Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PSY2405: Kap.6 Arbeidsmotivasjon og tilfredshet (trivsel)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PSY2405: Kap.6 Arbeidsmotivasjon og tilfredshet (trivsel)"— Utskrift av presentasjonen:

1 PSY2405: Kap.6 Arbeidsmotivasjon og tilfredshet (trivsel)
Aktuell eksamensoppgave Hva er arbeidsmotivasjon Motivasjon og personlighet Motivasjonsteorier Er det mulig å bedre motivasjonen? Kan motivasjon måles?

2 Utkast til eksamensoppgaver H-2008
Diskuter teorier knyttet til arbeidsmotivasjon.

3 Hva er arbeidsmotivasjon
Westwood (1992) inkluderer flere egenskaper: En indre tilstand hos individet Oppfattes som noe som gir ønske, intensjon eller press til å handle Har element av valg eller villighet Handlinger og atferd er resultat av motivasjon Individer er forskjellige når det gjelder motivasjon Motivasjonen kan variere hos et individ både over tid og i forhold til situasjoner

4 Penger = motivator, er det sammenheng mellom penger og lykke?
5 mulige sammenhenger: Penger skaper lykke. Lykke skaper penger. Lykke og penger korrelerer. En bakenforliggende faktor (personlighet) skaper både lykke og fører til atferd som gir penger (eks gründer). Kalles: tredjevariabels effekt. En bakenforliggende sosial faktor skaper sosiale forhold som er avgjørende (velstand).

5 Penger er en viktig motivator
Hvorfor er det ingen sammenheng mellom penger og lykke? Adaptasjon; vi tilpasser oss raskt en bedre økonomi Sammenligning; man sammenligner seg med andre, alltid noen som har mer penger Alternativer; ved tilgang på mye penger verdsettes andre verdier som frihet og vennskap Bekymring; mer penger fører til skifte av oppmerksomhet fra penger til mer ukontrollerbare livsforhold som egenutvikling o.a.

6 Sammenheng motivasjon - personlighet
Metastudie av Judge & Ilies (2002), undersøkte ved 65 stuider sammenheng mellom personlighet og 3 mål på motivasjon: målsetting, forventning og ”self-efficacy”. Samvittighetsfullhet (Conscientiousness) og psykisk stabilitet (Neurotisisme) er de to famtorene i Big Five som best predikerer prestasjonsmotivasjon. Judge, Heller & Mount (2002) undersøkte 150 studier og fant sammenheng med samvittighetsfullhet, neurotisisme og ekstraversjon: stabile utadvendte er disponert for å være glade på jobben og i fritida.

7 Motivasjonsteorier Behovsteorier Likhetsteorier Verditeorier
Forsterkningsteorier Forventningsteorier Jobb fasett teori og kvalitet i arbeidslivet Attribusjonsstil

8 Behovsteorier Maslows behovspyramide, 5 behov
Alderfers ERG teori, Eksistens (E), Relasjoner (R), Vekst (Growth) Myrrays behov og press, 20 behov Jahodas latente behov teori: Arbeid strukturerer tiden Arbeid gir regulære felles erfaringer Arbeid gir opplevelse av kreativitet og mestring Arbeid er kilde til personlig status og identitet Arbeid er en aktivitetskilde

9 Herzbergs 2-faktor teori (1957)
Opererer med hygienefaktorer Organisasjonens policy Supervisjon Relasjoner Arbeidsbetingelser Lønn Sikkerhet Status Motivatorer Prestasjoner Ansvar Avansement Vekst Anerkjennelse Alle faktorene vurderes langs en tilfredshet-utilfredshet skala

10 Behovs teorier – Maslow (1943)
Maslow videreutviklet humanistisk perspektiv og identifiserte fem grunnleggende behov: Fysiologiske: mat, drikke, seksualitet Sikkerhet: fysisk og psykisk sikkerhet, predikerbart og ikke-truende miljø Tilhørighet: tilhørighetsfølelse til en annen person og gruppe av personer Verdighet: verdsatt og respektert, av seg selv og andre Selvaktualisering: utvikle egne talenter og uttrykke disse

11 Maslows behovshierarki
De fire første (1 – 4) trinnene kan oppfattes som mangel-behov, mens det femte som overskuddsbehov (selv-realisering). I konfliktteori antas det at en konflikt ikke kan løses konstruktivt med mindre partenes grunnleggende behov er ivaretatt

