Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Klårt juridisk språk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Klårt juridisk språk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Klårt juridisk språk

2 Føremål Rettleie om utforming av juridiske tekstar
oppgåvesvar, masteravhandling, brev, notat, utgreiingar, prosesskriv, dommar, lovtekst osv. Både bokmål og nynorsk Men nokre særlege spørsmål om nynorsk juridisk fagspråk

3 Presist språk og klårt språk
Presist språk er viktigast Dernest bør språket vera klårt Kor presist treng språket vera i din tekst?

4 Kvifor klårt språk? Mottakaren er hovudpersonen
offentleg språk og demokrati kva betaler kunden for? Klårt språk er gjennomtenkt språk

5 Tilfang http://www.sprakradet.no/klarsprak/
Et klarere lovspråk Karl Arne Utgård: Juridisk og administrativ ordliste. Bokmål – nynorsk

6 Språklege unotar «Angjeldende sak oversendes FM for godkjenning. Angjeldande brødskiver oversendast far for innpakking.» (Jan Olav Fretland) «Drift av applikasjoner, databaser og servere, samt lagringsløsninger.» (UiO) «Kan du kjøpe brød og mjølk samt VG.» (fritt etter Dag Gundersen)

7 Pynte seg med språk «Som sektormyndighet er Fylkesmannens viktige oppgave å sørge for at kommunene har så gode faglige sektorvise beslutningsgrunnlag som mulig. Det er kommunene og deres politiske organer som er det primære samordningsorganet på kommunenes eget territorium. Ved interessemotsetninger og konflikter har imidlertid Fylkesmannen en rekke virkemidler og arbeidsformer som har til hensikt å finne frem til løsninger og prioriteringer i samhandling med kommunene.» (Fylkesmannsrollen (2012) under overskrifta «Utfordinger»

8 Svadaspråket Svadagenerator.no
I forhold til en sømløs ressursbruk balanseres kompetansehevingen innenfor evalueringen.

9 Ord, ord, ord Klisjear og moteord Gammalmodige ord Rumleord
fokus, dagsorden, utfordring, i forhold til, forankre, kvalitetssikring, kontekst, besitte Gammalmodige ord beføyelse, samt, således, i henhold til, bero, stedsevarig, kun Rumleord globalisering, internasjonalisering, innovasjon, dimensjon, berekraftig, trend, implementering

10 Faguttrykk med raud lampe
Risiko Rettskildebilde Helhetsvurdering Gjenstand Subjektiv og objektiv

11 Det innhaldet ein vanleg person vil få
«Når det gjelder hvordan kontraktens tekst skal forstås, tas det (som i engelsk rett) utgangspunkt i en objektivisering av den subjektive oppfattelse av ordenes betydning, slik at kontrakten presumeres å ha det innhold eller den betydning en alminnelig person ville få ved omhyggelig gjennomlesning, jf. Rt s. 624 og Rt s. 177.»

12 Fagord må godtakast Fråviking eller utkasting? Avhende? Erverv?
fråviking (fravikelse) er fagordet i tvangslova Avhende? kan vera sal, gåve eller pant Erverv? kan byggje på kjøp, gåve, arv, forvaltningsvedtak ...

13 Ein kommaregel Komma framfor unødvendig leddsetning
«Direktøren, som hadde vært ute på en rangel, møtte ikke opp.» (sprakradet.no) Direktøren som hadde vært ute på en rangel, møtte ikke opp.

14 Upresist språk Utlendingslova § 105 «En utlending kan pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted når: ... c) utlendingen er asylsøker eller har ulovlig opphold og er ilagt straff for et straffbart forhold eller treffes på fersk gjerning ved utøvelse av et straffbart forhold, som kan føre til høyere straff enn fengsel i seks måneder, eller ...»

15 Upresist språk HR A «(18) Utgangspunktet er at veirettigheters omfang beror på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget, hva enten stiftelsesgrunnlaget er avtale, ekspropriasjon eller hevd.»

16 Verb i staden for substantiv
Fylkesmannen gjorde vedtak om at ‒ fylkesmannen vedtok Trekkje ein konklusjon ‒ konkludere Det spørsmål som er gjenstand for behandling – spørsmålet som blir behandla «Det er føreteke ei standardheving. Standarden er heva (sprakrad.no) Med tilslutning frå alle andelseigarar – Dersom alle andelseigarar sluttar seg til det (Et klarere lovspråk)

17 Eksempel på opphoping Selv om det vil være krevende å fjerne bunnfaste betongunderstell, er det i lys av de senere års miljøfokus verdt å merke seg at muligheten for fjerning har vært gjenstand for betydelig utredning.

18 Aktiv i staden for passiv
Brevet vart sendt av meg – eg sende brevet Det kan fastsettes i selskapsavtalen – Selskapsavtalen kan fastsette (Et klarere lovspråk) Men passiv kan vera nyttig der subjektet er uviktig «Ingen kan straffast for ei slik handling.»

19 Unødvendig genitiv Veirettigheters omfang (HR-2015-218-A)
Eventuelle rettigheters beliggenhet og omfang. (Ot.prp. nr. 75 ( )) Ekteskapets inngåelse

20 Heller høgretung enn venstretung
«Regelen innebærer at det er opplysninger i erklæringer fra et foretak om dets viten om en overtredelse, og egen delaktighet i denne, som er utarbeidet spesielt med formål om å oppnå lemping, som skal hemmeligholdes.» Regelen innebærer at det som skal hemmeligholdes, er opplysninger ...

