Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storfjord kommune Omsorgsetaten Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg. Visjon: ”Gi liv til dagene.” Sissel Bjørklund Sissel Bjørklund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storfjord kommune Omsorgsetaten Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg. Visjon: ”Gi liv til dagene.” Sissel Bjørklund Sissel Bjørklund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storfjord kommune Omsorgsetaten Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg. Visjon: ”Gi liv til dagene.” Sissel Bjørklund Sissel Bjørklund Geriatrisk sykepleier Geriatrisk sykepleier Storfjord kommune Storfjord kommune

2 Storfjord kommune Omsorgsetaten Hovedmålsetting. Kompetanse og kvalitet skal prege vårt arbeid og være vårt varemerke.Kompetanse og kvalitet skal prege vårt arbeid og være vårt varemerke. Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses bruker, personfokusert omsorg.Tjenesten skal i størst mulig grad tilpasses bruker, personfokusert omsorg. Alle skal få bo hjemme så lenge som mulig.Alle skal få bo hjemme så lenge som mulig. Brukerne og pårørende skal møte en samordnet tjeneste.Brukerne og pårørende skal møte en samordnet tjeneste.

3 Storfjord kommune Omsorgsetaten Tjenester. Hjemmetjenesten. ( Hj.spl/Hj.hjelp.)Hjemmetjenesten. ( Hj.spl/Hj.hjelp.) Åsen omsorgssenter.( Langtidsplass, korttidsplass, avlastning)Åsen omsorgssenter.( Langtidsplass, korttidsplass, avlastning) Skibotn omsorgssenter. (Demens og alderspsykiatri.)Skibotn omsorgssenter. (Demens og alderspsykiatri.) Kartleggingsteam.Kartleggingsteam. Dagtilbud ved begge sentrene.Dagtilbud ved begge sentrene. Matombringing.Matombringing. Fritidskontakt.Fritidskontakt. Omsorgslønn.Omsorgslønn. Miljøvaktmester / Eldrevaktmester / Hjelpemiddelkontakt.Miljøvaktmester / Eldrevaktmester / Hjelpemiddelkontakt. Brukertjenesten. ( Rus, Psykiatri og barnevern)Brukertjenesten. ( Rus, Psykiatri og barnevern) Pu tjenesten.Pu tjenesten. Valmuen verksted.Valmuen verksted. Møteplassene.Møteplassene. Frivillighetssentralen.Frivillighetssentralen.

4 Storfjord kommune Omsorgsetaten Kompetanse. Økt kompetanse gir våre brukere bedre tjenester.Økt kompetanse gir våre brukere bedre tjenester. 1.Gode vilkår for å ta etter- og videreutdanning. 2.Flere ansatte har tatt videreutdanning innen Demens/Alderspsykiarti, Eldreomsorg og Kreftsykepleie. 3.Demensomsorgens ABC arr internt, 5 ansatte fra Åsen deltok. Første del gjennomført. 4.Fokus på fag, både interne og eksterne kurs. 5.Grunnkurs for pleieassistenter gjennomføres regelmessing.

5 Storfjord kommune Omsorgsetaten Åsen omsorgssenter. 17 plasser.17 plasser. Langtidsavdeling.Langtidsavdeling. Rehab / Korttid.Rehab / Korttid. 2 av plassene disp. av2 av plassene disp. av Hjemmetjenesten til Avlastning/korttid.

6 Storfjord kommune Omsorgsetaten ” Gi liv til dagene” Gode relasjoner, et av kjerneelementene.Gode relasjoner, et av kjerneelementene. Miljøbehandling. (Trygghet, struktur, støtte, engasjement, gyldiggjøring.)Miljøbehandling. (Trygghet, struktur, støtte, engasjement, gyldiggjøring.) Meningsfylt innholdMeningsfylt innhold til dagene. til dagene. Trygghet ogTrygghet og forutsigbarhet. forutsigbarhet.

