Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Finn Martinsen, Helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Finn Martinsen, Helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Finn Martinsen, Helsedirektoratet

2 Godkjenning av skoler, kommunenes tilsynspraksis – status 2013 %OsloAkershusLandet Svar (53)75 Godkjent 416458 Ført tilsyn 595654 Avvik 704861 Vedtak om lukking 729890 Lukket avvik 323442 Vedlikeholdsplan 767255 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 2 Oversikt Tilstanden

3 Faser i et systematisk (miljørettet) folkehelsearbeid etter folkehelseloven Kartlegging og analyse, eks. forhold i skoler og barnehager,…. Kobling til kommunens planverk Lokale mål knyttet til utfordringene Lokale tiltak, eks. rehabilitere virksomheten Prosess, resultat/effekt §§5 og 21 §§6 og 21 §6 §§4, 7 og 20 §§30 og 5

4 Folkehelseloven §5: Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal bl.a. baseres på: – C) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse §7: Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, bl.a. tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøfaktorer,…..mv. Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 4

5 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Formålet er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade Generelt krav – Virksomheter som omfattes av forskriften skal være helsemessig tilfredsstillende – Virksomhetene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsels-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige forhold oppfylles på en allment akseptert måte Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 5

6 Materielle og prosessuelle krav i forskriften Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 6

7 Materielle krav Beliggenhet Utforming og innredning Inneklima/luftkvalitet Belysning Lydforhold Drikkevann Sanitære forhold Avfallshåndtering Muligheter for aktivitet og hvile Måltid Psykososiale forhold Rengjøring og vedlikehold Sikkerhet og helsemessig beredskap Førstehjelp Tilrettelegging Smittevern Røyking mv. Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 7

8 Prosessuelle krav Plikt til internkontroll Opplysnings- og informasjonsplikt Krav til godkjenning Tilsyn Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 8

9 Plikt til internkontroll §4 Virksomhetens plikt til egenkontroll og dokumentasjon på hvordan regelverket etterleves på en systematisk måte. Eier har plikt til å etablere et internkontrollsystem Leder skal påse at IK-systemet følges opp, og gi relevant informasjon til elever og foresatte Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 9

10 Internkontroll – «til enhver tid» Sikre varig god kvalitet i virksomheten Være et naturlig integrert verktøy og hjelpemiddel i den daglige driften Tilpasset virksomhetens behov Utviklingsorientert (ikke historisk!) Helhetlig system (jf krav i flere regelverk) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 10

11 Informasjons- og opplysningsplikt §5 Leders plikt til å fremlegge nødvendige opplysninger Leder skal uoppfordret gi relevant informasjon til elever/foresatte om forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse Rutiner som sikrer og viser hvordan bestemmelsen etterleves. Sammenfallende bestemmelser i mhv-forskriften §5, folkehelseloven §12 og opplæringsloven §§9a-2 og 9a-3. Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 11

12 Hva gjør IK-bygg? Samler alt regelverk på ett sted  Viser vei gjennom jungelen av lover og regler om helse, miljø og sikkerhet (HMS).  Revideres og oppdateres jevnlig i samarbeid med tilsynene. Kartlegger tilstand med farger  Enkel og praktisk sjekkliste med spørsmål som besvares ved hjelp av trafikklys (grønt, gult og rødt).  Visuell sterk og enkel å forstå Stimulerer til samarbeid  Sjekklisten tydeliggjøre plassering av ansvar og stimulere til samarbeid – også med brukerne av byggene.  Fire roller: eier, forvalter, utfører og bruker

13 Hvilke områder dekkes?

14 Bred støtte IK-bygg støttes og fremmes som et nyttig og nødvendig verktøy til systematisk internkontroll:  Direktoratet for Byggkvalitet  Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)  KLP Skadeforsikring  Norsk Brannvernforening  Arbeidstilsynet  Helsedirektoratet  NKF bygg og eiendom (tidligere FOBE) IK-bygg oppdateres og revideres jevnlig i samarbeid med tilsynene.

15 Tilstandsrapport

16 Ønsket utvikling 20132016 20142015

17 Bruk av tilstandsgrad 0: Ingen feil eller mangler registrert. Komplett dokumentasjon foreligger og er i aktiv bruk. 1: Feil eller mangler er ikke registrert og lite sannsynlig. Dette er delvis dokumentert. 2: Feil eller mangler er registrert eller sannsynlig. Dette er delvis dokumentert. Vedlikehold må utføres. 3: Store feil og mangler registrert eller sannsynlig. Delvis eller ingen dokumentasjon. Pålegg fra en eller flere myndigheter. B: Besvares ikke når oppgaven ikke er relevant for denne funksjonen. IK-bygg

18 Krav om godkjenning §6 Skolen skal være godkjent (siden 31.12.1998) Søknad skal fremlegges når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring: – Skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan eier sikrer at skolen planlegges, etableres, drives og videreutvikles iht forskriftens bestemmelser – Antall elever skolen er beregnet for Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 18

19 Hva søkes det godkjenning for? Ny skole? Eksisterende skole, ikke tidligere godkjent Renovering av eksisterende skole (hensynet til brukerne!) Tilbygg til eksisterende skole Midlertidige erstatningslokaler Driftsmessige endringer (eks. økt antall elever) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 19

