Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddspolitikken på kulturområdet Orientering i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars Jfr. bystyrets vedtak 22.3.2011, sak 17 og seinere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddspolitikken på kulturområdet Orientering i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars Jfr. bystyrets vedtak 22.3.2011, sak 17 og seinere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddspolitikken på kulturområdet Orientering i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars Jfr. bystyrets vedtak 22.3.2011, sak 17 og seinere oppfølging

2 Tema 1.Innledning Bakgrunn. Hensikt. HovedtallInnledning 2.Premisser Utfordringer. Handlingsrom. Målgrupper. Overordnede føringerPremisser 3.Strategier Partnerskap. Selvforvaltning. Politisk styringStrategier 4.Ressursbruk og tiltak Nøkkeltall og data, etter formål. OppfølgingRessursbruk og tiltak 5.Vedtak S trategier. Tilskudd. Husleiesubsidiering. Videre arbeid.Vedtak 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet2

3 Innledningsvis Bakgrunn: – Bystyrets bestilling Hensikt: – Helhetlig gjennomgang – Ny politikk for tilskudd til eksterne aktører i kulturlivet Hovedtall: – Ca 60 millioner kroner årlig. – Noen store, mange små tilskuddsmottakere. 2012: 2 %-kutt gjelder også tilskudd 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet3

4 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet4 RESSURSBRUK Ca 60 millioner kroner pr år

5 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet5 AMATØRKULTUR MV Aktører og aktiviteter som har ikke-kommersielt formål og får støtte over søkbare ”potter”. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner, stiftelser, prosjekter, arrangementer. INSTITUSJONER MV Profesjonelle aktører og aktiviteter som får fast driftsstøtte og hvor forholdet oftest er regulert i driftsavtale. Kultur og næring = P3 Kompetanse, markedsføring, næring Tilbake

6 Premisser Virkemidler for tilrettelegging – Tilskudd og subsidier – Kulturhus og lokaler – Kulturfaglig kompetanse Formelt handlingsrom – Ikke lovpålagt Økonomisk handlingsrom – Begrensede ressurser, vanskelig prioritering Kulturformål – andre formål Eksterne aktører – kommunale kulturtilbud Amatørkultur – profesjonell kultur Målgrupper – Hele befolkningen, alle grupper av befolkningen – Aktører i kulturlivet Overordnede føringer (kommuneplan, kulturstrategi) – Kunstnerisk og kulturelt mangfold – Tilrettelegging både for amatørkultur og profesjonell kultur – Kvalitet og mangfold er positivt for byutvikling, omdømme, integrering og utvikling av identitet 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet6

7 Premisser (forts) 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet7 Kommunen som samfunns- utvikler Kulturpolitikk Byutvikling Mangfold og integrering Frivillighet Deltagelse Kommunen som samfunns- utvikler Kulturpolitikk Byutvikling Mangfold og integrering Frivillighet Deltagelse Kommunen som tilrettelegger for kulturlivet Tilskudd og subsidier Kulturhus Kulturfaglig kompetanse Kommunen som tilrettelegger for kulturlivet Tilskudd og subsidier Kulturhus Kulturfaglig kompetanse Aktører i kulturlivet, leietakere i kulturhus Profesjonelle Semi- profesjonelle Amatører Frivillige organisasjoner Institusjoner Selskaper Enkeltpersoner Aktører i kulturlivet, leietakere i kulturhus Profesjonelle Semi- profesjonelle Amatører Frivillige organisasjoner Institusjoner Selskaper Enkeltpersoner Innbyggerne i kommunen og regionen Hele befolkningen Innbyggerne i kommunen og regionen Hele befolkningen Kommunens omdømme Næringslivet (etablering) Utdannings- søkende Potensielle innflyttere Kommunens omdømme Næringslivet (etablering) Utdannings- søkende Potensielle innflyttere Tilbake

8 Strategier / styrende prinsipper Partnerskap – Kommunen tilrettelegger, aktørene skaper – Strategisk samarbeid kommune / fylkeskommune / stat om utvikling og finansiering av kulturinstitusjoner Selvforvaltning – Kulturforum. Jfr. egen sak Politisk styring – Føringer i planer og prinsippsaker – Føringer nedfelles i driftsavtaler med institusjonene og kriterier for søkbare støtteordninger. Jfr. egen sak – Dialog mellom kulturlivet og kommunen Årlige møter mellom bystyrekomiteen og institusjonene / kulturforum Representasjon i institusjonsstyrene (politisk oppnevnt) 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet8 Tilbake

9 Formål og ressursbruk (1) Religion og livssyn Faste tilskudd (45 %) – Den norske kirke – Andre tros- og livssynssamfunn – Lovpålagt, men kommunen har innvirkning på størrelsen på overføringene Søkbare tilskudd – Kulturarbeid, innbyggerrettet – Sosialt arbeid, innbyggerrettet Videre arbeid, tiltak Jfr. egen sak om tros- og livssynspolitikken 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet9

