Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole1 FOLKEVALGTOPPLÆRING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST 08.11.2007 1.Byrådsavdeling for barnehage.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole1 FOLKEVALGTOPPLÆRING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST 08.11.2007 1.Byrådsavdeling for barnehage."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole1 FOLKEVALGTOPPLÆRING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST 08.11.2007 1.Byrådsavdeling for barnehage og skole som organisasjon: Hovedmål for byrådsavdelingen Oppgaver for politisk sekretariat Oppgaver for fagavdeling barnehage og skole Nyttige nettsteder 2.Hva styrer barnehage og skole i Bergen? Kort innføring i Opplæringsloven Kort innføring i Barnehageloven Moderniseringsprogrammet for bergensskolen Kvalitetsmeldingen 1-2-3 alle får bli med

2 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole2 Hovedmål for byrådsavdelingen Byrådsavdelingens overordnede mål er å gi alle kunnskap og like muligheter til å realisere sine evner. Dette gjøres gjennom en sterk satsing på den offentlige skolen i Bergen. Barnehage- og skoletilbudet skal sette barn og unge i sentrum med høy kvalitet, nyskapning og inkludering som kjennetegn. Opplæringen skal tilpasses barn og unges evner og forutsetninger. Byrådets visjon er at Bergen skal bli Norges beste by for barn og unge. Gjennom felles pedagogisk retning - Kompetente barn og unge - skal alle gis gode muligheter for læring.

3 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole3 Oppgaver for politisk sekretariat Langsiktig plan- og utredningsarbeid Kartleggings- og behovsanalyser Politisk saksbehandling Investeringer/utbygging Veiledning av private utbyggere Arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett  Rammeoppbygging og rammefordeling  Kostnadsanalyser og konsekvensvurderinger  Fordele budsjetter til resultatenhetene  Oppfølging gjennom året – justeringer -rapportering -foreslå tiltak Kvalitetssikring av nøkkeltall og indikatorer- KOSTRA Utvikling og vedlikehold av tjenestestedsbaserte ressurstildelingsmodeller for hele politikkområdet Generelle sekretariatsoppgaver Personaloppgaver Generelle merkantile oppgaver og saksbehandling

4 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole4 Oppgaver for fagavdeling barnehage og skole Implementering av nasjonale og kommunale føringer Utarbeide faglige oppfølgings- og kvalitetssystemer. Forvaltning innenfor det barnehage- og skolefaglige området. Forvaltning av det spesialpedagogiske feltet innenfor barnehage og skole. Ressurstildeling Faglig ansvar for oppfølging av tjenesteproduksjonen. Tilsynsfunksjoner innenfor kommunale og private barnehager og skoler. Kompetanseutvikling

5 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole5 Nyttige nettsteder: http://www.bergen.kommune.no/organisasjonsenhet/oppvekst http://www.utdanningsdirektoratet.no/ http://www.skoleporten.no/templates/default.aspx?id=2011&epslanguage=NO http://www.fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=1166 http://www.ks.no/ http://www.stortinget.no/ http://www.tjenestekatalog.no/index?orgNR=964338531 http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd.html?id=586 http://www.lovdata.no/

6 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole6 Kort innføring i Opplæringsloven Loven gjelder grunnskoleopplæring og videregående opplæring i offentlige skoler og i lærebedrifter. Den gjelder også private grunnskoler som ikke mottar statstilskudd og privat hjemmeopplæring i grunnskolen. Loven gjelder dessuten spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder og grunnskole- og videregående opplæring for voksne. Opplæringslova fastsetter at det er kommunene som er ansvarlige for den offentlige grunnskolen og fylkeskommunene som er ansvarlige for offentlig videregående opplæring.

7 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole7 Kort innføring i Opplæringsloven Loven regulerer retten og plikten til grunnskoleopplæring og retten til videregående opplæring. Loven har regler om blant annet opplæringens omfang og innhold, skoleplassering (gjelder bare for grunnskolen), undervisningsorganiseringen, tilpasset opplæring og spesialundervisning, det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet (omfatter også mobbing), elev- /foreldredeltagelse (herunder rådsorganer), skoleledelse og lærerkompetanse, skyss, fagopplæring i bedrift, klage på mangelfull oppfyllelse av rettigheter og statlig tilsyn med at lov- og regelverk blir overholdt.

