Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy
KS’ debatthefte del 1: Arbeidsgiverpolitiske utfordringer Strategikonferansene 2009 Førde februar KS Sogn og Fjordane - Rådmannsutvalget Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy

2 Overgang fra privat til offentlig sektor.
- Rekruttering av unge, inkludering og mangfold - spørsmål 1: Hvilke grupper representerer det største arbeidskraftpotensialet i kommunen? KS Sogn og Fjordane Arbeidsinnvandrere. Overgang fra privat til offentlig sektor. Unge som står foran utdanningsvalg. Reduksjon i sykefravær. NAV – tilbakeføring til arbeidslivet. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

3 Praksiselever elever/studenter ”Kom-hjem-treff” Omdømmebygging
- Rekruttering av unge, inkludering og mangfold - spørsmål 2: Hva gjør din kommune for å rekruttere ungdom inn i kommunen? KS Sogn og Fjordane Lærlingplasser Praksiselever elever/studenter ”Kom-hjem-treff” Omdømmebygging Aksjon helsefagarbeider Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

4 Aksjon lærerutdanning Desentralisert lærerutdanning
- Rekruttering av unge, inkludering og mangfold - spørsmål 2: Hva gjør din kommune for å rekruttere ungdom inn i kommunen? KS Sogn og Fjordane Aksjon lærerutdanning Desentralisert lærerutdanning Utnytte potensialet i ”Utdanningsvalg” Rekrutteringsmesser Traineeordning Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

5 Utnytte samarbeidet i de lokale NAV-kontorene.
- Rekruttering av unge, inkludering og mangfold - spørsmål 3: Hvilken rolle bør KS ha i arbeidet for å tiltrekke seg arbeidstakere som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet? KS Sogn og Fjordane Utnytte samarbeidet i de lokale NAV-kontorene. Lønn i forhold til yteevne. Tilskudd til etterutdanning for voksne. Sentralt finansierte seniortiltak. Arbeide på ulike arena sentralt og lokalt, som f.eks. i NAV-fylkesforum og gjennom KS-organene i fylket, og sentralt i forhold til bedring av kommunesektoren sine rammevilkår. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

6 KS konsulent. Samkjørte lederutviklingsprogram i kommunene.
- Om ledelse og kompetanse - spørsmål 4: Hvordan bør KS følge opp lederpolicyen på en måte som kan gi kommunen praktisk nytte? KS Sogn og Fjordane KS konsulent. Samkjørte lederutviklingsprogram i kommunene. Profesjonsprosjektet. (Utdanningsforbundet – KS) KS kan i samarbeid med fylkesstyrene legge opp til at ledelse i kommunene blir tema på konferanser og andre arrangement. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

7 Avklare hva som er politikk i planverk og delegasjonsreglement.
- Om ledelse og kompetanse - spørsmål 5: Hva skal til for å lykkes bedre i samspillet mellom den politiske og administrative ledelsen? KS Sogn og Fjordane Avklare hva som er politikk i planverk og delegasjonsreglement. Gjennomgang av delegasjonsreglementet med nye kommunestyremedlemmer for å skape en felles forståelse av praktisering av reglementet. Innse at det ikke er noen fasit på hvor grenselinjen går: Politiske nivået bestemmer. Politiske nivået må være konsistent. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

8 God rolleavklaring og godt samspill.
- Om ledelse og kompetanse - spørsmål 5: Hva skal til for å lykkes bedre i samspillet mellom den politiske og administrative ledelsen? KS Sogn og Fjordane God rolleavklaring og godt samspill. Rådmann må skape forståelse blant de ansatte i forhold til å arbeide i et politisk system. Gode arena for informasjon og avklaringer. Folkevalgtprogrammet. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

9 - Mellomoppgjøret pr spørsmål 6: Hva skal til for at det kan gis ytterligere lønnsreguleringer/-tiltak i 2009? KS Sogn og Fjordane For å kunne rekruttere viktig arbeidskraft og konkurrere med privat sektor og stat. Dersom dette kan utløse enighet om andre viktige avtaler for kommunene. (Arbeidstidsavtalen med lærerne.) Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

10 Sentrale tillegg bør gis som % - tillegg.
- Mellomoppgjøret pr spørsmål 7: Hvordan bør KS disponere en eventuell økonomisk ramme i 2009 – er det spesielle gruppe som bør prioriteres? KS Sogn og Fjordane Lokale forhandlinger bør ikke prioriteres uten en ramme på minimum 1 %. Sentrale tillegg bør gis som % - tillegg. Nyutdannede med høyere utdanning bør prioriteres Eget nattillegg (høyere enn kveldstillegg). Lørdags- og søndagstillegg bør økes. Felles lønn- og arbeidsvilkår NAV-kontor. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

11 Må bygge opp under arbeidslinjen.
- Pensjon - spørsmål 8: Hva er de viktigste hensynene KS må ivareta når ny tjenestepensjonsordning/AFP skal forhandles frem? KS Sogn og Fjordane Må bygge opp under arbeidslinjen. Tjenestepensjonsordningen er pr i dag et konkurransefortrinn. Dette bør beholdes. Forsøke å unngå ordninger som motiverer til å gå tidlig av. Vurdere kostnadsdelingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i en større tariffsammenheng. Vurdere behovet for særaldersgrenser. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

