Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MARIN VERDISKAPING Statssekretær Janne Johnsen Dialogmøter mellom regionale og sentrale myndigheter m.fl. Bergen 9. november 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MARIN VERDISKAPING Statssekretær Janne Johnsen Dialogmøter mellom regionale og sentrale myndigheter m.fl. Bergen 9. november 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 MARIN VERDISKAPING Statssekretær Janne Johnsen Dialogmøter mellom regionale og sentrale myndigheter m.fl. Bergen 9. november 2004

2 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Den blå åker er 6 ganger større enn det norske fastlandet Fiskeri- og havbruksnæringens andel av norsk eksport 2003:

3 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Mengde fangst og oppdrett Villfangst totalt 2,7 millioner tonn i 2003 560.000 tonn sild (verdi 1,4 mrd kr) 218.000 tonn torsk (verdi 2,3 mrd kr) 607 tonn skjell (verdi 11 mill kr) 153.000 tonn tang og tare (verdi 28 mill kr) Oppdrett: 577.000 tonn laks og ørret 95 % av alt vi fangster og produserer eksporteres 2000 produkter til 130 land Uten eksport måtte hver nordmann spise omlag 450 kg fisk i året (produktvekt), i tillegg til det vi spiser i dag (24 kg)

4 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 De største fiskerinasjonene - fangst og oppdrett Største eksportnasjoner

5 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Hva er norsk marin næring? Direkte i fiskeri og havbruksnæringen –30.000 årsverk –omsetning på kr. 56 mrd Ringvirkninger i andre næringer –22.000 årsverk –Omsetning på kr. 29 mrd Eksportverdi og subsidier i norsk fiskerinæring 1955-2002

6 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Verdiskapingspotensialet –”150 mrd. i 2020? … Norges beste framtidsidè er å satse på marin sektor på bred basis.” Nasjonal innsats tilsvarende som for utbygging av oljeindustrien => Verdiskaping i havbruk vil kompensere for nedgang i oljeinntekter.” –”Sjømat - den løfterike næringsklyngen” –”Sjømatnæringen i Norge har egenskaper som kan utvikle selvforsterkende vekst

7 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 kart A: Ansatte (fiskemottak og oppdrett (laks og ørret) B: Antall fiskebåter C: Antall konsesjoner 2002 totalt A Ansatte i fisket hovedyrke 13.913 biyrke 4.735 Ansatte i fiskeindustri ca 12.000 Ansatte i oppdrett 3.457 (laks og ørret) B Antall fiskebåter 10.651 C Antall konsesjoner 1.170 (laks og ørret) Antallet i oppdrett 1.116 andre arter (torsk, skjell) Annet næringsliv ca. 21.800 årsverk Troms A: 3.310 B: 1.844 C: 94 Nordland A: 4.420 B: 2.729 C: 168 Trøndelag A: 1.607 B: 698 C: 178 Møre og Romsdal A: 4.726 B: 1.173 C: 144 Sogn og Fjordane A: 1.346 B: 557 C: 105 Hordaland A: 1.843 B: 681 C: 216 Rogaland A: 1.018 B: 488 C: 84 Sør- og Østlandet A: 1.307 B: 860 C: 104 Finnmark A: 2.068 B: 1.621 C: 77

8 April 2003 Konvensjonelle:23 Mottak:15 Filét:3 Sild (pelagisk):3 Reke:7 Laks:15 Frysehotell:8 Annet:8 Totalt:82 Fiskemottak april 2003 Troms fylke – antall fiskemottak Kilde: Fiskeridirektoratet - Region Troms

9 April 2003 Jan 1990 1960 Konvensjonelle:2354112 Mottak:15910 Filét:31510 Sild (pelagisk):3 Reke:718 Laks:159 Frysehotell:83 Annet:88 Totalt:82116132 Fiskemottak 1960 Troms fylke – antall fiskemottak Kilde: Fiskeridirektoratet - Region Troms

