Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk informasjon - bedriftsetablering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk informasjon - bedriftsetablering"— Utskrift av presentasjonen:

1 23 46 01 11 Praktisk informasjon - bedriftsetablering
NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet Praktisk informasjon - bedriftsetablering

2 Agenda Servicekontoret Valg av selskapsform Merverdiavgift
Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap Aksjeselskap Merverdiavgift Registrering Noen råd på veien Hvor kan du få hjelp? Den første delen: formelle krav Den andre delen: lokaler, forretningsplan, finansiering og hvor få hjelp Går gjennom mye – er beregnet for deg som er i orienteringsfasen. Still spørsmål underveis Foilene er laget for å kunne leses igjen for å repetere

3 Hva gjør Servicekontoret?
Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Gir bransjerettet informasjon Forretningsplanveiledning Koordinerer informasjon fra andre etater Arrangerer kurs og informasjonskvelder Servicekontorets organisering: en liten del av Næringsetaten – vi er alle seks medarbeidere dere kan avtale møter med Bransjekrav, spør oss etterpå. Næringslex Arrangerer infromasjonskvelder (se katalog) Egenprodusert materiale og skjema/brosjyrer fra andre Henviser videre ved behov

4 Vi er åpne hverdager mellom 08.00 – 15.30
Kom gjerne innom – du behøver ikke avtale time Alle henvendelser besvares innen 24 timer Informasjon tilgjengelig på internett Tar telefonen Stikke innom eller avtale møte

5 Næringsbegrepet Etter skattelovens regler er næringsbegrepet definert ved at det Innebærer aktivitet Tar sikte på en viss varighet Har et visst omfang Er egnet til å gi overskudd Drives for skatteyters egen regning og risiko Glidende overgang hobby/næring Glidende overgang mellom å være ansatt/få lønnshonorar og være næringsdrivende/fakturere for et oppdrag Aktivitet. Eks. utleie av en leilighet Varighet og omfang: enkeltstående, tilfeldig oppdrag Overskudd: hobbyvirksomhet ikke overskudd. Unngå at foretak går med kalkurert underskudd i årevis (og skrive av underskuddet på selvangivelsen) Egen regning og risiko: dekke alle kostnader selv, eks. til materialer. Egen risiko; ansvar for resultatet av oppdraget.

6 Hva kreves for å starte firma?
Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS) Konkurskarantene: Enhver som har gått konkurs kan settes i karantene. Dette er imidlertid ikke forbundet med noe automatikk. Det avhenger av årsaken til konkursen (snusk, grov uaktsomhet). Etableringsfrihet i Norge

7 Selskapsformer De tre vanligste selskapsformene for næringsvirksomhet er Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA) Aksjeselskap (AS) Valg av selskapsform har betydning for ansvarsforhold, dine personlige rettigheter og hvordan du blir beskattet De fleste som starter for seg selv velger en av disse formene Det finnes mange andre former også: Kommandittselskap, Begrenset ansvar, stiftelse, forening, samvirkelag Spør etter info fra Næringslex Vurder alternativene ut fra ditt utgangspunkt

8 Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA)
Aksjeselskap (AS) Spiss ørene på det som gjelder deg! Skal du starte alene kan du velge mellom enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Skal du starte sammen med noen kan dere velge mellom ansvarlig selskap og aksjeselskap.

9 Valg av selskapsform, forts.
Innehavere av enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap regnes som næringsdrivende og har næringsinntekt. Eiere av aksjeselskap regnes som ansatte i eget selskap og tar ut ordinær lønn og eventuelt utbytte. Selskapet må betale arbeidsgiveravgift av lønnen. Selvstendig næringsdrivende har andre personlige rettigheter enn lønnstakere. Næringsinntekt inngår ikke i beregningsgrunnlaget for dagpenger fra Aetat ved arbeidsledighet! Begrepsavklaring Skatteetaten og trygdeetaten bruker begrepene på annen måte enn vi gjør i dagligtale…. Næringsdrivende kontra forbruker: Som forbruker er du beskyttet når du kjøper noe (angrefristlov, kjøpslov osv.). Som næringsdrivende har du ikke denne beskyttelsen.