12 - SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkes-kommunal grunnopplæring – revisjon pr spørsmål 9: Hvilke forbedringer bør KS arbeide for i gjeldene avtale? KS Sogn og Fjordane Den sentrale arbeidstidsavtalen bør bli mer rammepreget og fleksibel. Minimum bør begrepet ”undervisningsplikt” tas ut av den sentrale avtalen. Viktig å få avklart at den ”bundne tid” som ikke er undervisning blir fast arbeidstid og at den kan brukes fleksibelt i forhold til oppgaver som skal løses. Kommunene må få mulighet til å drive lokal arbeidsgiverpolitikk overfor pedagogisk personale og kunne ta beslutninger på skoleeiernivå. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

13 Fokus må endres fra ”tidsfokus” til ”oppgavefokus”.
- SFS 2213 Undervisningspersonalet i kommunal og fylkes-kommunal grunnopplæring – revisjon pr spørsmål 10: Hvilke sider av undervisningspersonalet sin arbeidstidsavtale bør fokuseres for at elever skal oppnå best mulig læringsutbytte? KS Sogn og Fjordane Mer tid til kompetanseutviklingstiltak og felles utviklingsprosesser/planlegging. Fokus må endres fra ”tidsfokus” til ”oppgavefokus”. Det overordnede målet må være å få en avtale der pedagogikken styrer avtaleverket og ikke omvendt. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

14 - Hovedavtalen – revisjon pr 1. 1
- Hovedavtalen – revisjon pr spørsmål 11: Bør KS foreslå endringer i Hovedavtalen? I tilfelle på hvilke områder? KS Sogn og Fjordane I utgangspunktet bør ikke KS bruke tid å ressurser til å foreslå endringer i Hovedavtalen. Et mulig unntak kan være å fase ut ”føresegnene” i forhold til plasstillitsvalgte i utdanningssektoren. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

15 - Hovedtariffavtalen pr 1. 5
- Hovedtariffavtalen pr spørsmål 12: Er det noe i avtalestrukturen i KS-området som det er viktig å endre? KS Sogn og Fjordane Fokus på fortsatt å avvikle særvilkår som gjelder bestemte arbeidstakergrupper. Langsiktig målsetting om harmonisering av lønnsvilkår mellom alle arbeidstakergrupper. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

16 Fokus på resultatorientering av lønnsfastsettelsen.
- Hovedtariffavtalen pr spørsmål 13: Er det spesielle trekk i utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår som det er spesielt viktig å legge vekt på i forberedelsene til 2010-forhandlingene? KS Sogn og Fjordane Fokus på resultatorientering av lønnsfastsettelsen. Arbeidstidsordninger må i større grad understøtte enhetenes mål og strategier og den arbeidsgiverpolitikk som føres. Belønning av kompetanse bør i større grad konsentreres om anvendt kompetanse i forhold brukernes ulike behov. Arbeidsgiverpolitiske utfordringer:

17 Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy
Kartlegging av arbeidskraftbehov Strategikonferansene 2009 Førde februar KS Sogn og Fjordane - Rådmannsutvalget Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy KS Omstilling og konkurranse

18 Kartlegging av arbeidskraftbehov
Innledning Hva er kartlagt? Alderssammensetning i ulike yrkesgrupper i kommunene. Hvor stor andel av de ansatte som nærmer seg pensjonsalder eller mulig AFP. Folketalsutvikling for å beskrive utvikling av tjenestebehov i den enkelte kommune. KS Sogn og Fjordane Kartlegging av arbeidskraftbehov KS Omstilling og konkurranse

19 Kartlegging av arbeidskraftbehov
Hovedfunn 2008 Fylkeskommunen: 25 % av de ansatte er over 57 år. Skole og pleie og omsorg: 20 % av de ansatte er over 57 år. 25 % av helsefagarbeidere over 57 år. Barnehage: Få ansatte i de eldste aldersgruppene. Turnover, full barnehagedekning og pedagogdekning. KS Sogn og Fjordane Kartlegging av arbeidskraftbehov KS Omstilling og konkurranse

20 Kartlegging av arbeidskraftbehov
Rekrutteringsbehov og forventet avgang frem til 2016. KS Sogn og Fjordane Kartlegging av arbeidskraftbehov KS Omstilling og konkurranse

21 Kartlegging av arbeidskraftbehov
Nettobehov skole FØRDE: 48,9 47,1 FLORØ: 35,1 35,9 FJALER: 30,0 35,2 SOGNDAL: 29,3 31,7 STRYN: 23,2 GLOPPEN: 22,9 16,7 EID: 17,0 17,8 VÅGSØY: 16,9 18,7 KS Sogn og Fjordane Kartlegging av arbeidskraftbehov KS Omstilling og konkurranse

22 Kartlegging av arbeidskraftbehov
Nettobehov pleie og omsorg 2016 FLORØ: 65,2 BREMANGER: 47,3 ÅRDAL: 44,1 FØRDE: 33,1 STRYN: 32,2 VÅGSØY: 28,8 SELJE: 23,6 EID: 20,9 SOGNDAL: 19,1 HORNINDAL: 16,9 FJALER: 15,0 AURLAND: 14,4 VIK: 11,7 KS Sogn og Fjordane Kartlegging av arbeidskraftbehov KS Omstilling og konkurranse

23 Kartlegging av arbeidskraftbehov
Videre arbeid KS Sogn og Fjordane Det er ikke behov for å oppdatere analysen hvert år. Arbeidskraftbehov pleie og omsorg: 80+ 67+ Brukere under 67 år IPLOS Kartlegging av arbeidskraftbehov KS Omstilling og konkurranse


Laste ned ppt "Ørjan Raknes Forthun - rådmann Vågsøy"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google