12 Likhetsteorier Arbeidstakere sammenligner seg med andre, gjennom sosial sammenligning. De ser på to variabler: Input; hva de yter og hvilke evner de har Resultat; fordeler, belønninger Selv-innside: En ansatts sammenligning i en annen stilling innen hans organisasjon Selv-utside: En ansatts sammenligning i en situasjon utenfor organisasjonen Andre-innside: Sammenligning av andre i organisasjonen Andre-utside: Sammenligning av andre utenfor organisasjonen

13 Likhetsteorier Tre betalingssystemer er sentrale:
Overbetaling Underbetaling Likebetaling Overbetaling: Når forholdet resultat/innsats er større for en selv enn for andre kan føle skyld Underbetaling: Når forholdet resultat/innsats er mindre enn hos andre kan man føle sinne/irritasjon Når forholdet resultat/innsats er lik mellom ansatte føler man tilfredshet

14 Verditeorier (Locke 1976) Verdier påvirker følelser og ønsker
Som skaper mål og intensjoner Som fører til jobbatferd Jobbatferd er påvirket av hvor vanskelig oppgavene er Jobbatferd er påvirket av hvor kommitert personen er til jobben Jobbatferden fører til konsekvenser /tilbakemelding Relativt lite emipisk forskning omkring teorien Teorien viktig fordi verdier predikerer jobbatferd

15

16 Forsterkningsteorier
Anvender belønning og straff som sentrale faktorer i jobbmotivasjon, bygger bl.a. på sosial læringsteori. Stor diskusjon om fordeling av belønning og straff Stor diskusjon om straffens betydning: Selv om noe negativ atferd opphører, er den ikke nødvendigvis permanent fjernet Personen som straffer kan over tid oppfattes negativt av andre Straff kan bli motvirket av belønning fra andre personer (kollegaer – sosial støtte)

17 Behavioural contingency management
Identifiser arbeidsrelaterte hendelser Mål hyppigheten av responsene Identifiser nåværende betingelser gjennom funksjonell analyse Iverksett intervensjonsstrategier Evaluer

18

19 Forventningsteorier Forventningsteorier angir at motivasjon er et resultat av tre foreskjellige typer antagelser eller tanker hos ansatte: Forventninger: innsats vil resultere i atferd Instrumentalitet: ens atferd vil belønnes Valens, verdsetting: oppfattet verdi av belønningen som er mottatt av arbeidstakeren

20 Quality of Working Life
Utviklet på og 1970 tallet av Hackman & Oldham (1980) Grunnleggende for forståelse av Arbeidsmiljøloven i Norge (1977, 1995, 2006) som dere får utdelt til eksamen. Motivasjons-potensial-skåren (MPS) = (skill variety + task identity + task significance)/3 x autonomi x feedback

21

22 Quality of Working Life
Kjernejobb → Kritiske → Personlig og dimensjoner psykologiske atferdsmessig tilstander resultat Faglige krav → Opplevd → Høy arbeids- Arbeidets art → meningsfullhet motivasjon Arbeidets betydning → i jobben → Høy kvalitet Autonomi → Ansvarsforhold → Tilfredshet Tilbakemelding → Kunnskap om eget arbeid → lavt fravær og turnover

23 Er det mulig å bedre motivasjonen?
Målsetting, vanskelige mål gir gjerne bedre prestasjoner enn enkle mål Spesifikke mål gir gjerne bedre prestasjoner enn vage mål Tilbakemelding motiverer mennesker til bedre prestasjoner og kan stimulere til høyere målsetting Målene gir bedre prestasjoner når ansatte føler de har evne og følelse av ferdigheter til å nå målene Mål stimulerer gjerne de ansatte når de er generelt aksepterte og det er en betydelig kommitering til disse

24 Måling av jobbmotivasjon
Spørreskjema med tema som: Jeg jobber overtid for å få arbeidet gjort, selv om jeg ikke er betalt for dette. Du kan vurdere en person ut fra hvor godt arbeid han/hun utfører. Tilfredsheten i livet mitt er først og fremst knyttet til jobben. Noen ganger ligger jeg våken nesten hele natte og tenker på neste dags arbeidsoppgaver Lodal & Kejner (1969), i alt 20 spørsmål og 4 svarkategorier

25 Konklusjoner Arbeidsmotivasjon skaper medvirkning hos arbeidstakeren
Forholdet mellom motivasjon og personlighet varierer med synet på hva personlighet er Det er mange motivasjonsteorier. Konsentrer dere om 3 – 4 stykker. Det er utviklet mange programmer for å bedre motivasjonen? Motivasjon kan måles med forskjellige metoder, som intervjuer, observasjoner og spørreskjema?


Laste ned ppt "PSY2405: Kap.6 Arbeidsmotivasjon og tilfredshet (trivsel)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google