Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, ”Arbeid for helse” per 30.11.2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, ”Arbeid for helse” per 30.11.2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, ”Arbeid for helse” per 30.11.2011.

2 Prosessen så langt: 2010, mai, tilsyn varslet 2010, ila høsten, tilsyn gjennomført 2010, nov, tilsynsrapporten presentert muntlig 2011, febr. varsel om pålegg 2011, juni, vedtak om pålegg 2011, nov. tilbakemelding om status fra NTNU

3 Fokus: Organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøforhold Arbeidsmiljøloven § 3-1 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 3-2 Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten § 3-3 Bedriftshelsetjeneste § 3-5 Plikt for arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i HMS § 3-6 Plikt til å legge forholdene til rette for varsling § 4-1 Generelle krav til arbeidsmiljøet § 4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidemiljøet § 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne § 6-1 Plikt til å velje verneombud

4 Tilsynet ble gjennomført ved: HF-fakultetet Økonomiavdelingen Studieavdelingen Informasjonsavdelingen

5 Tilsynet ble gjennomført vha FOKUSGRUPPER, til sammen 9 grupper Ledere Verneombud Ansatte med rolle/oppgave HMS Totalt ca 70 informanter

6 7 pålegg ble gitt i endelig vedtak i juni 2011 1.Ledelse – organisering – arbeidsbelastninger/press Kartlegge de negative arbeidsbelastningene blant de ansatte Redusere de negative arbeidsbelastningene blant de ansatte Sørge for at arbeidsplanene til de ansatte ikke fylles opp med mer arbeid enn at det kan gjennomføres på avtalt tid Tiltak ved NTNU: Arbeidsmiljøundersøkelsen Medarbeidersamtale Kommentar: Dette er en møysommelig prosess og en ser at verktøyene brukes stadig mer. Vil bli satt fokus på Frist 1.2.2012

7 2. Klargjøring av HMS-ansvar i virksomheten Vilkår: AT skal ha tilbakemelding som beskriver klargjøring og hvordan informasjonstiltak er gjennomført for at pålegg skal anses oppfylt Tilbakemelding gitt ift frist 15.11.2011: HMS-ansvar er tydeliggjort på HMS nettsider, spes. fokus på HMS-ansvar for de som er «satt til å lede eller kontrollere andre». Disse har et selvstendig HMS-ansvar: http://www.ntnu.no/adm/hms/handbok/kap2 http://www.ntnu.no/adm/hms/handbok/kap2 Rektors brev til samtlige ledere Økt opplæringstilbud

8 3. Evaluere virksomhetens hms-arbeid mht organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og sørge for at systematisk HMS-arbeid gjennomføres på alle plan i virksomheten Evaluere HMS-arbeidet mht organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer Vo medvirkning Dokumentasjon HMS-plan Tiltak ved NTNU Bygge videre på Arbeidsmiljøundersøkelsen og forbedre denne. Deltar pt i nasjonalt samarbeid med U&H for å utrede om et felles verktøy og system for gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelse er ønskelig og mulig Frist 1.2.2012

9 4. Rutine for håndtering av trakassering, utilbørlig atferd og harde personkonflikter Utarbeide skriftlig rutine Fremgå når rutinen kommer til anvendelse, hvordan og til hvem dette skal meldes Vo skal medvirke i utarbeidelsen Tilbakemelding ift frist 15.11.2011: Arbeidsgruppe nedsatt, repr. fra ledelse, tillitsvalgte, vo + faglig støtte fra professor Ståle Einarsen UiB Utkast til Policy utarbeidet Utkast til Rutine for håndtering og trakassering, utilbørlig atferd og harde personkonflikter utarbeidet

10 5. Beredskapsplan for håndtering av vold og /eller trusler Vurdere hvilke enheter som har behov for beredskapsplan med lokale tilpasninger, kopi av beredskapsplan Tilbakemelding ift frist 15.11.2011 Arbeide med beredskap har pågått siden 2008 Utarbeidelse av Lokale beredskapsplaner, startet høst 2011 Beredskapsplan for håndtering av vold og /eller trusler, en del av dette arbeidet Kurs/opplæring Workshop 15.12.2011, endelig plan klar innen utgangen av 2011.

11 6. Opplæring Arbeidsgiver må sørge for at alle vo får den opplæringen som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Tilbakemelding ift frist 15.11.2011 NTNU har ca 120 vo, ila des. vil vel 80 ha gjennomført opplæring Økt tilbud om opplæring i 2011: 6 grunnleggende kurs, HMS-plattform Rekke temakurs, så langt nærmere 300 deltatt på opplæring Ytterligere kurs gjennomføres i desember

12 7. Omstillingsrutine Etablere skriftlig prosedyre/rutine for å sikre at det gjennomføres en vurdering av arbeidsmiljøkonsekvenser som følge av endringer/omstillinger Tilbakemelding ift frist 15.11.2011 Rutine utarbeidet, fastsatt av Rektor, involvering av tillitsvalgte og hvo

13 Generelle forbedringsområder: Lederoppmerksomhet Medvirkning, spes. for vo-linjen Dokumentasjon Mer info: ephorte 2010/14776 http://www.ntnu.no/adm/hms/miljo/amu/ref


Laste ned ppt "Status på oppfølgingsarbeidet i forbindelse med tilsynsrapporten og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet, ”Arbeid for helse” per 30.11.2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google