Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010. Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010. Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010

2 Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner: -Overføring til investeringsbudsjettet 55,0 mill. kr -Bruk av disposisjonsfond 6,8 mill. kr -Bruk av bundne fond: 27,1 mill. kr -Bruk av VA-fond: 6,4 mill. kr Budsj. disposisjonsfond pr. 31.12.2009: 80,0 mill. kr (etter bruk av ytterligere 10 mill. kr til billighetsrstatningsordingen)

3 Programområde 1-14 Netto mindreforbruk før avsetninger: 42 mill. kr Avsetning bundne midler (øremerket): 29 mill. kr ----------------------------------------------------------------------------------------------- -> Mindreforbruk etter avsetninger13 mill. kr Herav vann og avløp: 4 mill. kr (jfr. selvkostregime – bruk av VA-fond) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Resultatbidrag ekskl. VA 9 mill. kr -----------------------------------------------------------------------------------------------

4 Status programområde 1-14 Mill. kroner *) Programområdene 07 og 10 må ses i sammenheng, jfr. bl.a. valg 2009

5 P15 Fellesutgifter/ufordelte poster Mill. kroner

6 P16 Sentrale inntekter

7 Skatt og rammetilskudd i 2009 Skatt og rammetilskudd: Svak skatteinngang både i Drammen og nasjonalt siste del av 2009 Skattevekst 2009: o Drammen: 6,8% (budsjettert 9,1%) o Nasjonalt: 5,9% (budsjettert 6,4%) Mindreinntekt skatt ca. 30 mill. kr. Kompenseres delvis av økt inntektsutjevning => Netto mindreinntekt 11,5 mill. kr Den svake skatteutviklingen mot slutten av 2009 skyldes i stor grad virkninger av ligning 2008

8 Skatteutviklingen i 2009 (Akkumulert vekst pr. måned)

9 P17 Overf. kommunale bedrifter Mill. kroner

10 P18 Finansielle poster Mill. kroner

11 Regnskap 2009 - oppsummering Programområde 1-14:+ 42 mill. kr Fellesutgifter/ufordelt:- 11 mill. kr Sentrale inntekter:- 10 mill. kr Overføring komm. bedrifter: 0 mill. kr Finansielle poster:+ 3 mill. kr  Forbedring netto driftsresultatca. 24 mill. kr Årsoppgjørsdisposisjoner: -Avsetning til bundne fond (øremerk.)- 29 mill. kr -Endring bruk bruk av V/A-fond - 8 mill. kr  Overf. til invest.regnskapet er avkortet med 13 mill. kr (gir tilsvarende underdekning i investeringsregnskapet)

12 Budsjett 2010 - utfordringer For høyt skatteanslag? -Lavere basis 2009 -> vekstbehov i 2010 på 9,9% -Laverere befolkningsvekst enn forutsatt i 2009 ->Behov for å redusere frie inntekter i størrelse 10-15 mill. kr Underdekning investeringsregnskap 2009 -Manglende overføring fra driftsregnskapet 13 mill. kr -Må dekkes av driftsmidler eller fond (ikke lån) i 2010 Underskudd kommunale foretak -Negativ egenkapital må dekkes av bykassen hvis ikke foretaket klarer dette i påfølgende år (Drm. Kjøkken og Drammensbadet) ->Behov for tilpasningstiltak utover budsjettforutsetningen på 15 mill. kr må derfor vurderes. Engangstiltak kan forøvrig vurderes dekket ved bruk av disp.fond

13 Regnskap 2009 – videre behandling 15. februar - Avsluttet regnskap 2009 foreligger for : o Drammen bykasse og lånefondet o Kommuale foretak (styrebehandlet) 5. mai – behandling i Kontrollutvalget 11. mai – behandling i formannskapet 26. mai – behandling i bystyret


Laste ned ppt "Drammen bykasse Regnskap 2009 15. februar 2010. Økonomisk status etter 2. tertial 2009 Netto driftsresultat: 13,7 mill. kr (Overskudd) Årsoppgjørsdisposisjoner:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google