Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 8 9./11. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 8 9./11. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 8 9./11. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt

2 Dagens tema Gjennomgang av oppgave 2 Personvern internasjonalt Rettssikkerhet og personvern

3 Gjennomgang oppgave 2 1)Lokalisere, begrunne og forklare bestemmelser internt i pol som kan sies å realisere offentlighetsprinsippet. Hovedinnholdet i offentlighetsprinsippet 2)Redegjøre for interne releasjoner mellom disse bestemmelsene. 3)Redegjøre for sammenhenger mellom bestemmelsene under 1) og lignende bestemmelser i offhl og fvl. Om offentlighetsprinsippet –Avgrensning –Begrunnelse, formål Relevante bestemmelser i pol –Avh. av definisjon over For hver regel i pol –Hovedinnhold i bestemmelsene –Sammenheng mellom relaterte bestemmelser i pol –Redegjør for bestemmelser i fvl/offhl hvis det er forbindelseslinjer til slike Ikke lovtekst

4 Oppgave 2 forts Avgrensning! Begrunnelse av utvalg viktig Ikke gjennomgå alle bestemmelser i pol, men de som er relevante

5 Oppgave 2 forts Offentlighetsprinsippet: Åpenhet –Kjernen: Enhver, andre enn de direkte berørte. Gjelder allmenheten, ikke partene (se fvl) –Dokumentoffentlighet, møteoffentlighet, statlig informasjonsplikt –Bakgrunn: Demokratihensyn, rettsikkerhetshensyn, kontrollhensyn, tillits- og legitimitetshensyn, kunnskapspredning –http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/19971998/ Stmeld-nr-32-1997-98-/3.html?id=191624http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/stmeld/19971998/ Stmeld-nr-32-1997-98-/3.html?id=191624

6 Aktuelle tema innledningsvis Tolk oppgaven: Hva er offentlighetsprinsippet, tenk gjennom og beskriv grenseflater: –Hva (offentlig saksbehandling vs. annet) –Varig/skriftlig (dokument) vs. flyktig/muntlig (møte) –På begjæring vs. aktiv informasjon –Allmennheten vs. begrenset krets (partsoffentlighet mv.) –Opplysningsplikt, taushetsrett og –plikt Vær tydelig mht. avgrensning, begrunn valget! Relevante hensyn –Rettssikkerhetshensyn –Demokratihensyn –Kontrollhensyn –Tillits- og legitimitetshensyn –Kunnskapsspredning Mothensyn (allmennoffentlighet) –Hensynsfull forvaltning, herunder personvernhensyn –Effektiv beslutningsprosess –Hensynet til andre grunnleggende samfunnsinteresse

7 Relevante bestemmelser (relevans avhenger av oppg.tolkingen) Allmennheten –Innsynsrett: §§ 18.1 –Opplysningsplikt: § 40, § 42 nr 1, jf. § 31, og nr 8, § 43.4 Den registrerte –Innsynsrett: § 18.2, § 22, § 41| –Opplysningsplikt: §§ 19, 20, 21, Unntaksregler, § 20.2, § 23 –Sml. taushetsrett e offhl kap 3. Andre –§ 6 – begrenser ikke innsynsrett –§ 7 – begrenser ikke informasjonsfriheten –§ 16, 17, 24, 25 – prosessregler –(§ 44 – DT/PVNs innsynsrett) Forbindelser mellom pol og offtl: §§ 6, 16 (svarfrist), 24, 41 (innsyn i billedovervåking) Forbindelser mellom pol og fvl: §§ 6 (innsyn etter fvl), 18 (innsyn egen sak), 19-22 (informasjonsplikt)

8 Europarådets konvensjon Europarådets konvensjon om personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger Redusere personvernrelaterte hindre mot overføring av personopplysninger mellom landene for å fremme ytrings- og informasjonsfrihet og internasjonal handel Bakgrunn: Personvernregler som hinder for informasjonsflyt

9 EUs personverndirektiv 95/46/EF Direktiv om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og fri utveksling av slike opplysninger Bakgrunn: Harmonisering / Sikre fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, spesielt retten til privatlivets fred, i forbindelse med behandling av personopplysninger / Sikre fri utveksling av personopplysninger mellom medlemsstatene Minimumsstandard Fortalen: ”grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder” / ”for at afgøre, om en person er identificerbar, tages alle de hjælpemidler i betragtning, der med rimelighed kan tænkes bragt i anvendelse for at identificere den pågældende enten af den registeransvarlige eller af enhver anden person” / ”for så vidt angår manuel behandling omfatter dette direktiv dog kun registre og ikke sagsmapper, der ikke er strukturerede; navnlig skal indholdet af et register være struktureret efter bestemte kriterier vedrørende personer for at lette adgangen til personoplysningerne”

10 EMK Enhver har rett til respekt for sitt privat- og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. Offentlig myndighet skal ikke gjøre noe inngrep i utøvelsen av denne rett med mindre dette inngrep er i samsvar med loven og i et demokratisk samfunn er en nødvendig forholdsregel for den nasjonale eller offentlige sikkerhet, for landets økonomiske velstand, for å forebygge uorden eller forbrytelser, beskytte helse eller moral eller beskytte andres rett og friheter

11 Rettssikkerhet og personvern Sammenfallende interesser? Åpenhet eller hemmelighold som trussel mot personvernet? http://www.nored.no/mainDesign.asp?aid=14737&gid=6770

12 Rettssikkerhet og personvern Rettssikkerhet gjelder forholdet mellom myndigheter og borgere: –Riktig rettsanvendelse –Forsvarlig skjønnsutøvelse –Forutberegnelighet –Upartisk og uhildet –Saklig grunnlag –Betryggende beslutningsgrunnlag –Hensynsfullt og raskt –Unngå umyndiggjøring –Demokratisk kontroll Hvilke av disse har en forbindelse med personvern?

13 Lykke til på eksamen!


Laste ned ppt "Personvern i offentlig forvaltning Gruppeundervisning 8 9./11. april Jon Berge Holden Mona Naomi Lintvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google