10 Valg av selskapsform, forts.
Selvstendig næringsdrivende har ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser, og kan i verste fall gå personlig konkurs. Eiere av aksjeselskap har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser fordi et aksjeselskap er en selvstendig juridisk enhet med egen sikkerhet. Ved en eventuell konkurs mister eieren aksjeinnskuddet og opparbeidet egenkapital i selskapet. Vurder risikoen i din virksomhet! Ulikheter i ansvarsforhold AS: personlig økonomi er skjermet Risiko: Stort varelager – kan bli sittende inne med Lang produktutviklingstid – tar lang tid før du får betalt, kan få likviditetsproblemer Ansatte – kostnad og ansvar

11 Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Ingen egen lov om Enkeltpersonforetak Kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Enkelt å opprette, enkelt å slette Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte Lite byråkratisk Personlig ansvar er alvorlig! Husk risikoen!! Kan evnt. Gjøre om til AS senere hvis man mangler egenkapital Husk regnskapsplikten!!! Ok hvis du ikke er avhengig av de personlige rettighetene, bi-geskjeft

12 Ansvarlig selskap / Delt ansvar
Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av to eller flere enkeltpersoner (deltakere) Regulert av Selskapsloven av 21. Juni 1985 nr 83 Deltakerene kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte Tilsvarer enkeltpersonforetak – ansvarlig sammen Offentlig kunngjøring: melde fra til Brønnøysund. Må være offentlig for at kreditorer kan rette krav. Selskapsloven mindre omfattende enn Aksjeloven Innebærer alltid en risiko å stole på andre

13 Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS)
Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel. De fleste velger DA Fordelingen av ansvarsandelen i et DA kan være 30/70 eller 20/30/50. Helt etter hva en ønsker ANS kan måtte bli brukt: ved leiekontrakt hvor utleier ønsker å forholde seg til EN juridisk person. F. Eks. utleie til 4 personer i et kontorfellesskap. Utleieren oppnår høyere sikkerhet ved å forholde seg til en person.

14 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. Selskapets navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis Selskapsloven stiller krav om dette Selskapsavtalen skal legges ved registreringsskjemaet til Brønnøysund Se brosjyre side 5. Mal.

15 Andre forhold som reguleres av selskapsloven
Selskapsmøtet Selskapets øverste myndighet Avholdes minst en gang i året Samtlige deltakere har møterett Styre Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet Daglig leder

16 Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det anbefales.
Kompanjongavtalen regulerer forhold som Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder og styre Nye deltakere / uttreden av selskapet Annet Kan avtale utover selskapsloven, men ikke noe som går på tross av loven. Avtale strengere regler. Tenk gjennom hvilke situasjoner som kan oppstå. Jobbe heltid/deltid, annen jobb/oppdrag ved siden av, mulighet til å kjøpe ut partner Gode venner nå, men….

17 Skatt og avgifter - næringsdrivende
Enkeltpersonsforetak beskattes etter Foretaksmodellen Ansvarlige selskap (ANS/DA) beskattes etter Deltakermodellen Gjennomgå skatt og avgift for næringsdrivende før AS Nytt fra 1. januar 2006

18 Skatt for enkeltpersonsforetak - Foretaksmodellen
Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % Den beregnede personinntekten (se under) skattlegges dessuten med trygdeavgift og eventuell toppskatt Regnskapsmessig overskudd (næringsinntekt) - Skjermingsfradrag - Lønnsfradrag = Beregnet personinntekt Skatter bare av overskuddet Trygdeavgiften er etter høy sats, Finansierer medlemskapet i folketrygden Høyere enn for lønnsmottakere pga ingen arbeidsgiveravgift. Beregnet personinntekt er beregningsgrunnlag for sykepenger – viktig! Beregningseksempelet: forenklet. I tillegg kommer tap og inntekt på kapital, gjeldsrenter (se skatteetaten.no)

19 Foretaksmodellen, forts.
Skjermingsfradrag (Risikofri avkastning fra virksomheten) beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlaget med en skjermingsrente. Skjermingsgrunnlaget er i utgangspunktet eiendeler som har ”virket” i virksomheten. Skjermingsrenten fastsettes av Finansdepartementet, er for tiden ca 3,4 %. Lønnsfradraget er på 15 % av totale lønnsutgifter, inkludert arbeidsgiveravgift. Skjermingsgrunnlaget: det du har investert i selskapet ditt. Verdien av eiendeler, maskiner og utstyr. Prinsippet er at du skal slippe å betale skatt på det du har investert i selskapet. Varer Lønnsfradrag er for å kompensere for utgifter du ikke får igjen. Å ha ansatte gir noen kostnader, derfor skal du slippe å skatte av noe av overskuddet. Du MÅ ikke skjønne dette…. Spør på likningskontoret eller spør regnskapsfører Utfyllende informasjon på:

