Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2 Kjente utfordringer Oppgavemelding –Frigjøre 500 mill. i løpet av fire år –De frigjorte midlene skal i all hovedsak brukes til økte behov innenfor kjerneoppgavene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2 Kjente utfordringer Oppgavemelding –Frigjøre 500 mill. i løpet av fire år –De frigjorte midlene skal i all hovedsak brukes til økte behov innenfor kjerneoppgavene."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 2 Kjente utfordringer Oppgavemelding –Frigjøre 500 mill. i løpet av fire år –De frigjorte midlene skal i all hovedsak brukes til økte behov innenfor kjerneoppgavene – barn, unge og omsorgs- trengende –Bystyrets vedtak: Kutt i overføringer og tilskudd Redusere nivå og standard på tjenester Kutte helt ut enkelte tiltak Mer bruk av differensierte betalingssatser. Minstepensjonister og andre med svak økonomisk bæreevne skjermes. Aktiv bruk av benchmarking og konkurranseutsetting Byproposisjon –Behov for å frigjøre 147 mill. i 2011 Økte behov og konsekvenser av befolkningsvekst Nytt inntektssystem

3 HOVEDUTFORDRINGENE Utgiftene har passert inntektene 3

4 HOVEDUTFORDRINGENE Handlingsrommet er svekket KS’ egne beregninger for frie inntekter 4

5 HOVEDUTFORDRINGENE Våre frie inntekter er lavere enn snittet * Formues- og inntektsskatt, rammetilskudd og eiendomsskatt ASSS-rapport 2010 Den negative utviklingen forsetter Bergen taper minst 50 millioner på nytt inntektssystem Storbyene taper på endringene i inntektsystemet Det kommunale selvstyret svekkes 5

6 HOVEDUTFORDRINGENE Nye pålegg for mindre penger Barnehagereformen er underfinansiert med minst 1,5 mrd. Dette utgjør ca 170 mill. for Bergen. Barnehagefinansieringen innlemmes i rammetilskuddet fra 2011. Konsekvensen for Bergen er fortsatt ukjent. Økt press i barnevernet samtidig som det statlige barnevernet kutter kostnader. Statens toppfinansiering av ressurskrevende brukere er svekket. 6

7 7 HOVEDUTFORDRINGENE Befolkningsframskrivning

8 8 HOVEDUTFORDRINGENE Kostnadene vokser med byen *Beregnet utgiftsbehov (brutto) ved befolkningsendring. Gitt uendret standard og dekningsgrad

9 Bystyret har satset – men det koster! Netto utgifter til tiltak for eldre og særlig omsorgstrengende har økt med 900 mill siden 2006 Omfattende investeringer i barnehager og skoler – nye bygg og rehabiliteringer. 9

10 Større satsing enn snittet i landet * Netto driftsutgifter Bergen – avvik fra landsgjennomsnittet. Ekskl. avskrivninger,. Korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, statlige/private skoler, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift 10

11 Kjente utfordringer fra forrige økonomiplan Nye utfordringer meldt i byproposisjonen: Foreløpig anslått tap ved nytt inntektssystem 2011: ca. 50 mill. Prognostisert merforbruk etter første kvartal 2010: ca. 140 mill. Redusert nivå ordinært utbytte BKK: 50 mill. Demografikostnad: ca. 50 mill. Bystyrets vedtatte målsetning (oppgavemeldingen): Kostnadskutt/økte inntekter i dagens oppgaveportefølje på 500 mill. 11

12 Tiltak Viderefører i hovedsak innsparingstiltak som ble satt i verk inneværende år. Helårseffekt 2011. Nye, konkrete innparingstiltak i 2011. Foreslår avvikling av bydelsstyreordningen fra 1.1.2011 Økt effektivisering Konkurranseutsetting og benchmarking Kapitalfrigjøring Kritisk gjennomgang av investeringsprogrammet. Noen investeringer er skjøvet frem i tid. 12

13 13 HOVEDTALL Byrådet svarer på utfordringene Gjennom omprioriteringer, effektivisering og kapitalfrigjøring frigjøres samlet sett 287 mill. Vekst driftsinntekter: Fra justert budsjett: 294 mill. (2,2 %). Realvekst: minus 0,7 %. Økte netto driftsrammer til tjenesteområdene i byrådsavdelingene: Realvekst på 109 mill. (1,1 %)

14 Byrådets prioriteringer nettoutgifter per budsjettområde ekskl. lønns- og prisvekst og inntektskrav. Barn og unge 3,4 mrd. (+ 73 mill) Helse og inkludering 2,9 mrd. (+ 17 mill) Eldreomsorg 2,6 mrd. (+ 9 mill) Kultur, kirke og idrett 675 mill. (+ 8 mill) 14

15 Byrådets prioriterte investeringer Hovedanlegg svømming og stup på Nygårdstangen Skolebruksplanen Sykehjem og kompetansesenter demens i Fyllingsdalen 400 kommunale utleieboliger Turveier, parker og byrom m.m. Områdeutvikling Veier, gang- og sykkelveier: Kulturbygg (bl.a. Ny Krohnborg kulturhus og rehab. Hanseatisk museum) Brannvern IKT 15

