Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

> 9-kommunesamarbeidet Vekst og bosettingsmønster 2 Jonathan Hall.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "> 9-kommunesamarbeidet Vekst og bosettingsmønster 2 Jonathan Hall."— Utskrift av presentasjonen:

1 > 9-kommunesamarbeidet Vekst og bosettingsmønster 2 Jonathan Hall

2 > 9-kommunesamarbeidet 1. Bakgrunn 2. Mandat 3. Organisering 4. Aktiviteter 5. Hva fant vi? 6. Anbefalinger 7. Veien videre 8. Prosjektets resultater

3 > 9-kommunesamarbeidet Bakgrunn Anbefalt ønsket utvikling (ØU) : –Mål for befolkningsvekst 1999 - 2020: 1% per år i gjennomsnittet. –400 boliger/år (170 vest for E18, 230 i kystområdet).

4 > 9-kommunesamarbeidet Bakgrunn Hvorfor nytt prosjekt? Endrede forutsetninger –Horten, Holmestrand og Hof kommuner har kommet med. –Kaldnesutbyggingen med mer.

5 > 9-kommunesamarbeidet Mandat Prosjektet skal: Være et styringsredskap for arbeidet med å tilrettelegge for befolknings- og næringsvekst i Tønsbergregionen. Gi anbefalinger om mål, strategi og tiltak for arealbruken i regionen. Gi viktige innspill til kommunenes planprosesser: Hvor stor befolkningsvekst ønsker regionen? Hvor stor boligbygging gir det grunnlag for? Hvordan bør veksten fordeles? Hvilken senterstruktur bør det satses på?

6 > 9-kommunesamarbeidet Prosjektgruppen Jonathan Hall (prosjektleder)Nøtterøy og Tjøme kommuner Thomas BrekkeBorre kommune Ulf Haraldsen Holmestrand kommune Gunnar HestnesRe kommune Tore KopstadStokke kommune Bjørn Bjerke Larsen Tjøme kommune Kristian OttesenTønsberg kommune Bo SolhaugNøtterøy kommune Inger Anne SpeilbergAndebu kommune Terje Kr. ThoresenHof kommune Konsulentfirmaet ”Kaupang as” v/H. T. Mysen og K. O. Johansen engasjert.

7 > 9-kommunesamarbeidet Prosjektets aktiviteter Utarbeidelse statusbeskrivelse –Boligbygging/-planer. –Befolkningsvekst – historikk og prognoser. –Status i forhold til rapporten fra februar 1999. Prosessamlinger (2 stk - 54 deltakere) –Utarbeide beskrivelse av framtidsbildet/ønsket utvikling. –Definere målsettinger. –Lage utkast til strategier og tiltak

8 > 9-kommunesamarbeidet Hva fant vi? Den totale veksten i folketallet i 9-kommune- regionen (og også i de seks kommunene som ØU er relevant for) fra 1999 til 2002 har vært så vidt lavere enn den målsatte veksten i ØU (henholdsvis 0,9 og 1 prosent i gjennomsnitt pr. år)

9 > 9-kommunesamarbeidet Hva fant vi? Sammenlignet med ØU er veksten i folketallet i Andebu og særlig Re lavere fra 1999 til 2002, mens veksten i folketallet i Nøtterøy, Tønsberg og særlig Stokke tilsvarende er høyere. For Nøtterøy og Tønsberg er avviket fra ØU imidlertid ikke stort

10 > 9-kommunesamarbeidet Hva fant vi ? Det er gjennomgående bygd flere nye boliger pr. år i de siste tre årene enn i de siste ti årene for hele regionen sett under ett. I de seks kommunene ØU er relevant for, ble det i årene 1999 til 2001 i gjennomsnitt bygd om lag 425 nye boliger pr. år mot 380 nye boliger pr. år som var målsettingen i ØU.

11 > 9-kommunesamarbeidet Hva fant vi? Sammenlignet med ØU er det i Andebu og særlig Re bygd færre nye boliger de siste tre årene, mens det i Nøtterøy, Stokke og Tønsberg tilsvarende er bygd flere nye boliger

12 > 9-kommunesamarbeidet Hva fant vi? Befolkningsprognoser viser sterkere vekst fremover særlig i Tønsberg.

13 > 9-kommunesamarbeidet Prognose - folketall

14 > 9-kommunesamarbeidet Prosjektets anbefalinger Mål Befolkningsvekst 2002 - 2010 - 1,1 - 1,2% p.å. Urbanisering/fortetting i byområdene og lokalsentrene. Arealer i kystsonen, kulturmiljøer og LNF-arealer (særlig i bykommunene) skal spares. Landkommunene skal sikres en positiv utvikling.

15 > 9-kommunesamarbeidet Fordeling av måltall - vekst

16 > 9-kommunesamarbeidet Fortsatt en viss vridning av veksten mot innen- landsområdene, men ikke i like sterkt grad som i ØU. Betydelig sterkere befolkningsvekst i Tønsberg enn målsettingen i ØU.

17 > 9-kommunesamarbeidet Strategier Skape forståelse og aksept for økt samarbeid og felles løsninger Arealbesparende utbyggingsmønster – urbanisering og fortetting i byområder og lokalsentra, men mer fleksibel arealbruk i landområdene utenfor bykommunene Nærings- og infrastrukturutvikling

18 > 9-kommunesamarbeidet Tiltak ”Bo vest for E18!” (markedsanalyse/plan) Målrettet bruk av utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser (9K-konferanse). Bedre dialog om vekst og bosetting (9K-konferanse). Plan for markedstilpasset boligbygging (analyse/plan). Verktøy for etterprøving av måloppnåelse arealbruk. Felles næringspolitikk i praksis (Næringsforum for 9K). Felles satsing på kollektivtrafikk (felles 9K-plan).

19 > 9-kommunesamarbeidet Veien videre Felles saksfremlegg til behandling i alle 9 kommuner v/bystyre/kommunestyre Innstilling: 1.Rapport ”Vekst og bosettingsmønster 2” med statusbeskrivelse, mål, strategier og tiltak for vekst og bosettingsmønster i 9K tas til etterretning, og inngår som grunnlagsmateriale i den enkelte kommunens kommuneplanprosess. 2.Styringsgruppa for 9K-samarbeidet får i oppgave å besørge oppfølgingen av den foreslåtte handlingsplanen etter bearbeidelse i rådmannsgruppa. ”

20 > 9-kommunesamarbeidet Hva har prosjektet gitt oss?  Et godt grunnlag for en felles regional virkelighetsoppfatning vedrørende utviklingen av vekst og bosettingsmønster.  Tydeliggjøring av en bred regional konsensus omkring holdninger til den regionale utviklingen med hensyn til vekst og bosettingsmønster.  Forslag til omforente mål for den regionale planleggingen i forhold til vekst- og bosettingsmønster i perioden 2002 - 2010.  Forslag til strategier og konkrete tiltak for å nå oppsatte mål.


Laste ned ppt "> 9-kommunesamarbeidet Vekst og bosettingsmønster 2 Jonathan Hall."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google