Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ABS-rapportering 2008 for Regionalnett ABS – A dferds B asert S ikkerhet Ansv. Inge Åsheim, Terje Veierud, Geir Otto Pettersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ABS-rapportering 2008 for Regionalnett ABS – A dferds B asert S ikkerhet Ansv. Inge Åsheim, Terje Veierud, Geir Otto Pettersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 ABS-rapportering 2008 for Regionalnett ABS – A dferds B asert S ikkerhet Ansv. Inge Åsheim, Terje Veierud, Geir Otto Pettersen

2 side 2ABS-2007 22.01.2008 ” ABS vil p å sikt v æ re en medvirkende å rsak til at risikofylt og usikker atferd reduseres ” ” Vi f å r f æ rre ulykker og skader ” Skageraks ABS-filosofi

3 side 3ABS-2007 22.01.2008 Hensikten med HMS tiltak Målsettingen for HMS i Skagerak er økt satsing på forebygging innen sikkerhet og målet er at våre arbeidsplasser skal være fri for ulykker. Verktøy for å oppnå målene er: Vernerunder – Forebyggende - kartlegge tilstand på arbeidsplassen SJA – Forebyggende - risikovurdering i forkant av et oppdrag UØH – Forebyggende - registrering av farlige forhold, uhell, etc ABS - Forebyggende - sikre og usikre handlinger

4 side 4ABS-2007 22.01.2008 Adferds Basert Sikkerhet - Hensikt  ABS er et verktøy for å forebygge  ABS skal kun fokusere på arbeidsoperasjonen  ABS setter fokus på usikre handlinger som kan føre til ulykker og skader  Hensikten med dette verktøyet er Å forebygge at skader skjer

5 side 5ABS-2007 22.01.2008 Organisering ABS i Skagerak Konsern AMU Ledergrupper Elektro, Nett, Kraft ABS gruppe Skagerak Elektro ABS gruppe Skagerak Nett ABS gruppe Skagerak Kraft HMS Koordinator/sekretariat

6 ABS-rapportering 2008 for Stasjonsavdelingen ABS – A dferds B asert S ikkerhet Ansv. Terje Veierud

7 02.01.2009.TEVE. Erfaringer fra ABS i Stasjonsavdelingen i 2008 11 stk. ABS-observasjoner er gjennomført i løpet av 2008. Observasjonene er gjennomført uten forhåndsvarsel.

8 02.01.2009.TEVE. Erfaringer fra ABS i Stasjonsavdelingen i 2008 Ved 5 av observasjonene ble det avdekket forbedringspotensialer. Brunla transformatorstasjon: Manglende sikringstiltak mot åpen grøft for avløpsledning. Brunla transformatorstasjon: Manglende bruk av personlig vernetøy. Heimdal transformatorstasjon: Manglende bruk av hjelm, hørselvern og fallsikring ved arbeid i høyden. Ulvika koplingsstasjon: Manglende bruk av personlig verneutstyr som beskyttelse mot transformatorolje. Ulvika koplingsstasjon: Dårlig ventilering av stasjonsbygget (oljedamp v/bryterrevisjoner).

9 side 9ABS-2007 22.01.2008 ABS i Brunla transformatorstasjon Manglende sikring av grøft for avløpsledning

10 02.01.2009.TEVE. Erfaringer fra ABS i Stasjonsavdelingen i 2008 Det kan være vanskelig å skille mellom ABS og vernerunder. SJA-skjemaene benyttes mer enn tidligere, men ABS-inspeksjonene avdekket flere tilfeller av manglende utfylte SJA-skjemaer. Totalt for 2008 ble det utarbeidet 69 stk. SJA-skjemaer i Stasjonsavdelingen mot 10 stk. SJA-skjemaer i 2007. Det virker som om mange benytter SJA-skjemaene sporadisk og ikke konsekvent.

11 02.01.2009.TEVE. Erfaringer fra ABS i Stasjonsavdelingen i 2008 forts. SJA-rapporteringen for 2008 er gjennomgått med samtlige montører og fagarbeidere. SJA-rapporteringen får økt fokus i 2009 og spesielt mhp. bruk av personlig verneutstyr. ABS bør kunne bidra til økt fokus på arbeidsrutiner og jobbplanlegging. Målet for 2009 er 15 stk. ABS-observasjoner for Stasjonsavdelingen.

12 ABS-rapportering 2008 for Ledningsavdelingen ABS – A dferds B asert S ikkerhet Ansv. Geir Otto Pettersen og Arne S. Ellefsen

13 side 13ABS-2008 30.01.2009 Status 2008 Det er gjennomført 25 ABS runder med rapport i 2008. 13 rapporter uten avvik. 12 rapporter med avvik. Noen rapporter har flere avvik. Totalt 19 avvik er registrert: 8 stk. med mangelfull sikring ved entring av mast. 4 stk. med mangelfull hjelmbruk. 3 stk. med mangelfull bruk av verneutstyr mot kjemikalier. 2 stk. med ikke tilstrekkelig avsperring mot grøft. 1 stk. med ikke bruk av vernetøy. 1 stk. med mangelfull sikring mot brannskader.

14 side 14ABS-2008 30.01.2009 Erfaringer 2008 Utfordrende å skille klart mellom ABS runder og vernerunder. Rapporten blir lagret med utført dato som filnavn. Sier ikke noe om status, evt. avvik eller hvor. ABS er et nødvendig og nyttig verktøy for ytterligere forbedring av arbeidsrutiner. ABS er godt mottatt av berørte parter. Viktig med regelmessige og uvarslet ABS runder. Områder som bør få oppmerksomhet begynner å peke seg ut. Full gjennomgang av årsrapport gjennomføres på montørmøte.

15 side 15ABS-2008 30.01.2009 Videre fremdrift Forbedre ABS standard utfyllingsskjema. Finne enklere søkemuligheter på rapporter med avvik. Ledningsavdelingen fortsetter også i 2009 med 2 stk. arbeid i høyden / redningskurs med innleid kompetanse fra AAK. Utføre ABS runder minst en gang pr. måned eller hyppigere. (jobbrelatert) Øke intervallene med ABS runder mot innleide mannskaper og eksterne firmaer. Utdanne en ABS observatør til i regionalnett. Her bør også lederne som skal være med på ABS runder delta. Ikke alle har fått nødvendig opplæring.

16 side 16ABS-2008 30.01.2009 Viktig med ABS kontroll


Laste ned ppt "ABS-rapportering 2008 for Regionalnett ABS – A dferds B asert S ikkerhet Ansv. Inge Åsheim, Terje Veierud, Geir Otto Pettersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google