Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJONSDAGER 26.- 27. NOVEMBER 3. - 4. DESEMBER 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJONSDAGER 26.- 27. NOVEMBER 3. - 4. DESEMBER 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJONSDAGER NOVEMBER DESEMBER 2014

2 Tilbudsstruktur 2015/2016 Fylkesrådets behandling Bakgrunn for saken
1.gangs behandling 25.november 2.gang behandling (vedtak) 1.desember Bakgrunn for saken Fylkesrådets politiske plattform Økonomiplan Tilbudsstruktur 2020 Innspill fra skoler og eksterne interessenter Gjennom arbeidet med framtidig skolestruktur (2020) har fylkesråden løftet fram flere føringer som påvirker arbeidet med tilbudsstruktur Det skal satses både på idrett og kultur og yrkesfaga skal styrkes ved å arbeide målretta med å skaffe flere læreplasser innafor de fagområdene hvor samfunns- og næringslivet har behov for stabil rekruttering i åra framover. Videre skal det satses på studiespesialisering – spesielt innafor realfag og språk.

3 Spesielle føringer Spesiell vekt på oppfylling av klasser til 15/28 elevplasser på Vg1 Satsing på kultur og idrett videreføres Vekslingsmodellen innafor helse- og oppvekstfag ved Leksvik og Ytre Namdal vg skoler videreføres TAF-ordningen videreføres Fortsatt desentralisert tilbudsstruktur – spesielt på Vg1 15/28 – begrunnelse i økonomi, større fagmiljø og forutsigbarhet for skolene i åra framover – gjelder hovedsakelig store skoler (ikke distriktskoler i like stor grad)

4 Vg3 påbygg til generell studiekompetanse
Kapasitet på Vg3 tas noe ned Søkere med fagbrev har rett til Vg3 påbygg Tidligere en rett Nord-Trøndelag har gitt Nå en nasjonal rett Inneværende år søket 1/3 av Vg2-elevene Vg3 påbygg. En slik utvikling kan føre til for liten rekruttering til næringslivet. Kap. satt ned i håp om at elever i større grad søker læreplass i stedet for påbygg. Viktig med god veiledning i søkeprosessen! Den nasjonale retten til Vg3 påbygg etter fagbrev er ikke en rettighet på lik linje med ungdomsretten (ikke utvidelse av den), men en rettighet de kan benytte seg av fram til det året de fyller 24 år.

5 Forslag til endringer i tilbudsstrukturen
Nytt inntak til forskerlinja ved de skolene som har tilbudet inneværende skoleår Ole Vig videregående skole Vg2 IKT-servicefag legges ned Leksvik videregående skole Vg2 Industriteknologi som vekslingsmodell lyses ut forutsatt avtale om læreplasser innen utgangen av 2014 Det er svært få endringer i tilbudsstrukturen for kommende skoleår. Det er allerede gjort en jobb med fortetting av tilbud – dvs. at Vg2/Vg3 tilbud i større grad er samla for bl.a å få større fagmiljø, og større mulighet for oppfylling av klasser. I fjor høst ble skolene invitert til å søke om oppstart av spesielle tilbud innfor realfag og språk. Det ble da igangsatt forskerlinje ved Levanger og Steinkjer i tillegg til Ole Vig – som hadde hatt forskerlinje et par år allerede. I tillegg ble det igangsatt et nettbasert tilbud som samarbeid mellom Olav Duun, Grong og Ytre Namdal . Det var svært god søkning til disse tilbudene, og det er derfor sagt at vi ønsker et nytt inntak til disse tilbudene også for kommende skoleår. Litt skolevis endringer er tatt med: IKT-servicefag har for stor kapasitet slik det er i dag. Til sammen har vi 48 elevplasser. Det er svært vanskelig å få lærekontrakt for disse elevene – kun 8 av de 48 som avla eksamen i vår har begynt som lærling. Det er derfor forslått å redusere kapasiteten på dette tilbudet.

