Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer - samarbeid, kapasitet og kvalitet i utdanningene v/viseadm. Bente Mikkelsen, Helse Øst Utdanningsseminar 25.11.2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer - samarbeid, kapasitet og kvalitet i utdanningene v/viseadm. Bente Mikkelsen, Helse Øst Utdanningsseminar 25.11.2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer - samarbeid, kapasitet og kvalitet i utdanningene v/viseadm. Bente Mikkelsen, Helse Øst Utdanningsseminar 25.11.2004

2 Styringsdokumentet – Føringer De regionale helseforetakene skal stille et antall praksisplasser til disposisjon for helsefagutdanninger i grunnutdanninger i høgskolene som følger av årskullsstørrelsen fastsatt av UFD (…) Helse Øst skal etablere avtaler med høgskolene om praksisveiledning.

3 Strategisk fokus – overordnede mål Helse Øst skal legge forholdene til rette for utvikling, forskning og utdanning som ledd i kvalitetsforbedringen av pasienttilbudet. Helse Øst skal tilby sine tjenester innenfor tilgjengelige ressursrammer med mål å forbedre ressursutnyttelsen.

4 Delmål 2005: Innholdet i utdanningene er i tråd med mål og behov i Helse Øst Kompetanse Mål: Utnytte samlet kompetanse for å være den beste utdanningsinstitusjonen for helsepersonell Tiltak i 2005Mål for indikatorRapportering Påvirke innholdet og organiseringen av sykepleierutdanningen gjennom arbeidet i samarbeidsorganet for høyskoler. 1.Praksisplasser etablert i riktig antall og med god kvalitet. 2.Ny organisering for videreutdanning av sykepleiere utviklet 1.Tertialvis 2.Årlig melding

5 Samarbeid helseforetakene som bestillere av kompetanse helseforetakene som utdanningsinstitusjon

6 Samarbeidsorganet – rammer for arbeidet hittil 21.3.2003 Styret vedtok etablering og rammer 3.4.2003 Midlertidig rammeavtale for 2003 vedtatt av styret. I 2004 vedtatt ny rammeavtale og revidert mandat Fra 2005 ca. 3 møter i året – hvorav ett lagt opp som faglig seminar/konferanse, likeverdig representasjon Helse Øst RHF er sekretariat med arbeidsutvalg fra høgskolene og heleforetakene Saksliste, referat m.m. legges ut på helse-ost.no

7 Erfaringer så langt…… Svært viktig arena God arbeidsmessig basis og fruktbar dialog Har satt fokus på: praksisplasser, modeller for videreutdanning, kvalitet på praksis og endringer i helsetjenesten Har behandlet konkrete saker – bl.a. felles høringsuttalelse.

8 Erfaringer så langt…… Mye faglige drøftinger – mye påbegynt praktisk arbeid – i 2005 skal vi også gjøre det…. Utfordringer: –Andre arenaer mellom utdanning og praksis? –Felles virkelighetsforståelse? –Forskning? –Universitetet - samarbeidsorganet? –Helse Sør?

9 Utfordringer – hvilken framtid planlegger vi for? Møtet rundt sengen – helseprofesjoner med ulik kunnskapsbase? Utvikling i sykehusene gir konsekvenser for høgskolene og praksisundervisningen Større bevegelser over landegrensene – internasjonalisering – utfordringer i forhold til standardisering og kvalitetskontroll?

10 Hvordan er dagens sykehusdrift? Antall senger synker. Stort antall studenter Behandling i dagenheter og poliklinikk Raskere pasientflyt – kortere diagnostisk tid. Økt behandling utenfor sykehus. Større grad av selvadministrasjon av egen helse/kroniske lidelser. Utvikling av pasient- og pårørende opplæring. Etablering av lærings- og mestringssentre.

11 Mindre ”plass” rundt sengen – hva gjør vi? Praksisplassene må tilpasses de nye behandlingsstrategier – organiseres ut fra behandlingskjeder. Det må skapes ”plass” ved: - akuttmottak - prehospitale tjenester - polikliniske sentre – spesialiserte poliklinikker - ambulante tjenester - lærings- og mestringssentre - ikke- medisinske støttetjenester – bestillerenheter?? Vektlegging av god klinisk kompetanse, pedagogiske ferdigheter, kommunikativ kompetanse og samarbeidskompetanse.

12 Videre samarbeid mellom helseforetak og høgskoler – forutsetninger Forpliktelsene er tydeliggjort jf. Styringdok. for 2004 De økonomiske rammene er de samme – eller mindre? Konsekvenser – skarpere prioriteringer – effektivisering? Praksis må tilpasses en ny sykehusvirkelighet Konkrete sammenstilte behovsoversikter for praksisplasser innen grunnutdanningene pr. foretak / høgskole savnes Har oversikter for videreutdanning – men kanskje noe mangelfulle Behov for nye modeller og

13 Felles praktisk arbeid og utredning 2004 – 2005 Kartlegging av behov for praksisplasser i grunnutdanningen – pr. høgskole /profesjon / foretak – grunnlagsmateriale etablert Kartlegging av økonomi /kostnader knyttet til praksisplasser i høgskolene / i foretakene. Kvalitetsindikatorer for undervisning og praksis Innspill til fremtidig videreutdanning ABIO – videre håndtering Felles prosjekter for praksisplasser og standardisering Felles web info

14 Prosjekt praksisplasser - Mål Hensiktsmessig fordeling og gruppering av plasser Avdekke udekket behov og ”mismatch” mellom behov og lokalisering Bedre fordeling over året – fortsatt potensial? Avstemming og samarbeid med Helse Sør Forenkle samarbeid og oppfølging Utarbeide rammetall for regionen – brutt ned på måltall for foretakene

15 Tosidig analysearbeid – høgskole og foretak For høgskolene: Hvor er plassene i dag? Udekket behov? Mer optimal organisering – avstemming til Helse Sør og andre regioner For helseforetakene: Egenvurdert kapasitet ved sengeposter, laboratorium og poliklinikk Standarder for antall plasser? Analyse av flaskehalser og ”topper” i belastningen

16 Prosjekt praksiskostnader – standardisering Store forskjeller i høgskolenes kostnader – ulik standard og avtaleforhold til foretakene Analysearbeidet krever åpenhet om ulik praktisering og standard i dag Sikring av kvalitet – bl.a. spørsmål om standardisering av kostnader og rammer

17 Hvor er / vil vi i 2006? Praksisplasser etablert i ”riktig” antall med god kvalitet Praksis etablert i henhold til felles standarder og rammer Oversikt med løpende rapportering – tertialvis og i årlig melding Fungerende samarbeidsnettverk – kontinuitet i oppfølgingen Felles utvalg mellom høgskolene og helseforetakene – utdanningsutvalg – som overvåker praksis- og rekrutteringssituasjonen – underlagt samarbeidsorganet. Nasjonale prognoser for utdanningsbehovet innen medisin, helse- og sosialfag ? Riktig kompetanse rundt sengen


Laste ned ppt "Utfordringer - samarbeid, kapasitet og kvalitet i utdanningene v/viseadm. Bente Mikkelsen, Helse Øst Utdanningsseminar 25.11.2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google