Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU
IT-arkitektroller ved NTNU Presentasjonen bygger på samtaler med bl.a ledergruppen ved NTNU IT, arkitekter, ITIL-managere, prosjektledere, samt arbeid utført i Noralf Husby, Kantega AS

2 Noralf Husby, Kantega AS
Bakgrunn Noralf Husby, Kantega AS

3 NTNU IT har ansvaret for NTNU’s IT-arkitektur
IT-arkitekten er ansvarlig for arkitektur-prosessen, hvor målsettingen er å: skissere og formidle hvorledes IT til enhver tid kan fremstå som en muliggjører for å løse konkrete virksomhetsbehov sikre endringsfleksibilitet i den samlede IT-portefølje, for å best mulig kunne støtte opp om virksomhetens nåværende og kommende behov Fra utlysningstekst for IT-arkitekt, 2009 Noralf Husby, Kantega AS

4 IT-arkitektens hovedoppgaver
Utarbeide, kommunisere og vedlikeholde gjeldende arkitekturstrategi Bistå i generell strategiutforming for IT-området Koordinering av IT-arkitekturaktivitetene Utarbeide kurs/kompetanseplaner innen IT-arkitektur Delta i samarbeid med andre offentlige etater om elektronisk samhandling i offentlig sektor (spesielt innen UH-sektoren) Fra utlysningstekst for IT-arkitekt, 2009 Noralf Husby, Kantega AS

5 Hvorfor ser vi på dette nå?
Eksisterende arkitektroller oppleves å ha uklart mandat, eller er ukjent for organisasjonen; de blir dermed: ikke konsekvent involvert i beslutningsprosesser hvor arkitektur vil komme til å påvirkes ikke konsekvent rådspurt, eller rådene blir ikke konsekvent etterfulgt, når endringer i arkitektur realiseres ofte stående personlig for sine råd og innstillinger De som er ansatt som IT-arkitekter har ikke kapasitet til å fylle alle arkitektroller det er behov for Målbilder og veikart finnes i liten grad dokumentert Det legges ulik mening i begrepene arkitekt / arkitektur NTNU ønsker å gå inn i den digitale tidsalder Noralf Husby, Kantega AS

6 Noralf Husby, Kantega AS
Oppsummering fra arbeidet: Anbefalinger Noralf Husby, Kantega AS

7 Anbefalinger – håndtere arkitektur
Skill mellom strategiske, taktiske og operative arkitekturoppgaver; - én gitt person kan ivareta flere Bygg definisjon av arkitektur på Togaf, og arkitektroller på ea.oio.dk Utvikle, vedta og publisere målbilder og veikart for digitale tjenester for NTNU (Minmumsnivå: prinsipper) Sørg for at arkitektur formelt tas inn i saksgangen for strategiske og taktiske endringsprosesser Sørg for at arkitektene har arenaer for behandling av saker og for faglig utvikling Øk kunnskapen om arkitektur i organisasjonen Noralf Husby, Kantega AS

8 Anbefalinger - arkitekter
Styrk kapasiteten på virksomhetsarkitektur ifm NTNU sin digitale strategisatsing Tydeliggjør rollen som løsningsdesigner/-arkitekt i NTNU IT, og styrk kapasiteten iht behovet Ansvar pr person tydeliggjøres/avgrenses, og følges opp med personalutvikling OU; vurdér å skille strategisk arkitekturansvar fra det taktisk/operative ansvaret organisatorisk Noralf Husby, Kantega AS

9 Noralf Husby, Kantega AS
Anbefalinger - ansvar Konsekvenser av arkitekturvalg er tilsist virksomhets-ledelsens ansvar Målbilder og veikart på kommuniserbar form vedtas i linja på relevant nivå utfra konsekvens Det er et strategisk arkitektansvar å forvalte målbilde og veikart, og involvere linja ved behov Arkitektrollene kan ta beslutninger innenfor det som vedtatte målbilder og veikart dekker Det skal ikke være mulig å igangsette eller gjennomføre endringer i tjenesteportefølje eller underliggende tekniske løsninger uten at avstemming med arkitektur er gjort Manglende etterlevelse av arkitekturprinsipper er ikke et faglig problem men en sak for ledelsen Noralf Husby, Kantega AS

