Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Ny, helhetlig tilnærming til regional- og distriktspolitikken v/Johan Petter Barlindhaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Ny, helhetlig tilnærming til regional- og distriktspolitikken v/Johan Petter Barlindhaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Ny, helhetlig tilnærming til regional- og distriktspolitikken v/Johan Petter Barlindhaug Leder av Distriktskommisjonen

2 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Innstillingen  Valgt utgangspunkt (kap. 2) Sprik mellom mål og virkelighet Verdiskapingspotensial som ikke utløses Mangel på helhetsperspektiv  Drøfting av utgangspunktet (kap. 3-5)  Veivalg (kap. 6)  Konklusjoner og anbefalinger (kap. 7) Problematisering Tilrådninger

3 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Visjonen Videreutvikle attraktive og livskraftige lokalsamfunn gjennom et aktivt og konkurransedyktig næringsliv og likeverdige tjenestetilbud i hele landet, med sikte på å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret

4 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Utfordringene Den globale arbeidsdeling krever at Norge har:  regional spesialisering som nasjonal strategi  En politikk innrettet mot kompetansedrevet verdiskaping  Sterke regionale nærings- og kompetansemiljøer En helhetlig politikk for utvikling og velferd der:  den brede politikken blir vektlagt – også politisk  de statlige sektorer blir samordnet Demokratisk forankret beslutningssystem som  har legitimitet for samordning og prioritering  er en reell adressat for velgere og bedrifter Et prioriterings- og kostnadseffektivt system

5 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Regional spesialisering  Identifisere fortrinn  Fokusert og helhetlig næringspolitikk Næringsgrener og klyngedannelser Større handlingsrom for egne prioriteringer Egne midler for å påvirke FoU-satsingen og UoH-satsing Se A-etat, yrkesopplæring og utdanning i sammenheng  Styrke internasjonale nettverk  Prioritering av samferdsel og infrastruktur Fjerne flaskehalser Regional sammenbinding og samordning  Fokusere på lokal vekstkraft  Etablere forpliktende partnerskap

6 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 De alvorligste styringsproblemer  Den fragmenterte og ukoordinerte stat  En fragmentert kommunestruktur - spesielt i de tettbygde områder  En fylkeskommune med for lite reell makt  Et Storting som i økende grad driver detaljstyring

7 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Krav til styringssystemet  Staten må ha det overordnede ansvaret hensynet til nasjonal helhet og regional balanse fastlegge målsettingene for sektorpolitikken  Territoriell samordning av ”regional stat” samsvarende regioner for statlige sektorer vil bety et regionalt nivå  Makt og legitimitet på lokalt og regionalt nivå til å beslutte og prioritere ut fra helhetlige strategier  Spørsmålet er ikke om det skal være et regionalt nivå, men om det skal være folkevalgt styrt eller ikke ansvaret må plasseres ”Svarte-Per”-spillets tid må være over

8 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Fremtidig regionalt forvaltningssystem 3-nivå modell (11 + 1 medl.)  Fylkeskommunene erstattes med sterke folkevalgte regioner Antallet avhengig av oppgavene Har meget stor legitimitet for prioritering og samordning Er meget prioriterings- og kostnadseffektiv med få regioner  Fylkesmannsembetet rendyrkes som tilsyns- og kontrollorgan 2-nivå modell (3 medl.)  Fylkeskommunene avvikles  Fylkesmannsembetet erstattes med en ny regional struktur som f.eks. kan ledes av en politisk oppnevnt ”guvernør”

9 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 To separate politikkområder En regionalpolitikk for hele landet for  å gjøre landets verdiskapning størst mulig  å styrke samspillet mellom sentrum og distrikt  territoriell samordning av bl.a. statlig sektorpolitikk En distriktspolitikk som  kompenserer for geografiske veksthindringer  stimulerer lokal tiltakslyst  utnytter handlingsrommet for den smale distriktspolitikken

10 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Nytt samspill i 3-nivå modellen  Regionale plandokumenter som premisser for den statlige planlegging  Statlige rammer ivaretar nasjonale hensyn og regional balanse styrer i stort og prioriterer helhet  Et nytt samhandlingsprinsipp forhandlinger og forpliktende avtaler mellom statlig og regionalt nivå, og med kommunalt nivå  Forutsigbare partnerskap mellom region, kommune, statlige og private aktører

11 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Økt makt på kommunalt nivå  Fortsatt generalistkommuner  Utvidede oppgaver innenfor bl.a. Næringsutvikling Stedsutvikling Arealbruk  Økt makt på kommunalt nivå nødvendiggjør endret kommunestruktur Bør tilsvare BAS i tettbodde områder Prosesser om kommunesammenslutninger bør kobles til økt makt

12 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Helseutfordringen  Økt regionalt ansvar for helheten i helsetilbudet (13) ”Sørge for”-ansvaret? Samordning av primær- og spesialisthelsetjenesten? Medvirke i strukturtilpasningen  Tilbakeføre spesialisthelsetjenesten (2)  Helhetsansvaret representerer et betydelig regionalt handlingsrom som ikke er godt nok ivaretatt bør ha demokratisk nærhet

13 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Fra fiskeripolitikk til kystutvikling  Større vekt på verdiskapning ved Økt markedsorientering i alle ledd Økt vekt på landbasert virksomhet  Nye forvaltnings- og avtaleformer Regionale kvoter for økt forutsigbarhet? Ressursrente til regionalt nivå? Et nytt avtaleregime mellom myndigheter, fartøy og landanlegg? Kommunal arealavgift på oppdrettsanlegg erstatter konsesjonsavgift?

14 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Fra landbrukspolitikk til bygdeutvikling  Internasjonale avtaler gir nye rammebetingelser for norsk landbruk  Landbruksoverføringene kan differensieres til Volumproduksjon ”Grønn boks” Bygdeutvikling  Bygdeutvikling – et regionalt ansvar Landbruksbasert (5) Næringsnøytral (10)

15 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 En planlov for trivsel og økt verdiskapning  Vern gjennom fornuftig bruk som forvaltningsprinsipp  En planlov som åpner for regional differensiering, slik at Forutsetninger for vekst og verdiskapning blir vektlagt forvaltningsmyndighet legges til underliggende nivåer Oslofjordens krav ikke styrer resten av landet

16 Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Hva blir vanskeligst?  Endre Stortingets arbeidsform? Kan en sterk Oslo-region være drivkraften? Vil sterke byregioner som alternativ til folkevalgte regioner kunne forsterke Stortingets ”klientfokus”?  Forpliktende avtaler med statlig nivå? Kan partnerskap få et reelt innhold? Kan kommunalt nivå ”beskyttes” mot Stortingsvedtak med manglende inndekning?  Territoriell samordning av statlig sektor? Vil være nødvendig i både en 2- og 3-nivåmodell! Bør starte uavhengig av beslutning om folkevalgt regionalt nivå, men er det vilje til det?


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Dialogmøte, Bergen 09.11.04 Ny, helhetlig tilnærming til regional- og distriktspolitikken v/Johan Petter Barlindhaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google