7 Storfjord kommune Omsorgsetaten Fokus på trivsel, skape gode øyeblikk.Fokus på trivsel, skape gode øyeblikk. Ta hensyn til kultur og gamle vaner.Ta hensyn til kultur og gamle vaner. Dagtilbud.Dagtilbud. Kulturtiltak. 1 arr.Kulturtiltak. 1 arr. pr. mnd. ( Den kulturelle pr. mnd. ( Den kulturelle spaserstokk) spaserstokk) Andakt fast.Andakt fast.

8 Storfjord kommune Omsorgsetaten Forandring fryder.Forandring fryder. Benytte sommer-Benytte sommer- tiden til uteaktiviteter. tiden til uteaktiviteter. Benytte hagen.Benytte hagen. Arr. dagsturer.Arr. dagsturer. T.T kort.T.T kort.

9 Storfjord kommune Omsorgsetaten Sosialt samvær:Sosialt samvær: Trivsel og tilhørighet. Trivsel og tilhørighet. Primærsykepleie:Primærsykepleie: Forutsigbarhet og Forutsigbarhet og trygghet. trygghet. Økt selvfølelse og opplevelse av mestring.Økt selvfølelse og opplevelse av mestring. Bevare Bevare funksjonsnivået funksjonsnivået lengst mulig. lengst mulig.

10 Storfjord kommune Omsorgsetaten Hjemmetjenesten. ”Borte bra, hjemme best.” Hjemmesykepleie.Hjemmesykepleie. Hjemmehjelp.Hjemmehjelp. Vaktmestertjenester.Vaktmestertjenester. Støttekontakt.Støttekontakt. Omsorgslønn.Omsorgslønn. Avlastning.Avlastning. Kartleggingsteam. (Demensteam)Kartleggingsteam. (Demensteam) Kreftsykepleier.Kreftsykepleier. Prosjektet: ”Borte bra, hjemme best.”Prosjektet: ”Borte bra, hjemme best.”

11 Storfjord kommune Omsorgsetaten Prosjekt ”Borte bra – hjemme best” Visjon: ”LIV TIL DAGENE” Hovedmål: Folk skal kunne bo lengst mulig hjemme

12 Storfjord kommune Omsorgsetaten 3 – årig prosjekt 2009 – 2010 – 20113 – årig prosjekt 2009 – 2010 – 2011 Styrking av hjemmebaserte tjenester.Styrking av hjemmebaserte tjenester. Dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg.Dreining fra institusjonsbasert til hjemmebasert omsorg. Behovet for plasser i institusjon avtar.Behovet for plasser i institusjon avtar. Samordning av tjenester.Samordning av tjenester.

13 Storfjord kommune Omsorgsetaten Skibotn omsorgssenter. Skjermet enhet. 9 plasser knyttet til Demens /Alderspsykiatri.9 plasser knyttet til Demens /Alderspsykiatri. Målsetting:Målsetting: Bevare gjenværende ressurser lengst mulig. Individuelt tilrettelagt tilbud. Gode rutiner. Stimulering av hukommelse. Hverdagslige gjøremål.

14 Storfjord kommune Omsorgsetaten Tilhørighet og trygghet.Tilhørighet og trygghet. Minnerom og minneaktivitet.Minnerom og minneaktivitet. Erindring tilbake i tid, få til gode samtaler.Erindring tilbake i tid, få til gode samtaler. Minner styrker selvbilde og identitet.Minner styrker selvbilde og identitet. Gjenkjennbare ting i omgivelsene.Gjenkjennbare ting i omgivelsene.

15 Storfjord kommune Omsorgsetaten Fellesskap og gruppetilhørighet viktig.Fellesskap og gruppetilhørighet viktig. Samvær i fellesskap knyttes til positive opplevelser og trivsel.Samvær i fellesskap knyttes til positive opplevelser og trivsel. Ta vare på øyeblikkets gleder.Ta vare på øyeblikkets gleder. Sang og musikk: Døråpner til minnenes verden.Sang og musikk: Døråpner til minnenes verden.

