Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU IT-arkitektroller ved NTNU 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS1 Presentasjonen bygger på samtaler med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU IT-arkitektroller ved NTNU 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS1 Presentasjonen bygger på samtaler med."— Utskrift av presentasjonen:

1 Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU IT-arkitektroller ved NTNU 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS1 Presentasjonen bygger på samtaler med bl.a ledergruppen ved NTNU IT, arkitekter, ITIL-managere, prosjektledere, samt arbeid utført i 2004-2006

2 BAKGRUNN 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS2

3 NTNU IT har ansvaret for NTNU’s IT-arkitektur IT-arkitekten er ansvarlig for arkitektur- prosessen, hvor målsettingen er å: – skissere og formidle hvorledes IT til enhver tid kan fremstå som en muliggjører for å løse konkrete virksomhetsbehov – sikre endringsfleksibilitet i den samlede IT- portefølje, for å best mulig kunne støtte opp om virksomhetens nåværende og kommende behov 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS3 Fra utlysningstekst for IT-arkitekt, 2009

4 IT-arkitektens hovedoppgaver Utarbeide, kommunisere og vedlikeholde gjeldende arkitekturstrategi Bistå i generell strategiutforming for IT-området Koordinering av IT-arkitekturaktivitetene Utarbeide kurs/kompetanseplaner innen IT- arkitektur Delta i samarbeid med andre offentlige etater om elektronisk samhandling i offentlig sektor (spesielt innen UH-sektoren) 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS4 Fra utlysningstekst for IT-arkitekt, 2009

5 Hvorfor ser vi på dette nå? Eksisterende arkitektroller oppleves å ha uklart mandat, eller er ukjent for organisasjonen; de blir dermed: – ikke konsekvent involvert i beslutningsprosesser hvor arkitektur vil komme til å påvirkes – ikke konsekvent rådspurt, eller rådene blir ikke konsekvent etterfulgt, når endringer i arkitektur realiseres – ofte stående personlig for sine råd og innstillinger De som er ansatt som IT-arkitekter har ikke kapasitet til å fylle alle arkitektroller det er behov for Målbilder og veikart finnes i liten grad dokumentert Det legges ulik mening i begrepene arkitekt / arkitektur NTNU ønsker å gå inn i den digitale tidsalder Noralf Husby, Kantega AS526.06.2014

6 ANBEFALINGER Oppsummering fra arbeidet: 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS6

7 Anbefalinger – håndtere arkitektur Skill mellom strategiske, taktiske og operative arkitekturoppgaver; - én gitt person kan ivareta flere Bygg definisjon av arkitektur på Togaf, og arkitektroller på ea.oio.dk Utvikle, vedta og publisere målbilder og veikart for digitale tjenester for NTNU (Minmumsnivå: prinsipper) Sørg for at arkitektur formelt tas inn i saksgangen for strategiske og taktiske endringsprosesser Sørg for at arkitektene har arenaer for behandling av saker og for faglig utvikling Øk kunnskapen om arkitektur i organisasjonen Noralf Husby, Kantega AS726.06.2014

8 Anbefalinger - arkitekter Styrk kapasiteten på virksomhetsarkitektur ifm NTNU sin digitale strategisatsing Tydeliggjør rollen som løsningsdesigner/-arkitekt i NTNU IT, og styrk kapasiteten iht behovet Ansvar pr person tydeliggjøres/avgrenses, og følges opp med personalutvikling OU; vurdér å skille strategisk arkitekturansvar fra det taktisk/operative ansvaret organisatorisk Noralf Husby, Kantega AS826.06.2014

9 Anbefalinger - ansvar Konsekvenser av arkitekturvalg er tilsist virksomhets- ledelsens ansvar Målbilder og veikart på kommuniserbar form vedtas i linja på relevant nivå utfra konsekvens Det er et strategisk arkitektansvar å forvalte målbilde og veikart, og involvere linja ved behov Arkitektrollene kan ta beslutninger innenfor det som vedtatte målbilder og veikart dekker Det skal ikke være mulig å igangsette eller gjennomføre endringer i tjenesteportefølje eller underliggende tekniske løsninger uten at avstemming med arkitektur er gjort Manglende etterlevelse av arkitekturprinsipper er ikke et faglig problem men en sak for ledelsen Noralf Husby, Kantega AS926.06.2014

