Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9
Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

2 Ideelle rettigheter (”droit moral”) Oversikt
Ikke økonomiske hensyn/rettigheter Terminologi: ”Droit moral”, Persönlichkeitsrecht, Ideelle rettigheter BK art. 6 bis Åvl § 3 navneangivelse (”farskapsrett”; ”droit de paternité”) respektrett (”droit au respect”) ”uoverdragelighet” ”Klassikervernet” (§ 48) Varslingsplikt ved ødeleggelse ( § 49.1) Adgang til originaleksemplar (”droit d’access”) (§ 49.2)

3 Navneangivelsesretten (åvl § 3.1)
Opphavsmannens krav på å bli navngitt iht ”god skikk” Ingen absolutt rett ”God skikk”: Krav om rimelig/hederlig opptreden Rettspraksis RG 1981 s. 493 (Oslo), Gullsmed Dom av 15 mars 1999 (Agder), Windy Boats NJA 1996 s. 354 (HD), Torgny Björk Skille: Plikt til navneangivelse/plikt til kildeangivelse (åvl. § )

4 Respektretten (åvl § 3.2) Vern mot krenkende endringer/tilgjengeliggjøring bare der andre har rett til endring/tilgjengeliggjøring (ellers § 2) både handlinger som krenker opphavsmannen og verket både måten verket endres/tilgjengeliggjøres på og i hvilken sammenheng i prinsippet: også ”private krenkelser” (men neppe i praksis) hindrer ikke parodier, travestier Eksempler fra rettspraksis: NIR 1983 s. 138 (Oslo), Shere Hite RG 1990 s. 843 (Eidsivating), Aktuell Rapport NIR 1995 s. 687 (Eidsivating), Lars Hertervig NJA 1975 s. 679 (HD), Sveriges Flagga U 1997 s. 975 (ØL), Sidney Pollock

5 ”Klassikervernet”, åvl § 48
Respektrett og navneangivelsesrett også etter verkets vernetid, jf § 48.1 og 48.3 Også vern for ”allmenne kulturinteresser” KD’s kompetanse til å nedlegge forbud, åvl. § 48.2, jf § 53.2

6 Ødeleggelse av orignaleksemplar
Intent forbud Varslingsplikt, åvl § i rimelig tid uten oppofrelse Særlig bildende kunst, men gjelder originaleksemplar generelt Begrensede sanksjoner - i praksis: oppreisning (§ 55.2) Eksempel: RG 1992 s. 652 (Sør-Hedmark)

7 Adgangsrett (”droit d’access”)
”Samværsrett” med originaleksemplaret, åvl § 49 annet ledd Ikke kun ideelt vern; kan også ha økonomiske interesser Langt fra kurant; krever dom etter rettens skjønn og samtykke til søksmål fra KD

8 Avkall og overdragelse
Navneangivelse og respektrett: uoverdragelige, jf åvl § 3.3 Totale rettighetsoverdragelser: umulig etter norsk rett Mulig å frasi seg rettigheter ved partielle rettighetsoverdragelser

9 Avgrensning av opphavsretten Innledning
Terminologi; ”låneregler” Fellestrekk: Forutsetter, med visse unntak, offentliggjøring eller utgivelse Merk § 11 første ledd: ”Lånereglene” gjør som hovedregel ingen innskrenkninger i de ideelle rettigheter

10 Arter av ”låneregler” ”Rene låneregler”/regler om fri bruk
Rett til bruk uten samtykke og uten betaling av vederlag Tvangslisenser Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag Avtalelisenser Rett til bestemte former for bruk mot betaling av vederlag, som utløses av en kollektiv forvaltningsavtale Særnordisk konstruksjon Merk: Er en tvangslisens, men en begrenset sådan

11 Tolkning av låneregler
Merk overskriften til kap. 2: Avgrensning, ikke innskrenkning (som i de øvrige nordiske land) Bevisst valg, jf. Knoph (Åndsretten s. 124), Ot. prp. nr. 26 ( ) s. 29, Innst. O. X. ( ) s Utg.pkt.: § 2 og kap. 2 er likeverdige komponenter Men den tekniske og internasjonale utvikling kan påvirke tolkningen