20 Deltakermodellen Ansvarlige selskap kan betale ut arbeidsgodtgjørelse til deltakerne. Godtgjørelsen utgiftsføres i selskapet. Selskapet betaler ikke arbeidsgiveravgift av arbeidsgodtgjørelsen Arbeidsgodtgjørelse beskattes 28 %, samt trygdeavgift på 10,7% og evt. toppskatt på 9% Arbeidsgodtgjørelsen er beregningsgrunnlaget for dine personlige rettigheter gjennom folketrygden Skjermingsfradrag er skattefri avkastning av det du har investert i selskapet. Prinsippet er at du skal slippe å betale skatt på det du har investert i selskapet.

21 Deltakermodellen – utdeling
Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % i selskapet Utdeling til deltakerene utover et skjermingsfradrag beskattes med 28 % hos deltakerene Skjermingsfradrag = Skjermingsgrunnlag x Skjermingsrente Skjermingsgrunnlaget er lik Innskuddet ved stiftelse, eller Netto kjøpesum ved kjøpt andel, eller Netto skattemessige verdier ved ervervet andel Skjermingsrenten er for tiden ca. 2,4 (etter skatt verdi) Skatt for ANS/DA likner modellen for AS Gjennomsnittlig 3-måneders statskassevekselrente, Utdeling tilsvarer utbytte i AS. Se

22 Innbetaling av skatt – næringsdrivende
Som selvstendig næringsdrivende er du etter skattebetalingsloven forpliktet til å innbetale skatten på forskudd Levér skjemaet RF-1102 til Likningskontoret når du starter næringsvirksomhet - oppgi forventet overskudd (eller underskudd) og personinntekt Forskuddsskatten kreves inn av Kemnerkontoret 15. mars 15. mai 15. september 15. november Send inn skjemaet når du begynner å få inntekter Melder du inn for mye: du kan få problemer med å betjene skatten. Sett av fortløpende. Melder du inn for lite: beregningsgrunnlaget for sykepenger blir for lavt (gjelder første år hvis du enda ikke har en faktisk beregnet personinntekt å ta utgangspunkt i) De 4 innbetalingene blir likt beregnet.

23 Personlige rettigheter – næringsdrivende
Andre personlige rettigheter enn lønnstakere Viktigste forskjeller i forhold til sykepenger, fødselspenger, svangerskapspenger og dagpenger fra NAV (tidl. Aetat) Selvstendig næringsdrivende regnes ikke som ansatte i sitt eget selskap Ikke samme rettigheter som lønnstakere

24 Sykepenger – næringsdrivende
Ingen dekning de første 16 virkedager. 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. virkedag. Sykepengegrunnlaget svarer til pensjonsgivende årsinntekt (beregnet personinntekt) de siste 3 årene Tilleggsforsikring i Folketrygden: 65% fra og med første sykedag (1,7 %) 100% fra og med 17. sykedag (2,9 %) 100% fra og med første sykedag (10,8 %) NB! Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Sykepengene er begrenset oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp G, per i dag kr Ansatte får 100 % dekning fra første dag – stor forskjell. Tilleggsforsikringen er dyr Dersom du er ansatt i tillegg: 6G vil være iberegnet lønnen du får som ansatt. Vurder AS hvis du har næringsvirksomheten som hovedinntektskilde Beregningsgrunnlaget er beregnet personinntekt, ikke overskuddet. Hvis du har drevet i kort tid – beregningsgrunnlaget er det du har meldt inn på skjemaet for forskuddsskatt Pensjonsgivende årsinntekt beregnes på bakgrunn av gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de 3 siste år.

25 Fødselspenger – næringsdrivende
65 % av antatt personinntekt fra første permisjonsdag Må ha vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter Forsikring gir 100% av personinntekten – må tegnes minst 10 måneder før permisjonen starter Forsikringspremie på 3,5 % Gjelder også sykepenger

26 Omsorgspenger - næringsdrivende
Omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom. Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet er sykt. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren må være borte fra arbeidet fordi den som har det daglige barnetilsynet er syk. Selvstendige næringsdrivende har ikke krav på omsorgspenger!

27 Dagpenger – næringsdrivende
Dagpenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt. Næringsdrivende har ikke krav på dagpenger! Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår Dagpoenger regnes ut i fra gjennomsnitten de siste tre årenes lønnsinntekt. Har du vært ansatt i to år og jobbet i ditt eget selskap i tre, vil du få dagpenger fra de to årene du har jobbet. Oppsummert: ikke gunstige personlige rettigheter for selvstendig næringsdrivende.

