Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Møte HOD og NHD, 26. januar 2007 Hans Petter Aarseth Sosial- og helsedirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Møte HOD og NHD, 26. januar 2007 Hans Petter Aarseth Sosial- og helsedirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Møte HOD og NHD, 26. januar 2007 Hans Petter Aarseth Sosial- og helsedirektoratet Styreleder og ansvarlig for InnoMed

2 2 Muligheter Først av alt….. At det iverksettes i første omgang en 5-årig økt satsing på innovasjon og næringsutvikling i et samarbeid mellom HOD og NHD At innovasjon og næringsutvikling er satt på dagsorden i Nasjonal Helseplan 2007-2010 Og ikke minst ….. At RHFene blir målt på innovasjon og næringsutvikling og antall OFU-prosjekt i samarbeid med norske bedrifter (”Oppdragsdokumentet” 2007) Gir store muligheter........

3 3 Muligheter Hva er behovet – Hva trenger markedet – –Nye produkter og løsninger som gir mer helse pr. krone, ikke innovasjoner som bare gir mer helse …. –Nye produkter og løsninger som gjør helsesektoren i bedre stand til å møte de store utfordringene som sektoren står overfor ….. –Gapet mellom hva som er medisinsk mulig og hva som er gjennomførbart budsjettmessig er voksende –Løsninger som dekker det ”faktiske behovet” – trenger ikke Rolls Royce dersom Volvo er godt nok Hvor skal vi satse fremover ? Fremtidens helseteknologi...... Hva sier kunden? Gunnar Bovim, adm.dir. St. Olavs Hospital HF

4 4 Satsing på ……. –Medisinsk Teknologi – Nye løsninger for bedre og mer effektiv forebygging, diagnose, behandling og rehabilitering knyttet til store pasientgrupper (store utfordringer/store ”kostnader”) –IKT – Nye løsninger som støtter opp om administrasjon og organisasjon, bedre og mer effektiv kommunikasjon, samhandling og logistikk – helhetlige behandlingskjeder, informasjon og beslutningsstøtte –Biobanker – En uforløst ”gullgruve” i Norge som kan utnyttes til innovasjon og verdiskaping –Kliniske miljøer i front internasjonalt – Kommersialisering av forskning Vil gi et betydelig potensial for verdiskaping ….. Muligheter

5 5 Hvordan kan InnoMed bidra til å følge opp regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren ? Muligheter og Utfordringer

6 6 Muligheter InnoMed er etablert og iverksatt som helsemyndighetenes og helsesektorens eget apparat (”verktøy”) for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren.

7 7 Muligheter Vi tar en pådriverrolle for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. Vi vil prioritere og jobbe aktivt med: –Forankring og stimulering i helsesektoren –Identifisering av behov i helsesektoren –Iverksetting av behovsdrevne innovasjonsprosjekter i samarbeid med brukerne i helsesektoren, forskere, bedrifter og internasjonale partnere. –Etablering av OFU-prosjekter –Å bidra i iverksatte OFU-prosjekt InnoMed -

8 8 Muligheter Vi tar tak i de store behovsområdene – som store pasientgruppene med; –Slag –Kols –Diabetes –Demens –Lårbeinsbrudd Vi identifiserer innovasjonsmuligheter knyttet til hele pasientforløpet; –Medisinsk Teknologi – Nye løsninger for bedre og mer effektiv diagnostikk, behandling og rehablitering –IKT – Nye løsninger for en bedre og mer effektiv kommunikasjon og samhandling i og mellom de ulike nivåene i helsesektoren InnoMed -

9 9 Muligheter Sikre at prosjekter som iverksettes er godt forankret i helsesektoren Sikre at prosjekter som iverksettes har en nasjonal innretning –Er basert på nasjonale -/ internasjonale behov –Den kliniske kompetansen nasjonalt utnyttes Sikre at prosjektutviklingen er behovsdrevet – –Kunden er på plass – Den krevende kunden –Behovet er definert – ”Bestillingen” må være tydelig –”Faktisk behov” koples mot ”riktig” teknologi – FoU og Bedrifter –Gjennom etablering av Effektive møteplasser – mellom helsepersonell, samt mellom helse, FoU og bedrifter etc. Sikre et godt og effektivt samarbeid med andre aktører i innovasjonssystemet: TTO-ene, virkemiddelapparatet etc Oppsummert – InnoMeds rolle:

10 10 Utfordringer –Behovsdrevet forskning i helsesektoren Forskningsmidlene bør i større grad kanaliseres mot de store behovsområdene i helsesektoren Nasjonale føringer? –Risikoavlasting også for helsesektoren Midler til frikjøp – Tid og utstyr Avgjørende slik som situasjonen for RHFene / HFene er nå En egen tilskuddsordning for helsesektoren? Flaskehalser - Markedsmessige forhold ….

11 11 Utfordringer –Bestillerkompetanse i helsesektoren Bestillingen til næringslivet på hva behovet er og hva som skal utvikles må være tydelig En tendens til at alle lager sine løsninger Er det behov for nasjonale retningslinjer og samhandlingstiltak? –Dokumentasjon og testing Legge til rette for multisenterstudier – ”Nasjonalt laboratorium” I større grad internasjonalt samarbeid ?? Finansieringsordninger Markedsmessige forhold ….

12 12 Utfordringer Viktig: –Tenk internasjonalt fra dag én –”Speed to market” er avgjørende –Dersom liten, gå i allianse med en større partner –Det trengs dyktige forretningsutviklere Og ikke minst: –Stort behov for kapital og risikoavlastning også i kommersialiseringsfasen Forretningsmessige forhold…. Helsesektoren trenger solide partnere - Norske bedrifter må bli konkurransedyktige

13 13 Utfordringer 1.Den offentlige partneren må ikke nødvendigvis delta med 1/3 finansiering. Det er behov for større fleksibilitet tilpasset prosjektet mht. kritisk bidrag fra den offentlige partneren. 2.Det bør etableres et mer tydelig insentiv for den offentlige partneren til å delta i prosjekter 3.Bevilgende myndighet bør avklare om intensjonen med OFU- prosjektet er å fremme verdiskapning i bedrifter eller hos den offentlige partneren. (”kaken” er ofte ikke stor nok for begge) 4.Virkemiddelapparatet bør etablere en form for oppsøkende virksomhet ved at man fritar prosjekter for en tung søknadsprosess – ”brokering” Virkemiddelapparatet – ” start-ups” Virkemiddelapparatet må sikre en lettere saksbehandling og etablering ifm. OFU-prosjekter ved at:

14 14 Muligheter Vi mener at….. –InnoMed vil gi et viktig bidrag i oppfølgingen av Regjeringens satsingen på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren … –Forutsatt at det settes av nok ressurser til å utøve rollen som pådriver for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren…


Laste ned ppt "Regjeringens satsing på innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren Møte HOD og NHD, 26. januar 2007 Hans Petter Aarseth Sosial- og helsedirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google