Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskingsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Kommentar Dekan Kristin Barstad Høgskolen i Buskerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskingsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Kommentar Dekan Kristin Barstad Høgskolen i Buskerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskingsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Kommentar Dekan Kristin Barstad Høgskolen i Buskerud

2 Lov om universiteter og høgskoler § 1-1. Lovens formål Denne lov har som formål å legge til rette for at universiteter og høyskoler a)Tilbyr høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå. b) Utfører forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. c) Formidler kunnskap om virksomheten og utbrer forståelse for og anvendelse av vitenskapelige og kunstneriske metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv

3 § 1-3. Institusjonenes virksomhet Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: a) tilby høyere utdanning som er basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. b) utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. d) bidra til å spre og formidle resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. g) bidra til at norsk høyere utdanning og forskning følger den internasjonale forskningsfronten og utviklingen av høyere utdanningstilbud.

4 Kapittel 10a. Lærerutdanning (tidligere lov) Kapitlet med § 54a, § 54b og § 54c tilføyd ved lov 19 mars 1999 nr. 13 (i kraft 1 aug 1999 iflg. res. 19 mars 1999 nr. 861). § 54a. Formål 1.Lærerutdanning skal gjennom undervisning, forskning og faglig utviklingsarbeid, gi den faglige og pedagogiske kunnskap og praktiske opplæring som er nødvendig for planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, læring og oppdragelse. Utdanningen skal ta utgangspunkt i ulike forutsetninger hos elever og barnehagebarn og være i samsvar med målene for det opplæringsnivå utdanningen sikter mot.

5 NOKUT-evalueringa av allmennlærarutdanninga: Forskingsbasert undervisning er lovfesta Praksis, teori og forsking skal utgjere ein heilskap

6 Gjennomsnittleg prosentvis tal på personar med førstekompetanse 31 % (i ALU), kravet for å bli akkreditert institusjon på lågare grads nivå er 20%

7 …det kommer til å ta lang tid før allmennlærerutdanningen får en tilfredsstillende forskningstilknytning og forutsetninger for å utvikle en vitenskapelig basis for utdanningen

8 ....er det evalueringspanelets generelle inntrykk og vurdering at målsettingen om forskningsbasert lærerutdanning slik den er uttrykt i St.meld 16 (2001 – 2002) i liten grad blir oppfylt i praksis

9 Opptakstall/ registrerte studentar i 2006: Universiteta: 37 700/ 80 600 Statlege høgskolar: 44 300/ 83 000

10 Løyving over statsbudsjettet for 2007 Basis/Undervisning/Forsking: Universiteta: 6,7 mrd/ 2,6mrd/ 2,7mrd=12mrd Statlege høgskolar: 4,7mrd/2mrd/ 0,25mrd= 7mrd (Universitetet i Tromsø får litt større forskingsløyving åleine som dei 24 statlege høgskolane til sammen) Nye stipendiatstillingar: Universiteta: 341 Høgskolane: 59

11 Forskingsrådets Policy: Forskingsrådets samla budsjett i 2007 ca 5,6mrd men altså litt under 2 % til dei statlege høgskolane

12 Program/satsingar i Forskningsrådet KUPP (kunnskapsutvikling i profesjonsutøving og profesjonsutvikling, eit forskningsprogram retta mot statlege høgskolar)( ): 15 av 32 prosjekt til høgskolane KUL (Kunnskap, utdanning og læring) (87 mill): Ein høgskole er involvert (HiB) FOU i Praksis (154 mill); 7 av 10 prosjekt til høgskolane SHP (Strategiske høgskoleprosjekter)(100mill): 19 av 19 til høgskolane

13 Forskingsrådets Policy: Forskningsrådets midler fordeles i hovedsak ut fra nasjonal konkurranse …gjør det relevant å spørre om, og i hvilken grad det er hensiktsmessig å utvikle virkemidler som er eksklusive for høgskolesektoren … som et hovedprinsipp ikke skjerme eller spesialbehandle høgskolene ved å stille andre kvalitetskrav…

14 Forskingsrådets Policy Opprette ein elite-divisjon?


Laste ned ppt "Forskingsrådets policy for forskning ved de statlige høgskolene Kommentar Dekan Kristin Barstad Høgskolen i Buskerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google