20 Konsekvenser av manglende godkjenning Skolen får status som ikke godkjent: – Kan ha betydning for å nå fram i fordeling av budsjettmidler – Tilsynsmyndigheten (kommunen) bør gi virksomheten tettere oppfølging, krav om retting, mv Folkehelseloven § 10 tredje ledd gir hjemmel for å stanse godkjenningspliktig virksomhet som ikke er godkjent - Krav om forholdsmessighet Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 20

21 Hva med «gammel» godkjenning? Tidsavgrenset godkjenning? Vil det være aktuelt med «regodkjenning» av skole som ble godkjent for 15 år siden? Hvis det ikke har skjedd en utvidelse eller annen vesentlig endring av virksomheten, vil heller tilsyn være egnet virkemiddel (evt med krav om retting av mangler) Kan det gis tidsavgrenset godkjenning av skolen? Ingen hjemmel for dette i forskriften, men kommunen kan velge å gi tidsavgrenset godkjenning, hvis dette anses formålstjenlig (f.eks. for rent midlertidige løsninger, «brakker» o.l.) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 21

22 Midlertidig godkjenning/vilkår ( Rundskriv fra HOD I:2012-1) Godkjenning skal gis til virksomheter som oppfyller kravene i forskriften Adgang til å dispensere fra enkelte krav i særskilte tilfeller, jf. § 26 annet ledd Bruk av vilkår i forbindelse med godkjenning betyr at kommunen kan stille ytterligere krav til virksomheten i tillegg til forskriftens krav En midlertidig godkjenning/”godkjenning på vilkår” er juridisk sett en ikke-godkjenning Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 22

23 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 Ny veileder IS-2072 som skal avløse IK-2619 fra 1998 Primær målgruppe: Skoleeiere, - ledere, ansatte, elever, pårørende Økt kunnskap hos virksomhetene Utdyping av krav i forskriften Grunnlag for faglig skjønn Mer enhetlig etterlevelse av regelverkets krav «God praksis i skolen forutsetter….» Lenker til faglig fordyping, gode eksempler, mv 23

24 Veilederne skal bidra til god praksis 24 God praksis = “må + bør” Forsvarlig Uforsvarlig Etikk Fag Jus = «må» Krav i forskriften Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014

25 Tilsyn §25 Kommunen som tilsynsmyndighet: Kommunenes tilsyn med virksomhet og eiendom skal dokumenteres særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet (fhl §30, 2. ledd) Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 25

26 Hva skal dokumenteres? Hvem som har ansvar for å følge opp tilsynet med miljøet i skolen Tilsynsorganets kompetanse, kapasitet og myndighet Hvordan man sikrer uavhengighet ift. Tilsynsobjektet Hvordan man sikrer tilstrekkelig styring med tilsynsoppgaven, bl.a. gjennom risikovurderinger, tilsynsplan, oppfølging av avvik, mv Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 26

27 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 Helsetilsynet Fylkes- mannen Kommunen Internkontroll (virksomheter og eiendom) «Tilsynshierarkiet» i miljørettet helsevern 27 Virksomhetens tilsyn med seg selv Tilsyn med virksomheten Tilsyn med kommunen Overordnet faglig tilsyn med loven

28 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 Helsetilsynet Fylkesmannen Kommunen Internkontroll (virksomheter og eiendom) 28 F.eks. IK-Bygg F. eks. H.dir: Tilsynsveileder Norkart: KOMTEK Intern organisering, samarbeid, kurs, mv Landsomfattende tilsyn Aktuelle roller og hjelpemidler i tilsynsarbeidet

29 Mange tilsynsmyndigheter…. Branntilsyn Mattilsyn El-tilsyn Arbeids- tilsyn Kommunen /Miljørettet helsevern- tilsyn Skolen Fylkes- mannen Puh….!

30 Innemiljø i skolen/barnehagen Opplærings- loven Folkehelse- loven Arbeidsmiljø- loven Innemiljø - aktuelt samarbeidstema Arbeidsplassforskriften Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Kap 9A Arbeidstilsynet Kommunen Fylkesmannen

31 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 31

32 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 32 KOMTEK MHV – standardisert tilsynsverktøy for kommunen knyttet til matrikkelinfo. Oversikt Tilsynsobjekter og prosjekter Avvik og anmerkninger Rapporter Prosesser Planlegging, befaring/besøk, tilsyn, oppfølging Sak og Arkiv Saker, journalposter Brevskriving ved bruk av maler Integrasjon med kommunens sak & arkiv-system Kart Setter tilsynsobjektene på kart

33 Hjelpemidler/verktøy for kommunene Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (IS-2072) Faglige veiledere (FHI m.fl.) Tilsynsveiledning til kommunene iht kap 3 i folkehelseloven (Hdir) - under utarbeiding IK-Bygg web (Dir. for byggkvalitet) Verktøykassen til Forum for miljø og helse Eksempel på standardisert tilsyn med virksomhetene (KOMTEK) – under utarbeiding Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 33

34 Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 Hjelpemiddel i saksbehandlingen Økt kunnskap hos myndighetene og virksomhetene Støtte i faglig begrunnelse/utøvelse av skjønn Samordning av normer/anbefalinger fra ulike myndigheter og fagmiljøer Bidra til mer enhetlig forståelse og praktisering av regelverket Økt kvalitet på det fysiske skolemiljøet! 34


Laste ned ppt "Tilsyn, råd og veiledning om miljørettet helsevern i skolen Nasjonale samarbeidskonferanser om skolemiljøet 2014 1 Finn Martinsen, Helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google