10 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004

11 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 EU - vårt viktigste marked Markedsandelen i EU (15), totalt for alle fiskeslag, var i 1990 på 76%. I 2003 var den sunket til 56% 10 nye medlemsland Permanent trussel om safeguard og dumpingtiltak, og faktisk bruk av beskyttelsestiltak Viktig å skaffe allianse- partnere i EU-landene EU-medlemskap kan løse mange problemer

12 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Oppdraget Stortinget ber Regjeringa leggje fram ei stortingsmelding om rammevilkåra for fiskeria og dei marine næringane si betydning og utviklingspotensial når det gjeld auka verdiskaping og busetnad langs kysten.

13 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 St.melding om marin næringsutvikling Bærekraftig/ ansvarlig nasjonal ressursforvaltning Konvertere fiskeripolitikken til en politikk for marin næringsutvikling – et generasjonsskifte Konsekvens i politikken – en helhetlig politikk for fremme av marin næringsutvikling Økt satsing på FoU (35% av FKDs budsjett) Utvikling av internasjonalt konkurranse-dyktige rammebetingelser som forutsetning for lønnsom næringsutvikling Redusere overkapasitet på sjø og land Lønnsomme bedrifter bygger kysten

14 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 St.melding om marin næringsutvikling Fokus rettes mer mot marked og forbruker – ikke fangst og produksjon, som hittil Gjøre marin sektor mer lik annen næringsvirksomhet – mer forutsigbar økt trygghet for investeringer Moderne, effektiv forvaltning som fremmer (ikke hemmer) næringsutvikling Forenkling – det skal bli enklere å være næringsutøver Utnytte kystkulturen til å bygge fremtidig vekst EU – fakta, markedsmessig og ellers, om utenforskapet

15 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 1.Forenklingsarbeidet fortsetter med redusert antall forkrifter (bl.a. vil 21 forskrifter bli erstattet av 1 i løpet av høsten) 2.Køene skal avvikles innen 1.1.2005 3.Enklere språk i vår kommunikasjon med brukerne 4.Fiskeriforvaltningen skal ligge i tet når det gjelder elektronisk forvaltning 5.Ytterligere desentralisering 6.Det skal gjennomføres brukerundersøkelser 6 gyldne løfter

16 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Økt fokus på sammenhengen mellom fangstleddet og verdiskaping på land Økt satsing på forskning – produkt, marked, nye arter, m.m. Nasjonal ressursforvaltning Utrede grunnrente (ressursrente) Hensyn til samisk tradisjon og sedvane Erstatte konsesjonavgift i havbruk med arealavgift (som tilfaller vertskommunene) Utvikle avtaler som sikrer stabil markedsadgang til EU Økt oppmerksomhet på muligheter i andre markeder – f.eks. i Asia, Russland og USA Distriktskommisjonen og marin sektor

17 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Samarbeid på regionalt nivå Utfordringer Konkurransen om arealene vokser Realisering av det marine verdiskapingspotensial forutsetter egnede arealer Miljøhensyn - tilpasset naturens tålegrense –Rene farvann –Hindre sykdom/smitte, lusspredning, etc. –Rømming

18 Verdier fra havet – Norges framtid Dialogmøte november 2004 Regionalt fokus Fiskeri- og kystdepartementet og regionalt nivå Omforente løsninger - tidlig avklaring av konflikter Inkludere regionale etater i planprosesser (Fiskeri- og kystdirektoratene, Innovasjon Norge) Planforankring av arealdisponeringer Regional utvikling basert på egne fortrinn Samordning av marin utvikling mellom regionene Samordning mellom sentrale og regionale strategier og handlingsplaner Økt marin verdiskaping forutsetter en god dialog og et konstruktivt samarbeid


Laste ned ppt "MARIN VERDISKAPING Statssekretær Janne Johnsen Dialogmøter mellom regionale og sentrale myndigheter m.fl. Bergen 9. november 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google