Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet Prosjektleder Anne Karin Forshei Tromsø 25.mai 2010 Saltdal kommuneSteigen kommuneMeløy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet Prosjektleder Anne Karin Forshei Tromsø 25.mai 2010 Saltdal kommuneSteigen kommuneMeløy."— Utskrift av presentasjonen:

1 PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet Prosjektleder Anne Karin Forshei Tromsø 25.mai 2010 Saltdal kommuneSteigen kommuneMeløy kommune

2 PreOB-prosjekt Salten Leinesfjord 220 km Rognan 93 km Ørnes 120 km

3 Bakgrunn for prosjektet Erfaringer fra Steigen Fagutviklingsprosjekt med støtte fra NSDM Pasientforløpsgruppe. Overførbarhet og generaliserbarhet. Samhandlingsreformen 2 mill kr fra HOD –Prosjektgruppe, frikjøp leger og sykepleiere –Kompetansehevende tiltak.Utstyr –Møter, studieturer, nettverksbygging –Styringsgruppe: ledelsen ved NLSH HF, ordførere i Steigen, Saltdal og Meløy kommune. – Veiledning fra NSDM

4 Målsetning Etablere og kvalitetssikre PreOB-enheter på sykehjemmene i Steigen, Saltdal og Meløy Utvikle modell for finansiering av PreOB (Desentralisert radiologi)

5 Problemstillinger Etableringsfasen –Hva er PreOB og hva kjennetegner PreOB-pasienten? –Seleksjonskriterier –Rutiner ved innkomst, behandling og utskriving –Bemanning. Kompetanse. Utstyr og medisiner. –Elektronisk samhandling, journalføring. DocMap –Avgrensning mot andre kommunale tilbud –Organisering av legevakttjenesten, avsatt legetid –Samhandling internt, interkommunalt og mellom nivåene –Juridiske avklaringer: lovhjemling, organisering, ansvarsfordeling, faglige krav. Samarbeidsavtaler

6 PreOB Kommunalt tilbud til pasienter med akutte lidelser (både sykdom og skader) som ikke kan følges opp hjemme, men der sykehusinnleggelse likevel ikke er nødvendig. Aktiv observasjon, diagnostikk og behandling. 3 dagers opphold. Inn og utskriving av lege. Daglig legetilsyn, tilgang til legevakt. Sykepleier 24/7

7 PreOB Diagnosegrupper: 1. Kjent kronisk sykdom hvor det oppstår en forverring, for eksempel KOLS, kreft, hjertesykdommer og diabetes 2. Akutte luftveisproblemer eller smertetilstander hvor man ikke mistenker alvorlig bakenforliggende sykdom, men ønsker videre observasjon for eksempel etter behandling gitt på legevakt.

8 Forts diagnosegrupper 3. Behandling av infeksjonstilstander som pneumoni, gastroenteritt og UVI hvor pasientens allmenntilstand/immunforsvar ikke er alvorlig redusert og man ikke har mistanke om sepsis. obs diabetes 4. Observasjon, smertelindring og mobilisering etter mindre skader hvor man ikke har mistanke om brudd eller indre blødninger.

9 Forts diagnosegrupper 5. Psykiske lidelser som angst og depresjon uten alvorlig suicidalfare eller psykotiske symptomer. 6. Avrusning hvor man vurderer at det er liten fare for alvorlig delir og man kan inngå gode samarbeidsavtaler med pasienten.

10 Forts diagnosegrupper 7. Observasjon og behandling av uklare tilstander som svimmelhet, ustøhet og forvirringstilstander hvor man ikke har mistanke om alvorlig bakenforliggende årsak. 8. Dehydrering som krever i.v væsketilførsel hvor man ikke har mistanke om store elektrolyttforstyrrelser. 9. Urinretensjon 10. Obstipasjon

11 Diagnostikk Anamnese, funksjonsnivå, komp.opplysninger. Komorbiditet. Polyfarmasi. Somatisk status med BT, puls, RR, temp, 02- metning, vekt Lab: Hb, CRP, SR, glukose, u-stix Pulsoxymeter, EKG (Spirometri ) Observasjon over tid

12 Behandling Trygge omgivelser Mat og drikke Oksygen Medikamenter p.o, i.v eller på forstøver Fysioterapi Mobilisering

13 Resultater så langt.. Åpning PreOB Saltdal og Meløy 12.april Nettverksbygging og samhandling Kvalitetssikring, internkontroll Kompetanseløft i akuttmedisin Entusiasme i faggruppene

14 Veien videre.. Kartleggingsskjema. Pasientforløp Desentralisert radiologi Utvidet lab.diagnostikk Finansieringsmodell Utvikling av flere sykestuefunksjoner ?? –Enhet for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt –Enhet for utskrivingsklare pasienter

15 Forutsetninger for å lykkes… Entusiasme og stå-på-vilje Organisasjon som ønsker fagutvikling Faglig kompetanse og trygghet Samlokalisering av helsetjenester Tverrfaglig samarbeid. Fleksibilitet Diagnostiske verktøy Forutsigbar økonomi


Laste ned ppt "PreOB-prosjekt Salten Prehospital observasjons og behandlingsenhet Prosjektleder Anne Karin Forshei Tromsø 25.mai 2010 Saltdal kommuneSteigen kommuneMeløy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google