6 Levanger videregående skole
Vg3 apotekteknikk lyses ut Vg3 tannhelsesekretær lyses ut Vg3 interiør lyses ut uten kapasitet Vg3 utstillingsdesign lyses ut uten kapasitet Steinkjer videregående skole Vg2 IKT-servicefag legges Vg2 fotterapi og ortopediteknikk lyses ikke ut Apotekteknikk og tannhelsesekretær – 15 elevplasser til sammen Interiør og utstillingsdeisgn forutsetter en søkning på 15 til sammen for å bli igangsatt

7 Grong videregående skole
Vg3 naturbruk studiespesialiserende lyses ut Vg2 kokk og servitørfag lyses ut Vg1 restaurant og matfag (7 elever inneværende år) og Vg2 kokk og servitørfag forutsetter søkning på til sammen 15 i kap.

8 Kapasitet på Vg1 bygg og anleggsteknikk økes til 45 ved Verdal vgs, Steinkjer vgs og Olav Duun vgs. Kapasiteten ved Grong vgs og Ytre Namdal vgs sette til 15. Bygg- og anleggsbransjen ønsker flere elevplasser innafor dette utdanningsprogrammet. Det er økende tilgang på læreplasser. Opplæringskontoret innafor teknologifag har signalisert at kapasiteten der er noe høy, så det er er derfor foreslått å øke kapasiteten på bygg og anlegg med å ta ned kapasiteten innafor Vg1 TIP. Det var det jeg tenkte å si om tilbudsstrukturen Som dere skjønner er det svært få endringer i forhold til årets tilbudsstruktur. Saken vil være tilgjengelig på NTFK’s hjemmeside/fylkesrådet når vedtak er gjort 2.desember.

9 Ny Inntaksforskrift Rundskriv om inntak og formidling
Endringene i kapittel 6 og 6A om inntak og formidling ble vedtatt i september 2013. Utdanningsdirektoratet arbeidet med å utarbeide et utkast til rundskriv i perioden september 2013 – februar 2014. Inntakslederne ble invitert til et møte i desember 2013. Utkast til rundskriv ble oversendt Kunnskapsdepartementet i februar 2014. Utkast til rundskriv ble sendt inntakslederne og utdanningsdirektørene (hos FM) i februar 2014 Brev fra Kunnskapsdepartementet om forståelsen av omvalg, fulltidselev og deltidselev sendt ut i juni 2014. Retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis revideres en gang per år. Reviderte retningslinjer vil foreligge i januar 2015. Her en liten oppsummering av ha som har skjedd etter at ny forskrift til opplæringsloven kom i fjor.

10 Noen avklaringer Fulltid/deltid/omvalg
§6-5 tredje ledd åpner for at elever som er tatt inn som heltidselever, etter inntaket kan omgjøres til deltidselever. Etter departementets vurdering vil dette være aktuelt for omvalgselever som har fått godkjent ett eller flere fag i tråd med forskriften § 1-16. Elever som gjør omvalg, skal ikke ta fag om igjen der de allerede har halvårsvurdering (ikke sluttvurdering – f.eks. norsk, kroppsøving, engelsk)ved skoleårets slutt fra tidligere år dersom de har karakteren 2 eller bedre Elever kan ikke bli tatt inn i fag der de har sluttvurdering fra tidligere som elev (f.eks. ved omvalg) dersom de har karakteren 2 eller bedre (jf. § 6-27) I den nasjonale Inntaks- og formidlingskonferansen som ble arrangert i september i år, var Utdanningsdirektoratet til stede, og de kom med noen avklaringer – sjøl om rundskrivet ikke har kommet ennå. Her ble det gitt noen presiseringer omkring fulltid, deltid og omvalg.

11 Utfordringer mot Lånekassen
Kunnskapsdepartementet er i dialog med Lånekassen om utfordringer knytta til at elever blir definert som deltidselever ved omvalg. Ved kontakt med Lånekassen har vi fått beskjed om at det ikke foreligger noe avklaring ennå, så skolene skal ikke melde inn til Lånekassen endringer i elevstatus før ny beskjed kommer.

12 Lokal inntaks- og formidlingsforskrift
Vedtatt i Fylkestinget 1.oktober d.å. Virkningsdato Kunngjort i Norsk Lovtidende Sendt ut til alle videregående skoler og ungdomsskoler NB! Ny dato for forbruk av rett – 1.november Den nye forskriften er klar på en del områder – bl.a. skal alle fylker lage en lokal inntaks- og formidlingsforskrift som omhandler inntaksbestemmelser i eget fylke. En arbeidsgruppe utarbeidet en slik lokal forskrift og la den fram for Fylkestinget til behandling i høst.