28 Arbeidsforhold og yrkesskade
Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av arbeidsmiljøloven! Oppdragsgiver har ingen plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de som gjør oppdrag i næring Du kan tegne frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring

29 Aksjeselskap Selskapsform der eierne har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Innehaver regnes som ansatt lønnstaker Krav om revisor og innlevering av årsregnskap Minimum aksjekapital kr Krav om styre Regulert av Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring Tilleggsutgifter til revisor, evnt. styre! Ting som aksjekapital: redegjørelse til revisor.

30 Stiftelsesdokument Det skal opprettes et skriftlig stiftelsesdokument som skal dateres og underskrives av samtlige aksjonærer Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonæren Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløpet som skal betales for hver aksje Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet Hvem som skal være medlem av styret Hvem som skal være selskapets revisor Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse (datert tidligst fire uker før stiftelsen) Mal side 4.

31 Vedtekter Selskapets offisielle navn
I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder se side 5 Andre ting: Overdragelse av aksjer og forkjøpsrett. I tillegg må villighetserklæring fra revisor legges ved registreringsskjema

32 Organer i et aksjeselskap
Generalforsamling Styre Daglig leder Les Aksjeloven kap. 5 og 6 Generalforsamling: øverste organ, alle aksjonærer. Godkjenner årsregnskap. Alle aksjeselskaper skal ha et styre Minimum ett medlem samt en vara. 4 ganger i året. Ansvar for forvaltningen av selskapet. Strategi og planer, økonomisk situasjon Daglig leder velges av styret. Under 3 mill: valgfritt I et lite AS: generalforsamling, styre og daglig leder kan være 1 person. Gjennomføre styrets vedtatte strategi

33 Skatt for aksjeselskap – Aksjonærmodellen
Innehaveren regnes som ansatt og tar ut lønn. Skatten forhåndstrekkes av selskapet som arbeidsgiver på grunnlag av innlevert skattekort. Totale lønnsutgifter (brutto lønn og arbeidsgiveravgift) utgiftsføres i selskapet. Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % selskapsskatt. Utdeling av utbytte til aksjonærene utover et skjermingsfradrag beskattes med 28 % hos aksjonærene. Skjermingsfradrag = Skjermingsgrunnlag x Skjermingsrente Skjermingsgrunnlaget er lik aksjenes kostpris (pluss evt. omkostninger ved kjøp) Skjermingsrenten er for tiden ca. 2,4 % (etter skatt verdi) Ditt eget AS har arbeidsgiveransvar for deg selv. Kostpris er det aksjene kostet + kostnadene ved kjøpet (eks. transaksjonskostnader)

34 Innbetaling av skatt – aksjeselskap
Innehaveren skatter forskuddsvis Aksjeselskapet foretar forskuddstrekk i innehaverens på lønn på grunnlag av skattekort Aksjeselskapet skatter etterskuddsvis Forhåndskatt 15. februar og 15. april Resterende skatt forfaller 3 uker etter at skattelistene er offentliggjort Enkeltpersonsforetak – næringsoppgave 1 ANS/DA – Selskapsoppgave (for selskapet) og deltakleroppgave for hver av deltagerene

35 Personlige rettigheter - for innehavere av aksjeselskap
Du regnes som ansatt i ditt eget selskap og har av den grunn personlige rettigheter som ”vanlig” ansatt (forutsatt at du tar ut lønn) 100% sykelønn fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger ved arbeidsledighet

36 Registrering av foretaket – gjelder alle selskapsformer
Gjøres hos Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på Saksbehandlingstid ca 1 uke Brreg har en rekke ulike registre Vis frem registreringsskjemaene Vi kan hjelpe deg å fylle ut Kan fylles ut per papir eller elektronisk Saksbehandlingstiden står på Internett. Elektronisk registrering, får veiledning underveis – kan ikke sende inn feil utfylt. Må underskrive, print ut og send inn.

