Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:
Styrker satsingen på videreutdanning for lærere med nye plasser til totalt plasser– 143,6 mill. kroner Rentekomp. skole og svømmeanlegg (3 mrd kroner) – 45 mill. kroner Styrker satsingen på realfag – 20 mill. kroner Kompetanseutvikling for yrkesfaglærere – 8 mill. kroner Styrke opplæringstilbudet for hørselshemmede elever – 10 mill. kroner Styrke svømmeopplæringen for elever som søker opphold i Norge – 7 mill. kroner Oppfølging av private skoler i Udir – 2 mill. kroner

2 Statsbudsjettet 2015 Kutt Folkehøyskole, kortkurs – 20 mill. kroner
Kompletterende undervisning – 10 mill. kroner Underliggende virksomheter – 13 mill. kroner Andre: Målretting av grunnstipend og bostipend elever i vgo – 441 mill. kroner Fra 10 til 9 mnd studiestøtte folkehøyskoler –12 mill. kroner Andre saker relevant for FM • Forvaltning av to tilskuddsordninger på det internasjonale området flyttes fra FM i Vest-Agder til SIU • Tilskudd til barn og unge som søker opphold til Norge – utvides til å omfatte elever i vgo

3 Aktuelt fra utdanningsdirektørmøte i okober
Ny friskolelov (høringsfrist 15. januar) Oppfølgingen av lærerløftet Kompetanseutvikling Regelverk i praksis Oppdragsbrev vurdering Dokumentasjons- og rapporteringskrav i skolesektoren Byråkratisering av norsk skole – hva er byråkratisering og hva er profesjonalisering? Karakterpraksis i offentlige og private videregående skoler Oppfølging av arbeidet med elevenes psykososiale miljø

4 Sjumilssteget - for god oppvekst i Vest-Agder
Barnekonvensjonen i praksis

5 Sjumilssteget FN s barnekonvensjon ble ratifisert av Norge i og gir barn rett til å si sin mening i alt som angår det Sjumilssteget handler om å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen og gjøre kommunene i stand til å bruke disse når de planlegger og kvalitetssikrer sine tjenester til barn og unge EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

6 Sjumilssteget http://sjumilssteget.no/
«Fra til skal Sjumilssteget spres til alle fylkesmannsembeter i Norge, med det mål at barnekonvensjonen som en overordnet legalitet, kan implementeres i daglig praksis i alle landets kommuner» EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

7 Sjumilsstegkonferanse i Vest-Agder 10.desember 2014
Sjumilssteget er et program utviklet for å hjelpe kommunene med å se barnets beste og slik innarbeide barnekonvensjonen i sin daglige praksis har fokus på tidlig innsats, samarbeid på tvers av enheter og fagområder og barn og unges medvirkning Sjumilsstegkonferanse i Vest-Agder 10.desember 2014 Buen kulturhus i Mandal Informasjon og påmelding på Fylkesmannen i Vest-Agder sin hjemmeside EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

8 Nasjonalt veilederkorps

9 Veilederkorpset skal yte støtte til skoleeiere og skoler for styrke utviklings-, endrings- og forbedringsarbeidet i skolen EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

10 Utvikling av Veilederkorpsordningen
Departementet ber Utdanningsdirektoratet utvikle en tydeligere kompensatorisk innretning på tiltaket Veilederkorps styrke samarbeidet med fylkesmannsembetene med sikte på å løfte de skoleeierne som av ulike årsaker ikke løser sine lovpålagte oppgaver tilfredsstillende Utvikle indikatorer for en felles forståelse av hva som ligger i «utilfredsstillende resultater Integrere andre satsinger og tiltak som for eksempel KS sitt skoleeierprogram, Ungdomstrinn i utvikling, Vurdering for læring etc. EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

11 Nettverkssamarbeid rundt barn og unge med særskilte behov

12 Embetsoppdrag til Fylkesmannen 2014
Fylkesmannen skal medvirke til og delta i tverrfaglig og tverretatlig nettverk mellom skoleeiere, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten), statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped), universitets- og høgskolesektoren og andre relevante statlige og kommunale tjenester og fagmiljøer EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

13 Planlegger å gjennomføre to møter i året
Nettverksmøter Planlegger å gjennomføre to møter i året Første møte fredag 28.november med PPT-ledere, skoleeierrepresentanter, STATPED og Fylkesmannen Utvikling av nettverket – invitere representanter fra kompetansemiljøer EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

14 Læringsmiljøprosjektet - målrettet tiltak mot mobbing

15 Skoler med vedvarende høye mobbetall http://www. udir
Definisjon av «vedvarende høye mobbetall» for 7. trinn Den gjennomsnittlige andelen mobbede elever er høyere enn 15 prosent for tre år for 10. trinn Den gjennomsnittlige andelen mobbede elever er høyere enn 10 prosent for tre år Kilde: Elevundersøkelsen NTNU har foretatt analyser for å fjerne «tullesvar», tilfeldige utslag, skoler med færre enn ti svar per år og andre kilder til urimelige utslag eller identifisering Oversikten over skoler med vedvarende høye mobbetall viser gjennomsnittlig prosentvis andel mobbing for årene Det betyr at det kan være store forskjeller mellom årene, og at tallene ikke nødvendigvis reflekterer situasjonen ved skolen i dag. Tallene er hentet fra Elevundersøkelsens spørsmål om mobbing til 7. og 10. trinn. Alle elever som har svart at de blir mobbet 2-3 ganger hver måned eller mer, blir i tallmaterialet regnet som mobbet. Skolene kan selv finne ut dette ved å gå inn på Rapportportalen for Elevundersøkelsen og legge samme de tre siste svaralternativene dersom de ikke er prikket EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

16 Læringsmiljøprosjektet - målrettet tiltak mot mobbing i regi av Utdanningsdirektoratet
Tilbud om veiledergrupper fra Læringsmiljøsenteret v/ Universitetet i Stavanger til kommuner med vedvarende høy andel mobbing Hver kommune følges opp i tre semester med ca. to besøk i semesteret Veiledningen bygger på Læringsmiljøsenterets erfaringer med støttetiltak for skoler og kommuner for å utvikle gode læringsmiljø, samt forskningsbasert kunnskap om mobbing, endringsledelse og organisasjonsutvikling Medieoppslag med lister fra skoler med høye mobbetall – Fylkesmannen sitter også med data for 2013 EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

17 Læringsmiljøprosjektet
Pulje 1 – pilotprosjekt startet i 2014 22 skoler Ingen fra Vest-Agder Pulje 2 – oppstart i 2015 Alle fylker får muligheten til å delta med en kommune (inntil 2 skoler) Foreløpig kun offentlige skoler Skoler med fortrinnsvis mer enn 100 elever Fylkesmannen velger ut og forespør kommunen Varighet på tre semester EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014

18 Fylkesmannen skal følge opp kommuner med høye mobbetall som ikke får tilbud om veiledning gjennom Læringsmiljøprosjektet 2014 – midler til Farsund/Lyngdal/Kvinesdal 3 lokale samlinger med læringsmiljøsenteret v/ Tove Flack 1 oppfølgingssamling med Tove Flack for hele Listerregionen EAT Utdanningsmøte fredag 14. november 2014


Laste ned ppt "Statsbudsjettet 2015 Nye tiltak og styrkinger:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google