Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:  Styrker satsingen på videreutdanning for lærere med 1 500 nye plasser til totalt 5 050 plasser– 143,6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:  Styrker satsingen på videreutdanning for lærere med 1 500 nye plasser til totalt 5 050 plasser– 143,6."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:  Styrker satsingen på videreutdanning for lærere med 1 500 nye plasser til totalt 5 050 plasser– 143,6 mill. kroner  Rentekomp. skole og svømmeanlegg (3 mrd kroner) – 45 mill. kroner  Styrker satsingen på realfag – 20 mill. kroner  Kompetanseutvikling for yrkesfaglærere – 8 mill. kroner  Styrke opplæringstilbudet for hørselshemmede elever – 10 mill. kroner  Styrke svømmeopplæringen for elever som søker opphold i Norge – 7 mill. kroner  Oppfølging av private skoler i Udir – 2 mill. kroner

2 Statsbudsjettet 2015 Kutt  Folkehøyskole, kortkurs – 20 mill. kroner  Kompletterende undervisning – 10 mill. kroner  Underliggende virksomheter – 13 mill. kroner Andre:  Målretting av grunnstipend og bostipend elever i vgo – 441 mill. kroner  Fra 10 til 9 mnd studiestøtte folkehøyskoler –12 mill. kroner Andre saker relevant for FM  Forvaltning av to tilskuddsordninger på det internasjonale området flyttes fra FM i Vest-Agder til SIU  Tilskudd til barn og unge som søker opphold til Norge – utvides til å omfatte elever i vgo

3 Aktuelt fra utdanningsdirektørmøte i okober  Ny friskolelov (høringsfrist 15. januar)  Oppfølgingen av lærerløftet  Kompetanseutvikling  Regelverk i praksis  Oppdragsbrev 18-14 vurdering  Dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolesektoren  Byråkratisering av norsk skole – hva er byråkratisering og hva er profesjonalisering?  Karakterpraksis i offentlige og private videregående skoler  Oppfølging av arbeidet med elevenes psykososiale miljø

4 Sjumilssteget - for god oppvekst i Vest-Agder Barnekonvensjonen i praksis

5 Sjumilssteget FN s barnekonvensjon ble ratifisert av Norge i 1991 og gir barn rett til å si sin mening i alt som angår det Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

6 Sjumilssteget «Fra 01.07.2012 til 01.07.2014 skal Sjumilssteget spres til alle fylkesmannsembeter i Norge, med det mål at barnekonvensjonen som en overordnet legalitet, kan implementeres i daglig praksis i alle landets kommuner» http://sjumilssteget.no/ EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

7 Sjumilssteget EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014 -er et program utviklet for å hjelpe kommunene med å se barnets beste og slik innarbeide barnekonvensjonen i sin daglige praksis -har fokus på tidlig innsats, samarbeid på tvers av enheter og fagområder og barn og unges medvirkning Sjumilsstegkonferanse i Vest-Agder 10.desember 2014 -Buen kulturhus i Mandal -Informasjon og påmelding på Fylkesmannen i Vest-Agder sin hjemmeside http://fylkesmannen.no/Vest-Agder/Kurs-og-konferansekalender/Konferanse- om-Sjumilssteget-i-Vest-Agder/ http://fylkesmannen.no/Vest-Agder/Kurs-og-konferansekalender/Konferanse- om-Sjumilssteget-i-Vest-Agder/

8 Nasjonalt veilederkorps

9 Veilederkorpset skal yte støtte til skoleeiere og skoler for styrke utviklings-, endrings- og forbedringsarbeidet i skolen http://www.udir.no/Utvikling/Veilederkorps/ http://www.udir.no/Utvikling/Veilederkorps/ EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

10 Utvikling av Veilederkorpsordningen Departementet ber Utdanningsdirektoratet utvikle en tydeligere kompensatorisk innretning på tiltaket Veilederkorps styrke samarbeidet med fylkesmannsembetene med sikte på å løfte de skoleeierne som av ulike årsaker ikke løser sine lovpålagte oppgaver tilfredsstillende Utvikle indikatorer for en felles forståelse av hva som ligger i «utilfredsstillende resultater Integrere andre satsinger og tiltak som for eksempel KS sitt skoleeierprogram, Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering for læring etc. EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

11 Nettverkssamarbeid rundt barn og unge med særskilte behov

12 Embetsoppdrag til Fylkesmannen 2014 Fylkesmannen skal medvirke til og delta i tverrfaglig og tverretatlig nettverk mellom skoleeiere, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), universitets- og høgskolesektoren og andre relevante statlige og kommunale tjenester og fagmiljøer EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

13 Nettverksmøter Planlegger å gjennomføre to møter i året Første møte fredag 28.november med PPT-ledere, skoleeierrepresentanter, STATPED og Fylkesmannen Utvikling av nettverket – invitere representanter fra kompetansemiljøer EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

14 Læringsmiljøprosjektet - målrettet tiltak mot mobbing

15 Skoler med vedvarende høye mobbetall http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen/Artikler/Oversikt-over-skoler-med-vedvarende-hoye-mobbetall/ http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/Grunnskolen/Artikler/Oversikt-over-skoler-med-vedvarende-hoye-mobbetall/ Definisjon av «vedvarende høye mobbetall» for 7. trinn Den gjennomsnittlige andelen mobbede elever er høyere enn 15 prosent for tre år for 10. trinn Den gjennomsnittlige andelen mobbede elever er høyere enn 10 prosent for tre år Kilde: Elevundersøkelsen NTNU har foretatt analyser for å fjerne «tullesvar», tilfeldige utslag, skoler med færre enn ti svar per år og andre kilder til urimelige utslag eller identifisering EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

16 Læringsmiljøprosjektet - målrettet tiltak mot mobbing i regi av Utdanningsdirektoratet Tilbud om veiledergrupper fra Læringsmiljøsenteret v/ Universitetet i Stavanger til kommuner med vedvarende høy andel mobbing Hver kommune følges opp i tre semester med ca. to besøk i semesteret Veiledningen bygger på Læringsmiljøsenterets erfaringer med støttetiltak for skoler og kommuner for å utvikle gode læringsmiljø, samt forskningsbasert kunnskap om mobbing, endringsledelse og organisasjonsutvikling EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

17 Læringsmiljøprosjektet  Pulje 1 – pilotprosjekt startet i 2014 22 skoler Ingen fra Vest-Agder  Pulje 2 – oppstart i 2015 Alle fylker får muligheten til å delta med en kommune (inntil 2 skoler) Foreløpig kun offentlige skoler Skoler med fortrinnsvis mer enn 100 elever Fylkesmannen velger ut og forespør kommunen Varighet på tre semester EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

18 Fylkesmannen skal følge opp kommuner med høye mobbetall som ikke får tilbud om veiledning gjennom Læringsmiljøprosjektet 2014 – midler til Farsund/Lyngdal/Kvinesdal 3 lokale samlinger med læringsmiljøsenteret v/ Tove Flack 1 oppfølgingssamling med Tove Flack for hele Listerregionen EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:  Styrker satsingen på videreutdanning for lærere med 1 500 nye plasser til totalt 5 050 plasser– 143,6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google