8 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole8 Kort innføring i Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Det er med hjemmel i loven fastsatt forskrifter som nærmere regulerer ulike sider ved opplæringen. Forskrift til opplæringsloven inneholder blant annet regler om elevvurdering og skolens tilbakemelding til elever/foreldre, klage på vurdering, sikkerheten til elevene, retten til nødvendig rådgivning om sosialpedagogiske forhold og utdannings- og yrkesrådgivning, inntak til videregående opplæring, formidling av lærlinger/lærekandidater til lærebedrifter og oppfølgingstjenesten for dem som ikke fullfører videregående opplæring.

9 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole9 Kort innføring i Opplæringsloven Læreplaner I tillegg til forskrift til opplæringslova har vi læreplanene for grunnopplæringen. Disse er vedtatt med hjemmel i loven og har status som forskrift (læreplanverket for kunnskapsløftet). I tillegg til læreplanene for fagene har det samlede læreplanverket en overbygning som består av to deler. Del 1, generell del, som utdyper formålsparagrafen i opplæringslova, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for opplæringen. Del 2, prinsipper for opplæringen, fremhever bl.a. en del prinsipper som følger av loven, for eksempel prinsippene om tilpasset opplæring, godt arbeidsmiljø og elev-/foreldredeltagelse.

10 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole10 Kort innføring i Opplæringsloven Nærmere om regelverket for tilpasset opplæring og spesialundervisning Opplæringsloven fastsetter at opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger (det alminnelige prinsippet om tilpasset opplæring). Innenfor rammen av de ordinære ressurser som er stilt til disposisjon – noe som kan variere – har alle i rimelig grad krav på oppmerksomhet ut fra den enkeltes behov. Dette betyr imidlertid ikke at alle har krav på en individuell opplæringsplan. Den som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære tilpassede opplæringen, har rett til spesialundervisning. Spesialundervisning innebærer at det på bakgrunn av eget vedtak (såkalt enkeltvedtak, jfr. forvaltningsloven) settes i gang særskilte tiltak for et enkelt individ.

11 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole11 Kort innføring i Opplæringsloven Krav til forsvarlig skolemiljø (opplæringslova kapittel 9a) Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette er fulgt opp i loven gjennom ulike bestemmelser som både gjelder aktiv forebygging og oppfølging der noe har gått galt. Skolen har for eksempel undersøkelsesplikt dersom det foreligger noe som tilsier at noen kan være utsatt for mobbing. Elevene har dessuten klagerett til fylkesmannen dersom de ikke får oppfylt sine rettigheter. Dette innebærer blant annet at dersom en elev eller forelder ber om tiltak som angår det fysiske eller psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkende atferd som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal skolen snarest mulig behandle saken etter forvaltningslovens regler om enkeltvedtak (med tilhørende klagerett til fylkesmannen). Om skolen ikke innen rimelig tid har tatt stilling til saken, vil det likevel kunne klages til fylkesmannen som om det var fattet et enkeltvedtak i saken.

12 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole12 Kort innføring i Opplæringsloven Om klage og om tilsyn I grunnskolen har elevene en generell klagerett til fylkesmannen i alle tilfeller der de mener at de ikke får oppfylt sine rettigheter etter lov og forskrift. Systemet er noe modifisert for karakterklager. Fylkesmannen kan fatte avgjørelse med bindende virkning. Fylkesmannen er også klageinstans for noen områder i videregående opplæring. Det gjelder klager i tilknytning til spesialundervisning, på inntak til videregående opplæring, for tap av retten til videregående opplæring og for klager på det fysiske og psykososiale miljøet. For øvrig er det intern fylkeskommunal klageadgang i forhold til andre rettigheter i videregående opplæring. Opplæringslovas regler om klage finnes i § 15-2. Disse klagereglene blir supplert av klagereglene i forvaltningsloven. For klage på elevenes skolemiljø er det i tillegg en presisering av klagereglene i kapittel 9a. En klagesak skal sendes gjennom det organet som har fattet vedtaket i første instans.