12 Eksemplarfremstilling til privat bruk - utgangspunkter
Åvl. § 12.1: ”Når det ikke skjer i ervervsøyemed kan enkelte eksemplar av et offentliggjort verk fremstilles til privat bruk” Utslag av prinsippet om at det kun er den offentlige bruk av åndsverk som omfattes av eneretten Prinsippet ”ristes i grunnvollene” pga. den digitale teknologi Men gjelder fortsatt, jf. f.eks. Infosoc art. 5(2)b) Internasjonale bånd på retten til privatkopiering ”Tretrinnstesten”, jf. BK art. 9 og TRIPS art. 13 + Infosoc, jf. kravet om ”fair compensation”

13 Vilkår etter § 12 Kun offentliggjorte verk ”Privat bruk”
Ikke ”ervervsøyemed” Kun ”enkelte eksemplar” + unntak i § 12 annet og tredje ledd

14 ”Privat bruk” Utgangspunkt: Tilsvarende vurdering som under § 2
Innenfor rammen av den nære krets av familie og venner jf. Rt s (Pornovideo) Helhetsvurdering der den personlige tilknytning samt omfanget av eksemplarfremstillingen er sentrale momenter

15 Ikke i ervervsøyemed Ervervsøyemed er ikke enhver kopiering med ervervsmessig anstrøk jf. Innst. O. XI. ( ) s. 18 Åpning for kopiering til ”personlig yrkesmessig bruk” Uklart område, til dels motstridende uttalelser i forarbeidene Hvem tar initiativet til kopieringen; institusjonen eller den ansatte? Veiledende tolkningsmoment: Ikke kopiering i konkurranse med opphavsmannen, jf. Innst. O. XI. ( )

16 ”Enkelte eksemplar” Konkret vurdering, jf. Ot. prp. nr. 15 ( ) s. 38 Hva slags verk Verkets omfang Eksemplarets art Samme eller annen form enn kopierings-underlaget Rett til å ta minst én kopi? Forarbeidene: Ikke nødvendigvis; del av helhetsvurderingen Vanskelig å forene med ordlyden: ”enkelte eksemplar”

17 Krav om lovlig kopieringsgrunnlag
Dansk rett: Uttrykkelig et slikt krav, jf. ohl. § 11 tredje ledd Norsk rett: Fremgår i dag ikke av ordlyden Sør Gudbrandsdals tingrett 22/1-03 (Napster.no): Tillatt med privatkopiering fra ulovlig fremstilte MP3-filer Kan forsvares ut fra mangel på støtte i lovtekst og forarbeider Motargument: Tre-trinnstesten i BK art. 9 Sannsynlig lovendring i tråd med den danske løsning (jf. høringsutkast 2/4-03)

18 Sitatretten: Utgangspunkter
Åvl. § 22: ”Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger” Begrunnelse: Den frie diskusjon og debatt Internasjonalt: BK art. 10(1), TRIPS art. 13, Infosoc art. 5(2)c) og d) Kun offentliggjorte verk Sitatrett for ikke offentliggjorte verk må evt. hjemles i hensynet til den alminnelige ytringsfrihet, jf. Grl. § 100 og EMK art. 10

19 Sitatretten - utgangspunkter (forts.)
Hvilke verk kan det siteres fra? Utg.pkt.: § 22 er generell - ingen begrensninger Kunstverk/fotografiske verk: Utnyttelse som ofte vil gå ut over det den alminnelige sitatrett hjemler, jf. Ot. prp. nr. 15 ( ) s. 127 Men for slike verk: Har særregel i § 23 Hvor mye kan siteres? Kjernen i bestemmelsen: Kun deler av verk, jf. ”sitere fra” Men ikke utelukke sitat fra helt verk, jf. Knoph s. 125 og RG 1997 s. 390 (Se og Hør)

20 Sitatretten - ”God skikk-standarden”
”Det som skikkelige og ansvarsfulle folk anser som redelig og all right bruk av andres åndsverk”, jf. Lassen Løsrevne sitater? Neppe noen regel at det ikke er tillatt Men problematisk med systematisk og gjentatt bruk av slike Antologier (sitatsamlinger) Utg.pkt.: Kan neppe utgis i medhold av sitatretten (jf. Ot. prp. nr.26 ( ) s. 38) Men åpning for ”sitatleksikon”, op. cit. Sitatenes lengde Må være lojalt mot meningsinnholdet, jf. NIR 1983 s. 138 (Shere Hite) Hvis ikke kritikk, analyse, harselas osv.: Kun helt korte sitater Reklameøyemed: Normalt utenfor (jf. NIR 1995 s. 687, Hertervig)

