Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målrettet miljøarbeid Grunnkompetanse i omsorg og miljøterapi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målrettet miljøarbeid Grunnkompetanse i omsorg og miljøterapi."— Utskrift av presentasjonen:

1 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målrettet miljøarbeid Grunnkompetanse i omsorg og miljøterapi

2 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Omsorg i døgnbaserte tjenester Tilrettelegge for at tjenestemottakerne får dekket grunnleggende behov. Herunder døgnrytme, kosthold og hygiene som det primære. Sekundært ivareta trygghet, sosiale relasjoner samt aktiv og meningsfull fritid Ivareta de behov som tjenestemottakerne grunnet funksjonhemming ikke mestrer Ivareta individets behov for spesielle helsemessige eller somatiske tiltak

3 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Miljøterapi Virksomheten skal tilstrebe å anvende positive strategier for å forebygge, endre og etablere atferd hos den enkelte beboer Det skal anvendes metodikk som er anerkjent og dokumentert effektive på det aktuelle område Alle programmer skal baseres på prinsippene i målrettet miljøarbeid. Det vil si kontinuerlig observasjon, kartlegging og analyse. Alle programmer skal underlegges streng datainnhenting og evalueres kontinuerlig ut fra disse.

4 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målrettet miljøarbeid - definisjon Hovedmålsettingen er at brukeren skal mestre sine omgivelser bedre som følge av miljøarbeidet! Å mestre sine omgivelser bedre kan bidra til et bedre liv ”Å mestre omgivelsene” vil si å påvirke og bli påvirket av miljøet rundt en

5 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Er du en målrettet miljøarbeider? Kunnskap om fag Det må være dokumentert sammenheng mellom behandlingsform og resultater som oppnåes Kunnskap om profesjonalitet Kunnskap om holdninger Helhetlig tilnærming: Omsorg – Opplæring – Behandling Praktiske ferdigheter som tilrettelegger Praktiske ferdigheter som bistandsyter Praktiske samarbeidsferdigheter Kunnskap om lovverk

6 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Grunnforutsetninger Individuelt tilrettelagte jf aktuelt lovverk En organisering av arbeidet som tilrettelegger for systematisk arbeid i et langt perspektiv Kvalitetssikring av informasjonsflyt Forenlig/ lik praksis

7 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Hva er ”Forenlig praksis” Enhetlig omsorgs- behandlingstilbud Tjenesten som formidles er fundamentert i kollektive mål og metoder ”Like konsekvenser på lik atferd”

8 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Hvorfor tilstrebe forenlig praksis Sikre den enkeltes rett til en enhetlig behandling (jfr. LOSO) Sikre ”like konsekvenser på lik atferd” Skape grunnlag for evaluering av anvendte metoder Skape forutsigbarhet Gjenkjennelse Raskere læring Forebygge atferdsavvik

9 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Hvordan etablere forenlig praksis Kollektiv enighet om målsettingen på det enkelte opplærings- behandlings- omsorgsområde Definere seg selv som en del av et ”verktøy” og ikke som en autonom omsorgsyter Lære miljøet å observere det samme ved å; –Definere sentrale områder/ begreper på en slik måte at språklige, kulturelle og individuelle erfaringer ikke påvirker tjenesteformidlingen –Det vil si å benytte en induktiv tilnærming

10 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad På hvilke områder bør forenlig praksis tilstrebes Alle områder det skal gis tjenester på Jo mer kompleks opplæringen/behandlingen er, jo viktigere med forenlig praksis Generelt kan en si at behovet/kravet for forenlig praksis øker proporsjonalt med ambisjonene om å øke grad av selvstendighet/mestring hos tjenestemottaker

11 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målrettet miljøarbeid 1.Observasjon 2.Kartlegging 3.Målvalg 4.Metodevalg 5.Registrering 6.Evaluering Metoden er faglig og etisk forsvarlig Anerkjent og naturvitenskapelig dokumentert Helst basert på funksjonelle analyser

12 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Grunnlagsarbeid forut for individuelle tiltak Her følges prinsippene i målrettet miljøarbeid; Observasjon/ kartlegging Målvalg Metodevalg Registrering Evaluering Fagadm

13 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Gruppeoppgave Grupper à ca 3-4, kjent klient, moderat bistandsbehov Kartlegg på minst 2 områder i basisreg Fyll ut tiltaksplan Velg en ferdighet og fyll ut en handlingskjede

