Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Infeksjonskontrollprogram i sykehjem Smittevernkonferanse i Finnmark/Finnmárkku 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Infeksjonskontrollprogram i sykehjem Smittevernkonferanse i Finnmark/Finnmárkku 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Infeksjonskontrollprogram i sykehjem Smittevernkonferanse i Finnmark/Finnmárkku 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

2 Forskrift om smittevern i helsetjenesten Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-7 og § 7-11, lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3 femte ledd, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-1a femte ledd og lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) § 6 tredje ledd.

3 § 1-1. Formål Forskriften har som formål å forebygge og begrense forekomsten av infeksjoner i helsetjenesten. Dette oppnås gjennom tiltak som begrenser smitten av og fra brukere og personale i institusjoner innenfor helsetjenesten.

4 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 4-2. Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet.

5 Hvorfor en infeksjonskontrollprogram Infeksjonskontrollprogram kan ansees som et kokebok – Her står det alle oppskrifter om sykehjemmet et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å førebygge og motvirke infeksjoner i institusjonen, og for handtering og oppfølging ved utbrutt av slike infeksjoner.

6 § 1-2. Virkeområde Forskriften gjelder for institusjoner som yter tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven § 1-2 og kommunehelsetjenesteloven § 1-3 andre ledd nr. 6. Forskriften gjelder ikke for kliniske psykologspesialisttjenester, medisinske laboratorier, røntgeninstitutt, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste og kliniske legespesialisttjenester med unntak av dagkirurgiske klinikker.

7 § 1-3. Definisjoner Infeksjon: en infeksjon som oppstår under eller etter, og som følge av opphold i institusjon som er omfattet av forskriften Infeksjonskontrollprogram: et program som omfatter alle nødvendige tiltak for å forebygge og motvirke infeksjoner i institusjonen og for håndtering og oppfølging ved utbrudd av slike infeksjoner Overvåking: vedvarende, systematisk innsamling, sammenstilling, analyse og tolkning av data om infeksjoner og spredning av informasjon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

8 § 2-1. Plikt til å ha infeksjonskontrollprogram og ansvar for gjennomføring Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram. Infeksjonskontrollprogrammet skal tilpasses den enkelte virksomhet og være basert på en risikovurdering og identifisering av kritiske punkter i institusjonen. Infeksjonskontrollprogrammet skal angi hvem som har faglige og organisatoriske ansvaret for de tiltak programmet omfatter. Programmet skal også omfatte tiltak for å verne personalet mot smitte.

9 Helsetilsynets kartlegging om IKP i sykehjem 2004-2005 15 fylker – 8 av fylkene  flertall av sykehjemmene mangler Infeksjonskontrollprogram (IKP) – 5 av fylkene  Under halvparten mangler IKP – 2 av fylkene  Flertallet av sykehjemmene har IKP

10 § 2-1. Ansvar for gjennomføring Institusjonens ledelse skal sørge for at IKP: Utformes Iverksettes Vedlikeholdes (f.eks. revideres hvert 2-3 år) Som en del av virksomhetens internkontrollsystem!

11 Infeksjonskontrollprogram Består av to hoveddeler: – Overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) s.feks: NOIS-Prevalens evtl. insidens av HAI – NOIS-prevalens obligatorisk for alle helseinstitusjoner 2 x årlig siden 2012/13 men også: VESUV (registrering av utbrudd i helseinstitusjoner) – Alle helseinstitusjoner er pålagt å varsle mistanke på utbrudd – Infeksjonsforbyggende arbeid

12 § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet a) Infeksjonsforebygging Infeksjonskontrollprogram skal inneholder skriftlige retningslinjer for generelle smitteverntiltak som: håndhygiene bruk av arbeidstøy bruk av beskyttelsesutsyr, herunder hansker, munnbind beskyttelses-frakk forebygging av yrkesbetinget smitte hos helsepersonell, veiledning i smitteprofylakse og vaksinasjon alminnelig renhold

13 § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet a) Infeksjonsforebygging håndtering, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler, senger og sengeutstyr håndtering av avfall håndtering og transport av smittefarlig materiale, inkl. pasientprøver håndtering, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av utstyr sterilforsyning, herunder innkjøp, lagring og transport, renhetsgrad før sterilisering, pakking før sterilisering, sterilisatorer og kontrollrutiner innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr

14 § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet a) Infeksjonsforebygging Skriftlige retningslinjer vedrørende undersøkelse, behandling og pleie. Disse skal blant annet omfatte (i kommunale helseinstitusjoner): forebygging og kontroll av -urinveisinfeksjoner postoperative sårinfeksjoner nedre luftveisinfeksjoner intravaskulære infeksjoner / septikæmier hudinfeksjoner alvorlige infeksjoner fremkalt av antibiotikaresistente bakterier (f.eks. MRSA, ESBL, VRE)