13 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole13 Kort innføring i Barnehageloven Historikk: 1950 – I hele Norge fantest det 160 barnehager 1950 – Barnehagen var knyttet til sosialdep. 1991 – Flyttet til Barne-og familiedepartementet 2005 – Flyttet til Kunnskapsdepartementet 1975- 3% av alle barn hadde plass i barnehage 2007- 80 % av alle barn har plass i barnehage

14 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole14 Kort innføring i Barnehageloven Barnehagen skal gi mulighet til: Lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser § 1 – Formål – er tredelt En allmenn del- gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem En konfesjonsbestemt del – Hjelpe til med en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier Formålet har vært uforandret siden 1983 Regjeringen har fremmet forslag til endring – stikkord: Respekt for menneskeverdet/åndsfrihet/nestekjærlighet/likeverd

15 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole15 Kort innføring i Barnehageloven § 2-Barnehagens innhold: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet Bistå hjemmet i omsorgs og oppdrageroppgaver Skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslang læring, aktiv deltakelse i et demokratisksamfunn Omsorg oppdragelse og læring skal fremme: Menneskelig likeverd,likestilling,åndsfrihet,toleranse helse og forståelse for en bærekraftig utvikling

16 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole16 Kort innføring i Barnehageloven § Ny § 3 i 2005 – Barnet skal ha rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virke § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg Sikre foreldrenes innflytelse på barnehagens innhold og drift. § 6 Barnehager skal godkjennes Alle som ønsker å starte en barnehage må søke prosjektet godkjent etter Lov om barnehager. Eier er da kvalifisert til statlig og kommunalt tilskudd til driften

17 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole17 Kort innføring i Barnehageloven § 7 Barnehageiers ansvar Paragrafen sier hvilke ansvar eier har Fordelingen er ca. 200 privat eide og 63 kommunalt eide barnehager. § 12 Samordnet opptaksprosess Bergen Kommune er ansvarlig for å tilrettelegge for et samordnet opptak – private og kommunale. Bergen Kommune har oversiktlige nettsider, og elektronisk søknadskjema.

18 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole18 Kort innføring i Barnehageloven § 14 Offentlige tilskudd til private barnehager Ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige driftstilskudd. § 15 Foreldrebetaling Stortinget har ( 2007) vedtatt maksimalgrense for foreldrebetaling på kr 2330,- pr mnd Eier må be foreldrerådet om samtykke dersom ”han” ønsker/må å øke prisen utover maxpris. § 16 Tilsyn Kommunen fører tilsyn med barnehagene I Bergen Kommune besøker administrasjonen 40 barnehager pr. år.

19 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole19 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Planen ble vedtatt i bystyret 11. desember 2007

20 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole20 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Investeringsnivå Anbefalt investeringsnivå i Skolebruksplan 2007-2016: 3 mrd. kr. –Byrådet lovte 1 mrd. kr. i perioden 2007-2010 Byrådet foreslo: –1,12 mrd. kr. i 2007-2010 + OPS Leikvang KOPP gikk inn for: –1,215 mrd. kr. i 2007 – 2010 + OPS prosjekter –Flerbrukshall Skjold, I.Sædal, Bønes, Tunesflaten, Hop –OPS; Møhlenpris, Søreide, Leikvang Byrådets forslag til øk.plan 2008-2011: 1,55 mrd

21 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole21 Modernisering av bergensskolen 2007-2016

22 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole22 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 En helhetlig strategi Helhetlig rehabilitering og fornying av skoleanlegget Paviljonger brukes i større omfang enn tidligere Rehabilitering og fornying av skoleanlegg prioriteres parallelt med nødvendige kapasitetsutvidelser Investeringsnivået økes vesentlig over tid

