Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alvorlig skolefravær.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alvorlig skolefravær."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alvorlig skolefravær

2 Skolefravær I følge Voksne for barn antas det at ca barn og unge i Norge sliter med skolefravær. (Evdsten 2007, Holden & Sållmann 2010) Et økende problem 70 % klarer å komme tilbake til skolen Tidlig innsats er avgjørende (Ingull 2005)

3 § 2-1, første ledd ”Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring”

4 Rett og plikt Rett og plikt til grunnskole – ti år
Rett til videregående opplæring – tre år (ev. inntil to år ekstra)

5 Fritak fra opplæringsplikten (§ 2-1, fjerde ledd)
Kommunen kan frita en elev for opplæringsplikten når hensynet til eleven tilsier det. Det er likevel bare i helt spesielle unntakstilfelle at hensynet til eleven kan gi grunn til fritak. Dette er understreket i forarbeidene til loven, og det er presisert at fritak bare skal gis når opplæringsplikten vil virke urimelig overfor eleven.

6 I hvilke situasjoner kan fritak være aktuelt
Store funksjonshemminger Sykdom : ME, kreft, psykisk sykdom, m.m Skolevegring Særlig skoleflink

7 Fritak Fritak for hele eller deler av opplæringen for et skoleår
for deler av opplæringen hver dag for enkeltfag Eleven har da rett til å fullføre grunnskolen på et senere tidspunkt. Er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen, jf. § 15-2. Fravær som eleven selv eller foreldrene er skyld i/ kortere fravær ved sykdom gir ikke fradrag fra retten

8 Behov for spesialundervisning?
§ 5-1 ”Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning” Elever som av ulike årsaker ikke kan følge ordinær opplæring Behov for ekstra hjelp/støtte på skolen Behov for annen organisering - enetimer/gruppe Fritak fra fag – redusert skoletid Opplæring i hjemmet Sakkyndig vurdering og vedtak Elever som gis rett til fritak fra opplæringsplikten (tid/fag) følger ikke ordinær opplæring. Vedtaket etter § 5-1 må synliggjøre organiseringen og innholdet i den opplæringen eleven får. Eleven får to vedtak; et hjemlet i § 5-1 og et hjemlet i § 2-1 fjerde ledd.

9 Vilkår for fritak Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT
Det må foreligge samtykke fra foreldrene/foresatte Det skal foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT Bestemmelsen gir ikke eleven rett til fritak – den gjør det mulig for kommunen , på strenge vilkår, å kunne gi slikt fritak

10 Krav til sakkyndig vurdering
PPT må eventuelt innhente kompetanse utenfra, t.d. fra statlig kompetansesenter, helsetjenesten eller andre kommunale tjenester. Samtale med foresatte, elev og skolen PPT må vurdere både om fritak fra opplæringsplikten er forsvarlig, og hvilket omfang fritaket ev skal ha.

11 Krav til sakkyndig vurdering
Begrunnelse både for positiv og negativ tilråding Ved tilråding om fritak må PPT: Beskrive vanskene til elevene Konkret ta stilling til omfang Ved tilråding om «delvis» fritak Konkret ta stilling til hvilke fag eleven skal få opplæring i Konkret ta stilling til hvilke fag eleven skal ha fritak fra

12 Vedtak om fritak Vise til samtykke fra foresatte
Vise til gjeldende sakkyndig vurdering Vise til lovhjemmel § 2-1 fjerde ledd Sitere lovteksten ” Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg sammtykkje frå foreldra kan kommunen heilt eller delvis vedta å frita ein elev for opplæringsplikta dersom omsynet til eleven tilseier det” Begrunne vedtaket (vise til den sakkyndige vurderingen – kopiere utdrag fra denne) Konkret synliggjøre omfag/fag Vise til klagefrist, klagerett og klageinstans Midlertidige vedtak?

13 Opplæring i hjemmet merknad til § 2-2
Ved mer langvarig sykdom kan kommunen ha plikt til å gi opplæringen et annet sted enn på skolen, t.d. i hjemmet. Krever samtykke før henvisning til PPT Om krav til den sakkyndige vurderingen Individuell vurdering Kombinasjon skole - opplæring i hjemmet ? Må konkret ta stilling til omfang Må konkret vurdere eventuell fritak fra noen fag

14 Meldeplikt til barneverntjenesten
Opplysningsplikt til barneverntenesta – oppll. § 15-3 første ledd ”Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til føre til tiltak fra barneverntenesta” U-dir 10 – Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten

15 Opplysningsplikten Opplysningsplikten gjelder for alle som er ansatt ved skolen – også vikarer og assistenter Skoleledelsen må sørge for at de ansatte er kjent med opplysningsplikten Bekymringsmeldingen bør sendes skriftlig Alle dokumenter fra skolen blir saksdokumenter i barnets mappe. Viktig med formalitet. Det kan bli brukt i rettsprosesser

16

17 En felles overordna legalitet
Finnes det en overordnet legalitet som sikrer innsats for hele barnet, både for spesielle problemer barnet har – og for helheten i barnets oppvekst? Vi har: Menneskerettsloven – som ble endret i 2003 Av den nye § 2-4 fremgår at bl.a. Barnekonvensjonen er inkorporert. I tillegg har den forrang

18 Barnekonvensjonen Andre lover Barneloven Barnevernloven Barnehageloven
Opplæringsloven

19 Skolefravær kan skyldes ulike problemer.
Viktig med tidlig innsats både overordna generelt, og konkret og spesielt i enkeltsakene. Viktig med tverrfaglig innsats.

20 Sikkerhetsnett

21 Hva er best for barn? Spør dem!
Både de store spørsmålene om oppvekstmiljøet og de personlige om egen situasjon. Hva er best for deg?

22 Ordfører Barna selv Rådmann Foreldre Fagfolk Frivillige org.
Statlige myndigheter Statlige myndigheter Frivillige org. Frivillige org.

23 Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland
Sjumilssteget er et felles fokus for å løfte frem Barnekonvensjonen i kommunenes daglige arbeid Mål om å spre kunnskap om Barnekonvensjonen til ansatte i offentleg og privat sektor som arbeider med barn og unge slik at de igjen kan spre dette i egen kommune Fokus på tverrfaglig arbeid, tidleg innsats og medvirkning

24 Bli med på satsinga! Skal/ skal ikke? Skal…
fordi det er riktig, viktig og smart. Det er til og med økonomisk genialt.

25 Fylkesmannen ønsker å få alle med
Alle har fått invitasjon. Dere som ikke er med enda vil få ny mulighet nå snart. Ta kontakt


Laste ned ppt "Alvorlig skolefravær."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google