Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 FORNY-programmet gjennom 10 år - veien videre FORNY - forum Bergen 13.9.2005 Wenche Marie Olsen, styreleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 FORNY-programmet gjennom 10 år - veien videre FORNY - forum Bergen 13.9.2005 Wenche Marie Olsen, styreleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 FORNY-programmet gjennom 10 år - veien videre FORNY - forum Bergen 13.9.2005 Wenche Marie Olsen, styreleder

2 2 Program- og budsjettutvikling (MNOK) gjennom 10 år Oppstart i Midt-Norge Nasjonal satsing Eget program MEDKAP inkludert Endring i lovverket

3 3 Kommersialiseringsenheter i 1995 FORNY Ås Bioparken FORNY Nord-Norge Norinnova AS FORNY Midt-Norge Leiv Eiriksson Nyskaping AS FORNY Vest Forinnova AS FORNY Oslo Forskningsparken AS FORNY Kjeller Campus Kjeller

4 4 FORNY Ås Bioparken FORNY Nord-Norge Norinnova AS FORNY Midt-Norge Leiv Eiriksson Nyskaping AS NTNU Tech Transfer AS SINVENT AS FORNY Vest Forinnova AS FORNY Rogaland Prekubator AS FORNY Sør Sørlandets Teknologisenter FORNY Oslo Forskningsparken AS Birkeland Innovasjon AS Simula Innovation AS Radiumhospitalets forskningsst. Medinnova BMI AS FORNY Kjeller Campus Kjeller Endringen i lovverket 1.1.2003 har påvirket strukturen blant kommersialiseringsaktørene

5 5 Universiteter og høgskoler med infrastrukturmidler i 2000 Høgskoler (4) Universiteter og vitenskapelige høgskoler (5) 16 FoU-institutter deltok fra 2000

6 6 Høgskoler (13) Universiteter og vitenskapelige høgskoler (7) Universiteter og høgskoler med infrastrukturmidler i 2005 22 FoU-institutter i 2005

7 7 Resultater gjennom 10 år God evaluering av KEene: høy addisjonalitet bidratt til å kompensere for markedssvikt

8 8 Totalt 360 kommersialiseringer 180 bedrifter pr. september 2005 124 lisensieringer 450 arbeidsplasser (regnskapsåret 2003) Verdiskaping på vei oppover: økning fra 2002 (39 mill) til 2003 (110 mill) Ting tar tid: CTour Process Systems, etablert i 1997 fra Rogalandsforskning, opp fra 5 mill. i omsetning i 2003 til 40 mill. i 2004 Resultater gjennom 10 år

9 9

10 10 Programmets status FORNY er et vel kjent programkonsept, akseptert og omfattet med betydelig interesse både av finansiører og brukere FORNY får bred omtale i St.meld. Nr. 20 ”Vilje til forskning” og i St.meld. 25 ”Om regionalpolitikken” som et viktig virkemiddel FORNY og kommersialisering er et prioritert område i så vel Forskningsrådet som Innovasjon Norge

11 11 ”Økt fokus på kommersialisering” ”Regjeringen har som mål å fremme kommersialisering av forskningsresultater, og vil stimulere ytterligere den positive utviklingen man har sett de siste årene. Bevilgningene har de siste årene ligget omtrent på samme nivå. … Regjeringen vil øke bevilgninger til FORNY-programmet ”

12 12 ” Regjeringa ser på FORNY-programmet (Forskingsbasert nyskaping) som eit viktig verktøy for å få til meir effektiv kommersialisering av gode idear og prosjekt frå universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.”

13 13 Kommersialisering sentralt satsingsområdet i Forskningsrådet Vekst SMB FoU Lokomotiver Kommersiali- sering Samarbeid og nettverk Næringsrettet- kompetanse  SkatteFUNN Brukerstyrt forskning Fokuserte programmer Forny Kompetanse Internasjonale midler (Rammeprogram, Eureka) SFI Systemtiltak. Innovasjonsdivisjonens virkemiddelstruktur

14 14 Økt samarbeid på tvers av virkemiddelapparatet er en prioritert oppgave Det er igangsatt et prosjekt mellom aktørene i virkemiddelapparatet med mål om økt koordinering og bedre samarbeid FORNY er et samarbeidsprogram: Samarbeid i regionene mellom KA og Innovasjon Norge DK Forenklet saksbehandling i Innovasjon Norge for godkjente FORNY-prosjekter Virkemidler som forsterker hverandre (FORNY, inkubatorstipend, IFU/OFU, osv) Internasjonalisering og såkorn blir viktige samarbeidsområder fremover

15 15 FORNYs fremtidige virkemidler Målet med fremtidige virkemidler: treffsikre og ubyråkratiske To hovedgrupper: 1.Infrastrukturmidler 2.Kommersialiseringsmidler a)Rammebevilgning b)Verifiseringsmidler c)Kommersialiseringsstipend d)Incentivmidler

16 16 Innretning på virkemidlene FORNYs virkemidler må: Treffer de beste miljøene Finner de beste prosjektene Ta internasjonalisering på alvor Skape gode nettverk Etablere og spre ny kompetanse Utløse annen kapital

17 17 Kontakt og kommunikasjon mellom FORNY og regionene Første kontaktmøte mellom programstyret for FORNY og regionene som mottar kommersialiseringsmidler arrangert 9. sept.: Betydelig utbytte for både styret, brukerne av programmet, finansierende departement og administrasjonen i Forskningsrådet og Innovasjon Norge God deltagelse og alle regioner representert Alle deltagerne vil få mulighet til å gi tilbakemelding på møtet Mål om å innføre årlig, og se det i sammenheng FORNY- forum på høsten Nytt MRS-system: Omfattende, men gir programmet en helt ny mulighet til å vise aktiviteten og få frem de gode eksemplene Nyhetsbrev: Vellykket samarbeid mellom regionene og Forskningsrådet

18 18 Prioriterte områder ved vekst i bevilgningene til FORNY-programmet Økte rammebevilgninger til KA  Viktig for å få frem ideene som skal være spirer til morgendagens forsknings- baserte næringsliv  Avgjørende for å sikre god seleksjon av prosjekter i tidlig fase  Viktigste finansieringskilde for prosjekter som skal bli investeringsobjekter for fremtidige såkornfond Verifiseringsmidler  Sikrer videre finansiering for prioriterte prosjekter selektert gjennom FORNYs rammebevilgning  Kritisk fase av kommersiali- seringsprosessen; redusere mest mulig risiko med minst mulig kostnadspådrag  Utgjør en naturlig ”link” mellom FORNY og såkornfond

19 19 Budsjettmål Innen 2010 bør det årlige budsjettet ligge på 250 MNOK til kommersialisering av FoU, det forventes da at potensialet dette kan skape blir ivaretatt av virkemiddelapparatet og kapitalmarkedet Markedssvikten FORNY skal justere for er i endring, men lite sannsynlig justert for på kort sikt Programperioden til FORNY er til 2009, men perspektivet for Forskningsrådet er lengre enn dette mht å ha tilgjengelige virkemidler for kommersialisering av FoU


Laste ned ppt "1 FORNY-programmet gjennom 10 år - veien videre FORNY - forum Bergen 13.9.2005 Wenche Marie Olsen, styreleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google