10 Anbefaling – roller (drøftes 30.06.14) 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS10 NTNUs primærvirksomhet; utdanning, forskning, formidling, samt NTNUs fellesadministrasjon Digital strategi IT-strategi Prosjekter (IT + OU) IT-arkitektur; målbilder og veikart/migreringsplaner Informasjonsarkitektur/Informasjonssikkerhet Applikasjon-/tjenestearkitektur Infrastruktur arkitektur Virksomhetsarkitektur IT-arkitektur Løsningsdesign Virksomhetsprosessenes behov og krav; funksjonelle og ikke-funksjonelle Forvaltning av tjenester og underliggende teknologi Tjeneste- produksjon og leveranse NTNU som helhet; visjon, strategi, handlingsplaner Overordnede arkitekturprinsipper Andre off. etater, spesielt UH-sektor Strategier, planer Arkitekturstyre (IT-sjef/IT-styre) kan endre eksisterende arkitektur, eller utvikle ny gjør erfaringer med eksisterende arkitektur vedlikeholder/forbedrer eksisterende arkitektur (styrt evolusjon) Løsningskonsept, funksjonelle og ikkefunksjonelle Sikkerhetspolicy Sikkerhet retningslinjer Arkitekturråd Kompetanseutv. IT-drift

11 Operative oppgaver (utføre) Taktiske oppgaver (gjøre valg) Strategiske oppgaver (sette retning) Skisse av sammenheng mellom roller og hhv strategisk, taktisk, operativ; (for drøfting) 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS11 Virksomhetsarkitekt IT-arkitekt Løsningsdesigner utarbeide overordnede prinsipper utarbeide målbilder og veikart granske løsningsforslag lage innstilling til beslutning konsekvensvurdere endringsforslag gjøre valg av løsninger innenfor rammen av vedtatt målbilde og veikart kontrollere og støtte utarbeide løsningskonsept for overordnede føringer kontrollere og støtte utforme løsningsdesign i prosjekter / forvaltning

12 ARKITEKTUR* MÅ INNGÅ I BESLUTNINGSUNDERLAG Med utgangspunkt i dagens situasjon 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS12 *Arkitektur som «anvendt virksomhetskunnskap», nødvendig for å utvikle NTNUs virksomhet med digitale virkemidler

13 StrategiskTaktiskOperativt Arkitektur- kompetanse behov Rådgiver med helhets- perspektiv av hvordan virksomhetens prosesser og IT henger sammen. Fokus på institusjonell ytelse og innovativ bruk av IT. Forvalter arkitekturprinsipper Helhet av målbilder, og eksisterende tjenesteportefølje inkl endringsplaner. Konsekvensanalyse ved avvik fra eksisterende arkitektur- prinsipper. Identifiserer evt endringsbehov i prinsippene Utførende: løsningsdesigner, innenfor rammen av prinsippene. Støttende: IT-arkitekt bistår i fortolkning av prinsippene StrategiskTaktiskOperativt Formell involvering av arkitekter Ivaretas av projektkontorets «strategiske planlegger» (Involvering kan i tillegg skje på personlig initiativ) Foranalyse burde sendes «arkitekturforum» (Involvering skjer idag kun på personlig initiativ) Designforum og Driftsmøtet StrategiskTaktiskOperativt Prosess for beslutning og etablering Er under utarbeidelse (Oppgave for styring av IT ved NTNU; «Ledelsen») Er under konkretisering; foranalyse /prosjektinitialisering i PAM (Oppgave for Prosjektkontoret) Prosess FHTD (fra henvendelse til drift), fase «Anbefale løsning/ gi tilbud» Endringsbehov - og arkitektur StrategiskTaktiskOperativt Typer endringer Strategiske virksomhets- endringsprogram/-prosjekt Ovenfra; prosjekter iht handlingsplan Nedenfra; endring/utvidelse i tjenesteporteføljen iht operative behov/bestillinger Internkunde bestiller iht eksisterende tjeneste- portefølje Noralf Husby, Kantega AS1326.06.2014

14 FHTD; Saksgang for henvendelser idag - og hvor det er behov for arkitekturkompetanse Driftsutvalget Oppdragskontoret ITIL mngt.møte Prosjektkontoret Designforum Prosjekt Linja/forvaltning Oppdrag Driftsmøtet Tjenesteproduksjon Kompetansebehov: Løsningsdesign* Kompetansebehov: Sikkerhet + Løsningsdesign infrastruktur NTNU IT-ledermøtet «Arkitekturråd» (samler IKT-arkitektene ved NTNU) «Arkitekturråd» (samler IKT-arkitektene ved NTNU) Operative kundehenvendelser Ledelse NTNU IT Strategisk initiativ Kompetansebehov: Løsningsdesign PL-forum * Designforum behandler hvordan konkrete bestillinger kan realiseres innenfor tjenesteporteføljen Kompetansebehov: IT-arkitektur (idag: ingen**) operativt taktisk eller strategisk Noralf Husby, Kantega AS1426.06.2014 ** Prosjektkontoret har behov for arkitekturkompetanse i taktiske valgsituasjoner for prosjektporteføljen