14 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Generell kartlegging Primære ADL - ferdigheter Sekundære ADL – ferdigheter Sosiale ferdigheter –Observere funksjonsnivå, bistandsnivå eller bistandsformidling herher Forsterkere ADL = selvhjelpsferdigheter

15 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Topografisk beskrivelse av atferd En presis beskrivelse av en atferds utseende Beskrivelsen skal være så presis at det gir lite rom for fortolkning som mulig Derfor må man unngå følgende; – Samlebetegnelser eller ord med emosjonelt ladede begreper Eks: « aggressivitet» – Samlebetegnelser for en rekke symptomer som for eksempel Eks: «paranoid», «psykotisk»

16 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Særlig vesentlig ved Etablering av ferdigheter Planlagt bistandsformidling Definering av utfordrende atferd- når er atferd et problem? Vurdering av kvalitet- hva er et ryddig kjøkken ? Definering av rekkefølger – hva er en funksjonell rekkefølge på ferdigheten å dusje ?

17 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Kartlegging av utfordrende atferd Krever presise beskrivelser Gjøre atferden gjenkjennelig –Atferdsproblem

18 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Definert selvhjelpsferdighet Ferdigheten må beskrives i detalj fra A til Å –På hvilket punkt starter og slutter dusj- ferdighet –Hvilken rekkefølge/ kvalitet er ”korrekt” Det må foretas observasjoner av hvilke del- handlinger klienten har et bistands- / opplærings -behov på

19 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målvalg 1 Målvalget må være i tråd med overordnede målsettinger Målvalget skal om mulig gjenspeile hvilke betingelser som normalt er operative ved ferdigheten Husk at dette kun er et ”trinn i trappen”

20 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Tips når mål skal prioriteres Bryt ned hvert mål i delkomponenter, slik kan du identifisere eventuelle pre- rekvisitter Velg ferdigheter som vil føre til positive endringer i personen sin væremåte Prioriter ferdigheter som personen kan mestre fort Velg meningsfylte (funksjonelle) ferdigheter

21 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Metodevalg Metoden må velges ut fra målformuleringen, det vil si under hvilke betingelser ferdigheten skal fremvises Vær klar på hva som skal jobbes med, praktisk handling eller språkforståelse Et eksempel er; Dusjing er for de fleste en privat ferdighet Dette må gi konsekvenser for bistands- opplæringsteknikk som velges Sosialt betingede teknikker bør dermed unngås, for eksempel vokale instruksjoner

22 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Dokumentasjon Målinger/innhenting av informasjon om atferd må foretas 1.Før igangsetting (baseline) Kan påvirke metodevalg 2.Under gjennomføringen Danne grunnlag for løpende evaluering 3.Etter avslutning av behandling/opplæring Måle effekten av tiltakene og danne grunnlag (baseline) for eventuell nye tiltak

23 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Valg av registreringsmetode Det må velges registreringsmetode som gjør det mulig å evaluere arbeidet opp mot målvalg Datainnhentingen må være pålitelig Datainnhentingen må gjøres over tid Den mest pålitelige registreringsmetoden er måle forekomst pr. tidsenhet. Antall forekomster deles på observasjonstiden. Dette kalles RESPONSENS RATE (Skinner) –Bør velges når observasjonstiden varierer fra dag til dag

24 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Ulike registreringsmetoder Ved utfordrende atferd Frekvensregistrering Situasjonsregistrering Intervall- registrering Varighets- tidsregistrering

25 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Ulike registreringsmetoder Selvhjelpsferdigheter Bistandsnivå/ prompt formidling måles Etablering av ”ny” atferd Mestring/ ikke mestring Prosent mestring av antall forsøk

26 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Design Det bør velges et design Dette vil bidra til å måle effekten av det enkelte tiltak og samtidig danne baseline for de neste trinn De mest vanlige i klinisk virksomhet er AB – design og ABC – design

27 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Atferdsreduksjon

28 U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Evaluering Innhentede data (registreringene) må bearbeides i grafiske fremstillinger Disse vurderes opp mot målsetting Eventuelle endringer i tiltak gjøres på bakgrunn av disse vurderingene


Laste ned ppt "U34, Terje Fredheim og Jonny Finstad Målrettet miljøarbeid Grunnkompetanse i omsorg og miljøterapi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google