Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens satsing på utdanning, forskning og næringsutvikling Innlegg på Universitetskonferansen for Innlandet, Statssekretær Per Botolf Maurseth 20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens satsing på utdanning, forskning og næringsutvikling Innlegg på Universitetskonferansen for Innlandet, Statssekretær Per Botolf Maurseth 20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens satsing på utdanning, forskning og næringsutvikling Innlegg på Universitetskonferansen for Innlandet, Statssekretær Per Botolf Maurseth 20. Mars 2007

2 2 Kunnskapsdepartementet Noen hovedpunkter i innlegget: Omtale av Kvalitetsreformen Forskning FoU i høyskolesektoren Universitetsutvikling og Stjernøutvalget

3 3 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen – overordnede mål Kvalitet og relevans i utdanning og forskning skal økes Intensiteten på utdanningen skal økes Internasjonaliseringen skal styrkes

4 4 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen – mer detaljert Nytt gradssystem Nye studieløp Nye studiepoeng Nytt karaktersystem Endrede undervisnings- og vurderingsformer Individuelle utdanningsplan Nytt finansieringssystem

5 5 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen – mer detaljert Økt internasjonalisering Etablering av kvalitetssikringssystem Etablering av NOKUT Endrede studiefinansieringsordninger Større institusjonell frihet og endrede ledelsessystemer

6 6 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen - evalueringsfunn Økt frihetsgrad for universiteter og høyskoler har ført til mer profesjonell og strategisk ledelse Selv om de ansatte ville foretrukket å velge sin ledelse, verdsettes endringer i retning av sterkere faglig ledelse Institusjonene opplever sterkere konkurranse seg i mellom om studenter og ressurser Studentmobiliteten øker og institusjonene har etablert bedre administrative ordninger Kvalitetssikringssystemet som er etablert kan foreløpig synes å være vel mye basert på formelle kriterier og mindre på kvalitetsutvikling

7 7 Kunnskapsdepartementet Kvalitetsreformen - evalueringsfunn Lærestedene har nedlagt arbeid med å utvikle nye studietilbud innenfor rammen av de nye gradene For tidlig til at det kan konstateres negative effekter for forskningen totalt sett, men vitenskapelig ansatte oppgir at de har mindre tid til forskning, men data viser at produktiviteten ikke har sunket Studenter leverer betydelig flere oppgaver og innleveringer. Det har utviklet seg et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom student og lærested Studentenes studieinnsats har ikke økt i antall timer, men de har endret sin måte å studere på.

8 8 Kunnskapsdepartementet Forskningsmål Målet er 3% av BNP Når det gjelder offentlig finansiering ligger Norge ikke så dårlig an Næringslivsfinansieringen ligger langt etter målet om 2%

9 9 Kunnskapsdepartementet Offentlig FoU som andel av BNP (2003)

10 10 Kunnskapsdepartementet FoU i statsbudsjettet og kapital i Forskningsfondet (2000-2007)

11 11 Kunnskapsdepartementet Næringslivets FoU som andel av bruttoprodukt (2003)

12 12 Kunnskapsdepartementet Høyskoleforskning FOU-utgiftene i statlige høyskoler var nesten 1 mrd kroner i 2005, dvs 11 % av UH-sektoren, og i snitt bruker personalet 22% av arbeidstiden til FoU Høyskolene står i et spenn mellom nasjonale kunnskapsbehov og oppgaver (profesjonsfagene mm.) og store regionale forventninger om kunnskapsbasert verdiskaping Mye tyder på at høyskolenes rolle i regional utvikling og innovasjon er svak Industri og næringsliv bestiller nesten ikke FOU. Bare 6% av fast personell samarbeidet i 2005 med industri og næringsliv

13 13 Kunnskapsdepartementet Forskningstiltak - Strategisk høyskoleprosjekt (SHP) –Skal bidra til å bygge opp forskningsmiljøer av høy kvalitet på særlig prioriterte områder – prioritert av institusjonsledelsen –Godt mottatt i høyskolesektoren, 3 utlysningsrunde pågår nå –Økt budsjettramme i 2007 til 40 mill kr.

14 14 Kunnskapsdepartementet Forskningstiltak - Praksisrettet FoU for barnehage, grunnskole og lærerutdanning Programmets mål er å bidra til kunnskapsutvikling som styrker barnehage- og skolesektor Skal bidra til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk i praksis og skal bedre sammenhengen mellom forskningsfronten, yrkesutdanning og praksis Programmet vektlegger samarbeid mellom forsknings- og utdanningsmiljøene og retter seg mot fagmiljøer med ansvar for disse utdanningene Finansiert av KD 2005 – 2010, budsjett årlig på 23 (skole) + 15 (barnehage) mill kr.

15 15 Kunnskapsdepartementet Forskningstiltak – Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI) Forskningsrådet har nylig lansert programmet – en 10-årig satsning VRI skal samordne virkemidler som er rettet mot regionalt nivå og bidra til økt regionalt samarbeid mellom næringsliv, FoU- institusjoner og offentlige myndigheter Det skal etableres regionale råd som har ansvar for å fremme søknader til NFR Første utlysning er lansert

16 16 Kunnskapsdepartementet Stjernø-utvalget Utvalget skal –Ta hensyn til Soria Moria-erklæringens mål om å styrke det regionale universitets- og høyskolesystemet og vurdere tiltak som sikrer: utdanning og FoU på høyt internasjonalt nivå. samspill med arbeids- og samfunnsliv. tilfredsstillende tilførsel av kvalifisert arbeidskraft. god regional balanse i studietilbud og kompetanse fortsatt internasjonalt samarbeid gode og robuste forskningsmiljøer


Laste ned ppt "Regjeringens satsing på utdanning, forskning og næringsutvikling Innlegg på Universitetskonferansen for Innlandet, Statssekretær Per Botolf Maurseth 20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google