15 Arkitekturbeslutninger Arkitekturråd (revitalisere arkitekturmøtet) – behandler arkitekturspørsmål i et helhetsperspektiv – enkeltmedlemmer har ansvar for sine deler av helheten – dekker virksomhetsarkitektur, IT-arkitektur, IT- sikkerhet, løsningsdesign Arkitekturstyre – Ledelsen som behandler instilling fra arkitekturforum IT-sjefen delegerer beslutningsmyndighet for respektive område innenfor vedtatt målbilde 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS15

16 NTNU IT sine arbeidsprosesser IT-arbeidssprosessene behøver triggerpunkter hvor arkitektur må vurderes/avklares: – PAM (systemutvikling), har allerede sjekkpunkter. Ansvarsplassering for de ulike dokumenter? – FHTD (fra henvendelse til drift), har allerede sjekkpunkter – Anskaffelsesprosjekt, ikke formelt beskrevet (brukes PAM?) – Forvaltning, ikke formelt beskrevet (Change har ikke arkitekturperspektiv; ser idag kun på konsekvenser for andre systemer i oppetid og funksjonalitet, ifm større change) – Rådgivingsoppdrag, ikke formelt beskrevet (gir anbefalinger som kan innebære påvirkning av arkitekturbeslutninger) Noralf Husby, Kantega AS1626.06.2014

17 OVERSIKTSBILDER Sette arkitektur i kontekst 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS17

18 NTNUs primærvirksomhet Strategier, planer, målbilde og portefølje - i primærvirksomheten og hos IT ved NTNU Sektorens utvikling Lover og regelverk Teknologisk utvikling Leverandører og partnere Avvik: målbilde vs. faktisk Omstillingsplan IT ved NTNU Digital utvikling av NTNU Virksomhetsarkitektur Data/Informasjonsark. Applikasjon/tjeneste Teknologi (Infrastruktur Integrasjon Sikkerhet) Målbilder/prinsipper/policies Digital strategi Tjenester Systemer Infrastruktur Avtaler Lisenser Drift / Tjenesteproduksjon Forvaltning Prosjekt Tjenesteleveranse Noralf Husby, Kantega AS1826.06.2014 Arbeidsprosesser Endringsbehov NTNU 2020 NTNU 2060 Handlingsplaner Endringsprogram Operativt perspektiv Strategisk perspektiv Taktisk perspektiv

19 NTNUs primærvirksomhet Sektorens utvikling Lover og regelverk Teknologisk utvikling Leverandører og partnere Avvik: målbilde vs. faktisk Omstillingsplan IT ved NTNU Digital utvikling av NTNU Virksomhetsarkitektur Data/Informasjonsark. Applikasjon/tjeneste Teknologi (Infrastruktur Integrasjon Sikkerhet) Målbilder/prinsipper/policies Digital strategi Tjenester Systemer Infrastruktur Avtaler Lisenser Drift / Tjenesteproduksjon Forvaltning Prosjekt Tjenesteleveranse Arbeidsprosesser Endringsbehov NTNU 2020 NTNU 2060 Handlingsplaner Endringsprogram Operativt perspektiv Strategisk perspektiv Taktisk perspektiv Arkitekturprosessen - behøver en formalisering Utvikle&forvalte målbilder, samt veikart til dette Utvikle&forvalte målbilder, samt veikart til dette Analysere arkitektur- konsekvenser av prosjektforslag Støtte bruk og fortolkning av målbildene Støtte bruk og fortolkning av målbildene Noralf Husby, Kantega AS1926.06.2014

20 Arkitektroller på mange plan Kilde til grunnfigur: Togaf; Integration of Architecture Artifacts Spesialist nettverk for hele NTNU Rådgiver digital utvikling hele NTNU Spesialist data for et fakultet eller for fellesadministrasjon Spesialist arbeidsprosesser på et institutt Noralf Husby, Kantega AS2026.06.2014