13 Rutiner ved inntak Nytt ved inntaket 2014 – AVGO/Inntak beholdt inntaket 1 uke etter skolestart. Nytt ved inntaket 2015 – AVGO/Inntak beholder inntaket ut august. Alle henvendelser om inntaket skal gå til AVGO/Inntak fram til 1.september

14 Inntaksprosess Søknadsfrist 2.mars 2015 kl 23.59
Forhåndssvar kan legges inn fra 3.mars Endringsfrist 1.mai Grunnlag for ev. endring etter fristen : Noe akutt må ha skjedd Sakkyndig dokumentasjon må foreligge Individuell vurdering ved f.eks. spesielle dokumenterte sosiale/medisinske årsaker

15 Forbruk av rett Dato for forbruk av rett: 1.november
Dersom en elev tar mindre enn 1/3 av omfanget i læreplanen, brukes ikke av retten Forskyving av rett Ved sykdom, svangerskap/fødsel Søknad om å ta et skoleår over to år Eget skjema skal brukes

16 Foreløpig tidsplan for inntaket 2015
7. juli 1. inntak 14. juli Svarfrist 1. inntak 23. juli 2. inntak 29. juli Svarfrist 2. inntak 3.august 3. inntak 8.august Svarfrist 3. inntak Inntaket overføres til skolene 31.august

17 Samarbeidsavtaler andre fylker
Samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag om inntak til videregående opplæring S-T kjøper x antall plasser på ulike tilbud ved Ole Vig vg skole. S-T foretar inntaket til disse plassene S-T gir gjesteelevsrefusjon for enkelte søkere fra Osen og Roan ved skoletilbud i Nord-Trøndelag Øvrige søkere fra S-T blir behandla på lik linje med andre søkere fra andre fylker Søkere fra Sør-Trøndelag blir ikke innkalt til ferdighetsprøve ved søknad til MDD så fremt S-T ikke har kjøpt plasser på tilbudet.

18 Samarbeidsavtale med Nordland om inntak til videregående opplæring
Alle elever med ungdomsrett fra Bindal kommune kan søke skoletilbud ved Ytre Namdal videregående skole, Grong videregående skole og Olav Duun videregående skole på lik linje med søkere fra Nord-Trøndelag. Inntakskontoret i Nordland gir tilbakemelding til Nord-Trøndelag om hvilke søkere de gir refusjonsgaranti for

19 Landslinjer – søknadsrutiner
I henhold til inntaksforskriften skal alle søkere uavhengig av bosted behandles på lik linje ved inntak til videregående opplæring. Søknaden skal sendes til elevens bostedsfylke (som et av tre valgte ønsker) Ikke alle fylker praktiserer inntaksrutinen likt Tilbudet må være satt opp som primærønske i enkelte fylker Sjekk alltid Vilbli.no eller det aktuelle fylkets lokale inntaksforskrift for å se inntaksrutinen

20 Flytting Søkere blir i inntaket behandlet som hjemmehørende i Nord-Trøndelag når søker er under 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 1. mars er over 18 år og har flyttet til Nord-Trøndelag før 15. juni har flyttet sammen med sine foresatte til Nord-Trøndelag før 15. juni flytter mellom sine foresatte før 15. juni Flytteregler for det enkelte fylke finner du på

21 Vekslingsmodellen

22 Ny organisering av OT Ny organisering med 4 fagteam
Namdal (Ytre, Indre og Midtre) Steinkjer/Verran/Inderøy/Leksvik Verdal/Levanger Stjørdal/Frosta/Meråker Styrking av tjenesten med 200% stilling Endring av benevnelse fra OT-koordinator til OT-rådgiver

23 Internasjonalisering
Informasjon om ulike utdanningstilbud i utlandet finner du på fylkeskommunens hjemmeside

24 Evalueringsskjema Husk å fylle ut evalueringsskjemaet!
Det er viktig for oss å få tilbakemelding på hvordan og hva dere ønsker av informasjon Skjemaene blir brukt når vi setter opp programmet neste år!


Laste ned ppt "INFORMASJONSDAGER 26.- 27. NOVEMBER 3. - 4. DESEMBER 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google