10 Anbefaling – roller (drøftes 30.06.14)
NTNUs primærvirksomhet; utdanning, forskning, formidling, samt NTNUs fellesadministrasjon Andre off. etater, spesielt UH-sektor NTNU som helhet; visjon, strategi, handlingsplaner Strategier, planer Virksomhetsprosessenes behov og krav; funksjonelle og ikke-funksjonelle Virksomhetsarkitektur Digital strategi Overordnede arkitekturprinsipper Sikkerhetspolicy IT-strategi Sikkerhet retningslinjer IT-arkitektur IT-arkitektur; målbilder og veikart/migreringsplaner Informasjonsarkitektur/Informasjonssikkerhet Applikasjon-/tjenestearkitektur Infrastruktur arkitektur Kompetanseutv. Arkitekturstyre (IT-sjef/IT-styre) Arkitekturråd Husk at kravstillere og personer med kunnskap om dagens løsninger og praksis finnes i omgivelsene her Løsningskonsept, funksjonelle og ikkefunksjonelle Tjeneste- produksjon og leveranse Løsningsdesign Prosjekter (IT + OU) Forvaltning av tjenester og underliggende teknologi IT-drift kan endre eksisterende arkitektur, eller utvikle ny vedlikeholder/forbedrer eksisterende arkitektur (styrt evolusjon) gjør erfaringer med eksisterende arkitektur Noralf Husby, Kantega AS

11 Skisse av sammenheng mellom roller og hhv strategisk, taktisk, operativ; (for drøfting)
Strategiske oppgaver (sette retning) Taktiske oppgaver (gjøre valg) Operative oppgaver (utføre) utarbeide overordnede prinsipper konsekvensvurdere endringsforslag kontrollere og støtte Virksomhetsarkitekt IT-arkitekt utarbeide målbilder og veikart granske løsningsforslag lage innstilling til beslutning kontrollere og støtte gjøre valg av løsninger innenfor rammen av vedtatt målbilde og veikart Løsningsdesigner utarbeide løsningskonsept for overordnede føringer utforme løsningsdesign i prosjekter / forvaltning Noralf Husby, Kantega AS

12 Arkitektur* må inngå i beslutningsunderlag
Med utgangspunkt i dagens situasjon Arkitektur* må inngå i beslutningsunderlag *Arkitektur som «anvendt virksomhetskunnskap», nødvendig for å utvikle NTNUs virksomhet med digitale virkemidler Noralf Husby, Kantega AS

13 Endringsbehov - og arkitektur
Strategisk Taktisk Operativt Typer endringer Strategiske virksomhets-endringsprogram/-prosjekt Ovenfra; prosjekter iht handlingsplan Nedenfra; endring/utvidelse i tjenesteporteføljen iht operative behov/bestillinger Internkunde bestiller iht eksisterende tjeneste-portefølje Strategisk Taktisk Operativt Prosess for beslutning og etablering Er under utarbeidelse (Oppgave for styring av IT ved NTNU; «Ledelsen») Er under konkretisering; foranalyse /prosjektinitialisering i PAM (Oppgave for Prosjektkontoret) Prosess FHTD (fra henvendelse til drift), fase «Anbefale løsning/ gi tilbud» Strategisk Taktisk Operativt Formell involvering av arkitekter Ivaretas av projektkontorets «strategiske planlegger» (Involvering kan i tillegg skje på personlig initiativ) Foranalyse burde sendes «arkitekturforum» (Involvering skjer idag kun på personlig initiativ) Designforum og Driftsmøtet Strategisk Taktisk Operativt Arkitektur-kompetanse behov Rådgiver med helhets-perspektiv av hvordan virksomhetens prosesser og IT henger sammen. Fokus på institusjonell ytelse og innovativ bruk av IT. Forvalter arkitekturprinsipper Helhet av målbilder, og eksisterende tjenesteportefølje inkl endringsplaner. Konsekvensanalyse ved avvik fra eksisterende arkitektur-prinsipper. Identifiserer evt endringsbehov i prinsippene Utførende: løsningsdesigner, innenfor rammen av prinsippene. Støttende: IT-arkitekt bistår i fortolkning av prinsippene Noralf Husby, Kantega AS

14 Noralf Husby, Kantega AS
FHTD; Saksgang for henvendelser idag - og hvor det er behov for arkitekturkompetanse Driftsutvalget Operative kundehenvendelser Ledelse NTNU IT Strategisk initiativ «Arkitekturråd» (samler IKT-arkitektene ved NTNU) Oppdragskontoret Kompetansebehov: Løsningsdesign* Designforum NTNU IT-ledermøtet ITIL mngt.møte Driftsmøtet Kompetansebehov: Sikkerhet + Løsningsdesign infrastruktur taktisk eller strategisk operativt Kompetansebehov: IT-arkitektur (idag: ingen**) Linja/forvaltning Prosjektkontoret Kompetansebehov: Løsningsdesign Prosjekt Oppdrag PL-forum Tjenesteproduksjon * Designforum behandler hvordan konkrete bestillinger kan realiseres innenfor tjenesteporteføljen ** Prosjektkontoret har behov for arkitekturkompetanse i taktiske valgsituasjoner for prosjektporteføljen Noralf Husby, Kantega AS

