Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SOSIALTJENESTE-LOVEN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SOSIALTJENESTE-LOVEN"— Utskrift av presentasjonen:

1 SOSIALTJENESTE-LOVEN
Hovedtrekk i kap. 4A

2 SOSIALTJENESTELOVEN KAP. 1 - Formål og virkeområde
a) å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, b) bidra til at den enkelte får mulighet til å leve å bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

3 SOS.TJ.LOVEN, kap. 4-2 De sosiale tjenester skal omfatte
a) praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, b) avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, c) støttekontakt for personer og familier som har behov for dette p.g.a. funksjonshemming, alder eller sosiale problemer, d) plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker, e) lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.

4 4A - merknader FORHOLD TIL ANDRE LOVER
Vurdert og tilpasset opp mot EMK Spesialisthelsetjenesteloven (hab./rehab.) Helsepersonelloven (pasientjournal) Forvaltningsloven

5 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A §4A-1 FORMÅL
..hindre at personer med psykisk utv.hemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygger og begrenser bruk av tvang og makt. …tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, ….i overensstemmelse med tj.mottagers selvbestemmelsesrett. Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.

6 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-2 VIRKEOMRÅDE
…gjelder bruk av tvang og makt som ledd i tjenester etter §4-2 a-d til personer med psyk.utv.hemming. Hva er tvang/makt: tiltak som tjenestemottaker motsetter seg eller tiltak som er så inngripende at de uansett motstand må regnes… inngripende varslingssystemer med tekniske innretninger skal alltid regnes som bruk av tvang/makt. Hva er ikke tvang/makt: Alminnelige oppfordringer og ledelse med hånden eller andre fysiske påvirkninger av liknende art. ”opplysning” (…hvis du gjør det, så kan det føre til….)

7 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A VESENTLIG SKADE
Betydelig omfang og/eller ha alvorlige konsekvenser. Ikke avgjørende om atferden er avvikende eller uvanlig Må være mer alvorlig på egen person/egne eiendeler Straffbare handlinger vil som hovedregel oppfylle krav til vesentlig skade Krenkelse av andre personers integritet

8 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A IKKE VESENTLIG SKADE
Selvskading som har pågått over lang tid uten å medføre blødning, deformering av området el.l. Betraktninger om sunn og god livsførsel (tobakk, alkohol) Spising som forårsaker fedme Nekter å gå på jobb/skole/dagtilbud, eller av og til ikke vil stå opp

9 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A HVA ER TVANG/MAKT
Alle tiltak mottaker motsetter seg - verbalt og fysisk Rigide dagplaner med skjevhet mellom mottaker og yters ønsker En må ta hensyn til evnen til å yte motsand Antagelse om fysisk/psykisk ubehag, smerte el.l. som enhver normalt ville reagert på ”Unaturlig” atferd innlært under tvang

10 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A VARSLINGSSYST. / TEKNISKE INNRETN.
Skal ikke erstatte personell Behov for privatliv vurderes opp mot personal tilstede Bare inngripende varslingssystem som regnes som tvang Hva er inngripende?

11 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A VARSLINGSSYST. / TEKNISKE INNRETN.
Hva er inngripende? ”...systemer som er basert på at tj.mottaker utløser dem automatisk når vedkommende foretar seg visse handlinger, for eksempel står opp av sengen eller går ut av ytterdør, og som benyttes til å gi omgivelsene(tj.yter eller andre) informasjon hva som skjer. ” Hvis informert samtykke regnes det ikke som inngripende. Ikke tilstrekkelig med samtykke fra hjelpeverge Alarm/varsling som bare kan aktiveres etter ønske fra tj.mottaker selv, anses ikke som inngripende. Heller ikke alarmer som bare varsler vedkommende selv.

12 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A VARSLINGSSYST. / TEKNISKE INNRETN.
Systemer som ved varsling krever medisinsk oppfølging faller utenfor 4A (Pasientrettighetsloven) Observasjon/overvåking: Innebærer at man registrerer bilde eller lyd slik at det er mulig å reg. hvor tj.mottaker til enhver tid befinner seg. Slike tekniske innretninger faller utenfor det som omfattes av 4A-2 annet ledd.

13 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-3 RETT TIL MEDVIRKN. OG INFO.
Tjenestetilbudet skal så langt som mulig tilrettelegges og gjennomføres i samarbeid med tj.mottakeren, jf. § 8-4 Tj.mottakeren, pårørende og verge eller hj.verge skal høres før det treffes vedtak etter 4A og gis info. Om adgangen til å uttale seg i saker som skal overprøves, klageadgang og adgang til å bringe vedtaket inn for tilsynsmyndighet og tingretten. Skal oppnevnes hjelpeverge før 4A-vedtak kan fattes

14 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-4 KRAV TIL FOREBYGGING
Kommunen plikter å sørge for at forholdene legges til rette for minst mulig bruk av tvang og makt. Tilrettelegging etter 4A-1 andre ledd (..respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, ….i overensstemmelse med tj.mottagers selvbestemmelsesrett.) Andre løsninger Opplæring/veiledning

15 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A KOMMUNENS ANSVAR (jf. andre løsninger)
God ledelse og organisering Tilstrekkelig bemanning, kompetanse, opplæring, veiledning og oppfølging Viktige faktorer: Begrenset antall tjenesteytere Gode fagadministrative systemer Faglige møter

16 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A FOREBYGGING/TILRETTELEGGING
Samlet i egen bestemmelse for å tydeliggjøre kravet bedre. Redusere risikofaktorer. Uheldig samspill, mangelfull dekking av individuelle behov, mangel på stabile relasjoner eller for mange kollektive rutiner og løsninger.

