Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 1. 2 Agenda Finanskrisen avblåst? Kan vi regne med fortsatt økte rammer til kommunene? ”Det er ikke rom for å bruke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 1. 2 Agenda Finanskrisen avblåst? Kan vi regne med fortsatt økte rammer til kommunene? ”Det er ikke rom for å bruke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2010 Økonomiplan

2 2 Agenda Finanskrisen avblåst? Kan vi regne med fortsatt økte rammer til kommunene? ”Det er ikke rom for å bruke veldig mye mer penger over statsbudsjettet fremover” sier SSB-sjef (DN ) Har vi egentlig hatt økt handlingsrom? Inntektene holder ikke tritt med økte forventninger Byrådets prioriteringer

3 Budsjett 2010 Økonomiplan Arbeidsmarkedet Kilde: SSB Flere arbeidsledige Men veksten har stoppet opp Hva skjer videre – ny økning?

4 Budsjett 2010 Økonomiplan Igangsatte boliger – Bergen Kilde: SSB

5 Budsjett 2010 Økonomiplan Grunn til optimisme? Kilde: SSB Kraftig fall i konjunkturindikatoren i 2008 Noe mindre pessimistisk nå, men fortsatt svakt.

6 Budsjett 2010 Økonomiplan Oljesmurt økonomi! Kilde: SSB Store investeringer i olje/gass har bidratt til aktivitetsvekst, viktig for Vestlandet Tar tid før lavere oljepris gir seg utslag i reduserte investeringer Videre utbygging ?

7 Budsjett 2010 Økonomiplan Frie inntekter: Skatt og rammetilskudd Korrigert for oppgaveendringer og ekskl overføring av mva-refusjon til investeringer. Faste priser 2005=100

8 Budsjett 2010 Økonomiplan Vekst i kommunesektoren? KS’ egne beregninger for frie inntekter

9 Budsjett 2010 Økonomiplan Underfinansiering av barnehagereformen Barnehageforliket i Stortinget forutsetter at økte kostnader skal dekkes gjennom økte statlige tilskudd. KS-beregning: Barnehagereformen var fullfinansiert til 2006, men fra 2006 til 2008 har reformen vært underfinansiert med minst 1,9 mrd. Storbyenes andel av underfinansieringen er på om lag 610 mill. - herav 170 mill. i Bergen.

10 Budsjett 2010 Økonomiplan Befolkningsframskrivning: Bergen Kilde: SSB

11 Budsjett 2010 Økonomiplan Beregnet brutto utgiftsbehov ved befolkningsendringer: Bergen

12 Budsjett 2010 Økonomiplan Brutto driftsutgifter Bergen Faste priser (deflator 2008-nivå)

13 Budsjett 2010 Økonomiplan Netto driftsutgifter Bergen – avvik fra landsgjennomsnittet Ekskl. avskrivninger,. Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift

14 Budsjett 2010 Økonomiplan Rammeendringer netto Ekskl. lønns- og prisstigning og inntektskrav. Utgangspunkt vedtatt budsjett 2009 Ekskl sentrale poster og BKB. Avrundet.

15 Budsjett 2010 Økonomiplan Status 2009 Tertialrapport nr 1: Prognose innenfor tjenestene: -145,4 mill,. Seneste rapporter antyder ca mill. Også positiv skatteutvikling (+50 mill.). Samlet anslås nå et merforbruk på mill. Mulighet for regnskapsmessig balanse Styrkingen av barnevern og sosialtjeneste i tertialrapp.1, som følge av flere barn med tiltak og vanskeligere arbeidsmarked, er fulgt opp i driftsrammene for 2010 (84 mill) Mer informasjon i tertialrapport nr 2, som fremmes medio oktober.

16 Budsjett 2010 Økonomiplan Hovedtall 2010 – Inntekter og utgifter Vekst driftsinntekter: Fra vedtatt budsjett 2009: 909 mill. (7,4%). Realvekst: 580 mill. (4,7%) Økte netto driftsrammer til tjenesteområdene i byrådsavdelingene: mill (+ 5,6 pst.) fra vedtatt budsjett Realvekst på 281 mill. (ca.3,1%). Realvekst frie inntekter (skatt + rammetilskudd): +1,5% fra oppjustert anslag 2009.

