Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2006 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2006 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2006 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg Forelesninger, seminarer, obligatoriske oppgaver Litt om temaene i FINF4001 Ulike perspektiver på IKT og informasjonssystemer Om informasjonssystemer og systemutvikling

2 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 2 Hva er AFIN og Master i forvaltningsinformatikk ? Emnesiden: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h05/ http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h05/ Pensum : http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h05/pensumlist e.xml http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h05/pensumlist e.xml Forelesningsplan: http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h05/undervisni ngsmateriale/Forelesningsplan%20FINF4001%20H%202005%201508 05.htm http://www.uio.no/studier/emner/jus/afin/FINF4001/h05/undervisni ngsmateriale/Forelesningsplan%20FINF4001%20H%202005%201508 05.htm Obligatoriske oppgaver

3 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 3 Hovedbolkene I.Personvern og systemutvikling Diskusjon: Diskusjon om personvern som premiss for utvikling og drift av informasjonssystemer II.Digital forvaltning Diskusjon: Informasjonsinfrastrukturer som basis for tverrsektorielle systemer III.IKT og demokrati Diskusjon: IKT både som grunnlag for og trussel mot utviklingen av demokratiske prosesser og strukturer

4 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 4 Det sivile samfunnet : Innbyggere, næringslivet, organisasjonene: “e-service” : Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Stortinget Kommunestyrer++ Partiene … Den digitale forvaltningen E-demokrati Demokratiske og politiske Prosesser som understøttes av IKT-løsninger ”Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer Departementer, direktorater, kommunale virksomheter,.

5 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 5 ”eService” Tjenesteyting og myndighetsutøvelse overfor borgere og næringsliv: Samordnet opptak, Lånekassas søknadsrutine, søknad om bostøtte Elektroniske tjenester på kommunale nettsider ”eDemokrati”: IKT brukt i politiske prosesser Noen eksempler på slike demokrati-fremmende IKT-løsninger www.stortinget.no http://www.larvik.kommune.no/ http://www.kristiansand.kommune.no/ http://www.asker.kommune.no/

6 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 6 ”Styring og administrasjon” Tradisjonelle intern-administrative løsninger (budsjett/regnskap, personal&lønn, interne registre/databaser, arkiv- og journalsystemer men i dag også IKT-løsninger som understøtter planlegging, beslutning og iverksettelse av politiske vedtak, f eks Økonomistyring Ulike former for planarbeid Kontor- og beslutningsstøtte-systemer GIS-systemer … NB: Mange systemer vil brukes til ulike formål

7 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 7 Innbyggere, næringsliv, sivile samfunn “E-service”: Tjenesteyting og myndighetsutøvelse Politikere Kan den digitale forvaltningen illustreres slik? E-demokrati ” Styring og administrasjon” Forvaltningsorganer

8 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 8 Elektronisk forvaltning: Nye infrastrukturer, nye arbeidsformer og nye [digitale] skiller? Informasjonsinfrastrukturer – de nye elektroniske informasjonsveiene, eks http://skolenettet.ls.no, Http://www.samordnaopptak.no/http://skolenettet.ls.no Http://www.samordnaopptak.no/ Tverrsektoriet samarbeid – eksemplet Altinn www.altinn.no Rettslige perspektiver på informasjonsinfrastrukturer Skaper elektronisk forvaltning ny skiller i befolkningen?

9 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 9 IKT-elementene i FINF 4001 Systemutvikling: Å bidra til økt innsikt ved ulike sider ved planlegging, utvikling og implementasjon og bruk av datamaskinbaserte informasjonssystemer, blant annet knyttet til at IKT-systemer skal fungere i organisasjoner, i samspill med mennesker i daglig arbeidssituasjoner Få overblikk over utfordringen knytttet til personvern og sikkerhet knyttet til IKT og hvordan dette kan håndteres, deriblant personvernøkende tiltak Digital forvaltning (e_government): Muligheter og utfordringer ved bruk av IKT i offentlig virksomhet IKT og demokrati (e-democracy). Hvordan kan IKT styrke borgernes innflytelse sentralt og lokalt

10 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 10 Noen ulike perspektiver på IKT IKT som personlig verktøy, f eks. kontorpakka (MS Office), egen bruk av Internett IKT som automatiserings- versus informatiseringsteknologi f eks. automatisert søknadsbehandling, forenklet ligning IKT som integrasjonsteknologi, F eks fullført elektronisk saksbehandling, som krever integrasjon mange funksjoner og mange former for data/informasjon IKT som infrastruktur og felles ressurs.IKT som kommunikasjons- og samhandlingsteknologi, f eks. nye arbeidsformer og samhandling innbygger – saksbehandler, eller borger - politiker Hvordan kan vi bidra til at IKT skaper mer åpenhet og demokrati eller mer kontroll og overvåkning ?? IKT er ikke ’deterministisk’, men muliggjørende !!