15 Arkitekturbeslutninger
Arkitekturråd (revitalisere arkitekturmøtet) behandler arkitekturspørsmål i et helhetsperspektiv enkeltmedlemmer har ansvar for sine deler av helheten dekker virksomhetsarkitektur, IT-arkitektur, IT-sikkerhet, løsningsdesign Arkitekturstyre Ledelsen som behandler instilling fra arkitekturforum IT-sjefen delegerer beslutningsmyndighet for respektive område innenfor vedtatt målbilde Noralf Husby, Kantega AS

16 NTNU IT sine arbeidsprosesser
IT-arbeidssprosessene behøver triggerpunkter hvor arkitektur må vurderes/avklares: PAM (systemutvikling), har allerede sjekkpunkter. Ansvarsplassering for de ulike dokumenter? FHTD (fra henvendelse til drift), har allerede sjekkpunkter Anskaffelsesprosjekt, ikke formelt beskrevet (brukes PAM?) Forvaltning, ikke formelt beskrevet (Change har ikke arkitekturperspektiv; ser idag kun på konsekvenser for andre systemer i oppetid og funksjonalitet, ifm større change) Rådgivingsoppdrag, ikke formelt beskrevet (gir anbefalinger som kan innebære påvirkning av arkitekturbeslutninger) Noralf Husby, Kantega AS

17 Noralf Husby, Kantega AS
Sette arkitektur i kontekst Oversiktsbilder Noralf Husby, Kantega AS

18 Noralf Husby, Kantega AS
Strategier, planer, målbilde og portefølje - i primærvirksomheten og hos IT ved NTNU NTNUs primærvirksomhet Arbeidsprosesser Endringsbehov NTNU 2020 NTNU 2060 Handlingsplaner Endringsprogram Operativt perspektiv Strategisk perspektiv Taktisk perspektiv Sektorens utvikling Lover og regelverk Teknologisk Leverandører og partnere Digital utvikling av NTNU IT ved NTNU Virksomhetsarkitektur Data/Informasjonsark. Applikasjon/tjeneste Teknologi (Infrastruktur Integrasjon Sikkerhet) Målbilder/prinsipper/policies Digital strategi Avvik: målbilde vs. faktisk Omstillingsplan Tjenester Systemer Infrastruktur Avtaler Lisenser Drift / Tjenesteproduksjon Forvaltning Prosjekt Tjenesteleveranse Noralf Husby, Kantega AS

19 Arkitekturprosessen - behøver en formalisering
NTNUs primærvirksomhet Sektorens utvikling Lover og regelverk Teknologisk Leverandører og partnere Avvik: målbilde vs. faktisk Omstillingsplan IT ved NTNU Digital utvikling av NTNU Virksomhetsarkitektur Data/Informasjonsark. Applikasjon/tjeneste Teknologi (Infrastruktur Integrasjon Sikkerhet) Målbilder/prinsipper/policies Digital strategi Tjenester Systemer Infrastruktur Avtaler Lisenser Drift / Tjenesteproduksjon Forvaltning Prosjekt Tjenesteleveranse Arbeidsprosesser Endringsbehov NTNU 2020 NTNU 2060 Handlingsplaner Endringsprogram Operativt perspektiv Strategisk perspektiv Taktisk perspektiv Strategisk Taktisk Operativt Analysere arkitektur-konsekvenser av prosjektforslag Utvikle&forvalte målbilder, samt veikart til dette Støtte bruk og fortolkning av målbildene Noralf Husby, Kantega AS

20 Arkitektroller på mange plan
Spesialist arbeidsprosesser på et institutt Spesialist data for et fakultet eller for fellesadministrasjon Rådgiver digital utvikling hele NTNU Spesialist nettverk for hele NTNU Kilde til grunnfigur: Togaf; Integration of Architecture Artifacts Noralf Husby, Kantega AS

