Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lisbeth Iversen Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim og

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lisbeth Iversen Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim og"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lisbeth Iversen Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim og
Byråd for sosial, bolig og områdesatsing, Lisbeth Iversen

2

3 Som dere vet, så er nå Helse og inkludering delt inn i to byrådsavdelinger -> Helse og omsorg – Sosial, bolig og områdesatsing Helse og inkludering

4 Tjenesteområdenes størrelse
Sum netto budsjett 5,7 mrd. (5,4) Sum brutto budsjett 6,8 mrd. (6,4)

5 Netto og brutto pr tjenesteområde

6 Barnevern Opprettholde et omfattende barnevern som i dag.
Målt i form av høy dekningsgrad og utgifter pr innb. Skjermer barnevernet for kutt i 2012 som i 2011. Styrke den koordinerte tjenesteytingen til barn og unge med omfattende og sammensatte behov. Ny Barne- og familieetat – nye muligheter. Styrke tilbudet til personer som opplever vold i nære relasjoner. Arbeide med sikte på kommunal overtakelse av statlige ansvarsområder i barnevernet.

7 Eldre og særlig omsorgstrengende
Bygger ferdig nytt sykehjem i Fyllingsdalen som også skal være et kompetansesenter for demente. 129 plasser + eldresenter. Starte prosjektering av nytt sykehjem med 90 ensengsrom for ferdigstillelse i 2015. Fortsatt drift av alle aldershjemsplassene. Fortsatt kjøp av plasser ved Olaviken alderspsykiatriske sykehus. Byggestart for omsorgsboliganlegget på Gartnermarken med ca 50 Omsorg + boliger og ca 10 boliger for funksjonshemmede. Omstille etablerte omsorgsboliger til Omsorg + standard. Reversere reduksjon av midlene til miljøstillinger i serviceboligene.

8 Eldre og særlig omsorgstrengende
Utvikle gode tjenester i tråd med Samhandlingsreformen. Fokusere på gode tilbud til utskrivningsklare pasienter, som omfattes av det nye betalingsansvaret fra Styrke og forbedre den forebyggende delen av omsorgen for hjemmeboende demente. Arbeide for mer bruk av trygghetsskapende omsorgsteknologi. Styrke rammen for pleie- og omsorgstjenester. Følge bedre opp hjemmeboendes ernæringsstatus og legemiddelhåndtering. Gi tjenester til flere utviklingshemmede i private botiltak.

9 Helsetjenester Styrke det kommunale tilbudet om dagrehabilitering (slagbehandling mm.) fra ett til tre team (4,6 mill). Etablere Frisklivssentral (4,0 mill.) Styrke skolehelsetjenesten med 2,5 mill. Øke kapasiteten i Helsestasjon for ungdom (0,5 mill.). Etablere 6 nye hjemler og styrke samarbeidet med fastlegene Betale 20 % av behandling og konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten (kommunal medfinansiering som følge av Samhandlingsreformen (ca 205 mill).

10 Sosialtjeneste og rus I samarbeid med helse og omsorg holde fokus på rusforebygging og etablering av TIUR (Tidlig intervensjon for ungdom med rusproblemer). Iverksetting av tiltak mot overdoser. Nye LAR-sentre i Fyllingsdalen og Laksevåg. Strax-huset flytter inn i dagens LAR-senter på Damsgård. Avtale om bruk av omsorgsinstitusjoner for rusavhengige.

11 Veiledende sosialhjelpssatser
Tilpasser sosialhjelpssatsene i Bergen til statens veiledende satser for økonomisk stønad. Regulerer sosialhjelpssatsene for ekstra tilskudd til klær. Bruke beløpsgrenser i retningslinjer for statlig bostøtte som veiledende tak på dekning av husleie. Satsene for enslige med barn og par med barn varierer med antall barn og barnas alder. Bergen kommunes satser i dag varierer kun med antall barn.

12 Satsning på områdeløft og nærmiljø
20 millioner i årlige investering til by- og stedsutvikling gjennom områdeløft Nye møteplasser gjennom store grønne investeringer 90 millioner over tre år til Barnas byrom! Markusplass og bro over Damsgårdssundet Samarbeid med Husbanken om viktige løft for områdene Årstad, Damsgård og Ytre Arna

13 Grønne investeringer Igangsette Løvstien, Solheim – Riplegården
Opprusting av Nedre Korskirkeallmenningen Rehabilitering av Johanneskirketrappen og Nygårdsparkens nedre del Tilrettelegge adkomster og stier mot Lyderhorn Utbedre midtre del av Stoltzekleiven Gjennvinne gyte og oppvekstområder for fisk omkring Nordåsvannet

14 Boligsatsning Redusere boligkøen ved å etablere flere utleieboliger. Pr i dag er 218 boliger ferdig eller under realisering. Nye utlysninger på Doffin Skaffe nye tomter Øke andelen fra ”leie til eie” (øke antall startlån til kommunale leietakere). Opprettholde rekordhøyt bruk av startlån (480 mill) Øke bruken av statlig bostøtte


Laste ned ppt "Lisbeth Iversen Byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim og"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google