21 Sitatretten og ideelle rettigheter
Plikt til navneangivelse i samsvar med god skikk, se åvl. § 11 første ledd jf. § 3.1 Plikt til kildeangivelse i samsvar med god skikk, jf. åvl. § 11 annet ledd annet pkt. Respektretten (åvl. § 11.1 jf. § 3.2) se NIR 1983 s. 138 (Shere Hite) Modifikasjon: Verket kan gjengis i den størrelse og skikkelse øyemedet krever, jf. §

22 Fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
Åvl. § 23.1: ”Fribruksregel” Gjelder kun offentliggjorte verk Kun kritisk eller vitenskapelig fremstilling Fremstilling: Både muntlige, skriftlige og audiovisuelle uttrykk Kritisk eller vitenskapelig hensikt, ikke resultat Ikke allmennopplysende karakter Dvs. populærvitenskapelige/-kritiske Kun gjengivelse i ”tilslutning til teksten” Teksten skal være hovedsaken, bildet skal illustrere Ikke krav om tilslutning til en tekst i fysisk og bokstavelig forstand, også f.eks. i kringkasting, muntlige foredrag osv. God skikk, jf. § 22

23 Øvrige regler om fri gjengivelse av kunstverk og fotografiske verk
”Pressens lånerett”, åvl. § 23 annet ledd Primært en tvangslisensregel, men ikke hvis gjengivelsen gjelder dagshending knyttet til det verk som gjengis (eks. ”Skrik” da det ble stjålet) ”Bakgrunnsbilder”, åvl. § 23 tredje ledd Katalogbruk, åvl. § 24 første ledd Verk på offentlig plass og ferdselsvei, åvl. § 24 annet ledd Byggverk, åvl. § 24 tredje ledd Kort om foreslåtte endringer

24 Andre fribruksregler Bibliotekers eksemplarfremstilling til arkiv- og konserveringsformål, åvl. § 16 jf. ”generalforskrift” (21/12-01) kap. 1 Eksemplarfremstilling for blinde og svaksynte, åvl. § 17 første og annet ledd Fri fremføring til undervisning og gudstjeneste, åvl. § 21 første ledd Fri fremføring der fremføringen ikke er det vesentlige, åvl. § 21 annet ledd Tilgjengeliggjøring av visse offentlige dokumenter, åvl. §§ 26-28

25 Tvangslisenser Bruk som tillates mot vederlag Hvilken bruk?
Institusjonell kopiering for utlån til funksjonshemmede, åvl. § 17 tredje ledd Gjengivelse fra samleverk til bruk ved gudstjeneste og undervisning, åvl. § 18 ”Pressens lånerett” av kunstverk og fotografisk verk, åvl. § 23 annet ledd Gjengivelse av fotografisk verk i kritisk/vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter, åvl. §

26 Avtalelisenser Betinget og begrenset tvangslisens
To typer avtalelisenser ”NRK-avtalelisensen”, åvl. § 30 Pdes.: Forutsetter avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon Pdas.: Betaling av individuelt vederlag, jf. generalforskriftens kap. 4 ”36-lisenser”, jf. åvl. §§ 13, 14, 17.4, 34 Avtale med representativ opphavsrettsorganisasjon utløser rett til å utnyttelse på samme vilkår som avtalen Vederlaget fastsettes av avtalen, organisasjonen eller nemnd, jf. åvl. §§ 37 og 36 annet ledd

27 Forbehold mot bruk - Forholdet til tekniske beskyttelsestiltak
Noen regler: Absolutt preseptoriske Andre: Preseptoriske i opphavsrettslig forstand, ikke kontraktsrettslig Ensidige forbehold Skepsis i lovforarbeidene, se NOU 1983:35 s og NOU 1986:18 s. 13, jf. mindretallet i Rt s. 536 (Lindberg Radio) Men bør løses på grunnlag av alminnelige avtalerettslige prinsipper Særlig problem: Tekniske beskyttelsestiltak (sperrer) I dag: Strl. § 145 annet ledd ”I morgen”: Infosoc art. 6: Åpner i noen grad for at sperrene kan omgås av hensyn til lånereglene, jf. art. 6(3) og 6(4) Men vil også i noen situasjoner medføre at lånereglene de facto kan fravikes ut over det som er avtalt


Laste ned ppt "Forelesninger i Opphavsrett Disposisjon punkt 8 og 9"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google