Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» Holmen Tennis. PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» «Vi har rundt regnet 600 medlemmer, har et fantastisk anlegg og et dyktig trenerteam,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» Holmen Tennis. PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» «Vi har rundt regnet 600 medlemmer, har et fantastisk anlegg og et dyktig trenerteam,"— Utskrift av presentasjonen:

1 PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» Holmen Tennis

2 PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» «Vi har rundt regnet 600 medlemmer, har et fantastisk anlegg og et dyktig trenerteam, men vi tror vi må ta noen nye grep for å vinne fremtidens «games, sets and matches». Derfor «Prosjekt Holmen Tennis 2020». - Kåre Jan Attramadal, styreleder Holmen Tennisklubb 09.05.2014 Holmen Tennis

3 1.1. VISJON Visjon Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted å være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på og utenfor tennis- banen. Holmen Tennis

4 1.2. VISJON OG MÅL Visjon Holmen Tennis: kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Et sted og være og et sted å bli for alle som vil ha det gøy på tennisbanen Holmen Tennis Mål -Sportslig: Fremgang ved bedre mestring for alle. -Fra 600 til 700 medlemmer over tre år balansert fordelt ift nivå, kjønn og alder. -Positiv resultatmargin etter renter og avdrag

5 1.3. VISJON, MÅL OG VERDIER FOR HOLMEN TENNIS Visjon Kjent og anerkjent for å være bra på tennis. Holmen Tennis Mål Bedre mestring, flere medlemmer, bedre økonomi Verdier -Åpen og inkluderende -Skape idrettsglede og lyst til bedre mestring på alle nivåer -Likeverdighet mellom å ville bli bedre uansett nivå og å være best. -Et trygt og sundt sted å være -Fair Play: følge vedtatte regler, opptre redelig og verdig.

6 2.1. OG 2.2. PREMISSER FOR STRATEGISKE VALG MULIGHET TRUSSEL EKSTERNTEKSTERNT -Samle idrettene på Holmen i.f.m. reguleringssaker -Godt omdømme, «Peter er klubben» -Offensiv klubbeksponering -Differensiert medlemskap -Flytting av utebaner grunnet utbygging av «Holmenbyen» -Redusert attraktivitet ift andre klubber og idretter grunnet pris, p- avgift, «høy terskel», mangel på med-/motspillere m.m. -Frivilligheten har dårlige kår. INTERNTINTERNT - Stabil medlemsmasse (ca 600) -Hensiktsmessige anlegg og lokalisering -Kvalifisert og engasjert styreleder -Godt og stabilt trenerteam -Brukbar likviditet -Lite sosial aktivitet. For passive medlemmer («Kun for å spille!»). -For liten styrekapasitet gir begrenset handlekraft. - Svak eierstyring. -Svært sårbar driftsøkonomi STYRKE SVAKHET Holmen Tennis

7 3. STRATEGI 3.0. STATUS OG UTORDRINGER I dag Om 2-3 år Ja Nei Ja Idretten: Finne og utvikle primære positive forhold Klubben og miljø: Ny strategi og/eller ny ledelse Nei Anlegg: Finne og eliminere/ unnvike negative forhold Frigjør ressursene til andre formål Holmen Tennis 1.Er Holmen Tennis vellykket i dag hva - klubben, - idretten - anlegget - miljøet og - ledelse angår? 2.Hva tror du svarene vil bli om 2-3 år? Svarene som har fremkommet og konsekvensene av disse er angitt inne i figuren.

8 1.1. Visjon Kjent og anerkjent for å være bra på tennis.. 1.2. Mål Bedre mestring, +100 medlemmer over tre år og positiv resultatmargin hvert år 2.2. Internt Sterke sider -Stabil medlemsmasse - Hensiktsmessige anlegg -Kvalifisert styreleder - Godt og stabilt trenerteam - Brukbar likviditet Svake sider -Lite sosial aktivitet. For passive medlemmer - For liten styrekapasitet gir begrenset handlekraft - Svak eierstyring - For sårbar driftsøkonomi 2.1.Omverden Muligheter -«Holmenparken» - alliansen -Fra «for noen» til «for alle» - Godt omdømme. «Peter er klubben» -Offensiv eksponering Trusler -Holmenbyen: tap av baner -Redusert attraktivitet ift andre klubber og idretter. - Dårlige kår for frivilligheten 4. Iverksetting 5. Strategisk budsjett 6. Tidslinje Test 3. STRATEGI 3.1. STRATEGIVALG 3.1. Strategivalg styrking av eierstyringen For å kunne opprettholde et bærekraftig grunnlag for klubbens virksomhet over tid, kreves det en umiddelbar og vesentlig styrking av eierstyringen av klubben(4.1.).. - kommersialisering utvikling av nåværende og nye medlemstilbud Gitt dette, vil klubben bygge videre på sitt gode trenerteam og sine hensiktsmessig anlegg. - Dette vil skje en ytterligere og gradvis kommersialisering av flere av klubbens funksjoner (4.1.)kombinert med utvikling av nåværende og nye medlemstilbud. (4.2.) Holmen T K …bra på tennis Holmen T K …bra på tennis

