoner) Organisasjonskultur (Tromstunlæreren blir formet) MÅL 1: Et redskap for å luke ut tilfeldigheter i læreres praksis MÅL 2: Skape organisasjonslæring Mentorene får uformell kompetanse i didaktikk, igangsetting, veiledning og skoleutvikling. Skolelederen samordner sine mentorer - kvalitetssikring

15 Nivåer i læreplanarbeid Ideens læreplan Den formelle læreplan (K-06) Den oppfattende/tolkende læreplan (Lokalt; KRØ, NOR etc.) Den operasjonaliserte/iverksatte planen (Aksjon; MAT, KRL) Den erfarte læreplanen (organisasjonslæringspotensial) JMF: Goodlads Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

16 Timer og fag

17 En tankevekker om tradisjonell ressursbruk Menneskelige ressurser95% Fysiske ressurser 5% Dette avspeiler en overbevisning om at kunnskap best produseres i relasjon mellom elev og lærer (subjekt – subjekt). Mens teorier om at kunnskap best produseres i relasjon mellom elev og ting (subjekt – objekt) gis lite tillit.

18 ”UTVIKLINGSTRAPPA” Utstyr Ferdigheter Ped. bruk av ferdigheter Pedagogisk refleksjon Utstyr Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

19 Fra middelmådig til anerkjent ledelse – hva kreves? Proaktiv ledelse Entreprenørskap Distribuert ledelse som suksesskriterier en lærende organisasjon?

20 Programfag til valg 07/08 Restaurant og matfag Idrettsfag; lederutvikling Idrettsfag; ekstremsport Idrettsfag; ungdomsidretter Idrettsfag; ballspill Håndverk og design Medier og kommunikasjon Industriell produksjon Helse og sosialfag Dans, drama og musikk Naturbruk

21 Strategier i utviklingsarbeid.. Link til ”Det pedagogiske hus”:

22 To ledelsesformer nevnt i stortingsmeldinga, Kultur for læring Tydelige ledere Føyelige ledere

23 Ressurskobling som begrep og strategi 1) Har skolen ressurser som andre aktører i samfunnet har bruk for? 2) Har aktører i lokalmiljøet ressurser som skolen har bruk for? 3) Fellesnevnere fra 1) og 2) har potensial for koblinger som gir utvikling. Ser skolen verdien av ressurskobling, eller er den kulturelt og tradisjonelt bundet opp av å være navlebeskuende?

24 Ressurskobling med samarbeidspartnere Fysisk aktivitet som integreringsmetode Fargerik fotball Skolen, TUIL og Idrettsråd. Idrett og utfordring: Skolen, Barnevern, Politi, Idrettskrets Ungt lederskap (Young Mentors) MSN, Toms Kraft, Troms Fylkeskommune

25 Arbeid med ny læreplan, Kunnskapsløftet et elektronisk system som kan benyttes som detaljert 3-års planlegger i alle, og som ivaretar følgende momenter i en skoles innhold: vekting/konkretisering/samordning av kompetansemål de fem grunnleggende ferdigheter lokale satsingsområder treårsplanlegging arbeidsplan for elever Individuell tilpasset opplæring skole hjem samarbeid fokus på ”å lære” framfor ”å gjøre” sikring av at elever ikke prisgis sin tilfeldige lærer et verktøy til idealet en lærende organisasjon det didaktiske møtet som elevmedvirkning Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A

26 Tilpasset opplæring Individuell tilpasning vs. lokal tilpasning Fra det nære til det fjerne Fra det kjente til ukjente Det didaktiske møte Hverdagskunnskap i skolekunnskap Elevens kulturelle kapital Lokalorientering

27 Gateadresse: Evjenveien 11b Postadresse: 9024 Tomasjord Telefon: 77 63 98 33/77 63 97 07 Fax: 77 63 97 81 Web: http://tromstun.tromsoskolen.nohttp://tromstun.tromsoskolen.no Rektor: Marianne Mo E-post: marianne.mo@tromso.kommune.no Tromstun er en ungdomsskole i Tromsø kommune med ca. 360 elever, fordelt på 14 klasser. Skolen ligger i Tromsdalen, med nærhet til idrettsanlegg og et rikt naturområde. Skolen har også en innføringsklasse for elever med norsk som andrespråk. Utarbeidet av Geir Olsen & Svein-Erik Andreassen


Laste ned ppt "Lokalt arbeid med K-06 Copyright © 2006 Geir O & Svein -E A."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google