Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringsaker kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringsaker kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringsaker kommune

2

3 Kompetansetiltak Mobilisering av eksisterende kompetanse gjennom bedre tilrettelegging Utvikling av kompetanse gjennom interne og eksterne opplærings- og utviklingstiltak for eksisterende medarbeidere Kompetanse som hentes eksternt enten ved rekruttering, samarbeid eller bistand

4 Planarbeid Utarbeidelse av ny strategi – Mestring og forebygging
Kompetanse og rekruttering utfaset som et strategiområde Behandling av plan i kvalitetsutvalg Utarbeidelse av opplæringsplan for 2012 med felles tiltak og angivelse av læringsstrategier Denne brytes ned ytterligere ved at hver enhet utarbeider sine egne årlige opplæringsplaner med lokale tiltak og læringsstrategier

5 Samarbeid Hamarregionen
Tett samarbeid vedr. videregående utdanning og fagskole Samarbeidsmøter med drøfting av behov på høgskolenivå Modellere samarbeidsmodeller benyttet for pedagogisk personell i skoler?

6 Kompetanse og rekrutteringsplanen
Beskrivelse av utfordringene frem mot 2020 Mål for pleie og omsorg Kompetanseløftet 2015 – nasjonale føringer Kartlegging av kompetansebehov -2017 Læringsstrategier Kompetanseplan for 2012 Finansiering av kompetansetiltak 2012

7 Aldersfordeling for de ulike stillingskategorier
Assistenter Fagarbeidere Sykepleiere Vernepleiere -29 14 % 7 % 12 % 17 % 30- 39 16 % 29 % 42 % 27 % 24 % 40 % 13 % 18 % 6 % 55- 34 % 35 % 11 % Totalt 100 % Prosent

8 Alderssammensetning Figur 3 viser at det er flest antall ansatte som er 56 år og eldre i fagarbeidergruppa. Her utgjør denne andelen 151 ansatte. Av disse igjen utgjør de som er 60 år og eldre, 73 stykker. Her er det et tydelig rekrutteringsbehov. De som er 55 år og yngre utgjør 346. Blant assistenter er det 75 som er 56 år eller eldre. Av disse 75 er det 41 som er 60 år og eldre. Det er 240 som er 55 år og yngre blant assistentene. Det er 22 sykepleiere som er 56 år og eldre. Av disse 22 er det 9 som er 60 år og eldre. Det er 149 som er 55 år og yngre. 7 vernepleiere er 56 år og eldre, 37 ansatte er 55 år og yngre.

9 Alderssammensetning I miljøterapeutgruppa er det 5 stykker som er 56 år eller eldre og 23, 55 år og yngre. Det er 5 helsesøstre som er 56 år eller eldre og 3, som er 55 år og yngre. For barnevernspedagoger er fordelingen 1 ansatte, 56 år og eldre og 10, 55 år og yngre. Aldersfordelingen for sosionomer er 2, 56 år og eldre og 4, 55 år og yngre.

10 Fordeling stillingskategorier
16 % 29 % 46 % Antall ansatte 1085, fordelt på stillingskategorier, viser at fagarbeider utgjør 46 % (497) og er den største gruppen ansatte. Deretter kommer assistenter med 29 % (315). Sykepleiere utgjør 16 % (171), vernepleiere 4 % (44), miljøterapeuter 3 % (28), helsesøster 1 % (13), barnevernspedagog 1 % (11) og sosionom 1 % (6) Av de 171 sykepleiere som er ansatt, er 21 spesialsykepleiere. Dvs. 12,3 % har spesialisert seg gjennom en videreutdanning. Blant de 246 hjelpepleiere som er ansatt, har 49 stykker dvs. 19,9 % tatt en videreutdanning. Situasjonen for omsorgsarbeidere er at % har videreutdanning. For helsefagarbeidere er andelen med videreutdanning %.

11 Kompetansebehov 2012 Sykepleiere/vernepleiere
Medisinsk kompetanse- sykehjemsleger Fysioterapeuter og ergoterapeuter Helsefagarbeidere Aktivitører Sosionomer Ledelse

12 Videreutdanning Aldring og eldreomsorg Psykiatri/rus
Alderspsykiatri/aldersdemens Rehabilitering Kreftomsorg/palliasjon /lindrende behandling Omsorgsteknologi (IKT) Etikk Veiledning Lederopplæring: innovasjon, prosess, kvalitet

13 Masterutdanning Gerontologi Psykiatri Fysioterapi
Ergoterapi Utviklings- Forebygging/folkehelse kompetanse Klinisk sykepleie Ledelse

14 Utfordringer Turnusarbeid og små stillinger
Vikarkostnader vs studiekostnader Vilkår for utdanning Intern opplæring vs formell utdanning

15 Deltidsproblematikk Sykefravær
Pleie og omsorgssektoren har i snitt et relativt høyt sykefravær, men det varierer fra enhet til enhet. I 2011 var gjennomsnittlig sykefravær på 13 % og målet var 12 %. Ansettelsesforhold Det er totalt 1085 ansatte i helse og omsorgssektoren inkludert både fast ansatte og vikarer. Antall fast ansatte er 869 (80 %) og vikarer 216 (20 %). Stillingsstørrelse Diagrammet under viser at assistenter (42,87 %) og fagarbeidere (65,89 %) har i gjennomsnitt de minste stillingsstørrelsene i pleie og omsorgstjenesten. Blant øvrige helse og omsorgstjenester er det helsesøstre som i snitt har minst stillingsstørrelse (54,45 %). Gjennomsnittlig stillingsstørrelse for de andre stillingene er: sosionomer 100 %, barnevernspedagoger 84,44 %, vernepleiere 88,90 %, sykepleiere 83,24 % og miljøterapeuter 83,43 %.

16 Lønnskostnader pr. dag

17 Intern basisopplæring
Medikamentopplæring (inkl. insulin) Grunnleggende demensomsorg Etisk kompetanse Saksbehandling/forvaltning/dokumentasjon Vikarkurs med faste tema Grunnkurs for nyansatte - velkomstmappe - veiledning - prøvetid Vikarkurs: Rettigheter og plikter som ansatt, spesielt om taushetsplikt Hygiene Grunnleggende stell og pleie Forflytningsteknikk Dokumentasjon Tannhelse Førstehjelp Spesialenhetene få en mer sentral rolle i opplæring av ansatte tilsvarende de to kursene som fagkonsulentene i RE Fellesenhet demente nå tilbyr.


Laste ned ppt "Ringsaker kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google