17 Budsjett 2010 Økonomiplan Budsjetterte inntekter mill. Barnehagetilskudd (1 072 mill.) legges inn i ramme- tilskuddet i 2011

18 Budsjett 2010 Økonomiplan Hovedtall 2010 – Netto utgifter

19 Budsjett 2010 Økonomiplan Helse og omsorg Økt handlingsrom brukes til 1.Å demme opp for finanskrisen – økte sosialhjelpsutgifter 2.Å følge opp flere meldinger i barnevernet Innenfor pleie og omsorg er målet å begrense overskridelsene –Agendarapporten peker på at Bergen kommune har prioritert pleie og omsorg høyt, men at det er betydelig forskjeller i produktivitet og forbedringspotensialet er stort –Byrådet foreslår også å justere brukerbetalingene –Samtidig en kraftig satsing på kompetansetiltak (+12 mill) Mål om å få til en balansert investeringsportefølje der alle behov blir ivaretatt –Historisk satsing på PU –Satsing på eldre må ses i sammenheng med kommende statsbudsjett

20 Budsjett 2010 Økonomiplan Helse og omsorg Helse og omsorg +84 mill til sosialhjelp og barnevern Innbyggere som rammes av finanskrisen skal få støtte Byrådet vil styrke sosialhjelpsbudsjettet med 67,7 millioner –Kommunen opplever en drastisk økning i sosialhjelpsutgiftene –Finanskrisen er ikke avblåst – arbeidsledigheten øker stadig og konsekvensene er størst for de mest sårbare arbeidstakerne Alle barn i Bergen som har behov for det skal få hjelp Byrådet vil styrke barnevernsbudsjettet med 16,2 millioner –Antall bekymringsmeldinger i barnevernet øker og det resulterer i flere vedtak enn før

21 Budsjett 2010 Økonomiplan Helse og omsorg Helse og omsorg Egenbetaling hjemmebaserte tjenester Takstene justeres opp fra et lavt nivå Ved sammenlikning med Trondheims nivå i 2009 er de nye takstene fremdeles lave: InntektForslag Bergen 2010Trondheim 2009Differanse Pr time under % – % – % over % Månedsabonnement under % – % – % over %

22 Budsjett 2010 Økonomiplan Helse og omsorg Helse og omsorg Investeringsbudsjettet Historisk satsning på utviklingshemmede –44 boliger ferdigstilles i 2010 –Ytterligere 20 boliger klare i 2012 (85 mill) Omsorg pluss-anlegg for 189 millioner –Første Omsorg pluss-anlegg med 50 boliger åpner i 2011 –Reservering av tomter til ytterligere to anlegg Alle behov skal ivaretas –Nytt sykehjem i Fyllingsdalen åpnes i 2012 (380 mill) –Planlegger et nytt sykehjem med byggestart i 2013 Opptrapping av sykehjemsplasser avhenger av statlig finansiering –Bofellesskap for fysisk funksjonshemmede åpnes i 2011 (40 mill) –Nytt bosenter for psykisk syke bygges i 2012 (36 mill) –9 boliger med oppfølging for sosialt vanskeligstilte er klare i 2010 –Innkjøp av boliger for bostedsløse (15 mill)

23 Budsjett 2010 Økonomiplan Barnehage Bergen kommune har oppfylt lovfestet rett til barnehageplass Barnetallet forventes å stige i årene som kommer, en kan forvente økt etterspørsel som følge av økt tilgjengelighet Byrådet fortsetter etableringen av barnehageplasser både i privat og kommunal regi Det arbeides kontinuerlig med å sikre nok barnehageplasser, og sikre at disse etableres der barnefamilier ønsker en barnehageplass Styrker tilbudet til barn med spesielle behov. 2 mill. er lagt inn i 2010

24 Budsjett 2010 Økonomiplan Barnehage Høyest på tilskudd i hele ASSS-området 24

25 Budsjett 2010 Økonomiplan Barnehage Kostnadsreduksjon i tråd med bystyrets budsjettvedtak for 2009 –Fra 1. august 2010 reduseres tilskuddssatsene med kr. 0,40 per korrigert oppholdstime. Økt innsparing utgjør 21,7 mill i –Av 21,7 mill beholdes 16,1 mill i barnehagesektoren mens 5,6 mill prioriteres til satsing i skolesektoren. –Tilskuddet per korrigert oppholdstime er høyest av ASSS- kommunene også etter at kostnadsreduksjonen er iverksatt.