15 Skriftlige retningslinjer (eks. håndhygiene) Hva?  Håndhygiene Hvorfor?  viktigste og enkleste tiltak for å hindre overføring av smitte… Når?  Før -pasient-kontakt/omgivelse -aseptiske prosedyrer -etter risiko for kontakt med kroppsvæske -etter pasientkontakt -etter kontakt med pasientomgivelse Hvordan?  Førstevalg hånddesinfeksjon, håndvask hvis hendene er synlig forurenset…

16 Infeksjonskontrollprogram en eksempel fra Oslo kommune

17 http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/ge tfile.php/Helseetaten%20(HEL)/Internett%20( HEL)/Dokumenter/Infeksjonskontrollprogram %20for%20sykehjem%20og%20langtidsinstitu sjoner.pdf http://www.helseetaten.oslo.kommune.no/ge tfile.php/Helseetaten%20(HEL)/Internett%20( HEL)/Dokumenter/Infeksjonskontrollprogram %20for%20sykehjem%20og%20langtidsinstitu sjoner.pdf

18 Infeksjonskontrollprogram Oslo kommune

19

20

21 Anbefalte desinfeksjonsmetoder

22 Eksempel: Renholdsplan

23 http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/kateterassosierte- urinveisinfeksjoner/hvordan-forebygge

24 § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet a) Infeksjonsforebygging Skriftlige retningslinjer for bruk av antibiotika i virksomheten og for isolering av pasienter med smittsomme sykdommer. For virksomheter som har operasjonsavdelinger, luftsmitteisolater og andre arealer med spesielle krav til luftkvalitet skal det foreligge skriftlige retningslinjer for kontroll med ventilasjonssystemer.

25 § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet b) Infeksjonsovervåking Et system for overvåking av infeksjoner i institusjonen og retningslinjer for oppklaring og begrensning av utbrudd av infeksjoner. Systemet skal utformes med sikte på at infeksjoner raskt skal bli oppdaget og identifisert, slik at tiltak kan bli satt i verk i den aktuelle situasjonen og for at tiltak for å motvirke fremtidige utbrudd kan treffes.

26 § 2-2. Innhold i infeksjonskontrollprogrammet b) Infeksjonsovervåking Alle institusjoner som omfattes av forskriften, skal ha et infeksjonskontrollprogram som er tilpasset institusjonen etter § 2-1 og som inneholder følgende tiltak: – registrering – analysering – raportering av sykehusinfeksjoner. Den enkleste formen for å etterkomme denne kraven i dag er å delta i FHI prevalensundersøkelsen 2 ganger i året (som er obligatorisk for alle helseinstitusjoner siden 01.01.2013).

27 2005: NOIS-registerforskrift (revidert 2013) Omfatter nå også sykehjem og antibiotikabruk Hva som skal overvåkes fastsettes av Helsedirektoratet Rundskriv til NOIS-registerforskriften To årlige prevalensundersøkelser; HAI og antibiotikabruk (ny) Kontinuerlig overvåking av infeksjoner og antibiotikabruk

28 Nasjonale prevalensundersøkelsene av helsetjenesteassosierte infeksjoner i helseinstitusjoner for eldre (NOIS-PIAH) Omfatter de fire vanligste nosokomiale infeksjonene: – Urinveisinfeksjoner – Nedre luftveisinfeksjoner – Overfladiske og dype postoperative sårinfeksjoner – Hudinfeksjoner ----------------------------------------------------------- – Anbiotikabruk terapi og profylakse

29 http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6261:0:25,6750& MainContent_6261=6464:0:25,7037&List_6212=6218:0:25,8239:1:0:0:::0:0

30 § 2-5.ledd 2-4; Overvåking, melding og varsling av infeksjoner Helsedirektoratet kan pålegge institusjoner å gjennomføre undersøkelser for nærmere bestemte infeksjoner og å gi melding om resultatene av denne. Mistenkte eller påviste utbrudd av smittsomme sykdommer i helseinstitusjoner skal varsles etter reglene i MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften § 3-4. Foreligger en infeksjon eller et utbrudd av smittsom sykdom som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven § 3-3, skal helseinstitusjonen snarest mulig gi skriftlig melding til Fylkesmannen.

