Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene

2 KS Advokatene Innledende tanker Anskaffelsesregelverket lever ikke isolert! Forholdet til forvaltningsloven –Men dette er jo ikke forvaltningsrett!? Tilbyder er ikke part i saken i forvaltings- lovens forstand –Avgjørelse ↔ vedtak ↔ enkeltvedtak Krav om forsvarlig saksbehandling –Allment krav til forvaltningen –Hva betyr det?

3 KS Advokatene Systematikken i lovverket Informasjons- og veiledningsplikt –Overfor den enkelte/parter - fvl §§ 11 og 17 –Overfor allmennheten - kl § 4 Åpne møter - kl § 31 Innsynsrett –For parter - fvl § 18 flg –For folkevalgte - kl § 40 nr 5 (+ evt. reglementer) –For kontrollutvalget/revisjon – kl kap 10 –For allmennheten – offentleglova

4 KS Advokatene OFFENTLEGLOVA - INNSYN

5 KS Advokatene Hvorfor innsyn? For allmennheten –Retten til å se forvaltningen i kortene –Grunnloven § 100 (5) og (6) For parter i saker som kan ende med enkeltvedtak –Mulighet til å ivareta egne rettigheter Hvem har retten? –Alle → offentleglova –Sakens parter → forvaltningsloven KOFA sak 2008/208 – premiss 33

6 KS Advokatene Formål og anvendelse Lovens formålsbestemmelse Den nye loven vil fortsatt gjelde for virksomhet som er en organisatorisk del av stat eller kommune samt private rettssubjekt som treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift Nyheten er at loven også som et utgangspunkt vil gjelde for alle virksomheter som det offentlige har bestemmende innflytelse over, jf. § 2 bokstav c) og d)

7 KS Advokatene Lovens system Et system av ”skal-” og ”kan-regler” ”Dokumenter”/”opplysninger” – skifter Taushetsplikt – skal ”Kan-reglene”: –”Interne” dokumenter – kan –Unntak etter innhold – kan ”Meroffentlighet” – plikt til å vurdere

8 KS Advokatene Offentleglovas hovedregel - § 3 Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna føljer av lov eller forskrift… Alle kan krevje innsyn… Naboen har fått lov til å bygge – Her må det være noe …

9 KS Advokatene «Alle» Ingen begrensninger Alle personer Alle formål – se § 7 Trenger ikke oppgi navn Jeg er bare litt nysgjerrig jeg

10 KS Advokatene Definisjoner, § 4 ”Dokument” –”ei logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, overføring eller liknande.” Særlig om databaser: –Ikke ”dokument” –Men innsynsregel i § 9

11 KS Advokatene Definisjoner (§ 4) forts. ”Saksdokument” –”komne inn til eller lagde fram for…” –”sjølv har oppretta…” –”..som gjeld ansvarsområdet eller verksemda til organet” Oppretta ? – ”.. når det er sendt ut..” –Ellers: ”..ferdigstilt.”

12 KS Advokatene Tidspunktet for rett til innsyn Ligger i definisjonen i § 4 –Innkomne dok.: straks –Oppretta: ved avsendelse eller ”når det er ferdigstilt” Utsatt innsyn: § 5 Vilkår: –”direkte misvisende bilete av saka” –”kan skade klare samfunnsmessige eller private interesser”

13 KS Advokatene «Journalar og liknande register» Journalføringsplikt etter § 10 –arkivlov/-forskrift Nytt: plikt til å journalføre visse interne dokumenter – forskrift Forskrift om tilgjengeliggjøring av journal på internett – foreløpig bare for staten 15/4-98 DOK:1 Ordførers dob- beltrolle-inhabil

14 KS Advokatene Unntak frå innsynsretten – kap 3 Generelt: Flere unntak og lengre bestemmelser er ment å gi mindre åpning for å unnta fra offentlighet Opplysninger/dokument - § 12 Noen nye unntak for statlig sektor Kommunal sektor får egne strengere regler Dagbladet - nei her i Lillevik er vil vi ikke ha noe oppstyr

