Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 7 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 7 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 7 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Opphavsmannens enerett (§ 2) Enerettens negative og positive sider –Negativ: Forbudsrett - samtykkekravet –Positiv: Egen rådighetsrett Enerettens økonomiske og ideelle aspekter Systemet: To hovedformer for rådighetsrett –eksemplarfremstilling –tilgjengeliggjøring for allmennheten Tre beføyelser: fremføring, spredning, visning Bredt utformet enerett (§ 2) - unntak (kap 2)

4 Eksemplarbegrepet - definisjon SOU 1956:25 s. 93-94: –”Med exemplar förstås alltså varje föremål i vilket verket är nedlagt eller fixerat, likgiltigt med vilken teknik detta skett; ett litterært eller musikaliskt verk kan ligga i manuskript, tryck, grammofonskiva eller upptagning av annat slag, en målning eller skulptur i original eller reproduktion, en byggnad eller et konstindustriföremål i skiss eller arbetsritning, modell eller färdig produkt osv i växlande mangfåld. Så som exemplar äro även att anse trycksatser, klichéer, formar och andra föremål och anordningar, med vilkas hjälp verket kan komma til utförande i normal form eller nya exemplar kunna framställas. Slutligen äro som exemplar att betrakta kopior och avbildningar av verket, även om de väsentligt avvika från originalet i utförande och format eller om efterbildningen sker i helt annan teknik än den för originalet använda. Ett fotografi av ett byggnadsverk är i enlighet härmed att anse som ett exemplar av detta”

5 Eksemplarbegrepet (forts) Intet opphavsrettslig skille mellom original og kopi § 2 annet ledd: Overføring til innretning som kan gjengi verket (CD, video, DVD osv) Også nedlasting på datamaskin er eksemplarfremstilling

6 Eksemplarbegrepet - særlige problemer Tradisjonelle krav: Bestandighet/varighet - grense ”nedad” mot flyktige representasjoner Ny teknologi - midlertidige kopier –Norsk oppfatning ctra EU-direktiver –Jf nytt opphavsrettsdirektiv art. 2, art. 5(1) og fortalens pkt 33

7 Retten til å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten Forholdet mellom hovedbeføyelsen (§ 2 første ledd) og ”delbeføyelser”(tredje ledd) Omfatter hver eneste nye tilgjengelig- gjøring Tradisjonelt skille: Eksemplarbundet og ikke eksemplarbundet tilgjengeliggjøring

8 Spredningsbegrepet Utgangspunktet: Besittelsesoverføring av fysiske eksemplar Uttrykket ”frembys”, jf § 2 tredje ledd Ett eksemplar nok Forholdet til ”digital distribusjon” (ikke spredning)

9 Konsumpsjonsprinsippet - utgangspunkter Forholdet mellom § 2 og § 19 § 19 første ledd: ”Konsumpsjon” Begrunnelse –tingsrettslig rådighet –belønningssynspunktet –konkurransehensyn Litt om tolkingen - forholdet salg/overdragelse

10 Konsumpsjonsprinsippets geografiske rekkevidde Forholdet nasjonal/regional/global konsumpsjon Norsk rett: Utgangspunktet: Global konsumpsjon Tendenser i EF-retten: Regional konsumpsjon –Silhouette- og MicroLeader-dommene fra EFD –Nytt opphavsrettsdirektiv art. 4(2)

11 Åndsverkloven § 54.1 c) Straffebestemmelse, men reelt sett (også) en enerettsregel Forholdet mellom § 54 og § 19 Kjerneinnholdet: Kan hindre import av eksemplar som er fremstilt i utlandet uten opphavsmannens samtykke Rt 1985 s. 883, Electric Circus

12 Utleie/utlån § 19 annet ledd: Opphavsmannen enerett til utleie Rettslig bakgrunn: EU’s utleiedirektiv Byggverk/bruksgjenstander: kan leies ut uten opphavsmannens samtykke Utlån: Kan skje bortsett fra for datamaskinprogrammer Forholdet til biblioteksvederlagsloven

13 Spredningsrelaterte vederlagsordninger Biblioteksvederlagsloven (lov av 29 mai 1987 nr 23) ”3 prosents-loven” for omsetning av bildende kunst (lov av 4 november 1948 nr 1) Nytt EU-direktiv om ”følgerett” (”droit de suite”), dir. 2001/84

14 Visningsretten Utgangspunktet: Visning er fremvisning av fysiske eksemplar Visningsrettens konsumpsjon: § 20.1 Kollektiv vederlagsordning: lov av 28 mai 1993 nr 52

15 Fremføringsretten ”Direkte fremføring” (liveopptreden) ”Indirekte fremføring” –radio, TV mv –også videresending (kabel, fellesantenner mv) –andre selvstendige fremføringshandlinger (plassering av høyttalere, radio, TV på offentlig sted), Rt 1953 s 633, Bedriftsmusikk; NJA 1986 s. 702, Demonstrasjonsmusikk –”Hotell-TV”: NJA 1980 s. 123, Mornington; NIR 2002 s. 428, Kupittaa (finsk HD) – Taxi: NIR 2003 s. 156 (finsk HD)

16 Overføring i digitale nett Klassifiseringsproblemet Norske forarbeider: ”Normalt fremføring” (Ot prp nr 85 (1997-98) s. 16) Internasjonal utvikling: ”Communication to the public”, WCT art. 8/Opphavsretts-direktivet art. 3(1) - ikke konsumpsjon (art. 3(3) jf fortale pkt 29) Derfor heller ikke omfattet av ”distribution right” (spredning) Løsninger i dansk rett (ohl § 2(4)) samt norsk og svensk lovforslag

17 Overføring i digitale nett (forts.) På denne bakgrunn: Digital overføring bør anses som fremføring, lokal nedlastning som eksemplarfremstilling ”Hyperlinking”: Fremføring –NJA 2000 s. 252, Tommy Olsson –U 2001 s. 1572 (V), Dyplinking –Sør Gudbrandsdals herredsrett, 22/1-03, Napster.no (påanket) –Kf. Bundesgerichtshofs dom av 17/7-03, Paperboy Hva med linking til lovlig utlagte filer?

18 ”Utenfor det private området” ”innenfor den forholdsvissnevre krets som som familie- vennskaps- eller omgangsbånd skaper” (forarbeidene med henvisning til Knoph) fremføring –Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk –Rt 1970 s. 1172, Danseklubb –U 1999 s. 2011, Ungdomsklubb spredning –Rt 1991 s. 1296, Pornovideo digitale overføringer

19 Offentliggjøring/utgivelse Begrepenes funksjon Offentliggjøring, jf åvl § 8 første ledd Utgivelse, jf åvl § 8 annet ledd –”rimelig antall eksemplar” –særlig om tilgjengeliggjøring i digitale nett


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 7 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google