Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1 BILDØYNA 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1 BILDØYNA 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1
BILDØYNA 1

2 Forklare denne, med hovudvekt på reguleringsplan
Forklare denne, med hovudvekt på reguleringsplan. Poenget her er å forklare forskjellen på områdereg. og detaljereg. 2

3 Bakgrunn og prosessen så langt
Vekstkommune - fortetting - urbanisering - Sotra kystby Kommunedelplan (KDP) for Bildøyna/ Sotra Kystby vart vedteken i Fjell kommunestyre Kommuneplanen regulerer arealbruken i området: SE1-3 = sentrumsformål B = bustadområde Legge vekt på at SE3 ikkje lengre er LNF/hytteområde, men er regulert til sentrumsformål. Sei litt om kva det inneber? 3

4 SE1 Delområde SE1: Områdereguleringsplan vert utarbeidd av Liegruppen med Opus som plankonsulent Det er varsla oppstart av planarbeidet. Høyrings- frist er 5. april. Framdrift: vedtak vinter 2015 Det er kommunen som har det overordna ansvar for planen 4

5 SE2 Delområde SE2: plan vert utarbeidd av Fjell kommune
Har gjennomført ein anbodskonkurranse Skal velje konsulent i løpet av kort tid, og oppstartsmeldinga kjem i løpet av april/mai 5

6 SE3/B1 Delområda SE3 og B1: plan vert utarbeidd av Altus Eiendom med Norconsult som plankonsulent Kommunen har det overordna ansvaret for planen Det er varsla oppstart på SE2/B1 med frist 12. mai Framdriftsplan: vedtak sommar/haust 2015 6

7 Rammer for prosessen Kommunen har ingen eigarinteresser i området SE2, men har heimel i lova til å ekspropriere for å sikre viktige samfunnsinteresser I utgangspunktet vil ikkje kommunen detaljregulere området Dette må grunneigarane sjølv gjere! Kommunen skal fastsetje i områdereguleringa kvar det skal detaljregulerast: Størrelse på område/plangrenser Formål (bustad, friluftsområde, næring og liknande) Kvalitetskrav Rekkefølgje på utbygginga Det er grunneigarane sjølve som avgjer om og når detaljreguleringa skal finne stad 7

8 Planprosessen framover
Fasar i planarbeidet Innhald Varsel om oppstart Kunngjering til ålmenta Innspel frå offentlege etatar og berørte partar Utarbeiding av forslag til områderegulering Medverknad; Innkomne merknader vert handsama. Gjennomføring av arbeidsmøter og drøftingar med berørte partar Synfaring og registrering Utgreiingar Offentleg ettersyn av planforslaget Politikarane handsamar planforslaget og legg det ut på høyring Folkemøte og liknande Justering av plan Innkomne merknader vert handsama Justeringar med bakgrunn i merknader og avklaringar Vedtak av områdereguleringsplanen Endra planforslag vert handsama og vedtatt politisk Kunngjering av plan Klageadgang Tre vekers klagefrist til kommunen 8

9 Medverknad Det er viktig for kommunen å ha ein god dialog med grunneigarar og innbyggarar Vi vil gjennomføre ein grundig medverknadsprosess med ulike former for arbeidsmøter, opne kontordagar, folkemøte o.l. Cykleklubben Sotra, UKS, Bildøy hyttelag, regionale organ og interesseorganisasjonar, næringsliv, Eldrerådet, Rådet for menneskje med nedsett funksjonsevne og mange andre aktørar vil bli inkludert i planarbeidet Ei viktig utfordring er korleis vi skal ta omsyn til våre framtidige innbyggarar – korleis sikre deira stemme i arbeidet? 9

10 Hovudutfordringar i planarbeidet
Tilhøvet til Rv 555 Støytilhøve, særskilt i sør Transformasjon frå hytteområde til sentrumsområde Gang-/sykkelsystem og kollektivbyen Tettleik Kulturminne Topografi, landskap og allmenn tilgang til strandsona Naturmiljø og biologisk mangfald Teknisk infrastruktur 10


Laste ned ppt "Områderegulering av Bildøytangen, Straumsosen og Branndalsåsen, områda SE1, SE2, SE3 og B1 BILDØYNA 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google