26 Budsjett 2010 Økonomiplan Skole En helhetlig strategi for fornying av skoleanleggene videreføres For å få alle skoler inneklimagodkjent økes rammen fra 90 til 270 mill (+180 mill i 2010). Skolenes fasader oppgraderes i tråd med 415-prosjektet. Fase 3 starter opp ved årsskiftet og vil omfatte 18 skoler. Oppstarten av arbeidene med rehabilitere de resterende ni skolene skjer i løpet av Totalt vil da 58 skoler være rehabilitert siden starten av Rehabilitering av Hålandsdalen leirskole – 20 mill. Følgende nye prosjekter ferdigstilles i 2010: Sædalen skole (ny barneskole), Søråshøgda, Ådnamarka (utvidelse/ombygging – årsskiftet ), Ny- Krohnborg skole, Hop basketballhall

27 Budsjett 2010 Økonomiplan Skole Økt hjelp til barn med spesielle behov: Styrker bevilgningen til spesialundervisning med 1,8 mill (toppressurs). Styrke reiselærertjenesten med 0,5 mill. Styrker ressurser til minoritetsspråklige elever og PPT med 2,7 mill.

28 Budsjett 2010 Økonomiplan Skole – øvrige tiltak Økt styrking av lærertettheten i 2009 videreføres i 2010 Kommunen avsetter 3,8 mill til videreutdanning for lærere og ledere. –Styrker etterutdanningen for skoleledere – tilbud om masterstudiet blir nå permanent og program for lederrekruttering videreføres Tilbud om foreldreundersøkelsen gjøres permanent Styrker svømmeopplæringen for de yngste. Det avsettes 2 mill. til et pilotprosjekt

29 Budsjett 2010 Økonomiplan Klima, miljø og byutvikling Nå bygger vi Torget! –Investeringsbudsjettet for servicebygg og mathall økes fra 45 til 100 mill. –Byggestart sommeren 2010, ferdigstillelse sommeren 2011 Historien fortsetter Budsjett 2010 Økonomiplan

30 30 Klima, miljø og byutvikling Norges første bybane åpner! –Første skritt inn i en ny tid for kollektivtransporten i Bergen. –Vil prege byutviklingen langs bybanetraseen. Bergen rustes for fremtiden –Ekstraordinært veivedlikehold sluttføres ( ). –Stor oppgradering av byens renseanlegg iverksettes, totalt investeringsnivå kr 580 mill. frem mot –Bossug og fjernvarme bygges videre ut, oppgradering av VA ledningsnett videreføres med 1 % fornying pr. år. Byrom og badeplasser bygges ut –Nye badeplasser ferdigstilles, bl.a. Ballastbryggen. –Nedre Korskirkealmenning rustes opp. –Barnas byrom – sterk satsing på byens lekeplasser

31 Budsjett 2010 Økonomiplan Byggesak og bydeler Styrking av aspirantopptak ved brannvesenet (1 mill) Videreføring av ROS-prosjekt - risiko og sårbarhet i særlig rasutsatte områder Oppfølging av ulovlig bygging Mer effektiv og forutsigbar behandling av plan- og byggesaker Effektiv drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg

32 Budsjett 2010 Økonomiplan Næring Samarbeid i Bergensregionen: Utvikling av ny felles Strategisk Næringsplan. Kartlegging og strategi for Næringsarealer. Uvikling av felles merkevare. Nasjonal og internasjonal synlighet. Landsdelsamarbeid: Utvikling av stamveinettet (Hordfast – E39) Bergen kommune: Business Region Bergen as (BRB) viktigste redskap, –kr.11,7 mill. i tilskudd. Økt innovasjon og sysselsetning som mål.