21 Noralf Husby, Kantega AS
kilde: Gartner = IT ved NTNU Noralf Husby, Kantega AS

22 Noralf Husby, Kantega AS
Virksomhetsarkitektur – skisse v/ IKT-arkitektene ved NTNU Noralf Husby, Kantega AS

23 Fra 2006: Arkitekturprosesser ifm prosjektløp
utvikling & beslutning periodisk gjennomgang behandle endringer og avviksønsker arkivering, publisering styring & omstilling omstillings- & migreringsplan analyse, kontroll, avviksmelding støtte & kontroll råd- giving rådgiving, analyse rådgiving, kontroll kontroll, arkivering prosjekt- portefølje- styring alle prosjekt Koordinere alle prosjektforslag PS prosjekt- styring og ledelse pr. prosjekt Initiativ/ prosj.forslag Etablere Grov- planlegge Gjennomføre Avslutte B0 B1 B2 B3 B4 Prosjekt etableres Prosjekt startes Gjennomføring startes Ta i bruk leveranse Godkjenne leveranse PS: Porteføljestyringsbeslutning Bn: Beslutningspunkt for styringsgruppe i prosjekt Noralf Husby, Kantega AS

24 Fra 2006: Hendelsesforløp ifm arkitekturprosessene
Typiske hendelser: Når nye prosjektforslag kommer opp, og underlegges koordinering med resten av prosjektporteføljen ... Når en gjennomgang av arkitekturen iverksettes utfra strategiske eller tekniske forhold ... utvikling & beslutning behandle endringer og avviksønsker evt. oppdatere arkitekturen arkivere, publisere revidere arkitektur - periodisk el. ad hoc arkivere, publisere styring & omstilling passer inn i plan eller i arkitekturen? oppdatere planverk ift virkelig status revidere omstillings- og migreringsplan støtte & kontroll rådgiving rådgiving, støtte, kontroll, arkivering prosjekt- portefølje- styring koordiner med total Koordiner med total Koordiner med total prosjekt- styring og ledelse prosjekt- initiativ prosjekt- forslag etablerer prosjekt gjennomfør prosjekt avslutt prosjekt etablerer prosjekt Noralf Husby, Kantega AS

25 Noralf Husby, Kantega AS
Togaf ADM; hvilke arkitektroller skal involveres i hvilke prosesser? TBD... arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert arkitektrolle involvert Noralf Husby, Kantega AS

26 Definisjoner og beskrivelser
Hentet fra beste praksis, og fra dagens situasjon Definisjoner og beskrivelser Noralf Husby, Kantega AS

27 Noralf Husby, Kantega AS
Roller idag (fra wiki) Virksomhetsarkitektur, IKT-løsninger og applikasjoner Roar Aspli, Freddy Barstad og Carl-Fredrik Sørensen IKT-infrastruktur og plattformer  Ole I. Langfeldt Informasjonssikkerhet og personvern Beate Atkinson Noralf Husby, Kantega AS

28 4 typer arkitektur (Togaf)
Architecture type Description Business Architecture The business strategy, goverance, organization, and key business processes. Data (Information) Architecture The structure of an organization's logical and physical data assets and data management resources. Application Architecture A blueprint for the individual application systems to be deployed, their interactions, and their relationships to the core business processes of the organization. Technology Architecture The logical software and hardware capabilities that are required to support the deployment of business, data, and application services. This includes IT infrastructure, middleware, networks, communications, processing, and standards. Noralf Husby, Kantega AS

29 Noralf Husby, Kantega AS
OIO arkitektroller Enterprise arkitekt  fokus på det proaktive i at vedligeholde enterprise arkitekturen, i at have overblikket over sammenhængende, og i at kunne inddrage dybere eksperter når nødvendigt. Forretningsarkitekt  fokus på analyse, modellering og optimal procesunderstøttelse af forretningsprocesser. Informationsarkitekt  fokus på informationsmodellering og databasestrukturer. Applikationsarkitekt  fokus på applikationer og services. Teknologiarkitekt  fokus på den teknologiske infrastruktur og de tekniske sider af databaserne og applikationerne. Forandringsarkitekt  fokus på implementering af løsninger i organisationen. Noralf Husby, Kantega AS

30 Noralf Husby, Kantega AS
Def: arkitektur Togaf: to kontekstavhengige definisjoner: En formell beskrivelse av et system, eller en detaljert plan av systemet på et komponentnivå for å gi retning i systemets implementering. Strukturen av komponenter, deres relasjoner, og prinsippene og retningslinjene som styrer deres design og evolusjon over tid. itSMF: Strukturen til et system eller IT-tjeneste, inklusive forbindelsen mellom komponenter og relasjoner til miljøet de befinner seg i. Arkitektur omfatter også standarder og retningslinjer som viser vei for systemets design og utvikling Noralf Husby, Kantega AS


Laste ned ppt "Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google