31 § 3-3. Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalt folkehelseinstitutt skal holde oversikt over og samordne overvåking av infeksjoner i institusjoner i landet på grunnlag av meldinger, utbruddsvarsler og infeksjonsovervåking etter § 2-5 annet til fjerde ledd, samt annet materiale Nasjonalt folkehelseinstitutt har tilgang til.  www.fhi.nowww.fhi.no  Nyhetsbrev for smittevern i sykehjem og hjemmesykepleie  sykehjem@fhi.no

32 Nasjonalt folkehelseinstitutt skal: bidra til å samordne smittevernarbeidet nasjonalt og stimulere til fagutvikling, tilby assistanse ved oppklaring av utbrudd utarbeide årlig statistikk over infeksjoner i institusjonene drive undervisningsvirksomhet, kurs, samt oppdatering av kunnskaper i smittevern …!!!

33 Hva er et Utbrudd? Flere tilfeller enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et område i et gitt tidsrom 9 pasienter med norovirus på sykehjem i Alta 1 pasient med Ebola i Hammerfest To eller flere tilfeller av samme sykdom som mistenkes å ha felles kilde eller

34 År2007200820092010201120122013* Antall utbrudd 8810599139678098 Antall syke 225318171660287013361350(?) Utbrudd i Helseinstitusjon Fleste helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er endemisk, men….. Utbrudd skjer Mange oppdages ikke Mange rapporteres ikke De rammer veldig sårbare mennesker Antall utbrudd og syke fra Norske helseinstitusjoner *VESUV jan. – nov 2013

35 Spesielle oppgaver ved utbrudd på sykehjem Ved mistenkte utbrudd – Varsle sykehjemsledelse – Hvem har ansvar? – Hvem følger opp? – Vurdere mulige smitteverntiltak – Kommunikasjon Med kommunelegen Med beboere og pårørende Med Folkehelseinstiuttet

36 Hva skjer? Diagnose, agens HVA Hvem er rammet? Alder, kjønn, antall HVEM Hvor foregår utbruddet? HVOR NÅR Når startet utbruddet? Forløp, varighet Deskriptiv epidemiologi

37 Hvem? Ved sykehjemsutbrudd husk! Pasienter Pårørende Besøkende Helsearbeidere Andre som jobber på sykehjem…

38 Hvor? Vanligvis: Kolera, London 1854 Sykehjem: Avdeling A Avdeling B Avdeling C

39 NÅR? Bestemme utbruddets start, forløp, varighet og slutt Vise utbruddets omfang, betydning og konsekvenser Avgjøre om tiltak har virket Lage hypoteser om smittekilde, smittetidspunkt og årsak Epidemikurven Punktkildeutbrudd Dager Antall tilfeller

40 Få oversikt, lag en liste! Nr. Navn Fødsels- dato Avdeling Innsyknings- dato Lab resultat 123456123456 XY AB CD … Lege, Sykepleier, Mat, Endoskopi osv.

41 Vurdere miljøundersøkelser Inspiser åstedet Vurder hygiene og risiko Svikt i kontrollrutiner? Kan smittespredning ha skjedd? Ta prøver av mistenkte kilder (mat, drikke, innretninger) Produktsporing Når og hvor er varene kjøpt Emballasje? Hvilke merker?

42 Intervensjoner Basert på kunnskap og resultat av undersøkelsene  Identifisere risikofaktorer  Generelle tiltak – som evtl. isolasjon  Spesifikk tiltak – ved Norovirus, bruke handvask

43 MSIS og tuberkuloseregister forskriften Kapittel 3. Varsling om smittsomme sykdommer § 3-1. Varsling om smittsomme sykdommer § 3-2. Helsepersonellets varslingsplikt § 3-3. Varsling om utbrudd av smittsom sykdom § 3-4. Varsling om utbrudd i helseinstitusjon av smittsom sykdom Utbrudd i helseinstitusjoner skal varsles på mistanke! Varsling

44 Hvem skal varsle? Alt Helse personell kan varsle Alle helseinstitusjoner burde ha klar retningslinjer om hvem og hvordan det blir varslet Varsling i VESUV Er det sykepleier, legen eller daglig leder Skal de også varsle kommunelegen Begge deler er mulig samtidig med VESUV

45 Hvordan skal utbrudd meldes? Via VESUV Vevsbasert system for utbruddsvarsling

46 Hva er VESUV? En nasjonal register for alle rapporterte utbrudd Elektronisk basert på Internet Dataene blir plassert på en server på FHI VESUV startet i juni 2005

47 Hvor finnes VESUV? www.vesuv.no www.utbrudd.no

48 http://www.fhi.no/dokumenter/912976c21a.pdf


Laste ned ppt "Infeksjonskontrollprogram i sykehjem Smittevernkonferanse i Finnmark/Finnmárkku 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google