9 STYRKING AV EIERSTYRING SKAL GI NØDVENDIG HANDLEKRAFT 4. IVERKSETTING 4.1. EIERSTYRING OG KOMMERSIALISERING STYRKING AV EIERSTYRING SKAL GI NØDVENDIG HANDLEKRAFT Holmen T K …bra på tennis Holmen T K …bra på tennis

10 4.1.1. STYRE OG RÅD Holmen T K …bra på tennis Holmen T K …bra på tennis Årsmøte skal - velge styre bestående av representanter for primære brukergrupper - meddele ansvarsfrihet - behandle prinsipielle saker - ansette klubbleder - vedta vedtekter Styrelede r Nestleder For foreldre For herrer bredde For kvinner bredde For matching* StyrevalgStyrevalg * matching = konkurranse og talentutvikling

11 4.1.2.ARBEIDSUTVALG Holmen T K …bra på tennis Holmen T K …bra på tennis Klubbleder Nestleder i styret Øk. og finans. Styreleder Ko- ordinator Skal sikre god løpende dialog og korte beslutningsveier

12 4.1.3. KLUBBDRIFT Klubbleder Peter Idrettsansvar Peter Assist.: Lars P. Anleggsansvar Nikolai Assist.: Rolv* Medlemmer Gunnar* Assist.: Olle Marked Peter Assist: Åpen Øk. og finans Terje* Koordinator Rita* Holmen T K …bra på tennis Peter er engasjert som daglig leder med virkning fra årsskifte. Idretts- og anleggs- ansvar er allerede kommersialisert gjennom outsourcing. Frivillighet* er fortsatt viktig for bærekraftig utvikling av klubben Hvis klubben velger å revitalisere klubbmiljøet fremfor økt kommersialisering, vil disse funksjonene bli tillagt styremedlemmer på frivillig basis. – En slik strategi er vurdert som for krevende (men ikke umulig) fordi frivilligheten generelt sett har trange kår.

13 4.1.4. STYRINGSHJULET Råds- og årsmøte Februar Styremøte Mars Hovedsak: Idrett Styremøte Juni Hovedsak: Strategi Styremøte September Hovedsak: Anlegg Styremøte November Årsplaner og budsjetter Styremøte Januar Hovedsak: Marked og medlemmer Arbeidsutvalg 1ste mandag i hver måned Holmen T K …bra på tennis Styremøter skal vedta og følge opp strategivalg med tilhørende planer og budsjetter basert på dokumentasjon fremlagt av daglig leder og sørge for å iverksette nødvendige tiltak hvis vesentlige avvike registreres. Arbeidsutvalget Skal støtte daglig leder i den løpende driften, men har ikke beslutnings- myndighet. Den tilligger styret og daglig leder. Styremøter avholdes 2ndre «arbeidstirsdag» kl 18.30 i de angitte månedene

14 GODT LEDERSKAP VIL LEVERE BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV MEDLEMSTILBUDET BASERT PÅ GODE TRENERE OG HENSIKTSMESSIGE ANLEGG. 4.2. UTVIKLING AV NÅVÆRENDE OG NYE MEDLEMSTILBUD GODT LEDERSKAP VIL LEVERE BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV MEDLEMSTILBUDET BASERT PÅ GODE TRENERE OG HENSIKTSMESSIGE ANLEGG. Holmen T K …bra på tennis

