Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 Innledende tanker Anskaffelsesregelverket lever ikke isolert!
Forholdet til forvaltningsloven Men dette er jo ikke forvaltningsrett!? Tilbyder er ikke part i saken i forvaltings- lovens forstand Avgjørelse ↔ vedtak ↔ enkeltvedtak Krav om forsvarlig saksbehandling Allment krav til forvaltningen Hva betyr det? Et vedtak er ikke alltid et vedtak i forvaltningslovens forstand. Kravene til vedtak i forvaltningsloven – fvl. § 2 e Hvis vedtak: KS Omstilling og konkurranse

3 Systematikken i lovverket
Informasjons- og veiledningsplikt Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 Overfor allmennheten - kl § 4 Åpne møter - kl § 31 Innsynsrett For parter - fvl § 18 flg For folkevalgte - kl § 40 nr 5 (+ evt. reglementer) For kontrollutvalget/revisjon – kl kap 10 For allmennheten – offentleglova

4 OFFENTLEGLOVA - INNSYN

5 Hvorfor innsyn? For allmennheten
Retten til å se forvaltningen i kortene Grunnloven § 100 (5) og (6) For parter i saker som kan ende med enkeltvedtak Mulighet til å ivareta egne rettigheter Hvem har retten? Alle → offentleglova Sakens parter → forvaltningsloven KOFA sak 2008/208 – premiss 33

6 Formål og anvendelse Lovens formålsbestemmelse
Den nye loven vil fortsatt gjelde for virksomhet som er en organisatorisk del av stat eller kommune samt private rettssubjekt som treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift Nyheten er at loven også som et utgangspunkt vil gjelde for alle virksomheter som det offentlige har bestemmende innflytelse over, jf. § 2 bokstav c) og d)

7 Lovens system Et system av ”skal-” og ”kan-regler”
”Dokumenter”/”opplysninger” – skifter Taushetsplikt – skal ”Kan-reglene”: ”Interne” dokumenter – kan Unntak etter innhold – kan ”Meroffentlighet” – plikt til å vurdere

8 Offentleglovas hovedregel - § 3
Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna føljer av lov eller forskrift… Alle kan krevje innsyn… Naboen har fått lov til å bygge – Her må det være noe …

9 «Alle» Ingen begrensninger Alle personer Alle formål – se § 7
Jeg er bare litt nysgjerrig jeg «Alle» Ingen begrensninger Alle personer Alle formål – se § 7 Trenger ikke oppgi navn

10 Definisjoner, § 4 ”Dokument”
”ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.” Særlig om databaser: Ikke ”dokument” Men innsynsregel i § 9

11 Definisjoner (§ 4) forts.
”Saksdokument” ”komne inn til eller lagde fram for…” ”sjølv har oppretta…” ”..som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet” Oppretta ? ” .. når det er sendt ut ..” Ellers: ” ..ferdigstilt.”

12 Tidspunktet for rett til innsyn
Ligger i definisjonen i § 4 Innkomne dok.: straks Oppretta: ved avsendelse eller ”når det er ferdigstilt” Utsatt innsyn: § 5 Vilkår: ”direkte misvisende bilete av saka” ”kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser”

13 «Journalar og liknande register»
15/4-98 DOK:1 Ordførers dob- beltrolle-inhabil Journalføringsplikt etter § 10 arkivlov/-forskrift Nytt: plikt til å journalføre visse interne dokumenter – forskrift Forskrift om tilgjengeliggjøring av journal på internett – foreløpig bare for staten

14 Unntak frå innsynsretten – kap 3
Dagbladet - nei her i Lillevik er vil vi ikke ha noe oppstyr Generelt: Flere unntak og lengre bestemmelser er ment å gi mindre åpning for å unnta fra offentlighet Opplysninger/dokument - § 12 Noen nye unntak for statlig sektor Kommunal sektor får egne strengere regler

15 Unntak fra innsyn – oversikt
Taushetsplikt (§ 13) Interne dokumenter (§§ ) Unntak på grunn av dokumentets innhold (§§ 17 – 26

16 § 13 - teieplikt Plikt til å unnta, straffbart å offentliggjøre - strl § 121(1) Gjelder bare opplysninger, resten av dokumentet er som hovedregel offentlig Taushetsplikten må ha hjemmel i lov eller forskrift Samtykke jf. fvl § 13 a. nr 1 – ny bestemmelse

17 Interne dokumenter (§ 14)
”dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing” Unntak: ”den endelege avgjerda” ”retningslinjer for saksbehandlinga” føredrag til Kongen i statsråd ”presedenskort og liknande”

18 ”Interne” dokumenter utenfra (§ 15)
Dokumenter for intern saksforberedelse Fra underordnet organ Fra et departement til et annet Vilkår: ”når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar”

19 Interne dokumenter hos kommuner § 16
Unntakene i §§ 14 og 15 gjelder ikke: Saksframlegg til folkevalgt organ Sakliste til møte i folkevalgt organ Dokument fra/til KU, revisjon, klagenemnd Dokument fra/til KU og sekretariatet kan likevel unntas som internt etter § 14 Dok. til/fra KF ikke internt etter § 14 Særlovsorganer

20 Interne dok. hos kommuner (forts.)
Nærmere om det nye utrykket kommunal ”eining” Der en ”eining” opptrer som ekstern part kan dokument til/fra ikke unntas som interne etter § 14 Der en ”eining” har selvstendig avgjørelsesmyndighet kan dok. til/fra ikke unntas som interne etter § 14 (unntak ved adm. kontrolltiltak…)

21 Relevante unntakshjemler i anskaffelsessaker
Taushetsplikt Organinterne dokumenter Dok. innhentet utenfra for internt bruk Unntak av hensyn til forhandlinger herunder særregler for tilbud og protokoller Innlevert utkast til utlysning

22 Innsyn i offentlige anskaffelser – samme regler gjelder for alle
Ingen selvstendig rett til innsyn for leverandører: Må forholdet seg til offentleglova på samme måte som andre FOA § 3-5 – viser til offentleglova Dvs samme innsynsrett som ”enhver” Men grunn til meroffentlighet

23 § 23 Forhandlingsposisjon
Fortsettelse og noe innsnevring av tidligere lov Gjelder nå bare opplysninger Bare når det er ”påkravd” økonomi-, lønns-, eller personalforvaltning

24 Hva er ”påkravd” – økonomiforv.
Verner om de ”privatøkonomiske interessene i forhandlingssituasjoner” Kjøp/salg og avtaleinngåelser generelt Vilkår: konkurranseaspekt innsyn kan skade forhandlingsposisjonen eller den strategiske stillingen nå eller i framtidige saker

25 Særregel for tilbud og protokoll – § 23 tredje ledd
Innsnevring av unntak i forskrift Gjelder fortsatt bare tilbud og protokoll Gjelder bare frem ”til valet av leverandør er gjort” For andre dokumenter gjelder lovens alminnelige regler Konsekvenser Begrunnelsesplikten

26 Saksbehandling og klage
Innsyn kan kreves både muntlig og skriftlig - § 28 Innsyn gis i form av kopi – papir eller elektronisk. Gratis? - § 8 Avslag skal være skriftlig - § 31. Kravene Ytterligere begrunnelse - § 31 (2) Klage

27 Innsyn på annen måte Saker for KOFA
Forskrift om KOFA § 11 – dokumentfremleggelse KOFAs selvstendige plikt til å vurdere om opplysninger er taushetsbelagt Saker for retten Tvisteloven kap. 14 KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google