Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORNY - Forum Stavanger 30.9 – 1.10.2003 Ola Børke Programkoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORNY - Forum Stavanger 30.9 – 1.10.2003 Ola Børke Programkoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORNY - Forum Stavanger 30.9 – 1.10.2003 Ola Børke Programkoordinator

2 Aktivitetsrapport pr 30.9.2003 Bemanning i programsekretariatet: Sekretariatet består i dag av; Ola Børke(PK) Torkil Bjørnson Tor-Jørgen Thoresen(50%) Brit-Lisbet Thoresen Jan Egil Pedersen(SND) FORNY utlyser nå to faste stillinger for ansettelse ca 1.1.2004. Den halve stillingen til TJT går inn i disse. Utlysning den 23.9 og søknadsfrist 7.10

3 Budsjettutvikling for 2004 Ingen avklaring mht HIP: Utsatt til slutten av oktober. Usikkerhet rundt departementenes prioriteringer, men grunnlag for å tro på en vekst i forhold til 2003, men…. UFDs rolle uavklart: Bevilgningene fra UFD vil være meget avgjørende for hva slags aktiviteter FORNY støtter mht infrastruktur i UoH-sektoren. UFD bør følge opp sine politiske vedtak med penger, men usikkert i hvilken grad de velger å bruke FORNY.

4 Aktivitetsrapport forts. Stor aktivitet i IPR-fellesprosjekt: Utarbeiding av felles opplæringsplattform innen IPR. Forberedelser til innkjøp og kravspesifikasjon mht ”IPR management system”. Progresjonen i prosjektet er bra, mye takket være at universitetene nå begynner å få på plass sine TTO-medarbeidere. Mål: IT-system og TTO operativt fra 1.1.2004.

5 Status på kommersialiseringer pr. 30.9

6 Rapportering Når og hvordan rapportere? Hva er en ide? Hvilke typer ideer rapporteres fra FoU-miljøene? Hvordan måle virkningen av infrastrukturmidler?

7 Rapportering Fremdriftsrapportering 1.juni 1.desember Utbetaling/regnskapsrapportering Etter utløpet av 1. tertial utbetales 1/3 av bevilgningen automatisk Etter 2. tertial utbetales ½ av restbeløpet automatisk 3. tertials utbetaling (dvs. restbevilgningen) skjer på grunnlag av revisoratterstert regnskapsrapport, hvor frist for innsendelse av denne er 1. februar.

8 Resultat rapportering Hva er en idé? FoU-miljø bes rapportere både mht innkomne ideer og ideer som er sendt videre for kommersiell vurdering i KE. Viktig å oppgi måltall for begge kategorier i søknaden!! Innkomne ideer er mer et aktivitetsmål/infrastrukturmål. Ideer sendt til kommersiell vurdering er mer et mål på innovasjonshøyden og potensialet i de forskningsbaserte ideene miljøet skaper. Begge er viktige, men må ikke måles mot hverandre.

9 Hvordan måle effekten av infrastrukturmidlene? Aktivitetsrapport mer aktuelt enn tellekanter, men idéproduksjon kan være en indikator på klimaet for entreprenørskap i institusjonen. Etablering av TTO ved universitetene vil gjøre det enklere å systematisere informasjon knyttet til denne type aktivitet! FORNY vil lansere et nytt rapporteringsskjema innen fristen 1.12. Mål: Forbedre relevans og treffsikkerhet mht de aktivitetsmål, resultatmål og effektmål vi har i FORNY. Fordel for både brukere og FORNY

10 Søknadsrunden høsten 2003: Viktige endringer i rammebetingelsene: Endringer i lovverket. Etablering av TTO Virkemiddelgjennomgang og HIP Strategiprosess i FORNY – Revidert programplan og endrede kriterier. UFD betydelig inne med finansiering..?

11 Universiteter, høgskoler og FoU-institutter som driver forskning på høyt internasjonalt nivå, på områder som kan bidra til stor verdiskaping gjennom kommersialisering av forskningsbaserte forretningsideer med stort markedspotensial. I: Legitime søkere: Infrastrukturmidler

12 II: Krav til søknad/Kriterier for vurdering Dokumentasjon av foregående års resultater i forhold til oppgitte mål. Dokumentere institusjonens volum og faglige styrke knyttet til FoU med potensial for kommersiell utnyttelse. Planer og aktiviteter knyttet til idéstimulering og fagområder internt i organisasjonen. Potensielt volum av forretningsideer med betydelig verdiskapingspotensial og høy innovasjonsgrad. Planer og aktiviteter knyttet til holdningsendringer og kulturbygging internt i organisasjonen. Planer og aktiviteter rettet mot nettverksarbeid mot andre FoU- miljø og næringslivet, samt gjøre rede for institusjonens rolle og planlagte aktiviteter i det regionale innovasjonssystemet I størst mulig grad ønskes kvantitative måltall knyttet til kriteriene nevnt over.

13 Prosjektmidler: I: Legitime søkere TTO ved universiteter. Kommersialiseringsenheter. TTO og KE kan søke samlet eller enkeltvis. Prinsippene for den lokale fordelingen av ansvar og pengestrømmer (mellom TTO og KE) ønskes synliggjort i søknadene. KE kan søke midler til prosjekter fra næringsliv, off. virksomhet, FoU-inst, og de prosjekter der UoH-sektoren ikke ønsker å ta eierskap, inkludert visse proaktive aktiviteter rettet inn mot målgruppen.

14 //: Krav til søknad/kriterier for vurdering (KE) Dokumentasjon av foregående års resultater i forhold til oppgitte mål. Dokumentere kvalitet knyttet til den kommersialiseringsassistanse som tilbys. (Egen kompetanse, nettverk, faglig relevans osv) Dokumentere antatt årlig volum knyttet til idétilfang fra samarbeidende FoU – miljøer, næringsliv og off. virksomhet. Gjøre rede for institusjonens rolle og planlagte aktiviteter i det regionale innovasjonssystemet. Dokumentere aktiviteter for proaktivt å stimulere til idétilfang fra målgruppen.

15 Verifiseringsmidler I: Legitime søkere Enkeltforskere eller forskergrupper (institusjonen står som søker) eller bedrifter innen medisinsk/teknisk-medisinsk forskning. II: Krav til søknad/kriterier for vurdering: Kompetanse (Faglig og kommersiell) Teknologi. (Anvendelse, gjennomførbarhet, videre utvikling osv) Kommersielle forhold/marked. (Forhold til eksisterende teknologi, markedsmuligheter, vekstpotensial, innvendinger osv


Laste ned ppt "FORNY - Forum Stavanger 30.9 – 1.10.2003 Ola Børke Programkoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google