Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Entreprisekontrakter - enkelte særtrekk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Entreprisekontrakter - enkelte særtrekk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Entreprisekontrakter - enkelte særtrekk
Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

2 Karakteristika og rettsgrunnlag
Entrepriser er kontrakter om tilvirkning/oppføring av bygninger, industrianlegg, veier, tunneler, broer, kaianlegg med mer. Det sondres gjerne mellom landentrepriser og offshoreentrepriser. Sistnevnte gjelder tilvirkning av offshoreinstallasjoner; eksempelvis oljerigger. Omfattende og ofte komplekse kontrakter, ofte av teknisk karakter. I entrepriseforhold benyttes i utstrakt grad standardkontrakter – for landentrepriser er NS8405 den viktigste – Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

3 Karakteristika og rettsgrunnlag forts.
Lov 13. juni 1997 nr. 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) regulerer forbrukerentrepriser. For øvrig er kontraktsområdet ulovfestet, og bakgrunnsretten er alminnelige obligasjonsrettslige (entrepriserettslige) prinsipper. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

4 Ulike typer av entrepriser og betydningen for risikofordelingen
Ulike former for entrepriseavtaler; betydning særlig for risikofordelingen mellom partene i kontraktsforholdet. (Ordinære) entrepriser, der byggherren har prosjekteringsrisikoen. Entreprenøren påtar seg kun oppføring av bygget. Totalentrepriser, der totalentreprenøren påtar seg både prosjektering og oppføring av bygget. Underentrepriser, avtaler mellom hovedentreprenøren og en eller flere underentreprenører om gjennomføring av enkeltelementer i en overordnet entreprise (eks. grunnarbeider, forskalingsarbeider, elektriske arbeider). Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

5 Nærmere om særtrekk ved entrepriser
Entrepriseforhold er komplekse og kontraktsytelsen – oppføringen av bygget eller anlegget – tar tid å fullføre. Dette betinger et langsiktig samarbeid mellom byggherren og entreprenøren for at formålet med kontrakten skal oppfylles. Det er eksempelvis ofte nødvendig for byggherren å gi spesifikasjoner til entreprenøren underveis i byggeprosessen; endringsordre og tilleggsordre mv. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

6 Nærmere om risikofordeling i entrepriser
Et grunnprinsipp er at risikofordelingen følger funksjonsfordelingen i kontrakten – hver av partene bærer risikoen for egen ytelse – I ordinære entrepriser innebærer dette at byggherren bærer risikoen for svikt ved tegninger og beregninger som er presentert av byggherren selv, dennes arkitekt eller konsulent, mens entreprenøren bærer risikoen for sviktende oppføring/utføring av byggearbeidene, enten dette skyldes egen eller underentreprenørers innsats. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

7 Nærmere om risikofordeling i entrepriser forts.
Et kjernespørsmål i entrepriseretten gjelder risikofordelingen ved uforutsette problemer – typisk uforutsette grunnproblemer; harde bergarter, skjulte ledninger, skjult forurensning med mer. Alminnelige entrepriserettslige prinsipper, ulovfestet lære om bristende forutsetninger, avtaleloven § 36, RG s. 728 Tirranna (voldgiftsdom) Rt s. 922 (Salhus Flytebru) Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang


Laste ned ppt "Entreprisekontrakter - enkelte særtrekk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google