Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernet i Norge – et oversiktsbilde

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernet i Norge – et oversiktsbilde"— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernet i Norge – et oversiktsbilde
Nina Hjertø Ingebrigtsen, Anne Jensen og Mette Smedstad KS Myndighetskontakt

2 KS Myndighetskontakt KONSULTASJONSORDNINGEN:
Formidle medlemmenes behov og påvirke statlige rammebetingelser 4 konsultasjonsmøter med regjeringen i året 12 avtaler på ulike tjenesteområder BARNEVERNSAVTALEN: Den første barnevernsavtalen fra sept sept. 2008 Ny barnevernsavtale fra 1. sep 2008 – 1.sept. 2010 I revisjonsarbeidet med avtalen har KS lagt vekt på en dreining mot en samhandlingsavtale Målsetning er å bedre kommunenes muligheter for et godt samarbeid med det statlige barnevernet

3 Samarbeid = felles forståelse av viktige utfordringer

4 Barnevernsavtalen Noen av avtalens målsetninger:
Legge et godt grunnlag for bedre samarbeid mellom stat og kommune Bedre samordning av tjenester og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud for utsatte barn og unge Styrke barnevernets legitimitet blant brukere, samarbeidspartnere og befolkningen Styrke forebyggende innsats Bidra til kvalitetsutvikling Noen prosesser/arenaer: Partene vil arbeide for en konkretisering av roller og ansvarsfordeling mellom det statlige og kommunale barnevernet Partene vi utarbeide en veileder som kan benyttes ved inngåelse av samarbeidsavtaler mellom kommune og Bufetat/fagteam Partene vil bistå til at det opprettes faste møteplasser mellom de største kommunene og det statlige barnevernet Partene vil etablere en tvisteløsningsorgan for ”gråsoner” der det er tvist mellom kommune og stat om betalingsansvaret

5 Prosjektet: ”Sammen for barn og unge”
Samarbeidsprosjekt mellom KS og BLD Målsetning – Utvikle gode samarbeidsmodeller som sikrer koordinering av tjenester til utsatte barn og unge 15 deltakerkommuner (Risør) Særlig fokus på Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 og deltakerkommunene arbeider aktivt med planarbeid ifht utvikling av strukturer, rutiner og avtaler som sikrer tverrfaglig samarbeid og sammenheng i tjenestetilbudet til målgruppa Viktig innspill til Flatø-utvalget

6 Enslige mindreårige flyktninger - 800 barn trenger en kommune å bo i 2009

7 Under 15 år 15 til 17 år Totalt Gutt 50 296 346 Jente 13 32 45 Total
Enslige mindreårige asylsøkere * pr : 484 bekreftede vedtaksplasser * pr : 391 bosettingsklare i mottak * behovet er ca 800 plasser Under 15 år 15 til 17 år Totalt Gutt 50 296 346 Jente 13 32 45 Total 63 328 391

8 Vi har et godt barnevern i Norge!
og det skal kommunene ha hovedæren for

9 Nasjonale målsettinger for barnevernet
Mindre bruk av institusjonsbasert omsorg, mer fosterhjem og hjemmebaserte tiltak - LEON Brukermedvirkning Forebygging og tidlig innsats Større deltakelse fra folkevalgte organer Forvaltningsreform i 2004

10 Hva bruker kommunene penger på?

11 Barn med tiltak i løpet av året

12 Antall barn i ulike tiltak per 31.12.xx

13 Andre nasjonale indikatorer
Per : barn i tiltak, hvorav i statlige tiltak, dvs ca. 15 prosent. 2007: årsverk i kommunalt barnevern, i det statlige 48 prosent av undersøkelsene henlegges uten tiltak Flere unge får ettervern – antallet i alderen år er mer enn fordoblet siste ti år Antall årsverk i kommunalt barnevern har økt hvert år men hver ansatt har fått mer å gjøre Fristoverskridelser: stabilt på ca. 12 prosent siste ti år Positiv utvikling for andre kvalitetsindikatorer: - tiltaksplaner og behandlingstid under tre mndr.

14 Utfordringer for barneverntjenesten
Omdømme Koordinering, - både i og utenfor kommunen Det forventes en vridning av tiltakene, uten at alternativene alltid er på plass. Manglende dialog om kommunenes (dvs barn og unges) behov for tiltak. Manglende differensiering av statlig tilbud, både når det gjelder tiltak og rådgivning Uenighet om betaling mellom stat og kommune Små fagmiljøer Stor satsning på statlig barnevern i form av ressurser og kompetanse Store forventninger til hva barneverntjenesten kan stille opp med


Laste ned ppt "Barnevernet i Norge – et oversiktsbilde"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google