15 KS Advokatene Unntak fra innsyn – oversikt Taushetsplikt (§ 13) Interne dokumenter (§§ 14 -16) Unntak på grunn av dokumentets innhold (§§ 17 – 26

16 KS Advokatene § 13 - teieplikt Plikt til å unnta, straffbart å offentliggjøre - strl § 121(1) Gjelder bare opplysninger, resten av dokumentet er som hovedregel offentlig Taushetsplikten må ha hjemmel i lov eller forskrift Samtykke jf. fvl § 13 a. nr 1 – ny bestemmelse

17 KS Advokatene Interne dokumenter (§ 14) ”dokument som organet har utarbeidd for si eiga interne saksførebuing” Unntak: –”den endelege avgjerda” –”retningslinjer for saksbehandlinga” –føredrag til Kongen i statsråd –”presedenskort og liknande”

18 KS Advokatene ”Interne” dokumenter utenfra (§ 15) Dokumenter for intern saksforberedelse –Fra underordnet organ –Fra et departement til et annet Vilkår: ”når det er nødvendig for å sikre forsvarlege interne avgjerdsprosessar”

19 KS Advokatene Interne dokumenter hos kommuner § 16 Unntakene i §§ 14 og 15 gjelder ikke: –Saksframlegg til folkevalgt organ –Sakliste til møte i folkevalgt organ –Dokument fra/til KU, revisjon, klagenemnd Dokument fra/til KU og sekretariatet kan likevel unntas som internt etter § 14 Dok. til/fra KF ikke internt etter § 14 Særlovsorganer

20 KS Advokatene Interne dok. hos kommuner (forts.) Nærmere om det nye utrykket kommunal ”eining” –Der en ”eining” opptrer som ekstern part kan dokument til/fra ikke unntas som interne etter § 14 –Der en ”eining” har selvstendig avgjørelsesmyndighet kan dok. til/fra ikke unntas som interne etter § 14 (unntak ved adm. kontrolltiltak…)

21 KS Advokatene Relevante unntakshjemler i anskaffelsessaker Taushetsplikt Organinterne dokumenter Dok. innhentet utenfra for internt bruk Unntak av hensyn til forhandlinger –herunder særregler for tilbud og protokoller Innlevert utkast til utlysning

22 KS Advokatene Innsyn i offentlige anskaffelser – samme regler gjelder for alle Ingen selvstendig rett til innsyn for leverandører: –Må forholdet seg til offentleglova på samme måte som andre –FOA § 3-5 – viser til offentleglova Dvs samme innsynsrett som ”enhver” Men grunn til meroffentlighet

23 KS Advokatene § 23 Forhandlingsposisjon Fortsettelse og noe innsnevring av tidligere lov Gjelder nå bare opplysninger Bare når det er ”påkravd” –økonomi-, –lønns-, –eller personalforvaltning

24 KS Advokatene Hva er ”påkravd” – økonomiforv. Verner om de ”privatøkonomiske interessene i forhandlingssituasjoner” Kjøp/salg og avtaleinngåelser generelt Vilkår: –konkurranseaspekt –innsyn kan skade forhandlingsposisjonen eller den strategiske stillingen –nå eller i framtidige saker

25 KS Advokatene Særregel for tilbud og protokoll – § 23 tredje ledd Innsnevring av unntak i forskrift Gjelder fortsatt bare tilbud og protokoll Gjelder bare frem ”til valet av leverandør er gjort” For andre dokumenter gjelder lovens alminnelige regler Konsekvenser Begrunnelsesplikten

26 KS Advokatene Saksbehandling og klage Innsyn kan kreves både muntlig og skriftlig - § 28 Innsyn gis i form av kopi – papir eller elektronisk. Gratis? - § 8 Avslag skal være skriftlig - § 31. –Kravene Ytterligere begrunnelse - § 31 (2) Klage

27 KS Advokatene Innsyn på annen måte Saker for KOFA –Forskrift om KOFA § 11 – dokumentfremleggelse –KOFAs selvstendige plikt til å vurdere om opplysninger er taushetsbelagt Saker for retten –Tvisteloven kap. 14


Laste ned ppt "Offentleglova Advokat Nina Ramstad Aatlo, KS Advokatene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google