Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 10.5-10.8 og 11 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 10.5-10.8 og 11 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 10.5-10.8 og 11 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Tilgjengeliggjøring for allmennheten Eksemplarubundet tilgjengeliggjøring Offentlig fremføring Direkte fremføring Indirekte fremføring Overføring til allmennheten ”Aktive overføringer” ”Tilrådighets- stillelse” Eksemplarbundet tilgjengeliggjøring Offentlig visning Spredning til allmennheten

4 Fremføringsretten Direkte fremføring (liveopptreden) Indirekte fremføring (for et tilstedeværende publikum) –Plassering av høyttalere, radio, TV på offentlig sted Rt 1953 s 633, Bedriftsmusikk NJA 1986 s. 702 Demonstrasjonsmusikk –”Hotell-TV” NJA 1980 s. 123, Mornington NIR 2002 s. 428, Kupittaa (finsk HD) Sak C-305/05, Sml. 2006 s. I-11519, Rafael Hoteles (EFD) – Taxi NIR 2003 s. 156 (finsk HD) –Utplassering av dataterminaler med internettilgang på offentlig sted Ot. prp. nr. 46 (2004-2005) s. 22-23: Ikke offentlig fremføring

5 ”Overføringsretten” Klassifiseringsproblemet Kringkasting (herunder videresending): Ingen tvil om at det har vært ansett for fremføring Digitale overføringer: Diskusjon på 90- og tidlig 00-tall Internasjonal utvikling: ”Communication to the public”, WCT art. 8/Opphavsretts-direktivet art. 3(1) - ikke konsumpsjon (art. 3(3) jf fortale pkt 29) Nå: Uttrykkelig sagt i åvl. at overføringsretten er en del av fremføringsretten (§ 2 fjerde ledd) –Sverige/Finland: ”Overføring” er egen kategori

6 Overføring i digitale nett På denne bakgrunn: Digital overføring er fremføring, lokal nedlastning er eksemplarfremstilling ”Hyperlinking”: Omfattes av fremførings/overføringsretten? –Rt. 2005 s. 41, Napster.no Ikke endelig stilling, men argumenter for at et slikt standpunkt er problematisk. Løste saken i stedet på medvirkningsgrunnlag –NJA 2000 s. 252, U 2001 s. 1572 (V) Trekker i retning av at hyperlinking faller inn under fremførings/overføringsretten –Bundesgerichtshofs dom av 17/7-03, Paperboy Motsatt: Hyperlinker er referanser til verk, ingen selvstendig tilgjengliggjøringshandling –Se i samme retning, Trondheim tingrett, dom av 17/3-06, Supersøk (ikke rettskraftig, påanket men forlikt) Relevansen av forskjellige former for linker

7 Utøvende kunstnere/ film- og fonogramprodusenter Utgangspunktet etter lovendring i 2005: Har enerett til offentlig fremføring Men for lydopptak: Tvangslisens/vederlagsrett etter § 45 b –Gjelder dog ikke ”på forespørseltjenester”; for slike: en enerett –Tvangslisensen/vederlagsretten: Indirekte fremføring og ”aktiv overføring”

8 Vederlagsordninger for offentlig fremføring av utøvende kunstneres lydopptak Fondsloven av 1956: Kollektiv ordning I stor grad fortrengt av åvl. § 45b: Individuell vederlagsbetaling –Gjelder kringkastingssending, videresending av kringkastingssending eller annen offentlig fremføring av opptak vernet iht Romakonvensjonen –Fondsloven er redusert til å gjelde opptak fra andre land Vederlagsordningen forvaltes av GRAMO og NORWACO

9 ”Utenfor det private området” ”innenfor den forholdsvissnevre krets som som familie- vennskaps- eller omgangsbånd skaper” (forarbeidene med henvisning til Knoph) fremføring –Rt 1953 s. 833, Bedriftsmusikk –Rt 1970 s. 1172, Danseklubb –U 1999 s. 2011 (H), Ungdomsklubb –U 2004 s. 2134 (H), Gymnastikkforeninger –U 2007 s. 1581 (H), ”Søppelbiler” spredning –Rt 1991 s. 1296, Pornovideo digitale overføringer

