Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries Statsbudsjettet 2004 Presentasjon av Fiskeridepartementets budsjett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries Statsbudsjettet 2004 Presentasjon av Fiskeridepartementets budsjett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries Statsbudsjettet 2004 Presentasjon av Fiskeridepartementets budsjett

2 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Tre hovedprioriteringer © NFR, Eksportutvalget for fisk, Kystverket Økt innsats for sjøsikkerheten og miljøet Mer målrettet forskningsinnsats Sikre arbeidsplassene i konkurranseutsatt sektor

3 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forslag statsbudsjettet 2004 (tall i mill. kroner) Prog.omr. 16 : 2 485, 1 mill. kr. Kap. 2540 - Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn 40,0 mill. kr. Samlet budsjett: 2 525, 1 mill. kr.

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bedre sjøsikkerhet og beredskap Regjeringen styrker slepebåtkapasiteten i nord med tre fartøy Kystverket leier inn et slepefartøy som dekker Øst- Finnmark. Samtidig påtar Forsvaret seg å ha et fartøy med slepebåtkapasitet i området Vest-Finnmark/Nord-Troms Kystverket og Forsvaret inngår en samarbeidsavtale - slepekapasitet i beredskap utenfor Vesterålen og Sør- Troms Intensjonsavtale med Fiskebåtredernes forbund

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bedre sjøsikkerhet og beredskap Trafikksentral i Vardø - 2,5 mill. kr. startbevilgning i 2004 Det arbeides med felles norsk-russisk beredskap Nettverk for AIS (Automatisk Identifikasjonssystem for skip) Fra 1. januar 2004 trer utvidelsen av territorialfarvannsgrensen fra 4 til 12 nautiske mil i kraft Påbudte seilingsleder etableres Styrking av oljeverndepotene Redningsselskapet (NSSR) Nødhavner og sjøsettingsplasser

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forskning - torskeoppdrett styrkes Tromsø-miljøet styrkes ytterligere som tyngdepunkt for nasjonal forskning knyttet til utvikling av torsk som oppdrettsart Bevilgningen til avlsprogrammet for torsk i regi av Fiskeriforskning er styrket med 12 mill. kroner, til 22 mill. kroner © Eksportutvalget for fisk – Foto: Per Eide

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Forskning - bioteknologi et viktig område Målrettet satsing på forskning og næringsutvikling for å fremme kommersialisering av marin bioteknologi Forskningsprogrammet marin bioteknologi i Tromsø (MaBiT) var planlagt for perioden 1997-2002, men ble videreført i 2003 Tilskudd til MaBiT for en ny periode 2004-2008, og i budsjettforslaget for 2004 settes det av 5 mill. kroner til programmet Nasjonal biobank i Tromsø 4 mill Trygg og sunn sjømat. Videre satsing på NIFES Foto - http://www.mabit.no/

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Opprydningen i merkeregisteret Det er nødvendig med et oppdatert og riktig merkeregister som basis for regulering av de ulike fartøygruppene i fiskeflåten. Fiskeridepartementet prioriterer derfor dette oppryddingsarbeidet. Viktig at fartøy som ikke lenger deltar i fisket blir tatt ut. Fra 2004 innføres en differensiert årsavgift for å stå i merkeregisteret. Dette vil i tillegg til dagens innmeldingsavgift for innføring av fartøy i registeret kunne dekke merkostnadene ved å vedlikeholde et riktig register Forslaget om endring i forskriften vil sendes på høring slik at det nye avgiftssystemet kan innføres i 2004 Fiskeridirektoratets Fartøysregister - http://www.fiskeridir.no

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Det nye Mattilsynet 2004 Det nye m attilsynet De kommunale næringsmiddeltilsyn Det nye felles mattilsynet for produksjon av sjømat og landbruksbasert matproduksjon etableres fra 1. januar 2004. Fiskeridirektoratets tilsyn med trygghet og kvalitet av sjømat flyttes til det nye mattilsynet Organisering - tre nivåer: – Et sentralledd med hovedkontor på Adamstua i Oslo – Et regionledd med kontor 8 steder – 64 lokalkontor med 12 satellitter Regionkontoret i Bergen, som skal dekke Hordaland og Sogn og Fjordane, får nasjonale oppgaver knyttet til fiskehelse og trygghet og kvalitet ved sjømat.

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Bevilgningene til kystkultur videreført Fiskeridepartementet vil i 2004 arbeide videre med å utvikle en strategi for å ivareta sin del av ansvaret for kystkulturen. Derfor ligger det også for 2004-budsjettet inne 2 millioner kroner til kystkultur. Maleri av Rolf Kongsvold, 1954

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Oppsummering - økt innsats for sjøsikkerhet – Regjeringen styrker slepebåtkapasiteten – Trafikksentral for Nord-Norge – Nettverket for automatisk identifisering av skip – Påbudte seilingsleder – Nødhavner og sjøsettingsplasser – Etablere nye mellomdepoter og oppgradere hoveddepotene – Redningsselskapet (NSSR) - utvide samarbeidet

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Oppsummering - mer målrettet forskningsinnsats – Samlet bevilgning på 910,5 mill. kroner, dvs. 36 prosent av departementets samlede budsjett – Avlsprogrammet for torsk er styrket med 12 mill. kr til 22 mill. kroner – MaBiT videreføres for en ny femårsperiode med et tilskudd i 2004 på 5 mill. kroner – Etablering av en marin biobank i Tromsø – Arbeidet med forvaltningsplan for Barentshavet – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning – Tilskudd til NFR foreslås økt med 6 mill. kroner til 236 mill. kroner


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries Statsbudsjettet 2004 Presentasjon av Fiskeridepartementets budsjett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google