37 Registreringskrav Selskapsform Registrering Enkeltpersonsforetak
Ansvarlig selskap Aksjeselskap Brønnøysund- registrene Foretaksregisteret hvis du skal selge ikke-egenproduserte varer eller ha flere enn fem ansatte. Hvis ikke er det tilstrekkelig å registrere selskapet i Enhetsregisteret. Foretaksregisteret Skjema Forenklet registermelding Samordnet registermelding Vedlegg Ingen Selskapsavtale Evnt. protokoll som viser valg av styre. Stiftelsesdokument / vedtekter Protokoll som viser valg av styre Dokumentasjon på innbetalt aksjekapital Åpningsbalanse Gebyr 2500 kr (Foretaksregisteret) Enhetsregisteret er gratis 2500 kr 6000 kr Likningskontoret Lever RF-1102-skjemaet når selskapet begynner å få inntekter Bruk RF-1102 til å endre skattekort

38 Oppsummering av formelle krav
Selskapsform Plikter Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap Aksjeselskap Bøkføringsplikt Ja Oppbevaring av bilag 10 år Regskapsplikt Regnskapsfører Frivillig Revisor Ved omsetning over 5 millioner Ved omsetning over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund Ved eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller flere enn 20 ansatte Ved omsetning på over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere eller flere enn 5 ansatte

39 Regnskaps- og bokføringsplikt
Alle som driver næringsvirksomhet er regnskaps- og bokføringspliktige. Regnskap og bilag skal oppbevares i 10 år, og kunne fremvises ved bokettersyn. Regnskapsloven og bokføringsloven: Alle opplysninger om transaksjoner og andre disposisjoner som har betydning for størrelsen og sammensetningen av eiendeler, gjeld eller kostnader skal registreres. Aksjeselskap har full regnskapsplikt, som innebærer at årsregnskap skal godkjennes av revisor og sendes inn til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Du er regnskapspliktig hvis du driver næringsvirksomhet!! Bokføring: systematisk og ordnet oppsetting av næringsvirksomhet. Bilag: dokumenterer bokførte opplysninger Alle salg/kjøp dokumenteres. Regnskapsloven Bokføringsloven med forskrift

40 Bokføringsloven §2 og §15 § 2. Bokføringspliktige …
Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. § 15. Straff Den som forsettelig eller uaktsomt vesentlig overtrer denne lov eller forskrift gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Foreligger det særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel i inntil seks år i dømmes. Medvirkning straffes på samme måte. Ikke ta lett på regnskapet! Skal du føre det selv – sett deg inn i bokføringsloven, forsikre deg om at du virkelig skjønner hva som kreves. Hvis ikke – ta kontakt med en regnskapsfører. Da frigjør du også tid til det du er god på.

41 Nye krav etter Bokføringsloven (noen eksempler)
Alt kontantsalg skal registreres på kassaapparat eller et likeverdig system. (Unntak: Kontantsalg av sporadisk eller ambulerende karakter til en samlet sum som ikke overstiger 3 G) Hvis tjenestene du selger er basert på tidsforbruk - typisk konsulenttjenester eller lignende skal det utarbeides et system slik at du kan dokumentere utførte timer. Dersom du utfører tjenester etter timebestilling - typisk frisørtjenester og lignende - skal det lages et system for dokumentasjon av timebestillingen. Se Bokføringsloven og Bokføringsforskriften på Likeverdig system – ikke spesifisert nøye. Kontantsalg skal gjøres opp på stedet for å ha bedre kontroll på kontantomsetningen. Dokumentere utførte timer – skal ikke kunne fakturere 80 timer i uka. Bare fakturer for faktisk tidsbruk.

42 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv!
Påføre kontokode på bilag Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres Bokføre regnskapsopplysningene Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom Spesifisere kjøp/salg på motpart Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørreskontroen Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), likningskontor, fylkesskattekontor, og Brønnøysundregistrene Skatteetaten anbefaler at du minst bør beherske alle disse oppgavene for å føre regnskapet selv! Skal ikke gjennomgå disse punktene - er overhodet ikke helt stødig på dette selv. Dette er minimumskrav – er alt eller deler av dette helt gresk? Skaff deg regnskapsfører eller skaff deg mer kompetanse. Ikke ta lett på dette!!

43 Merverdiavgiftsloven
Alle varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige med mindre de er særskilt unntatt Merverdiavgiften har fire satser: 25 % 14 % 8 % Nullsats § 5 i merverdiavgiftsloven spesifiserer hva som faller utenfor loven Eksempler: Omsetning av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester, finansielle tjenester, museer, teatre, kunstnerisk fremføring, samleobjekter, fast eiendom etc. Merverdiavgift er alminnelig omsetningsavgift på det endelige forbruk av varer og tjenester. Ikke rett til fradrag = du får ikke refundert det du selv betaler ut i mva til dine leverandører.

