Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gávnos og samisk innhold i Kunnskapsløftet Tromsø 19.06.07 Matilda Burman

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gávnos og samisk innhold i Kunnskapsløftet Tromsø 19.06.07 Matilda Burman"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Gávnos og samisk innhold i Kunnskapsløftet Tromsø 19.06.07 Matilda Burman mbu@udir.no

3 Læreplanverkets status Generell del (uendret fra 1993) Prinsipper for opplæringen - inkl. Læringsplakaten Læreplaner for fag - er forskrifter til opplæringslova § 3-4

4 Retningslinjer for lp - hva er nytt? Gjennomgående planer  progresjon og sammenheng Mål på utvalgte årstrinn  tilpasset opplæring, fleksibilitet Mindre detaljnivå, men mer presist 5 grunnleggende ferdigheter Kompetansemål  hva elevene skal lære/mestre, ikke hvordan Profesjonell frihet - ditto ansvar  ingen metodestyring  tilpasset opplæring  ikke føringer på innhold/lærestoff  lokal organisering Vurderingen skal være målbasert  sluttvurdering

5 Status for lp-utvikling Læreplaner er utviklet og fastsatt for: Grunnskolen Fellesfag vgo Studieforberedende utdanningsprogram Vg1 og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Parallelle, likeverdige samiske læreplaner og særskilte samiske læreplaner i Kunnskapsløftet – Samisk Læreplaner i grunnleggende norsk og morsmål for språklige minoriteter (skolestart høsten 2007) Under utvikling: Vg3 yrkesfag (høringsfrist 01.10.07)

6 Læreplanverket for Kunnskapsløftet - Samisk Parallelle, likeverdige læreplanerSærskilte samiske læreplaner 1.-10. trinnVGO fellesfag Programområde for samfunnsfag og økonomi Programområde for MDD Programområde for Formgiving Mat og helse Musikk Duodji Historie * Samfunnsfag Naturfag Geografi * Religion og etikk* Samfunnsfag * Samisk musikk og scene*** Samisk visuell kultur *** Samisk historie og samfunn *** Samisk som 1. språk* Samisk som 2. språk* Design og duodji Vg2 ** Reindrift Vg2 ** KRL Norsk for elever med samisk som 1. språk * fastsettes av KD Hvilke elever skal bruke disse planene? Parallelle læreplaner 1.-10. trinn: elever i samiske distrikt. Parallelle gjennomgående læreplaner og fellesfag (studieforberedende): elever i samiske videregående skoler og i andre videregående skoler i Norge dersom skolen tilbyr dette. Programfag samisk historie og samfunn, samisk musikk og scene og samisk visuell kultur: elever i samiske videregående skoler og andre videregående skoler i Norge dersom skolen tilbyr dette. Design og duodji og reindrift: landsdekkende tilbud. Norsk for elever med samisk som 1. språk: elever i Norge som får opplæring i samisk. *Samiske språkplaner er fastsatte av Sametinget **Yrkesfagsplaner fastsettes av Sametinget ***Grønne planer fastsettes av Sametinget

7 Bakgrunn for samisk innhold Opplæringslova § 6-4 ”Forskrifter om læreplanar etter § 2-3 og § 3- 4 skal gi pålegg om opplæring om den samiske folkegruppa og om språket, kulturen og samfunnslivet til denne folkegruppa i tilknyting til dei ulike fagområda.” Resultat: samisk innhold i formål og kompetansemål i LK 06 som forplikter

8 Norsk I fagets formål I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og sosiolekter, men også andre språk enn norsk. Etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer

9 Norsk Etter 7. årstrinn gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk Etter 10. årstrinn gjøre rede for hvordan samfunnsforhold, verdier og tenkemåter framstilles i oversatte tekster fra samisk og andre språk gjøre rede for rettigheter i forbindelse med samisk språk og om utbredelsen av de samiske språkene i Norge, Sverige, Finland og Russland

10 Naturfag I fagets formål Kunnskap om, forståelse av og opplevelser i naturen kan fremme viljen til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling. I denne sammenhengen har samer og andre urfolk kunnskap om naturen som det er viktig å vise respekt for. Etter 7. årstrinn fortelle om hvordan noen plante-, sopp- og dyrearter brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske

11 Naturfag Etter 10. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gi eksempler på hvordan samer utnytter ressurser i naturen gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin

12 Engelsk Etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske

13 Kristendoms-, religions-, og livssynskunnskap Etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive hovedtrekk i samisk før-kristen religion og overgangen til kristendom drøfte noen verdispørsmål som den samiske urbefolkningen er opptatt av i vår tid

14 Samfunnsfag Etter 4. årstrinn (historie) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne fortelje om samane, urfolket i Noreg, og om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane fram til vikingatida forklare kvifor ein feirer 17. mai og 6. februar og fortelje om nasjonaldagane til andre land

15 Samfunnsfag Etter 7. årstrinn fortelje om sentrale trekk ved kulturen og levekåra til samane frå vikingtida til slutten av dansketida, og om forholdet deira til statane på Nordkalotten i denne perioden lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar gjere greie for hovudtrekk ved samiske samfunn i dag gje døme på korleis Noreg er med i internasjonalt samarbeid gjennom FN og andre organisasjonar, også internasjonalt urfolkssamarbeid

16 Hva blir den store utfordringen? Kompetanseutvikling -grunnopplæringen -UH-sektoren Materiell og lokalt læreplanarbeid - hva og hvordan?

17 Gávnos – et funn! Et ressurshefte (norsk, samfunnsfag, KRL + religion og etikk) En nettutgave –heftet i pdf-format –artikler –linker –oversikt over alle kompetansemål med samisk innhold –autentiske eksempler

18 Gávnos – et funn! Målgruppe: lærere i hele grunnopplæringen Utviklet i samarbeid med Samisk høgskole/Sámi Allaskuvla Sendes til alle skoler ved skolestart 2007

19 Målet med Gávnos faglig ressurs for lærere kunnskap og inspirasjon grunnlag for lokalt læreplanarbeid grunnlag for regionale og lokale kurs om det samiske innholdet videreutvikling av UH-sektoren og andre som kan utvikle og tilby etterutdanning regionalt

20

21

22


Laste ned ppt "Gávnos og samisk innhold i Kunnskapsløftet Tromsø 19.06.07 Matilda Burman"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google