10 Formål og ressursbruk (2) Kulturhus og lokaler Faste tilskudd (31 %) – Drammen Scener AS, drift = subsidiering av brukerne Søkbare tilskudd – Gratis / rimelige kommunale lokaler; skolene, biblioteket, G60 – Ordning for husleierefusjon – Støtte til drift av grendehus Betydelige investeringer i infrastruktur for kulturlivet – Drammens Teater og Union Scene – Kirkebygg (som konsertarenaer) Videre arbeid, tiltak Prinsipp: Økonomisk støtte til husleie gis i form av subsidierte leiepriser – Prispolitikken Drammen Scener AS følges opp i budsjettarbeidet – Årlig rapportering til politisk nivå – Jfr. egen sak om leie av skolelokaler 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet10

11 Kulturpolitikk: Driftstilskudd til Drammen Scener AS, med kulturpolitiske resultatkrav KOMMUNEN (basisorganisasjonen) Kulturpolitikk: Driftstilskudd til Drammen Scener AS, med kulturpolitiske resultatkrav KOMMUNEN (basisorganisasjonen) KULTURHUSENE (Drammen Scener AS) Eierpolitikk: Balanse i driften LEIETAKERNE Kulturpolitikk: Ikke-kommersielle brukere / smale tilbud skal kunne bruke kulturhusene Drifts- tilskudd Refusjon av betalt husleie Tilskudd til betaling av husleie Refusjon av betalt husleie Tilskudd til betaling av husleie Subsidiert leie Markedsleie Selvkost Subsidiert leie Markedsleie Selvkost Driftstilskudd til kulturhus = subsidiering av leietakere 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet11 = =

12 Formål og ressursbruk (3) Museer Faste tilskudd (8 %) – Stiftelsen Drammens Museum for kunst og kulturhistorie – Stiftelsen De norske skolehistoriske samlinger Søkbare tilskudd – Frivillig kulturvernarbeid Videre arbeid, tiltak Jfr. egen sak om museumspolitikken Driftsavtaler 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet12

13 Formål og ressursbruk (4) Kunstformidling Faste tilskudd (7 %) – Brageteatret AS – Regionteater for Buskerud – Kunstnersenteret i Buskerud – Stiftelsen Drammens Museum for kunst og kulturhistorie (øremerket kunstfond) Søkbare tilskudd – Ingen – (Kunst rett Vest 2011) Videre arbeid, tiltak Ingen øremerkede midler til kunstfond – Beløpet overført til generelt driftstilskudd Driftsavtaler 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet13

14 Formål og ressursbruk (5) Andre kulturaktiviteter (4 %) Faste tilskudd – Festivaler – Union Rock Søkbare tilskudd – Frivillige kulturorganisasjoner – Åpne kulturarrangementer – Kunstneriske prosjekter og produksjoner – Produksjonsbistand innvandrerorganisasjoner og – miljøer – Stipend, priser – Nedre Buskerud teaterverksted Videre arbeid, tiltak Styrket budsjettramme amatørkultur Jfr. egen sak om kriterier og retningslinjer for søkbare tilskudd Driftsavtaler 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet14

15 Formål og ressursbruk (6) Barn og unge (4 %) Faste tilskudd – Nøstedhallen (Nordbylia nærmiljøklubb) Søkbare tilskudd – Frivillige organisasjoner / fritidsaktiviteter – Rusfrie helgearrangementer – Kulturaktiviteter der barn og unge deltar – Ungdomsrådets tilskuddsmidler – Skolekorps – Stipendutstilling G60 Videre arbeid, tiltak Nøstedhallen regnes som kommunal tjeneste – Ikke tilskudd og driftsavtale Styrket budsjettramme amatørkultur 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet15

16 Formål og ressursbruk (7) Eldre og funksjonshemmede (2%) Faste tilskudd – Frivilligsentralene Søkbare tilskudd – Arrangementer – Frivillige organisasjoner Videre arbeid, tiltak Frivilligsentralene regnes som kommunale tjenester – Ikke tilskudd og driftsavtale Arrangementer er samarbeidstiltak – Ikke søkbar ordning Fast tilskudd til Megabandet 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet16

17 Formål og ressursbruk (8) Andre programområder Helseorganisasjoner Sosiale og humanitære organisasjoner Idretts- og friluftsorganisasjoner Tilskuddsportalen – Informasjon om alle typer nasjonale og internasjonale støtteordninger Legater Videre arbeid, tiltak Jfr. eventuell egen sak om frivillighets- politikken 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet17 Tilbake

18 Vedtak Bystyret slutter seg til rådmannens forslag til overordnede føringer for tilskuddspolitikken, oppsummert i punkt 1 – 4 i saksframlegget 1.Planer og strategier 2.Tilskudd: Ressursrammen amatørkultur styrkes 3.Husleiesubsidiering 4.Videre arbeid og oppfølging 7. mars 2012Tilskuddspolitikken på kulturområdet18 Tilbake


Laste ned ppt "Tilskuddspolitikken på kulturområdet Orientering i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars Jfr. bystyrets vedtak 22.3.2011, sak 17 og seinere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google