10 Offentliggjøring/utgivelse Begrepenes funksjon Offentliggjøring, jf åvl § 8 første ledd Utgivelse, jf åvl § 8 annet ledd –”rimelig antall eksemplar” –særlig om tilgjengeliggjøring i digitale nett

11 Ideelle rettigheter (”droit moral”) Oversikt Ikke-økonomiske hensyn/rettigheter Terminologi: ”Droit moral”, Persönlichkeitsrecht, Ideelle rettigheter Åvl § 3 (jf. BK art. 6 bis) –navneangivelse (”farskapsrett”; ”droit de paternité”) –respektrett (”droit au respect”) –”uoverdragelighet” ”Klassikervernet” (§ 48) Varslingsplikt ved ødeleggelse ( § 49.1) Adgang til originaleksemplar (”droit d’access”) (§ 49.2) Åvl. § 3 får også anvendelse for utøvende kunstnere og fotografiske bilder, men ikke andre ”kap. 5-prestasjoner”

12 Navneangivelsesretten (åvl § 3.1) Opphavsmannens krav på å bli navngitt iht ”god skikk” Ingen absolutt rett ”God skikk”: Krav om rimelig/hederlig opptreden Rettspraksis –RG 1981 s. 493 (Oslo), Gullsmed –Dom av 15 mars 1999 (Agder), Windy Boats –NJA 1996 s. 354 (HD), Torgny Björk Skille: Plikt til navneangivelse/plikt til kildeangivelse (åvl. § 11.2.2)

13 Respektretten (åvl § 3.2) Vern mot krenkende endringer/tilgjengeliggjøring –bare der andre har rett til endring/tilgjengeliggjøring (ellers § 2) –både handlinger som krenker opphavsmannen og verket –både måten verket endres/tilgjengeliggjøres på og i hvilken sammenheng –i prinsippet: også ”private krenkelser” (men neppe i praksis) –hindrer ikke parodier, travestier Eksempler fra rettspraksis: –NIR 1983 s. 138 (Oslo), Shere Hite –RG 1990 s. 843 (Eidsivating), Aktuell Rapport –NIR 1995 s. 687 (Eidsivating), Lars Hertervig –NJA 1975 s. 679 (HD), Sveriges Flagga –U 1997 s. 975 (ØL), Sidney Pollock –NJA 2005 s. 905 (Albert Åberg)

14 ”Klassikervernet”, åvl § 48 Respektrett og navneangivelsesrett også etter verkets vernetid, jf § 48.1 og 48.3 Også vern for ”allmenne kulturinteresser” KD’s kompetanse til å nedlegge forbud, åvl. § 48.2, jf § 53.2

15 Ødeleggelse av orignaleksemplar Intent forbud Varslingsplikt, åvl § 49.1- i rimelig tid uten oppofrelse Særlig bildende kunst, men gjelder originaleksemplar generelt Begrensede sanksjoner - i praksis: oppreisning (§ 55.2) Eksempel: RG 1992 s. 652 (Sør-Hedmark)

16 Adgangsrett (”droit d’access”) ”Samværsrett” med originaleksemplaret, åvl § 49 annet ledd Ikke kun ideelt vern; kan også ha økonomiske interesser Langt fra kurant; krever dom etter rettens skjønn og samtykke til søksmål fra KD

17 Avkall og overdragelse Navneangivelse og respektrett: ”uoverdragelige”, jf åvl § 3.3 Totale rettighetsoverdragelser: umulig etter norsk rett Mulig å frasi seg rettigheter ved partielle rettighetsoverdragelser


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disp. pkt. 10.5-10.8 og 11 Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google