17 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A ANDRE LØSNINGER
Alternative måter å forholde seg til den utfordrende atferden på. Tilbudene og tiltakene bør være helhetlige. Tilbudene må være individuelt tilrettelagte. Utfordrende atferd må erstattes med annen atferd/aktivitet - f.eks bedre kommunikasjonsferdigheter Personalets rett til en trygg arb.situasjon må tas hensyn til

18 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-5 VILKÅR FOR BRUK AV T/M
Andre løsninger skal være prøvd (unntak i særlige tilfeller) Bare når det er faglig og etisk forsvarlig Det kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: a) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner b) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner, eller c) tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

19 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A §4A-6 SÆRLIGE GRENSER…
Mekaniske tvangsmidler…bare for å gi nødvendig støtte for fysiske funksjonshemninger, for å hindre fall og hindre at tj.mottaker skader seg selv Vilkår i 4A-5 må være oppfylt

20 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-7 KOMMUNENS SAKSBEHANDLING
a) Nødsituasjoner: i praksis, tjenesteyter Vedtak etter b) og c) treffes av den som har det overordnete faglige ansvaret for tjenesten. Inntil 12 mnd. av gangen Spes.tj. skal bistå ved utforming Overprøves av Fylkesmannen

21 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A NØDSITUASJON
Det må foreligge en nærliggende og påregnelig skademulighet Ikke krav om at skaden er oppstått At det kan oppstå en skade i framtid dersom situasjonen får bygge seg opp over tid, er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig for tvang.

22 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A SAKSBEHANDLING
§4A-5, a) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner Det skal straks sendes melding til : faglig ansvarlige for tjenesten Fylkesmannen verge eller hjelpeverge pårørende

23 SAKSBEHANDLING § 4A-5, b og c
Innhold i vedtaket: tjenestemottakerens navn og tid og sted for vedtaket beskrivelse av tj.m. situasjon og en faglig vurdering av denne beskr av de tiltakene som settes i verk og den faglige begrunnelsen fastsettelse av tidsramme for tiltakene bekreftelse på at vilkårene er oppfylt (tilrettelegging, alternative..) opplysning om holdningen til tj.mot. og dens representant angivelse av faglig ansvarlig for gjennomføring opplysning om Fylkesmannens overprøvingsmyndighet opplysning om tilsynsmyndighet

24 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A SAKSBEHANDLING
Vedtaket skal sendes Fylkesmannen til overprøving Vedtaket skal samtidig sendes til: spesialisthelsetjenesten verge eller hjelpeverge pårørende ….som kan avgi uttalelse til Fylkesmannen Frist for uttalelse er 1 uke etter vedtaket er mottatt Vedtaket kan ikke iverksettes før det er godkjent av Fylkesmannen

25 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-8 FYLKESMANNENS OVERPRØVING
Fylkesmannen skal overprøve vedtak Fylkesmannen skal prøve alle sider av saken Fylkesmannen skal gi verge/hjelpeverge og pårørende opplysning om klageadgang

26 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-9 KRAV TIL GJENNOMFØRING OG EVALUERING
Bistand fra spes.helsetjenesten Rett til kvalifisert personale på tiltak etter 4A-5 tredje ledd b og c 2 tjenesteytere til stede, dersom ikke til ugunst Hva er kvalifisert? bokstav b: en med minst høgskole innen helse, sosial eller pedagogiske fag bokstav c: en med minst bestått avsluttende eksamen for helse sosialfag VDG Kontinuerlig vurdering av tiltak, og avbryte straks dersom: vilkårene ikke lenger er tilstede ikke har forutsatte konsekvenser uforutsette negative konsekvenser

27 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-10 PLIKT TIL Å FØRE JOURNAL
Helsepersonelloven kap 8 gjelder Registreringer (en pers. med overordnet ansvar) Inneholde relevante opplysninger, ivareta meldeplikt og opplysningsplikt Plikt til å gi innsyn til de som har krav på det Overføring av nødvendige opplysninger til andre tjenesteytere

28 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-11 KLAGE De som kan klage:
tjenestemottakeren, verge eller hjelpeverge og pårørende §4A-5 tredje ledd a kan påklages til Fylkesmannen § 4A-5 tredje ledd b og c som er overprøvd av Fylkesmannen etter § 4A-8, kan påklages til fylkesnemnda for sosiale saker. Gjelder også hvis Fylkesmannen har nektet og godkjenne kommunens vedtak. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket eller melding om beslutning er kommet fram til den som har klagerett.