21 kilde: Gartner Noralf Husby, Kantega AS2126.06.2014

22 Virksomhetsarkitektur – skisse v/ IKT-arkitektene ved NTNU Noralf Husby, Kantega AS2226.06.2014

23 prosjekt- styring og ledelse Fra 2006: Arkitekturprosesser ifm prosjektløp Initiativ/ prosj.forslag B0 Prosjekt etableres Etablere B1 Grov- planlegge B2 Gjennomføre B4 Avslutte B3 Prosjekt startes Gjennomføring startes Ta i bruk leveranse Godkjenne leveranse utvikling & beslutning styring & omstilling periodisk gjennomgang omstillings- & migreringsplan analyse, kontroll, avviksmelding Koordinere alle prosjektforslag PS prosjekt- portefølje- styring rådgiving, analyse støtte & kontroll rådgiving, kontroll kontroll, arkivering råd- giving arkivering, publisering behandle endringer og avviksønsker pr. prosjekt alle prosjekt PS: Porteføljestyringsbeslutning Bn: Beslutningspunkt for styringsgruppe i prosjekt Noralf Husby, Kantega AS2326.06.2014

24 Fra 2006: Hendelsesforløp ifm arkitekturprosessene utvikling & beslutning styring & omstilling støtte & kontroll prosjekt- forslag passer inn i plan eller i arkitekturen? behandle endringer og avviksønsker evt. oppdatere arkitekturen oppdatere planverk ift virkelig status revidere arkitektur - periodisk el. ad hoc etablerer prosjekt revidere omstillings- og migreringsplan prosjekt- styring og ledelse prosjekt- portefølje- styring koordiner med total gjennomfør prosjekt Koordiner med total avslutt prosjekt arkivere, publisere rådgiving, støtte, kontroll, arkivering Koordiner med total etablerer prosjekt arkivere, publisere Når nye prosjektforslag kommer opp, og underlegges koordinering med resten av prosjektporteføljen... Når en gjennomgang av arkitekturen iverksettes utfra strategiske eller tekniske forhold... prosjekt- initiativ rådgiving Typiske hendelser: Noralf Husby, Kantega AS2426.06.2014

25 arkitektrolle involvert Togaf ADM; hvilke arkitektroller skal involveres i hvilke prosesser? TBD... Noralf Husby, Kantega AS2526.06.2014

26 DEFINISJONER OG BESKRIVELSER Hentet fra beste praksis, og fra dagens situasjon 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS26

27 Roller idag (fra wiki) Virksomhetsarkitektur, IKT-løsninger og applikasjoner Roar Aspli, Freddy Barstad og Carl-Fredrik Sørensen IKT-infrastruktur og plattformer Ole I. Langfeldt Informasjonssikkerhet og personvern Beate Atkinson Noralf Husby, Kantega AS2726.06.2014

28 4 typer arkitektur (Togaf) 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS28 Architecture typeDescription Business Architecture The business strategy, goverance, organization, and key business processes. Data (Information) Architecture The structure of an organization's logical and physical data assets and data management resources. Application Architecture A blueprint for the individual application systems to be deployed, their interactions, and their relationships to the core business processes of the organization. Technology ArchitectureThe logical software and hardware capabilities that are required to support the deployment of business, data, and application services. This includes IT infrastructure, middleware, networks, communications, processing, and standards.

29 OIO arkitektroller Enterprise arkitekt – fokus på det proaktive i at vedligeholde enterprise arkitekturen, i at have overblikket over sammenhængende, og i at kunne inddrage dybere eksperter når nødvendigt. Forretningsarkitekt – fokus på analyse, modellering og optimal procesunderstøttelse af forretningsprocesser. Informationsarkitekt – fokus på informationsmodellering og databasestrukturer. Applikationsarkitekt – fokus på applikationer og services. Teknologiarkitekt – fokus på den teknologiske infrastruktur og de tekniske sider af databaserne og applikationerne. Forandringsarkitekt – fokus på implementering af løsninger i organisationen. 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS29

30 Def: arkitektur Togaf: to kontekstavhengige definisjoner: – En formell beskrivelse av et system, eller en detaljert plan av systemet på et komponentnivå for å gi retning i systemets implementering. – Strukturen av komponenter, deres relasjoner, og prinsippene og retningslinjene som styrer deres design og evolusjon over tid. itSMF: Strukturen til et system eller IT-tjeneste, inklusive forbindelsen mellom komponenter og relasjoner til miljøet de befinner seg i. Arkitektur omfatter også standarder og retningslinjer som viser vei for systemets design og utvikling Noralf Husby, Kantega AS3026.06.2014


Laste ned ppt "Støtte den digitale virksomhetsutviklingen av NTNU IT-arkitektroller ved NTNU 26.06.2014Noralf Husby, Kantega AS1 Presentasjonen bygger på samtaler med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google