15 4.2.1. IDRETT Holmen T K …bra på tennis Formål: at de som ønsker det skal få et sportslig tilbud som står i forhold til evner og ambisjoner. Fokus på mestring og fitness. Ansvarlig : Hovedtrener Foresatt : Styreleder Mulige produktforbedringer : Bedre organisering og oppfølging av konkurransegruppene Styrke teknisk skolering og prioritering av oppvarming/treningsøvelser på tennis- skolen. Mer bruk av treningsrommet. Utvide tilbudet til ungdom som liker å trene, turer, sommerleir mm Flere interne og eksterne turneringer, sommerturnering med flere klasser. Forbedre ProShoppen inkl. bedre info om produktene Mulige utviklingsoppgaver : Konkretisere klubbens karrieretilbud til «unge og lovende», tydeligere branding av produktene, utvikle nye produkter i samarbeide med MF-ansvarlig. «Forske» på årsak til frafall og utvikle tiltak på å forhindre frafall. (Samarb. Med NTF) Ressurser : outsourcing til Peter gir fire trenere på heltid pluss assistenter etter behov. Medvirkning fra frivillige. Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret 10.nov. 2014

16 4.2.2. ANLEGG, Holmen T K …bra på tennis Formål: anleggene skal til enhver tid holde god standard og tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav Ansvarlig : anleggsansvarlig Foresatt : daglig leder Anlegg : Tennishall inkl baner og serviceanlegg, utebaner, parkeringsområde, øvrige uteområder. Utviklings- og forbedringsoppgaver : Legging av nytt toppdekke på innebanene Vurdere en eller to ballvegger i hallen Gjøre ballmaskinen tilgjengelig på en kontrollert måte Utvikle de sosiale områdene inkl. inngangspartiet, Evaluere P-saken, Ressurser : utnevne administrativt ansvarlig for vedlikehold, fortsette outsourcing av vedlikehold ute og inne, revurdere kontrakt med Q-park, medvirkning fra frivillige (dugnad) Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret 10.nov. 2014

17 4.2.3. MEDLEMMER OG MILJØ, Holmen T K …bra på tennis Formål : at medlemmene opplever klubben som et godt sted å være og et godt sted å bli sportslig som sosialt. Ansvarlig : medlemsansvarlig (internmarkedsføring) Foresatt : daglig leder Mulige (nye) produkter og målgrupper : Årsmøtene må revitaliseres («Full brakke») Interessante medlemsmøter for ulike grupper (Foreldre, talenter og konkurransespillere, bredde kvinner og menn) «Sosiale» turneringer på faste datoer med BBQ e.l. Samarbeide med idrettsansvarlig «Partnering»: finne med og motspillere for de som trenger det Ideutvikling for sosiale events (fra disco til «tennisball») Mulige markedsføringstiltak : Utvikle hjemmesiden Utvikle medlemsregisteret som mf-verktøy Bedre bruk av inngangspartiet som infosted. (tavle, større TV-skjerm) Ressurser : frivillig leder av bred prosjektgruppe og assistent Plan : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret 10.nov. 2014

18 4.2.4. MARKEDSFØRING Holmen T K …bra på tennis Formål: : at klubbens inntektsnivå svarer til vedtatte budsjetter. Ansvarlig : markeds- og medlemsansvarlig Foresatt : daglig leder Mulige nye produkter og målgrupper: Bedriftspartnerskap som bundler sponsorat, eksponering gjennom navn på banene og adgang til baner for ansatte i helgene. Målgrupper: Holmen Fjordhotell, DnV GL, Miele, Budstikka, «offshore»-selskap m.fl. Bedriftsmedlemskap som bundler sponsorat, enkel eksponering og adgang til baner for ansatte i helgene. Målgrupper: 15-20 utvalgte bedrifter i nærmiljøet. «Week end»-medlemskap som gir adgang til halltimer i helger, for øvrig samme rettigheter som totalmedlemmer, Sponsornavn på hallen, helst Holmen Tennishall, betalt av aktører som er interessert i å bygge opp «Holmen»’s identitet på sikt, f.eks. eiere av Holmensenteret. Mulige markedsføringstiltak: Bredere klubbeksponering inkl. lysskilt på hallen, aktiviteter på sosiale medier Bedrifter: «Pakketere» produktene inkl. avtaler. «P2P» - marketing («person-to-person») Kobling av ledig kapasitet hall/trenere med nye «produkter»/MF-tiltak Klubbkontingent: 5 % økning f.o.m. 2016. Ressurser : frivillig eller betalt deltidsperson + assistent + støttegruppe+ 100’ nok i MF-budsjett over to år. Plan: : Mandat, organisering og fremdriftsplan vil bli vedtatt av styret 10.nov. 2014