29 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A § 4A-12 OVERPRØVING I TINGRETTEN
Vedtak i klagesak etter § 4A-11 annet ledd kan bringes inn for tingretten, jf. Tvistemålsloven Saksøker er den som tvangsinngrepet er rettet mot (eller ved dens representant) Fristen er 2 mnd.

30 4A - merknader VIKTIGE ENDRINGER, 6A - 4A
Atferdsendrende tiltak er ikke videreført, men…..tiltak for å dekke grunnleggende behov kan omfatte opplærings og treningstiltak. Oppmykning ifht. mekaniske tvangsmidler Utdanningskravet gjelder bare for den ene tjenesteyteren

31 4A - merknader TJENESTETILBUDET
”…mangel på individuelle tjenester, uhensiktsmessige fellesskapsløsninger, manglende kompetanse og/eller mange tjenesteytere i personalgruppen kan lede til økt utagering, selvskading mv, og som kan igjen føre til bruk av tvang og makt.” ”…endre fokus fra at man skal trene for å oppfylle noens krav, til å vurdere hvilken støtte vedkommende trenger for å kunne delta.”

32 4A - merknader TJENESTETILBUDET forts. Erfaring fra 6A:
”…utfordrende atferd i stor grad har sin årsaksforklaring i manglende, sviktende og uklar samhandling og kommunikasjon, samt at den ofte foregår på tjenesteyternes premisser.” Gode rammebetingelser reduserer bruk av tvang/makt

33 4A - merknader GENERELL ETIKK Rett til selvbestemmelse
Rett til å treffe egne valg Rett til å være seg selv Rett til ikke å bli utnyttet Rett til privatliv Rett til forsvarlig levestandard, forsvarlig tjenestetilbud, opplæring og utdanning eller meningsfylt arbeid og aktivitetstilbud Rett til fravær av tvang Rett til å benytte rettigheter

34 4A - merknader SAMTYKKE Samtykkekompetanse - strengere krav jo mer inngripen Utv.hemmede kan som andre inngå avtaler Kan uansett ikke samtykke i bruk av tvang/makt Selv om tiltak ikke kan bygges på samtykke fra tj.mottaker, skal dens holdning til tiltaket dokumenteres. Helsehjelp: hovedreglen om samtykke er lovfestet i pasientrettighetsloven § 4-1

35 4A - merknader HJELPEVERGE/PÅRØRENDE
Både verge/hjelpeverge og pårørende skal få anledning til å uttale seg før vedtak etter 4A fattes av kommunen. Ikke formell beslutningsmyndighet, men det skal legges vekt på hva de mener (talsperson). Kan ikke gi samtykke. Hindrer ikke vedtak ved å nekte samtykke.

36 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A MEDISINERING M.M.
4A gir ikke hjemmel for tvangsmedisinering eller tvungen behandling av somatiske eller psykiske lidelser.

37 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A FAGLIG FORSVARLIGHET
Metoder som brukes må ha dokumentert effekt og være anerkjent i fagmiljøet. Tiltak med tvang/makt bør være relativt kortvarige, og ikke dominere hverdagen. Det stilles krav til kartlegging og analyse av tj.mottakers situasjon Nøyaktig beskrivelse av målatferd Baseline Funksjonell analyse

38 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A SOSIALT FORNEDRENDE ATFERD
Det skal svært mye til for at det kan anvendes tvang for å hindre eller begrense skade som følge av sosialt fornedrende atferd Hva kan gi anledning til bruk av tvang: spise uspiselige ting offentlig blotting onanering på offentlig sted gjøre sitt fornødne i offentlighet

39 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A ABSOLUTTE GRENSER
Nedverdigende eller krenkende behandling er forbudt. Beskytter mot respektløs behandling, både fysisk og i forhold til personens psykiske integritet og verdighet. Ikke lov med tiltak som benytter ydmykelse/nedverdigelse som virkemiddel til å påvirke atferd. Overkorreksjon Hette over hodet Slag, spark, og lignende

40 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A GRUNNLEGGENDE BEHOV
Lovverket definerer følgende som grunnleggende behov: Mat Drikke Påkledning Hvile Søvn Hygiene Personlig trygghet

41 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A MEKANISKE TVANGSMIDLER
Mek.tvangsmidler som hindrer bevegelsesfriheten er å anse som de mest inngripende tvangsmidler man har Hva er mek.tvangsmidler: belte, remmer, spesialklær, sprinkelseng og lignende. Kan kun benyttes for å gi nødvendig støtte for fysiske funksjonshemninger, for å hindre fall og selvskading

42 SOSIAL.TJ.LOVEN, kap. 4A TILSYN
Fylkesmannen utfører stedlig tilsyn (hyppighet vurderes fra sak til sak) Fylkesmannen plikter å føre tilsyn med kommunens virksomhet


Laste ned ppt "SOSIALTJENESTE-LOVEN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google