21 Korte setningar Set punktum Men varier gjerne

22 Angrerettlova § 8 Før det blir inngått en avtale om fjernsalg eller avtale utenom faste forretningslokaler, skal den næringsdrivende på en klar og forståelig måte gi forbrukeren opplysninger om: ...

23 e) den samlede prisen for varen eller tjenesten medregnet avgifter, eller, dersom varens eller tjenestens art gjør at prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen, samt eventuelle tilleggskostnader til frakt, levering, porto eller annet, eller, dersom disse ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, at slike tilleggskostnader kan forekomme. For avtaler uten tidsbegrensning og for abonnementsavtaler skal den samlede prisen omfatte de kostnadene per avregningsperiode, og ved betaling med fast beløp, også de samlede månedlige kostnadene, og om de samlede kostnadene ikke kan forhåndsberegnes, metoden for beregning av prisen,

24 Avsnitt Hovudinnhaldet i første setning Nytt argument, nytt avsnitt
Eitt poeng om gongen

25 Disposisjon og drøfting
Lesaren skal kunne følgje resonnementet flyt i resonnementet lesaren skal skjøne kvifor du konkluderer som du gjer ofte slik at motargumenta kjem først

26 Slik kan det gjerast (HR-2015-206-A)
(49) Jeg ser nå på de materielle spørsmålene i saken, og starter med anførselen om at utvisningsvedtaket rettet mot mor, de facto også er en utvisning av B i strid med hennes statsborgerrettigheter. (50) Det er vist til utlendingsloven § 69, Grunnloven § 106 andre ledd andre punktum og EMK protokoll 4 artikkel 3. Felles for disse reglene er at de forbyr at statsborgeren selv utvises. Det sentrale elementet ved utvisning er at enhver tillatelse til opphold opphører, jf. utlendingsloven § 71. B har imidlertid alle sine statsborgerrettigheter i behold, også retten til å oppholde seg i Norge. Jeg er enig med de ankende parter i at utvisningen av A skaper en tvangssituasjon som rent faktisk og i sin virkning innebærer at B må forlate Norge. Med det er ikke vist til,

27 og jeg har heller ikke funnet, holdepunkter i rettskildene for at utvisningsforbudet ‒ som er absolutt ‒ omfatter slike situasjoner. For så vidt gjelder EMK protokoll 4 artikkel 3, viser jeg til Lorenzen mfl., Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med kommentarer (art 10‒59 samt tillægsprotokollerne), 3. utgave 2011, side (51) EU-domstolens praksis ... (52) Det er fulgt opp i EFTA-domstolens ... (53) Min konklusjon er på denne bakgrunn at den faktiske tvangssituasjonen som utvisningsvedtaket mot A setter B i, ikke i rettslig forstand kan sidestilles med et vedtak om å utvise B i strid med nasjonale eller internasjonale forbud mot utvisning av egne statsborgere.»

28 Pirk for juristar Helst liten førebokstav i lover (men iallfall konsekvens) Konsekvente tilvisingar til ledd og punktum (for eksempel «§ 1 første ledd andre punktum») Aldri opne setninga med siffer eller forkorting Aldri opne setninga med paragrafteikn (skriv «Paragraf 1 fastset at ...») Pass på «jf.» (aldri «Jf. § 23 kan forbrukaren heve ...») X

29 Særleg om nynorsktekstar
Nynorsk fagspråk Stilideal i nynorsk verbal og aktiv skrivemåte, korte setningar Særleg om nokre ord med dansk eller tysk opphav an-, be-, er-, for-, -else, -het, -messig (erleggelse av beløpet, forholdsmessighet) ulike oppfatningar mellom nynorskbrukarane orda stikk seg ut i språket dei kan dra med seg tungt språk

30 Avløysarord Innsigelse – motsegn Misligholdelse – mishald
Myndighet – mynde Forholdsmessighet – samhøve Uforholdsmessig – mishøveleg Begjæring – krav, kravsmål Kjennelse – orskurd Bestemmelse – føresegn

31 Allmenne avløysarar Hensiktmessig – tenleg Fremragende – framifrå
Betenkning – utgreiing

32 Nokre gjennomgåande løysingar
Rimelighetsvurdering – rimelegvurdering Forholdsmessighetsvurdering – samhøvevurdering Vesentlighetsvilkår – vesentlegvilkår

33 Aldri passiv med -st åleine
Søknaden skal sendast til fylkesmannen. Send søknaden til fylkesmannen. Søknaden sendast til fylkesmannen. X

34 Den vanskeleg genitiven
Genitiv med -s i faste vendingar (statens lønsregulativ) i namn (Noregs bank) og ofte elles (iallfall i hankjønnsord) Genitiv med «sin» «selskapets forpliktelser» – selskapet sine skyldnader Skriv om med preposisjon «kvinnens rådighetsdel» – råderettsdelen til kvinna (men pass på: meldinga til kommunen)

35 Eller skriv om på andre måtar
«lovens bestemmelser» – føresegnene i lova «selskapets ledelse» – leiinga for selskapet «fylkesmannens avgjørelse» – avgjerda frå fylkesmannen Eller skriv om på andre måtar «selskapets forpliktelser» – selskapsskyldnadene

36 Nynorsk i lovgjevinga Berre grunnlova har to likestilte tekstar på bokmål og nynorsk Stortingskomiteen avgjer målform i nye lover Endringslover har same målform som hovudlova


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Klårt juridisk språk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google