19 4.5. LEDELSE, HOVEDOPPGAVER Holmen T K …bra på tennis Ansvar : sørge for at klubben til enhver tid gjør de riktige tingene riktig, Ansvarlig : daglig leder Foresatt : styreleder Ansvarsområder: idrett, anlegg, marked og medlemmer og administrative oppgaver (økonomistyring, personell og øvrig administrasjon). Kontaktflate mot omverden (NTF, kommune, skoler og øvrig nærmiljø). Utviklings- og forbedringsoppgaver : utvikle og iverksette strategisk plan sikre forsvarlig formell og administrativ styring av klubben Ressurser : deltidsstilling med resultatbasert lønn for daglig leder + frivillige deltidsperson for økonomi/finans og for administrative oppgaver + de funksjonssansvarlige + godkjent driftsbudsjett. Plan: Plan og budsjett for 2015 skal fremlegges for styret 10. nov 2014.

20 5. ØKONOMI OG FINANS 5.1. STRATEGISK BUDSJETT Premisser for strategisk budsjettering: Klubbens årsresultat defineres som resultat etter dekning av alle driftskostnader pluss renter og avdrag på lån. Nåværende avtale med Peter som sjefstrener i klubben videreføres. Dette inkluderer trenere og ProShoppen. Peter er i tillegg engasjert på deltidskontrakt som daglig leder i klubben iht egen inngått avtale. Forutsatt at klubben går med overskudd før inkludering av nye anleggsinvesteringer, tilkommer daglig leder et tantieme på 100% av overskuddet opp til 0,2 mnok pr år pluss 50% av det av det overskytende. Alle betalte medarbeidere skal være selvstendige næringsdrivende. Holmen T K …bra på tennis

21 5.1. STRATEGISK BUDSJETT (IKKE FERDIGSTILT) Holmen T K …bra på tennis i 1000 nok 2012 2013(a) 2014(d) 2015 2016 inntekter 2 513’ 2 472’ 2.640’ 2 900’ 3 100’ - driftskost. 1 298’ 1 513’ 1.515’ 1 900’(b) 2 100’(b) - Finans(a) 544’ 830’ 835’ 830’ = resultat 672’ 128’ 250’ 170’ = margin 27% 5% 9% 6% 5% (a): Første år med avdrag på 299’. Vil øke samtidig som rentekost går ned. Sum konstant(annuitetslån) (b): Tantieme til daglig leder beregnet til 0,3 mnok/2015 og 0,5 mnok/2016 (c): Redusert bankinnskudd grunnet oppgradering av dekket i hall. Ikke kostnadsført. (d): Budsjett Bank 31.12 1 867’ 1 934’ 2 200’ 1 600 (c) 1 670’ Lån 31.12 15’’ 14,7’’ 14.4’’ 14.0’’ 14,6 + 500’ fra 2014 til 2016

22 5. ØKONOMI OG FINANS 5.2. INNTEKTSØKNING Inntektskilde (x 1000 nok) 2015 2016 2017 Bedriftspartnerskap 50’ x 4 200’ Bedriftsmedlemsskap 20’x 5/10/10 100’ 200’ Nye totalmedl. 1500x20/30/50 30’ 45’ 75’ Week end medl. 1000x20/30/50 20’ 30’ 50’ Hallsponsor «Holmen Tennishall» 50’ 5% økning i kontingent 25’ Økt salg av halltimer 30’ 50’ Strategisk budsjett signaliserer behov for en inntektsøkning på 500’ nok over to år. Estimatene overfor tilsier at dette er innenfor det muliges kunst gitt at forutsetningene er realistiske. Mulig det trengs et tredje år for å få det til hvilket burde være helt kurant. Holmen T K …bra på tennis Sum 380’ 600’ 650’ Ikke ferdigstilt

23 6. TIDSLINJE 2/2014 – 1/2015 Holmen T K …bra på tennis Aktiviteter septoktnovjanfebmarsaprilmaijuni Siste møte prosjektgruppe 10. Team 2020/Styremøter kl 18.30 9. 24.* 10. 13. 10.9.** Medlemsmøte Prosjekt 2020 22. Årsmøte X Styringsgruppe kl 18.001. 6. 3. 5. 2. 6. 4. 1. Medlemsmøter, int.grupper***a b c Sosialt arrangement, alle X Egne turneringer X Kick off «Team Peter» X * Sosialt arrangement **Strategirevisjon ***foreldre, talenter, bredde Ikke verdigstilt


Laste ned ppt "PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» Holmen Tennis. PROSJEKT «HOLMEN TENNIS 2020» «Vi har rundt regnet 600 medlemmer, har et fantastisk anlegg og et dyktig trenerteam,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google