33 Budsjett 2010 Økonomiplan Kultur Arena Ferdig: Fana kulturhus og Sandviksboder kystkultursenter. ”Øvingscamp” med 16 øvingsrom. I gang: "Arenaprosjektet" USF og Ny Krohnborg kulturhus. Utvidelse hovedbiblioteket Aktivitet Oppfølging av planer i 2010: Elektronisk kunst, film, amatørkor og dans, nye utviklings- og formidlingsprogram for ungdom og barnefamilier, Den kulturelle spaserstokken og Kulturplan for utviklingshemmede. Internettbooking, søknader og informasjon. Ole Bull 2010, forberedelser Biennale 2011.

34 Budsjett 2010 Økonomiplan Idrett – ny idrettsplan Anlegg Hovedanlegg for svømming og stup går som planlagt. Flere nye anlegg - blant annet Ny Krohnborg idrettshall og påbygg Sandslihallen. 10 nærmiljøanlegg i alle bydeler. Aktivitet Oppstart av FIKS Bergen – økt aktivitet for uorganiserte og grupper med spesielle behov. Øremerking av B&U tilskudd til 10 store idrettslag. Internettbooking, søknader og informasjon. Superligafinalen i "Lag EM for friidrett” for 12 land.

35 Budsjett 2010 Økonomiplan Byrådsleders avdeling Overføring til tros- og livssynssamfunn. Byrådet foreslår en overføring på 135,2 millioner kroner i ,8 millioner kroner foreslås overført til investeringer i Bergen kirkelige fellesråd i perioden. Sædalen nærkirke – prosjekteringsmidler avsatt Økt tilskudd til ”Vil vite” – fra 3 mill. til 5 mill. kr

36 Budsjett 2010 Økonomiplan Investeringer Investeringer - hovedkategorier Vedtatt 2009 Forslag 2010 Forslag 2011 Forslag 2012 Forslag Barnehage og skole676,6834,3629,0822,7415,62 701,7 Tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende116,8402,1149,5135,514,5701,6 Bybanen580,192,09,00,0 101,0 Samferdsel for øvrig106,261,016,0 109,0 Idrett og kultur219,6244,2242,3299,9175,3961,7 Administrasjon og fellesfunksjoner107,7116,188,154,354,0312,5 Vann og avløp255,3262,6296,7367,3246,01 172,6 Andre investeringer172,6238,2211,9154,0138,9743,0 SUM2 234,82 250,61 642,51 849,81 060,36 803,1 Herav: Avgiftsfinaniserte investeringer:267,2270,7302,8367,7246,41 187,4 Ikke avgiftsfinannsierte investeringer:1 967,71 979,91 339,71 482,1813,95 615,7

37 Budsjett 2010 Økonomiplan Finansiering av investeringer Finansiering Vedtatt 2009 Forslag 2010 Forslag 2011 Forslag 2012 Forslag Bundne overføringer fra driftsregnskapet6,00,0 Ubundne overføringer fra driftsregnskapet105,9182,1191,7166,4122,7662,9 Salgsinntekter0,01,40,0 1,4 Tilskudd og refusjoner677,3158,969,156,58,1292,6 Bruk av lån1 249,11 773,51 261,01 431,8819,55 285,8 Salg av eiendom / bruk av ubundne investeringsfond 150,0100,0 170,0100,0470,0 Øvrig bruk av ubundne investeringsfond (kapitalfond) 0,0 10,0 Bruk av bundne investeringsfond46,534,720,725,00,080,4 SUM2 234,82 250,61 642,51 849,81 060,36 803,1

38 Budsjett 2010 Økonomiplan Nødvendige tiltak i økonomiplanen

39 Budsjett 2010 Økonomiplan Inntekter og utgifter


Laste ned ppt "Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 1. 2 Agenda Finanskrisen avblåst? Kan vi regne med fortsatt økte rammer til kommunene? ”Det er ikke rom for å bruke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google