Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellomoppgjøret forutsetninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellomoppgjøret forutsetninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellomoppgjøret 2015 - forutsetninger
Pål Skarsbak

2 Utgangspunktet – lønnsregulering 2. avtaleår
”Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og LO eller det organ som LO bemyndiger om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris og lønnsutviklingen 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i LOs Representantskap, eller det organ LO bemyndiger, og Virke. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes avslutning, so opp de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten dagers varsel.”

3 Gangen i et oppgjør

4 Planlagt forhandlingsoppstart
Samordnet oppgjør LO/YS Forhandler parallelt med LO og YS Oppstart med LO/YS 8. april Apotek 23. april HUK-området 2. juni

5 Bildet i stort Utsiktene for norsk økonomi er svekket på grunn av lav oljepris og en svak krone Arbeidsledigheten i Norge økte gjennom andre halvår av 2014, og det forventes at arbeidsledigheten øker i 2015. Det inntektspolitiske samarbeidet er videreført i inneværende tariffperiode Partene er enige om at en slik situasjon fordrer en dempet lønnsvekst – nå kommer testen Prisstigning anslått til 2,25 Frontfaget Avdempet vekst her hjemme – få tegn til bedring ute Bytteforholdet endret Svak produktivitetsvekst

6 Virkes tariffpolitisk dokument
Frontfagsmodellen Tarifftillegg og tariffavgift Samarbeid Generelle prinsipper for sentrale og lokale oppgjør. Lønnssystemer og ansiennitet Fravikelighet og behovet for tilpasning Arbeidstid Kompetanse Forenkling Tariffavtaler contra lovtekst Pensjon Arbeidskraft

7 LOs vedtak Hovedutfordring:
De økonomiske utsikter for de nærmeste år fremstår som svært usikre. Vekstutsiktene internasjonalt er lavere enn det normale, og norsk økonomi vil bli sterkt preget av betydelig nedgang i oljeinvesteringene. En hovedoppgave for LO er å medvirke til at det legges grunnlag for langsiktig holdbar jobbvekst, samtidig som arbeidstakerne sikres en rimelig del av verdiskapingen og at lønn og annen inntekt fordeles rettferdig. Inntektsutviklingen i 2014 og utsiktene for 2. avtaleår Lønnsveksten hos handelspartnerne ser ut til å fortsette rundt 2 pst. Krav til lønn "…å sikre medlemmenes kjøpekraft ved: En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og motvirker lavlønn. Prioritering av kvinnedominerte grupper innenfor sentralt avtalte rammer i offentlig sektor. Prioritering av likelønn i relevante bransjer i privat sektor."

8 Lønnsvekst og overheng
Lønnsvekst i prosent fra året før Anslått lønnsoverheng i prosent 2013 Anslag 2014 2015 Industriarbeidere i NHO- bedrifter 3,5 3,0 1,0 Industrifunksjonærer i NHO- bedrifter 4,3 Ansatte i Virke-bedrifter i varehandel 4,0 Ansatte i finanstjenester 6,7 2,9 1,2 Statsansatte 2,0 Kommuneansatte 3,7 3 Ansatte i Spekter-bedrifter utenom helseforetakene 3,6 Ansatte i helseforetakene 3,8 3,4


Laste ned ppt "Mellomoppgjøret forutsetninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google