44 Merverdiavgiftsmanntallet
Når den merverdiavgiftspliktige omsetningen har oversteget kr i løpet av en 12-måneders periode må selskapet registreres i merverdiavgiftsmanntallet. Bruk Samordnet registermelding - del 2. Inntil dette skal det faktureres uten merverdiavgift, og det gis ikke fradrag for inngående merverdiavgift. Fylkesskattekontoret er ansvarlig for innkreving av merverdiavgift. Innbetaling skjer i seks terminer. Selskap med omsetning på under en million kan søke om å betale inn en gang i året. Det er straffbart å kreve inn mva uten å være registrert i manntallet Du kan søke om å få refundert mva for det du har kjøpt før Du kan også søke om å komme i manntallet med en gang: hvis du f. Eks. driver varesalg og vil slippe å oppdatere prislister. Gjør du om et EF til et AS, slipper du å opparbeide grensa igjen. Det regnes som ett foretak.

45 MVA-oppgaver Har krevd inn mer mva enn han har betalt. Penger til staten.

46 Fakturering Selgers navn Selgers org. nr. + evt. MVA
Fakturanr. og dato Kjøpers navn Leveringsadresse Varenavn og antall Beløp Spesifisert MVA sats/beløp Innholdskrav i følge bokføringsloven. Se brosjyren fra skatteetaten. Fakturanr skal genereres automatisk fra regnskapssystem. Lagernr er til internt bruk.

47 Skal du ha ansatte? Registrer din bedrift i NAV Aa-registeret
Registrer de ansatte i NAV Aa-registeret Tegn yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap Lag ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold Opprett egen konto for skattetrekk i banken (forskuddstrekk av lønn til ansatte på grunnlag av skattekort) Betal arbeidsgiveravgift (14,1 % på Østlandet) Håndtér de ansattes feriepenger (jmf. Ferieloven) Lag HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet) for bedriften Obligatorisk tjenestepensjon (2 % jmf Lov om OTP) Be om informasjon fra næringslex, utskrift i hyllene Spør oss-brosjyrene… Ansatte i register; fredag etter at de har begynt I et AS: du har disse pliktene overfor deg selv. Skattekonto: skjermet konto Levere man ikke skattekort: trekk 50 % Har du ikke HMS-plan: kan få problemer ved ulykke eller tilsyn. Har rutiner blitt fulgt. HMS plan trenger ikke være veldig omfattende. Kommer an på virksomhet

48 Krav til firmanavn Navnet skal ikke være villedende
Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet Kan bruke markedsføringsnavn, vis i skjemaet. Brukt navn: sjekk nøkkelopplysninger i Brønnøysund

49 Firmanavn Representerer din identitet i markedet.
Du kan ikke ta patent på firmanavnet – patent gjelder kun tekniske løsninger Varemerkebeskyttelse er mulig – navnet må være særpreget og ikke kunne forveksles med andre registrerte navn eller foretaksnavn Søknadsavgift på kr – varer i 10 år Er navnet ledig? Søk i Enhetsregisteret Identitet: fortelle hva du gjør, lett å huske, trykkes på ulike materialer, skille fra konkurrentene. Må være noe spesielt med navnet for å få varemerkebeskyttelse Informasjonskontoret til Patentstyret

50 Ressurser for forretningsplanutviklingen
F. Plan: internt dokument, investeringsprospekt, info til partnere Forretningside, markedsplan, fremdriftsplan, budsjett/lønnsomhet, finansiering, risiko. Markedsplan: største del av forr. plan. Sammenheng med økonomi. Kunnskap om markedet, realistisk. Næringslokaler: Beliggenhet, fremleie, varighet på kontrakt. Bruksendring

51 Offentlig støtte / finansiering
Lån: landbruket OFU/IFU: dersom en liten bedrift samarbeider med en større bedrift eller det offentlige.

52 Hvor kan du få hjelp? Servicekontoret for næringslivet – 23 46 01 11
Etablerersentrene i Akershus – Innovasjon Norge – Bedin (Narviktelefonen) – Patentstyret – Norsk Designråd – Andre Bare kom innom!!

53 Lenker Næringslex: www.naringslex.no
Brønnøysundregistrene: Bedin: Innovasjon Norge: Patentstyret: Lovdata: Andre: Husk alle lovene med forskrifter, eller konsulter eksperter (regnskapsfører, jurist osv.)

54 23 46 01 11 Lykke til med egen bedrift! NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE
Servicekontoret for næringslivet Lykke til med egen bedrift! Evalueringsskjema på mail


Laste ned ppt "Praktisk informasjon - bedriftsetablering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google