23 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole23 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Rehabiliterings/utbyggingsprosjekter i økonomiplanperioden 2007-2010 Ådnamarka – utvide til fullverdig B14 Apeltun 2. byggetrinn Nattland/Hunstad – utvidelse, samlokalisering Alvøen – utvidelse Ny Krohnborg – total rehabilitering, sambrukslokaler, idrettsanlegg Minde – arealutvidelse/rehabilitering Hop – utvidelse av oppvekstsenter, idrettsanlegg (basketballhall)

24 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole24 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Rehabiliterings/utbyggingsprosjekter i økonomiplan- perioden 2007-2010 Landås – rive og bygge ny B-14 Fridalen Søråshøgda, utvidelse Bjørndalsskogen (5 mill fasade/ tak) Møhlenpris OPS Søreide OPS (Oddemarka) Skjold, flerbrukshall Bønes, flerbrukshall

25 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole25 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Rehabiliterings/utbyggingsprosjekter i økonomiplan- perioden 2007-2010 Hellen skole, utvidelse ( ferdig 2010) PÅBEGYNT FINANSIERING 2010: Garnes u.skole, utvid./ rehab (ferdig 2012) Slåtthaug, utvidelse/ rehab (ferdig 2012) Ulsmåg, utvidelse/ rehab. (ferdig 2012) (Alle disse får midl.paviljonger i 2007)

26 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole26 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Nye skoler i 2007-2010 Barneskoler: –Indre Sædalen med flerbrukshall –Tunesflaten / Råstølen B-14 (ferdig 2011) Ungdomsskoler: –Rådalen og volleyballhall –Leikvang i forbindelse med ny idrettshall OPS –Relokalisere Rå skoler til Tunesflaten (f. 2011)

27 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole27 Modernisering av bergensskolen 2007-2016 Mål for 2008: Bygge og rehabilitere skoleanlegg ved å: ferdigstille Apeltun skole og Rådalen ungdomsskole. planlegge nye arealer / modernisere 19 skoler gjennomføre pedagogiske endringsprosesser ved alle skoler i forkant av utbygging

28 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole28 Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1, 2, 3 – alle får bli med! Vedtatt 20.11.06 med hovedfokus: Byrådet har som første prioritet å realisere full behovsdekning innen utgangen av 2007. Alle som ønsket barnehageplass høsten 2006 (2300) skal ha plass innen utgangen av 2007 (dekningsgrad 87%) Barnehageutbyggingssakene skal gis første prioritet 2016 plasser skal etableres i løpet av 2007 (permanente/midlertidige plasser)

29 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole29 Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1, 2, 3 – alle får bli med! Øvrige vedtakspunkt: Barnehagedekning skal vurderes i alle reguleringsplaner. Kommunale barnehagetomter og tomter eid av Bergen Tomteselskap AS selges i tråd med Bergen Tomteselskap AS ordinære salgsvilkår. Byrådet orienterer Komité for oppvekst gjennom kvartalsvise meldinger Bystyret ber byrådet nedsette en egen arbeidsgruppe med mandat til å utarbeide en tiltaksplan for å sikre tilstrekkelig rekruttering av personell med fagkompetanse til stillinger i barnehagene som ligger i "Tiltaksplanen for full barnehagedekning 1,2,3 - alle får bli med".

30 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole30 Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1, 2, 3 – alle får bli med! Levert 3 statusmeldinger, den 4 kommer til KOPP 29.11.07 Status 4. statusmelding: –Barnehageutbygging er i rute –2424 barnehageplasser vil være ferdige innen utgangen av 2007 (dekningsgrad 85%) –Dette er i tråd med byrådets mål og bystyrets vedtak om 2300 nye barnehageplasser innen utløpet av 2007. –Etterspørselen økt til 91,6%

31 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole31 Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1, 2, 3 – alle får bli med! Oversikt over ferdigstilte/forventet ferdigstilte tiltak høsten 2006-des 2007:

32 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole32 Tiltaksplan for full barnehagedekning – 1, 2, 3 – alle får bli med! Mål 2008: Etablere full barnehagedekning ved å: –Gi alle barn som søker barnehageplass innen 1. mars plass innen utgangen av 2008 –Opprette et forsøksprosjekt for å øke andel miniorietesspråklige barn i barnehagene