16 Storfjord kommune Omsorgsetaten Sansehagen. Tilrettelagt ute område:Tilrettelagt ute område: Hage med gjenkjennbare ting:Hage med gjenkjennbare ting: Potetland. Potetland. Bær busker, rabarbra. Bær busker, rabarbra. Kjente blomster. Kjente blomster. Hoggestabbe / ved. Hoggestabbe / ved. Utedo. Grillhytte. Utedo. Grillhytte. Gangsti rundt hele hagen.Gangsti rundt hele hagen. Aktiviteter i hagen: Planting, luking, innhøsting, sosialt samvær.Aktiviteter i hagen: Planting, luking, innhøsting, sosialt samvær.

17 Storfjord kommune Omsorgsetaten Kartleggingsteam Består av 2 sykepleiere med videreutdanning i Geriarti.Består av 2 sykepleiere med videreutdanning i Geriarti. Oppgaver:Oppgaver: –Alle over 75 år har fått mulighet til å delta i kartlegging over framtidige ønsker dersom de skulle trenge noen former for bistand fra kommunen. Årlig kontaktes innbyggere som fyller 75 år. –Hjemmebesøk hos alle som ønsket det, disse besøkene gir mye mer info enn det vi får gjennom svarbrev.

18 Storfjord kommune Omsorgsetaten –Oppdaget at noen hadde behov for bistand allerede nå, en del eldre prøver å klare seg selv og vil ikke be om hjelp. –Hjelpemidler, ved hjelp av enkle tiltak kan en klare seg bedre. –Behov for støttekontakter, forebygge ensomhet og følger av det. –Oppfølging, kartlegging og utredning ved begynnende Demens og alderspsykiatriske lidelser i samarbeid med leger og annet personale.

19 Storfjord kommune Omsorgsetaten –Pårørendeskole, dette arbeidet er i start fasen. –Veiledning / undervisning til kollegaer og pårørende. –Samarbeid med andre avdelinger internt vedr oppfølging av felles brukere. –Samarbeid med spesialisthelsetjeneste.

20 Storfjord kommune Omsorgsetaten Møteplassen. Ukentlig møteplass ( kafe) for de som ønsker det, hovedsakelig eldre deltar. Populært blant eldre damer. Sosialt samvær, turer, felles middag, loddsalg etc.Ukentlig møteplass ( kafe) for de som ønsker det, hovedsakelig eldre deltar. Populært blant eldre damer. Sosialt samvær, turer, felles middag, loddsalg etc. Finner sted på ulike dager på flere steder i kommunen.Finner sted på ulike dager på flere steder i kommunen. De som ønsker det får skyss, blir hentet.De som ønsker det får skyss, blir hentet. ”Egen gutteklubb”, en dag pr uke der kun menn har adgang.”Egen gutteklubb”, en dag pr uke der kun menn har adgang.

21 Storfjord kommune Omsorgsetaten Frivillighetssentralen. Nyopprettet sentral, så de er enda i startfasen med å etablere seg.Nyopprettet sentral, så de er enda i startfasen med å etablere seg. Skal jobbe aktivt opp i mot lag og foreninger, være tilrettelegger og organisere ulike aktiviteter.Skal jobbe aktivt opp i mot lag og foreninger, være tilrettelegger og organisere ulike aktiviteter. Samarbeid med ulike aktører.Samarbeid med ulike aktører. Bistå med aktiviteter på Dagsenter tilknytta omsorgssentrene.Bistå med aktiviteter på Dagsenter tilknytta omsorgssentrene. Den kulturelle spaserstokk. Kultur inn på omsorgssentrene. Samarbeid mellom ulike aktører, bl.a Kulturskolen og omsorgssentrene.Den kulturelle spaserstokk. Kultur inn på omsorgssentrene. Samarbeid mellom ulike aktører, bl.a Kulturskolen og omsorgssentrene. Tilbud for personer med demens. Tanker om å starte opp en demensforening.Tilbud for personer med demens. Tanker om å starte opp en demensforening.


Laste ned ppt "Storfjord kommune Omsorgsetaten Tilbud fra Omsorgsetaten, med hovedvekt på Eldreomsorg. Visjon: ”Gi liv til dagene.” Sissel Bjørklund Sissel Bjørklund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google