11 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 11 Krav til forkunnskaper Hva vi forventer at dere kan ? I utgangspunktet at dere har kunnskaper tilsvarende å ha fullført Bachelor –programmet Kunne bruke standard programvarer, inkludert databasessystemer og fritekstsystemer Kjenne til Internets oppbygging og virkemåte, inkludert WWW og søkemotorer Programutvikling. Kjenne til prinsippene i programmering, og kunne lage enkle programmer Ha overordnet kjennskap til et JAVA. Systemutvikling. Forstå hva det innebærer å utvikle et informasjonssystem, dvs. fasene i arbeidet, hvordan man fastlegger systemets egenskaper, hvilke rammer som gjelder for utviklingen. Kjenne til ulike rammeverk/utviklingsmodeller, konkrete metoder, teknikker og minst et datamaskinbaserte utviklingsverktøy, og kunne evaluere en prototyp.

12 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 12 Datasystemer og informasjonssystemer Et datasystem kan defineres som [Ande89]: “Et system for innsamling, bearbeiding, lagring, overføring og presentasjon av alle former for data”.  Det finnes både manuelle og datamaskinbaserte datasystemer Et informasjonssystem ’ Samlingen av menneskelige og maskinelle ressurser samt regler og prosedyrer organisert for å utføre bestemte funksjoner og løse en bestemt oppgave (Beekman 1995)

13 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 13 Informasjonssystem og datasystem Datasystemet inngår i et informasjonssystem som inngår i en organisert samhandling Informasjonssystem Datasystem = formaliserbar del Automatisert del Organisasjon Rammer for samhandling Lånekassa (som organisasjon) sammen med de lover og instrukser som gjelder virksomheten Formelle og uformelle, manuelle regler og retningslinjer for behandling av lånesøknader = IKTsystem De formaliserte regler for behandlingen

14 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 14 IS karakteristika Menneskelig konstruksjon Knyttet til bestemt(e) arbeidsoppgave (r) Eies av en organisasjon i forandring, og ofte mange interessenter med ulike krav Formidler informasjon (f.eks. mellom personer eller mellompersoner og systemer) Håndterer ulike typer informasjon og ulike typer behandling/prosessering av data Manuelle og/eller datamaskin basert behandling av data/informasjon

15 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 15 Hva kan et IS bidra til ? Noen alternativer Automatisering : erstatter menneskelig arbeid med maskiner som utfører arbeidet Eks.: Bankautomater, transaksjonssystemer, ordresystemer, …. Utviklingsstrategi: oppdeling og rutinisere Informatisering ( Understøtte menneskelig aktiviteter (både informere og utføre) Saksbehandlersystemer, beslutningsstøtte, ’datawarehouse’ Strategi: Se sammenheng mellom ulike arbeidsprosesser og strukturer Kommunikasjon: Støtte informasjons-utveksling og samhandling og koordinering mellom mennesker Gruppevarer (CSCW- datastøttet samarbeid), arbeidsflytsystemer Strategi: Forstå organisatoriske og menneskelige forutsetninger for å kommunisere og samhandle

16 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 16 Motivasjon for utvikling av IKT- baserte IS Rasjonalisering og effektivisering Raskere, enklere, mer nøyaktig lagring, gjenfinning og bearbeiding av data (informasjon) Integrerte løsninger (og redusering av manuelle inngrep i verdikjeder) Økt kvalitet (f.eks. krav til enhetlig, sikker og rask saksbehandling Endringstakt og mobilitet Strategisk bruk, f eks. elektronisk handel Øke kontroll i organisasjonen Håndtere kompleksitet – klarer vi det?

17 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 17 Ulike syn på utvikling av IS Konstruksjonsprosess Utvikle et ny teknisk løsning, Teknisk og organisatorisk forandringsprosess Eks. produksjonssystem, saksbehandlersystem Erkjennelsesprosess Analyse av organisasjonen Politisk prosess Hva er det i praksis?

18 FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 18 Hvorfor både juridiske, samfunnsfaglige og informatiske perspektiver i FINF? Samfunnet rundt oss Teori, metoder og teknikker for å utvikle programsysteme r Informasjons- systemet.. Det rettslige grunnlaget


Laste ned ppt "FINF H -06 1. Forelesning Arild Jansen. AFIN 1 FINF4001 Høsten 2006 Masteremne i forvaltningsinformatikk Om avdelingen og studiet Pensum og undervisningsopplegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google