33 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole33 Opptakskriterier Følgende felles opptakskriterier for kommunale og private barnehager innføres fra 01.03.06: a.Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til §13 i Lov om barnehager. b.Barn som omfattes av §§4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barneverntjenester. c.Barn av i.Enslige forsørgere som mottar overgangsstønad og som er under utdanning/arbeid ii.Foreldre som pga alvorlig sykdom/funksjonshemning mottar rehabiliteringspenger, tidsbegrenset uførestønad, uføretrygd, hjelpestønad eller grunnstønad iii.foreldre som mottar introduksjonsstønad etter Lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

34 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole34 Opptakskriterier 2. Bystyresak 119-07 Søskenprioritering innføres som opptakskriterium fra 1.03.2008.

35 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole35 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2005 Gi kvalifisert kunnskap om innsatsfaktorer, praksis og resultater Stimulere til vurdering og analyse både på den enkelte skole og hos skoleeieren. Gi grunnlag for dialog om mål, resultater og tiltak på den enkelte skole, og mellom skolen og skoleeieren. Legge til rette for erfaringsutveksling mellom skoler og mellom skoleeiere.

36 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole36 Helhetlig system for kvalitetsutvikling Kvalitetsmelding for grunnskolen 2005

37 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole37 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2005 Gode resultater – lav ressursbruk

38 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole38 Kvalitetsmelding for grunnskolen 2005 Gode resultat: Gode resultat til tross for lav ressursbruk Norsk, lesing og engelsk Elevene trives, lite mobbing Utfordringer: Digital kompetanse er fremtiden Realfag Ressursituasjonen Lærernes faglige fordypning

39 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole39 Plan for kvalitetsutvikling 2007-2010 Prioriterte utviklingstema Elevenes digitale kompetanse. Elevenes grunnleggende realfagskompetanse Den enkelte skole velger egne satsingsområder i tillegg

40 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole40 Plan for kvalitetsutvikling 2007-2010 Hva innebærer digital kompetanse? Eleven har: nødvendige ferdigheter til å ta digitale redskaper i bruk reflekterte holdninger til bruk av digitale verktøy positive erfaringer med bruk av digitale verktøy, slik at trygghet og selvtillit danner basis for videreutvikling av ferdighetene

41 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole41 Plan for kvalitetsutvikling 2007-2010 Hva innebærer realfagkompetanse? E leven har: grunnleggende ferdigheter i forhold til ”å kunne regne” i alle fag et reflektert forhold til sitt eget læringsarbeid for å nå kompetansemål i matematikk og naturfag reflekterte holdninger til realfagenes betydning i skolen og samfunnet positive erfaringer med realfagene, slik at trygghet, selvtillit og motivasjon danner basis for videreutvikling av kompetanse

42 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole42 Plan for kvalitetsutvikling 2007-2010 Kompetanseutvikling Satse på etter- og videreutdanning. Årlig rullering av tiltaksplan for Kunnskapsløftet En grundig kartlegging av lærenes kompetanse skal foretas Alle lærerne bør ha en faglig kompetanse i de fagene som de underviser i som tilsvarer minst 15 studiepoeng/5 vekttall

43 Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole43 Plan for kvalitetsutvikling 2007-2010 Oppfølging av plan for kvalitetsutvikling 2007-2010 Status beskrives i årlig kvalitetsmelding Byrådets forslag til budsjett 2008 har mål knyttet til: –Styrke lærertettheten i skolen – 54 mill. kr. –Styrke elevene grunnleggende kompetanse i realfag – 8 mill. kr. (drift/investering) –Styrke elevenes grunnleggende kompetanse i IKT – 9 mill. kr. (drift/investering)


Laste ned ppt "Orientering for KOPP 08.11.2007© Byrådsavdeling for barnehage og skole1 FOLKEVALGTOPPLÆRING FOR KOMITÉ FOR OPPVEKST 08.11.2007 1.Byrådsavdeling for barnehage."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google