Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing"— Utskrift av presentasjonen:

1 Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing
Byråd Lisbeth Iversen

2

3 Lovverk Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
Lov om sosiale tjenester kap 6 Introduksjonsloven Lov om Helse og omsorgstjenester (fra 1.januar 2012)

4 Psykisk helsetjenester
Håndtering av psykososiale kriser og lede bydelens lokale kriseteam Følge opp personer som har forsøkt å begå selvmord med tanke på å forebygge nye forsøk ved en proaktiv oppfølging Følge opp bekymringsmeldinger vedr personer som kan ha en alvorlig psykisk lidelse og som ikke selv søker eller ønsker hjelp Følge opp alvorlig psykisk syke. Utarbeide og koordinere individuell plan og lede ansvarsgrupper 

5 Psykisk helsetjenester
Etablere og drive ulike botilbud og dag-/aktivitetstilbud Drift av boligprosjekter og aktivitetssentra, ett i hver bydel Bistand til personer som kommer ut fra psykiatriske sykehusavdelinger. Yte praktisk bistand i hjemmet, der dette krever en særlig kompetanse Gi veiledning til grupper av brukere, pårørende og til andre deler av tjenesteapparatet

6 Rusomsorg Strax-huset Tilbyr helsetjenester, sosialfaglig råd og veiledning, akuttovernattingstilbud og er administrativt medansvarlige sammen med NAV sosialtjeneste for kommunens LAR sentra Botreningssenteret på Gyldenpris Myrsæter bo og rehabiliteringssenter

7 Sosialtjenesten (Nav kommune)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om sosiale tjenester kap6 Skal være et siste sikkerhetsnett og yte økonomisk sosialhjelp når alle andre muligheter er forsøkt Aktivt bistå til andre inntektsmuligheter som arbeid eller trygdeytelser Ansvaret for særlige tiltak for rusmiddelavhengige Midlertidig botilbud til bostedsløse Oppfølgingstjenester til de som bor i egen bolig Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning Kvalifiseringsprogram

8 Bolig Gjennomføre en boligreform og omorganisere arbeidet med boligpolitikk i kommunen for å gjøre boligpolitikken mer effektiv. Startlån og boligtilskudd til førstegangsetablerende og andre vanskeligstilte på boligmarkedet Særlig fokus på ”Fra leie til eie”, der beboere i kommunens utleieboliger gis finansiering til kjøp av eid bolig. Utbedringslån/tilskudd til husstander som pga sykdom/funksjonshemming trenger tilrettelegging/utbedring av egen bolig

9 Bolig Kommunale utleieboliger Kommunal bostøtte Statlig bostøtte
Etablere utleieboliger for målgruppene. Behandle søknader om bolig, og tildele ledige boliger til husstander. Kommunal bostøtte Støtte til dekning av husleie for beboere i kommunens utleieboliger. Statlig bostøtte Forberedende saksbehandling av søknader om statlig bostøtte fra Husbanken. Studentboligsatsningen videreføring av 5-årsvisjonen for studentboliger Prosjekt for etablering av 400 nye utleieboliger prosjektet er igangsatt. Flytting av kommunale boliger - redusere antall kommunale boliger i bydeler med mange slike boliger gjennom nedsalg av deler av eksisterende bygningsmasse og kjøp og etablering i nye områder. BBB KF (Bergen Bolig og Byfornyelse)

10 (endrer navn til Introduksjonssenteret for flyktninger fra årsskiftet)
Integrering Mottaks- og kompetansesenter for integrering av flyktninger og innvandrere – MOKS (endrer navn til Introduksjonssenteret for flyktninger fra årsskiftet) Har ansvar for: Bosetting av flyktninger med oppholdstillatelse (Ikke enslige mindreårige). Introduksjonsprogrammet – kvalifiseringsprogram inntil 2 år med mulighet for forlengelse 1 år Innkreving av integreringstilskuddet Tolketjenester

11 Områdesatsning Områdesatsningen har sitt utgangspunkt i prosjektet
”Ny energi rundt Damsgårdssundet” og innebærer en helhetlig tilnærming til en bærekraftig utvikling av lokale områder av byen. Det fysiske og det sosiale går ”hånd i hånd” Helhetssyn som utfordrer hele kommunens tjenestemeny Befolkningens/beboernes medvirkning Fokus på levekår og velferdsutvikling Integrering

12 Områdesatsning Arbeidsmetodikken innebærer viktige temaer som:
1. Demokrati, menneskerettigheter, medvirkning og ansvar 2. Infrastruktur, kvalitet, miljø, energi og universell utforming 3. Boligprogram og boligforvaltning 4. Kultur- og skoleanlegget som ”et bankende hjerte” i lokalsamfunnet 5. Nærings- og kulturutvikling. Etablering av arbeidsplasser 6. Oppgaveløsning innenfor helse- og velferdsområdet 7. Kompetanseutvikling

13 Områdesatsning Pågående arbeid:
”Ny energi rundt Damsgårdssundet” inkl. bro over Damsgårdssundet, Markusplass og strandpromenader med mer. Revitalisering av Ytre Arna. Slettebakken Kommunen har lyktes i å få til et forpliktende samarbeid med Husbanken.

14 Grønn etat Seksjon for natur, miljø og landbruk, arbeider bla. med:
Vurdering av spørsmål omkring bruk og vern av kommunens arealer, forvaltning av byfjellene, vassdrag og andre naturområder Saker etter lov om motorferdsel i utmark. Lov om friluftslivet og miljøsikring av kommunale avfallsdeponier. Realisering av landbrukspolitiske mål gjennom forvaltning av juridiske og økonomiske virkemidler (Politikkområdet er lagt under næring, en del overlappende prosjekt mellom landbruk, grønn etat, helse og omsorg, oppvekstområdet og kultur m. mer (Inn på tunet, den kulturelle skolesekken) Rådgiving og planlegging innen skogbruk. Seksjon park og byrom, arbeider bla. med: Prosjektering og prosjektledelse av nye grøntanlegg. Anbud Byggherrevirksomhet Driver parker, byrom, friområder og kommuneskog Tildeler plass og leier ut byrommene


Laste ned ppt "Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google