Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg.
Visjon: ”Gi liv til dagene.” Sissel Bjørklund Geriatrisk sykepleier Storfjord kommune Storfjord kommune Omsorgsetaten

2 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Hovedmålsetting. Kompetanse og kvalitet skal prege vårt arbeid og være vårt varemerke. Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses bruker, personfokusert omsorg. Alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. Brukerne og pårørende skal møte en samordnet tjeneste. Storfjord kommune Omsorgsetaten

3 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Tjenester. Hjemmetjenesten. ( Hj.spl/Hj.hjelp.) Åsen omsorgssenter.( Langtidsplass, korttidsplass, avlastning) Skibotn omsorgssenter. (Demens og alderspsykiatri.) Kartleggingsteam. Dagtilbud ved begge sentrene. Matombringing. Fritidskontakt. Omsorgslønn. Miljøvaktmester / Eldrevaktmester / Hjelpemiddelkontakt. Brukertjenesten. ( Rus, Psykiatri og barnevern) Pu tjenesten. Valmuen verksted. Møteplassene. Frivillighetssentralen. Storfjord kommune Omsorgsetaten

4 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Kompetanse. Økt kompetanse gir våre brukere bedre tjenester. Gode vilkår for å ta etter- og videreutdanning. Flere ansatte har tatt videreutdanning innen Demens/Alderspsykiarti, Eldreomsorg og Kreftsykepleie. Demensomsorgens ABC arr internt, 5 ansatte fra Åsen deltok. Første del gjennomført. Fokus på fag, både interne og eksterne kurs. Grunnkurs for pleieassistenter gjennomføres regelmessing. Storfjord kommune Omsorgsetaten

5 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Åsen omsorgssenter. 17 plasser. Langtidsavdeling. Rehab / Korttid. 2 av plassene disp. av Hjemmetjenesten til Avlastning/korttid. Storfjord kommune Omsorgsetaten

6 Storfjord kommune Omsorgsetaten
” Gi liv til dagene” Gode relasjoner, et av kjerneelementene. Miljøbehandling. (Trygghet, struktur, støtte, engasjement, gyldiggjøring.) Meningsfylt innhold til dagene. Trygghet og forutsigbarhet. Storfjord kommune Omsorgsetaten

7 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Fokus på trivsel, skape gode øyeblikk. Ta hensyn til kultur og gamle vaner. Dagtilbud. Kulturtiltak. 1 arr. pr. mnd. ( Den kulturelle spaserstokk) Andakt fast. Storfjord kommune Omsorgsetaten

8 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Forandring fryder. Benytte sommer- tiden til uteaktiviteter. Benytte hagen. Arr. dagsturer. T.T kort. Storfjord kommune Omsorgsetaten

9 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Sosialt samvær: Trivsel og tilhørighet. Primærsykepleie: Forutsigbarhet og trygghet. Økt selvfølelse og opplevelse av mestring. Bevare funksjonsnivået lengst mulig. Storfjord kommune Omsorgsetaten

10 Hjemmetjenesten. ”Borte bra, hjemme best.”
Hjemmesykepleie. Hjemmehjelp. Vaktmestertjenester. Støttekontakt. Omsorgslønn. Avlastning. Kartleggingsteam. (Demensteam) Kreftsykepleier. Prosjektet: ”Borte bra, hjemme best.” Storfjord kommune Omsorgsetaten

11 Prosjekt ”Borte bra – hjemme best”
Visjon: ”LIV TIL DAGENE” Hovedmål: Folk skal kunne bo lengst mulig hjemme Storfjord kommune Omsorgsetaten

12 Storfjord kommune Omsorgsetaten
3 – årig prosjekt 2009 – 2010 – 2011 Styrking av hjemmebaserte tjenester. Dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Behovet for plasser i institusjon avtar. Samordning av tjenester. Storfjord kommune Omsorgsetaten 12

13 Skibotn omsorgssenter. Skjermet enhet.
9 plasser knyttet til Demens /Alderspsykiatri. Målsetting: Bevare gjenværende ressurser lengst mulig. Individuelt tilrettelagt tilbud. Gode rutiner. Stimulering av hukommelse. Hverdagslige gjøremål. Storfjord kommune Omsorgsetaten

14 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Tilhørighet og trygghet. Minnerom og minneaktivitet. Erindring tilbake i tid, få til gode samtaler. Minner styrker selvbilde og identitet. Gjenkjennbare ting i omgivelsene. Storfjord kommune Omsorgsetaten

15 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Fellesskap og gruppetilhørighet viktig. Samvær i fellesskap knyttes til positive opplevelser og trivsel. Ta vare på øyeblikkets gleder. Sang og musikk: Døråpner til minnenes verden. Storfjord kommune Omsorgsetaten

16 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Sansehagen. Tilrettelagt ute område: Hage med gjenkjennbare ting: Potetland. Bær busker, rabarbra. Kjente blomster. Hoggestabbe / ved. Utedo. Grillhytte. Gangsti rundt hele hagen. Aktiviteter i hagen: Planting, luking, innhøsting, sosialt samvær. Storfjord kommune Omsorgsetaten

17 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Kartleggingsteam Består av 2 sykepleiere med videreutdanning i Geriarti. Oppgaver: Alle over 75 år har fått mulighet til å delta i kartlegging over framtidige ønsker dersom de skulle trenge noen former for bistand fra kommunen. Årlig kontaktes innbyggere som fyller 75 år. Hjemmebesøk hos alle som ønsket det, disse besøkene gir mye mer info enn det vi får gjennom svarbrev. Storfjord kommune Omsorgsetaten

18 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Oppdaget at noen hadde behov for bistand allerede nå, en del eldre prøver å klare seg selv og vil ikke be om hjelp. Hjelpemidler, ved hjelp av enkle tiltak kan en klare seg bedre. Behov for støttekontakter, forebygge ensomhet og følger av det. Oppfølging, kartlegging og utredning ved begynnende Demens og alderspsykiatriske lidelser i samarbeid med leger og annet personale. Storfjord kommune Omsorgsetaten

19 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Pårørendeskole, dette arbeidet er i start fasen. Veiledning / undervisning til kollegaer og pårørende. Samarbeid med andre avdelinger internt vedr oppfølging av felles brukere. Samarbeid med spesialisthelsetjeneste. Storfjord kommune Omsorgsetaten

20 Storfjord kommune Omsorgsetaten
Møteplassen. Ukentlig møteplass ( kafe) for de som ønsker det, hovedsakelig eldre deltar. Populært blant eldre damer. Sosialt samvær, turer, felles middag, loddsalg etc. Finner sted på ulike dager på flere steder i kommunen. De som ønsker det får skyss, blir hentet. ”Egen gutteklubb”, en dag pr uke der kun menn har adgang. Storfjord kommune Omsorgsetaten

21 Frivillighetssentralen.
Nyopprettet sentral, så de er enda i startfasen med å etablere seg. Skal jobbe aktivt opp i mot lag og foreninger, være tilrettelegger og organisere ulike aktiviteter. Samarbeid med ulike aktører. Bistå med aktiviteter på Dagsenter tilknytta omsorgssentrene. Den kulturelle spaserstokk. Kultur inn på omsorgssentrene. Samarbeid mellom ulike aktører, bl.a Kulturskolen og omsorgssentrene. Tilbud for personer med demens. Tanker om å starte opp en demensforening. Storfjord kommune Omsorgsetaten


Laste ned ppt "Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google