Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper

2 Historikk  Frihet og likhet, arven fra opplysningstiden  Noen trekk ved rettsutviklingen, diskrimineringsvernets framvekst - Verdenserklæringen, art.2, 1947, - SP, ØSK, KDK, RDK, BK, EMK - FNs konvensjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne, EU Charter om grunnleggende rettigheter, art II-80- likhed for loven - EU Traktaten (Amsterdam traktaten), art 2 - EU direktiver, ikke diskriminering - EØS avtalen, art. 69 og 70 - Lov om likestilling mellom kjønnene, Menneskerettsloven 1999 med rev og Diskrimineringsloven, 2005 (etnisitet) - Diskrimineringsombudsloven, 2005 (felles ombud) - Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, 2008 (funksjonsevne) - Diskrimineringslovutvalget. NOU2009: 14 - Grunnlovsutvalg oppnevnt av Stortingets presidentskap i 2010  Diskrimineringsvern, frihet, verdighet, identitet og mangfold - rettferdighet som omfordeling og anerkjennelse

3 Diskrimineringsvernet – noen generelle fellestrekk Samfunnsmessige mønstre for ulikhet – kjønn, etnisitet, funksjonsevne: Samfunnsmessige mønstre for ulikhet – kjønn, etnisitet, funksjonsevne: segregert arbeidsliv - deltid/heltid - lønnsforskjeller - ulik politiske representasjon * Sosial ulikhet, stereotypier og diskriminering * Diskriminering i rettslig forstand, noen felles trekk - Forskjellsbehandling som setter en i en dårligere stilling - Like tilfelle behandles likt, LKN , Lovstridig annonsering- ”voksen dame 30-50” - Ulike tilfelle behandles likt, LDN 8/2001, Oslo Plaza, - Utsatt for press til å slutte med hijab, LKN 26/2009 – dårligere stilling - Usaklig/saklig forskjellsbehandling, LDN 4/2003, Steriliseringssaken, LKN saklig formål, LDN 7/2007 bolig – budgivers etnisitet, språk vaskejobb - nødvendig/proposjonalt – E-102, ikke nødvendig å øremerke for å oppnå kjønnsbalanse - rimelig, LDN 8/2001, Oslo Plaza, rimelig å tilpasse uniform - Positiv særbehandling c-4009/95 Marshall saken, tilnærmet like kval. LKN 23/ Diskrimineringsgrunnlag - Verdenserklæringen artikkel 2 ”other status”, EMK art 14, CEDAW art 1, SP art 26 - EMD – EB v/France 43546/02 - Diskrimineringslovutvalgets forslag, § 1 ”andre liknende vesentlige forhold”

4 Direkte og indirekte diskriminering  Direkte diskriminering Handling som har som formål eller virkning at noen på grunn av et eller flere diskrimineringsgrunnlag blir behandlet dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon (Diskrimineringslovutvalget s.42) Likestillingsloven § 3,1, - LDN , Lovstridig annonsering- ”voksen dame 30-50” -LDN 5/2006  Indirekte diskriminering Tilsynelatende nøytral handling som fører til at noen grupper stilles dårligere enn andre, LDN 8/2001 Oslo Plaza, C-170/84 Bilka (deltid) - nøytralt grunnlag - skjev virkning for en gruppe sammenliknet med andre - virkningen har sammenheng med diskrimineringsgrunnlag Likestillingsloven § 3,2 Diskrimineringsloven § 4,3 Diskriminerings og tilgjengelighetsloven § 4,3

5 Strukturell diskriminering  Diskriminering er ofte utslag av underliggende strukturelle forhold  Plikt for staten til å bekjempe stereotypier, på grunnlag av kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse – KDK, RDK og KRF  Aktivitetsplikt, likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings og tilgjengelighetsloven –LDN 21/2007 funksjonshemming  Positiv særbehandling –C-4009/95 Marschall saken/LDN 23/2009

6 Diskriminering på flere grunnlag  Diskriminering på flere grunnlag samtidig betegnes ofte som multippel diskriminering –LDN , Lovstridig annonsering – alder og kjønn  Diskriminering som tilskrives flere samvirkende diskrimineringsgrunnlag betegnes ofte som interseksjonalitet –Kvinner med minoritetsbakgrunn utsettes for former for etnisk diskriminering som menn ikke utsettes for og for former for diskriminering som etnisk norske kvinner ikke utsettes for –LDN 1/2008. Thon Hotell Opera – kjønn og etnisitet

7 Kilder og metode  Rettskildebildet - Ikke-diskrimineringsprisippet – ius cogens - Internasjonale menneskerettighetskonvensjoner - EØS-rett – direktiver - dommer - Grunnlov, grunnlovens 110 c - Grunnlov, grunnlovens 110 c - Lov, likestillingsloven, diskrimineringsloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven - Dommer - Dommer - Forvaltningspraksis, likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN) - Forarbeider - Forarbeider

8 Tolking og avveiing av kilder  Internasjonal retts status i norsk rett - Presumsjonsprinsippet - Menneskerettsloven, forrangsregel - EØS avtalen Eksempel: LDN 1/2001 ACE saken, Stavanger tingretts dom 2006/05 12 s.14 (Bilka formelen anvendt i sak om aldersdiskr.) *Dynamisk fortolkning ? - EMD/EF- domstolen, EB v/France 43546/02, C-170/84 Bilka - LDN 1/2001 ACE saken/ * Konsekvensbetraktninger - LDN 8/2001 Oslo Plaza, * Rettskilder, demokrati og rett debatten

9 Oppgave til fredag 17september  I forslag til en samlet diskrimineringslov (NOU 2009:14) foreslås følgende: ”§1 Formål. Lovens formål er å fremme likestilling uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel og adopsjon, etnisitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, religion, livssyn, politisk syn, alder og andre liknende vesentlige forhold ved en person.” I hvilken grad er denne bestemmelsen i tråd med Norges menneskerettslige forpliktelser etter EMK, SP og KDK? På hvilke punkter styrkes og svekkes eksisterende rettsvern etter denne bestemmelsen? Hvilke grunner taler for og hvilke taler imot å vedta denne bestemmelsen?


Laste ned ppt "Diskriminerings og likestilliningsrett Generelle grunnbegreper."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google