16 BARN OG UNGE Barnehage Bergen har full barnehagedekning og mål om bydelsvis dekning i 2011 Det forventes stor økning i barnetallet Etablering av Nordnes oppveksttun, permanent barnehage i Nygårdsparken, barnehage i Sollien og Solheimslien er blant tiltakene fremover. Usikkerhet om statens omlegging av finansieringen. I 2011 vil tilskuddene være en del av rammetilskuddet til kommunene. Økt satsing på kompetanseheving for å avdekke omsorgssvikt 16

17 BARN OG UNGE Skole Økt ramme på 55 millioner gir rom for høyt vedlikeholdsnivå, oppgraderinger og inneklimatiltak, samtidig som innholdet styrkes 3,4 mill. til styrket norskundervisning til minoritetsspråklige 3 mill. til spesialundervisning Satsingen på realfag, lesing og IKT videreføres Fortsatt stor satsing på kompetanseheving for lærere og ledere Nye tiltak mot mobbing og videreføring av SNU 17

18 BARN OG UNGE Barnevern Skjermes for budsjettkutt – også i 2011 Bergen har et omfattende barnevern i dag målt i høy dekningsgrad og utgifter pr innbygger. Sikrer full drift av de fire kommunale familiesentrene Overtar botiltak for enslige mindreårige flyktninger fra Bufetat. 18

19 Kultur, kirke og idrett Øker antall friplasser i kulturskolen Viderefører «Kjapt svar»-ordningen Øker innsatsen for bedre levekår –Oppretter fem nye helårs kulturtilbud for barnefamilier og 20 nye kompetansegivende kulturkurs for barn og ungdom Særskilt satsing på barn og unge i levekårsutsatte områder FYSAK Nasjonalt stupe- og svømmeanlegg I 2011 vil både utbyggingen av Sandslihallen og friidrettshallen på Leikvang være ferdigsstilt. Kulturbygg –USF Verftet –Litteraturhus –Cornerteateret - nytt teaterhus i Thormøhlens gate Tros- og livssynsmelding erstatter kirkemeldingen. 19

20 Helse og inkludering Full drift av Rusakutt ved Bergen Legevakt inklusiv et sosialfaglig team (+ 6,5 mill) Drift av Hotellprosjektet (+ 1,5 mill) 2 nye bofellesskap med 18 boliger for utviklingshemmede (+ 68 mill.) 2 nye botiltak for 20 psykisk syke ferdigbehandlede pasienter (+ 8,8 mill) Viderefører 80 % - regelen for alderspensjonister, men avvikler ordningen for andre varig trygdede. Opprettholder sosialhjelpssatsene på dagens nivå. Innfører tjenestekonsesjon for tjenesten brukerstyrt personlig assistent. Dagens monopolsituasjon blir avviklet. Oppjusterer budsjett til fastlegetilskudd som følge av befolkningsvekst. Nedjusterer samlet budsjett til lag og organisasjoner med 1,4 mill. Øker tilskudd til Prosjekt treningskontakter og Blå kors dagsenter 20

21 Eldreomsorg Bygger sykehjem og kompetansesenter i Fyllingsdalen (380 mill). 129 plasser og eldresenter tas i bruk i 2012. Konkurransesetter 2 kommunale sykehjem. Omsorg + (byggestart 2012). Justerer egenbetalingen for hjemmetjenester i tråd med nivået i de andre storbyene. Storbrukere og personer med de laveste inntektene blir skjermet. Prioriterer brukere med størst behov. Utgiftsbesparende tiltak miljøstillinger i serviceboligene. Vurderer å avvikle ett kommunalt aldershjem 21

22 Bolig og byutvikling 400 boliger skal realiseres innen 2013 –80 boliger er ferdig eller under levering, 50 i anskaffelsesfase. –Nye 187 mill. i investeringsramme for 2011. Byggingen av broen over Damsgårdssundet starter. Mathallen på Torget skal stå ferdig. Panteordningen for vedovner endres. –6.000 ovner er skiftet ut, og svevestøv er redusert med 30 %. Nå er statlige støtteordninger på plass, dermed kan den kommunale panteordningen spisses mot utskiftning av oljefyr. –Kr 2,0 mill. avsettes til utskifting av oljefyringsanlegg i 2011. Mindre prosjekter som gir bergenserne bedre omgivelser: –Vi fornyer og bygger Johanneskirketrappen, Nedre Korskirkeallmenning, Biblioteksplassen, Ballastbryggen badeplass, Løvstien del II m.fl. 22

23 Næring og samferdsel Spesielle investeringstiltak i 2011: –Brannvern kommunale bygg 20 mill kr –ENØK-tiltak 5 mill kr –Ruste opp badeanlegg jfr. forskrift 8 mill kr Viderefører investeringsramme: –Gang -/sykkelveg: 1 mill –Aksjon skoleveg: 9 mill –Dekkefornying: 6 mill. Vedlikeholdsbudsjettet for kommunale bygg økes med 6 mill i 2011 Sentrumsbuss avvikles Redusere kommunens arealbruk Reduserer tilskudd til policyorganer innenfor næringslivet med til sammen 1,4 millioner i 2011. 23

24


Laste ned ppt "2 Kjente utfordringer Oppgavemelding –Frigjøre 500 mill. i løpet av fire år –De frigjorte midlene skal i all hovedsak brukes til økte behov innenfor kjerneoppgavene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google